اگر اداره مهاجرت درخواست شما را نپذیرد چه کاری می توان انجام داد؟ حقوق شما

چیست؟

اداره مهاجرت مدرکی به شما می دهد که درخواست شما را رد می کند. شما حق دارید ظرف 15 روز پس از ارائه این سند شکایت کنید. بسیار مهم است که از 15 روز تجاوز نکند!..
اگر شما را به یک کمپ یا مرکز انتقال ببرند، این مدت 7 روز خواهد بود . شما حق دارید با یک وکیل مشورت کنید. اگر مقامات مهاجرت از این امر جلوگیری کنند، مرتکب جرم خواهند شد.

هنگامی که تصمیم رد به شما داده می شود، احتمالاً اداره مهاجرت به شما می گوید که باید به کشور خود بازگردید. با این حال، دادگاه می تواند تصمیم اداره مهاجرت را لغو کند. به همین دلیل باید حقوق خود را بدانید.

اداره مهاجرت ممکن است ارزیابی ها یا اقدامات اشتباهی انجام دهد. دفاع در دادگاه بسیار مهم است. ممکن است به دلیل دفاع ناقص یا نادرست اخراج شوید.

دلیل ورود یا امتناع خارجی ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. وضعیت فرد خارجی، آنچه که می گوید، مدارکی که در دست دارد و اینکه اداره مهاجرت کدام ماده قانونی را رد می کند متفاوت است.
مقامات مهاجرت تقریباً همه خارجی ها را رد کرده اند، به خصوص اخیرا. با توجه به مهاجرت بیش از حد به کشور، تنها کسانی می توانند در کشور ما اقامت داشته باشند که به دادگاه مراجعه کرده و برنده شوند.
به ویژه دلایلی مانند امنیت جانی، شلاق، مجازات اعدام، شکنجه برای گرویدن به دین، ویا دلایل سیاسی در کشور حائز اهمیت است. به این دلایل، درخواست برای رفتن به کشورهایی مانند ترکیه، اروپا، آمریکا یا کانادا زمینه ای برای پناهندگان است.


برای پرونده، فرم مصاحبه ای که اداره مهاجرت با شما تهیه کرده و تمام مدارکی که از کشور خود می آورید بسیار مهم است.
در صورت تمایل خارجی می تواند خودش اقامه دعوی کند. با این حال او شانسی برای برنده شدن ندارد زیرا قوانین، سیستم قضایی و زبان دادگاه را نمی داند.
حتی در صورت رد شدن در دادگاه اول،فرد با توجه به وضعیت خود حق دارد دادگاه بالاتری داشته باشد. اکثر خارجی ها پس از از دست دادن دادگاه اول مجبور به بازگشت به کشور خود می شوند زیرا نمی دانند چگونه به دادگاه بالاتر بروند. با توجه به وضعیت فرد خارجی، امکان مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا وجود دارد.
بنابراین تهیه پرونده توسط وکیل متخصص در زمینه اتباع خارجی حائز اهمیت است. زیرا در صورت رد شدن در دادگاه حق اقامت مجدد در ترکیه را از دست می دهد.
مثال ها:
• پرونده فردی که به خاطر طالبان از افغانستان گریخته بود در دادگاه اول شکست خورد اما در دادگاه عالی پیروز شد. بعد شناسنامه اش را گرفت.
• یک خانواده ایرانی به دلیل مسیحی بودن به ترکیه گریختند. اداره مهاجرت نپذیرفت. از سوی دیگر دادگاه خانواده ایرانی را بر حق تشخیص داد و خانواده در ترکیه ماندند.
• یک پاکستانی که قصد داشت با قایق از ترکیه به ایتالیا فرار کند،دستگیر و علیرغم تصمیم اخراج، با شکایتی که از طرف دفتر وکالتی ما صورت گرفت از مرکز اخراج خارج شد و شناسنامه اش را گرفت.
• یک شهروند تاجیکستانی که با مجوز اقامت در ترکیه اقامت داشت در نتیجه درخواست اشتباه پلیس به کمپ منتقل شد. سپس از او خواسته شد که اخراج شود. این شهروند تاجیکستانی با توجه به درخواست اشتباه موجود در پرونده توسط وکیل با حکم دادگاه آزاد شد.

Uluslararası koruma başvurusunu reddi üzerine yapılacaklar nelerdir ? UK ret kararı kesin midir? Dava açma hakkı mevcut mudur ?

Uluslararası koruma kararının reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün genel usullerde ise 30 gün  içerisinde dava açılabilir. Ancak dava açılması göç idaresinin ret kararının bozulacağı anlamına gelmez. Bazı dosyalarda göç idaresi hatalı değerlendirme yapmakta, yabancının özel durumlarını değerlendirmemektedir. Her yabancının geçmişi, başına gelen olaylar, ülkesinde durum farklıdır. Bu yüzden her yabancının dosyası kendisine özel durumlar göz önüne alınarak dikkate alınmalıdır.

Yabancının özel durumuna dair detayların göç idaresi tarafından dikkate alınmaması halinde UK reddi kararları mahkemeler tarafından bozulabilmektedir. Bunun için yabacılar hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

Göç idareleri özellikle son zamanlarda yabancıların özel durumların değerlendirmemekte yabancıları toplu olarak sınır dışı etmek için rastgele şekilde ret kararı vermektedir bu gibi durumlarda mutlaka idari yargıda iptal davası açılmalıdır.

Göç İdarelerinin yaptığı en büyük hatalardan biri de can güvenliği ile ilgili açıkça anlatımlarda bulunmasına karşın yabancıyı hızlandırılmış değerlendirme kapsamına almalarıdır. Hızlandırılmış değerlendirmenin amacı ekonomik sebeplerle çalışmak için gelen yabancıların veya Türkiye’ye sığınmasını gerektiren bir sebep olmayan yabancıların ülkede uzunca bir süre kalmadan hızlıca reddedilmesini kolaylaştırmaktır.

Ancak göç idaresi gerçekten zor durumda olan IŞİD tarafından şiddet görmüş tecavüze uğramış veya dini sebeplerle ülkesinden kaçmak zorunda kalmış veya Taliban terörüne maruz kalmış kişileri de hatalı olarak hızlandırılmış değerlendirme başlığı altında, yeterli inceleme yapmaksızın reddetmektedir. Bunun gibi usule aykırı şekilde reddedilen yabancılardan kazanılan çok sayıda dava bulunmaktadır

Ancak yukarıda da önemle vurguladığımız üzere burada dava dilekçesinin hazırlanması büyük bir titizlik ve önem istemektedir. Yabancılar hukuku alanında çalışan bir avukat tarafından bu dilekçenin hazırlanmasında büyük fayda vardır. Yabancının kendisine has her tür sorunu not alınmalı ve mülakat formları ile karşılaştırılarak başvurular ve davalar kanuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Kanuna uygun şekilde ve gerekli noktalara değilmeden  yapılan başvurular incelenmeden reddedilmektedir.

UK reddi durumunda en kısa süre içerisinde bir avukatla görüşmenizde fayda bulunmaktadır.

Yabancının kendisi dava açabilir mi?

Yabancının kendisi de dava açabilir ancak mesele sadece dava açmakla bitmez. Açılan davaya karşı göç idaresi cevap dilekçesi sunar. Cevap dilekçesinde ret işleminin detayları belirtilir. Göç idaresi cevabında hangi sebeplere dayanmış ise bunlara yanıt verilmesi gerekir.

Ancak yabancılar sadece dava dilekçesi sunmakta cevap haklarını kullanmamakta, yeni bilgi ve belge sunmadıkları için davalarını temellendirmemekte böylece davalarını kaybetmektedirler.

Avukatla açılan davalarda ise cevap dilekçeleri avukatlara elektronik ortamda gönderildiğinden avukatlar yasal süre içerisinde gerekli cevapları hazırlayıp mahkemeye vermekte eğer mahkeme ek bilgi ve belge isterse, avukat bunları da hazır edebilmekte gerekiyorsa çevirisini yaptırıp, mahkemeye sunabilmektedir. Böylece tüm mahkeme aşaması kontrol altında ilerletilir.

UK reddi kararına karşı dava açarken hangi belgeleri sunmalıyız?

Ret kararına karşı yasal süresi içinde iptal davası açılmalıdır. Mülakat formunda belirtilen sebepler gazete haberleri ile desteklenebiliyorsa bu haberler eklenmelidir. Kişinin dini tercihlerini gösteren belgeler, işkence görmüş ise yara izi fotoğrafları, eğitim durumunu gösteren belgeler, hakkında mahkeme kararı var ise çevirisi yaptırılıp dava dilekçesine eklenmelidir.

İdare mahkemesi yargılamayı nasıl yapar ?

İdare mahkemesi yargılamaları kural olarak duruşmalı yapmaz. İdare mahkemesi öncelikle dosyayı ele alırken, göç idaresinin işlemine bakar ve kanun maddeleri ile karşılaştırır. Eğer göç idaresinin yaptığı işlem kanuna ve yönetmeliklere aykırı ise bu işlemin iptaline karar verir. İdare mahkemesi diğer mahkemelerle karıştırılmamalıdır. İdare mahkemesi tanık dinlemez ve yargılamasını dosya üzerinden yapar. Taraflar duruşmaya çağrılmaz zaten duruşmaya gerek de yoktur. Duruşmaların önem arz ettiği noktalar ceza yargılamasında mevcut olayın anlatımı tanıkların dinlenmesi için önemlidir yoksa idare mahkemesi’nde zaten tanık dinlenmez olayların nasıl olduğu geliştiği de önemli değildir kağıt üzerinde idarenin yaptığı işlemin ne kadar hukuki olduğunu tartışılması önemlidir.

Mülteci – Şartlı Mülteci – İkincil Koruma nedir ?

6458 sayılı Kanun’un “Mülteci” kenar başlıklı 61. maddesi şöyledir:

“(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.”

6458 sayılı Kanun’un “Şartlı mülteci” kenar başlıklı 62. maddesi şöyledir:

“(1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.”

6458 sayılı Kanun’un “İkincil koruma” kenar başlıklı 63. maddesi şöyledir:

“(1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.