Engelli oto parkının kaldırılması engelli otoparkına tecavüz edilmesi engelli hakları nelerdir engellinin araç otopark hakkı var mıdır engellilerin araç otopark hakkı sonradan elinden alınırsa neler yapılabilir ?

22 Şubat 2018 PERŞEMBE Sayı : 30340  resmi gazetede yayımlanan OTOPARK YÖNETMELİĞİ ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran düzenlemeler yapılmıştır.

Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur. Yol üstü otoparklarda engelliler için yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliği esas alınarak yapılır.

Birim otopark alanlarının uzun kenarı en az 4,90 metre, kısa kenarı ise engelliler için en az 3,50 metre diğerleri için en az 2,40 metre genişliğinde olmak zorundadır.

Düzenlemeye uyulmaması durumunda bina ve site imar kanunu gereğince gerekli izinleri alamayacak ve iskan belgesine sahip olamayacaktır. Uygulamada ise iskan olmak amacıyla belirli alanların engelli otoparkı olarak ayrıldığı kağıt üzerinde çizildiği görülmektedir. Ancak daha sonra sitede engelli olmaması veya engelli bireylerin kullanmaması bahane edilerek engelli otoparklarının şahsi otoparka çevrildiği bilinmektedir. Hatta bazı duyarsız yöneticiler engelli otoparkını en uzak tarafa kullanışsız köşe tarafa almakta bazen iptal etmektedirler. Projeye aykırı bu değişiklikler İmar Kanunu’na aykırılık teşkil eder. Böyle bir durum varsa ilgili belediyeye müracaat edilebilir. Yönetmelik gereği Belediye Personeli bu konuda tutanak tutmalı tahkikat yapmalıdır eğer bir aykırılık varsa İmar Kanununun 42 nci maddeye göre idari para cezaları kesilmeli imara aykırılığın düzeltilmesi için süre verilmelidir.

Eğer engelli birey iseniz ve otopark hakkınız yönetici veya bir takım kişiler tarafından elinizden alındıysa ihtarname gönderebilir veya doğrudan şikayetçi olabilirsiniz.

Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi

MADDE 10 – (1) Yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez.

(2) Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dâhil, araçların park etme düzeni ve tefrişinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte gösterilmesi zorunludur.

Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı

MADDE 11 – (1) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez.

(2) İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) İlgili idareler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yapı kullanma izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde denetlemekle, büyükşehir belediyeleri de, 5216 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bu denetimin yapılıp yapılmadığını takip ile yükümlüdür. Valilikler, bu denetimlerin belediyeler veya büyükşehir belediyelerince yapılmadığının tespiti halinde, gerekli denetimleri yapmaya ve görevini ihmal eden idareler hakkında İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunmaya yetkilidir.