İnfaz erteleme nedir?

İnfaz erteleme cezası kesinleşmiş kişinin kanunda sayılan haklı sebepleri ileri sürerek cezanın infazını ileri bir tarihe alınmak üzere ertelenmesi talebidir. Ancak kişinin, savcılıktan infaz emri üzerine çağrıldığı vakit kendi rızasıyla gitmesi, haklı sebeplerini ileri sürerek infazın ertelenmesini talep etmesi gerekir. Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra kolluk güçlerince zorla yakalanıp getirilen şahıs hakkında infaz erteleme kurumu işletilmez.

Kişi suçta tekerrür ettiyse yani aynı suçu bir kez daha işlediyse, infaz erteleme hakkından yararlanamayacaktır. Tekerrür hükmünün uygulanması için ilk suçtan dolayı yapılan yargılamanın kesinleşmiş olması yani kişinin kesinleşmiş cezası varken başka bir suç işlemesi halinde ortaya çıkar.

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi

Madde 17 – (Değişik: 24/1/2013-6411/4 md.) (1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz. (4)

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;

a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,

c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, hakkında uygulanmaz.