Tüketici hakem heyetinde görülemeyen davalar

Tüketici hakem heyetinde görülemeyecek uyuşmazlıklar mevcuttur. İtirazın iptali ve menfi tespit davaları parasal sınır olarak hakem heyetinin görevine giriyor dahi olsa mahkemece sonuçlandırılmalıdır.

MENFİ TESPİT DAVALARI… yasada, Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar denildiği için istisnalar haricinde dava ayrımı yapılmadığından tüketici mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuk bürosuna başvuru zorunlu. Yine, yukarıda belirtildiği üzere uyuşmazlık miktarı Tüketici hakem heyetinin görevinde kalsa dahi 6502 s.y.68.m. yapılan değişiklik ve HGK kararı uyarınca tüketici işleminden tüketici uyuşmazlığından kaynaklanan menfi tespit ve istirdat davalarında Tüketici Mahkemesi görevlidir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA, uyuşmazlık miktarı Tüketici hakem heyetinin görevinde kalsa dahi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) 68. maddesinde, 20.12.2017 tarihli değişiklik ile söz konusu maddeye “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, bu çerçevede miktar itibariyle hakem sınırı dâhilinde dahi kalsa 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu (İİK) ile ilgili dava ve işlerde hakem heyetlerinin görevli olmayacakları açıklığa kavuşturulmuştur. Haliyle de miktar ne olursa olsun İİK 67- itirazın iptali veya İİK 72-menfi tespit, istirdat için arabuluculuk bürosuna başvurulması zorunlu

(Bknz. Hukuk Genel Kurulu 2017/570 E. , 2018/1859 K. 06.12.2018;” … tüketici sorunları hakem heyetlerinin yargı organlarının ve mensuplarının Anayasa’da belirtilen niteliklerine sahip olduklarından bahsedilemeyeceğinden, hakem heyetlerinin “mahkeme” sayılamayacakları, bu nedenle de itirazın iptali davalarında uyuşmazlıkları çözümleme görevlerinin bulunmadığı açıktır.” Bknz 13. Hukuk Dairesi 2020/1155 E. , 2020/3580 K. 22/04/2020