Month

Aralık 2020
Ara dinlenme ve fazla mesai hesaplarına etkisi İş Hukukunda ara dinlenmelerin nasıl yapılacağı İş Kanunu madde 68’de düzenlenmiştir. ARA DİNLENMESİ Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;              a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,            b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate...
Read More
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İCRASI NASIL OLUR? Tahliye taahhüdüne ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu 352.maddesinde yer alır. 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 352 2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya...
Read More
Nöbet usulü çalışmalarda fazla mesai hesabı/ 24 saat çalışma 24 saat dinlenme ve 24/48 saat çalışmalarda fazla mesai hesabı nasıl yapılır? BİR GÜNDE EN FAZLA 14 SAAT ÇALIŞILABİLECEĞİ KABUL EDİLİR. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen 9.Hukuk Dairesi yerleşik uygulamasına göre, bir işçinin günde en fazla fiilen 14 saat çalışabileceğinin kabulü gerekir. 24/24 ÇALIŞMALARI Bu...
Read More
Hangi durumlarda fazla çalışmada hakkaniyet indirimi yapılır? Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD....
Read More
Fazla süreyle çalışma nedir? İşçinin normal çalışma süresinin sözleşmelerle haftalık kırkbeş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırkbeş saate kadar olan çalışmaları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır (İş Kanunu, Md. 41/3). Fazla sürelerle çalışma %25 zamlı ödenir. Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır.4857 sayılı...
Read More
Fazla çalışmalar hesaplanırken işçinin son ücreti mi yoksa fazla çalışma yaptığı dönem ücreti mi esas alınacaktır? AİT OLDUĞU DÖNEM ÜCRETİNE GÖRE HESAPLAMA YAPILIR. Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.2.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K.). Bu durumda fazla çalışma...
Read More
İbranamenin geçerlilik şartları nelerdir? İbraname ne zaman geçersiz olur? İbraname makbuz yerine geçer mi? iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmesi mümkündür.(Yargıtay...
Read More
T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 1999/ 2113 Karar: 2000 / 3849 Karar Tarihi: 28.03.2000 ÖZET: Hüküm altına alınan alacak ve tazminatlara baz alınan ücret miktarı taraflar arasında uyuşmazlığı oluşturmaktadır. İmzalı ücret bordrolarında asgari ücret üzerinde ödeme yapıldığı görülmekte ise de makineci olarak çalışan nitelikli bir işçinin asgari ücretle çalıştığı kabul edilemez. Mahkemece de buna itibar...
Read More
T.C YARGITAY .Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/ 12-763 Karar: 2019 / 344 Karar Tarihi: 26.03.2019 ÖZET: Adi ortaklığın kuruluş sözleşmesine göre yaptığı ticari faaliyet sonucu doğan hak ve alacaklar ile borçlar adi ortaklığa aittir. Bu borçlardan bir kısmının nizasız ödenmesi, henüz ödenmemiş olan ve nizalı hâle gelen adi ortaklık borçları arasında eşitlik yaratır. Ayrıca nizasız...
Read More
Avukatlık Ücreti- Faiz Başlangıcı-Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ücreti alacağına hükmedilmişse de, ilama bağlanan avukatlık ücreti alacağı ilk karar tarihinde muaccel olduğundan, faizin de ilk karar tarihinden itibaren istenebileceği- Borçlu...
Read More
× Avukata Sor