Month

Ocak 2021
İlam vekalet ücretine ne zaman faiz başlar? İlam vekalet ücretinde faizin başlangıcı Avukatlık Ücreti- Faiz Başlangıcı-Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ücreti alacağına hükmedilmişse de, ilama bağlanan avukatlık ücreti alacağı ilk...
Read More
İcra mahkemesine yapılan itiraz, HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz.12. Hukuk Dairesi 2017/9229 E. , 2018/1301 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...
Read More
Tanık listesi ne zaman verilir? Tanık listesi verilmemesinin yaptırımı nedir? Ön inceleme duruşmasından sonra tanık listesi sunulabilir mi? Ömer Uğur GENÇCAN’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar konuya açıklık getirmektedir. ‘Tanık listesi için “kesin süre” verilip dinlenme günü belirlenmesine rağmen tanık listesini kesin sürede VERMEMİŞ olan avukat; Eğer “tanıklarını” o duruşmada (belirlenen dinlenme gününde) hazır ederse...
Read More
Devlet ve Kamu Kurumlarına Açılacak Davalarda Zamanaşımı ‘Dava açma süresi’ ile ‘zamanaşımı’ farkı nedir ? Dava açma süresi İYUK 7.maddede gösterilmiştir. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 30 ve 60 günlük süreler içerisinde idari yargıya başvurulmaması durumunda hak zamanaşımına uğramış OLMAZ ancak...
Read More
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile zarar ve sorumlu öğrenilmiş sayılır. İYUK 13 de belirtilen 1 yıllık süre başlamış sayılır. Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması: Madde 13 – 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem...
Read More
KAYNAK : SİNERJİ MEVZUAT T.C DANIŞTAY 15.Daire Esas: 2016/ 9416 Karar: 2016 / 6509 Karar Tarihi: 29.12.2016 ÖZET: Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın ilgili maddesindeki düzenlemeye rağmen; 03.11.2006 tarihli davalı idareye başvuru sonrası davacının yanlış yönlendirilmesi neticesinde davanın doğru hasma yönlendirilmemiş olması, idarenin...
Read More
× Avukata Sor