Nasıl evlat edinilir ?  

Evlat edinme özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra sıklıkla sorulmaya başlandı. İmkanları yeterli olan kişiler, depremde ailesini kaybeden çocukların bakım gözetimini üstlenmeyi, onları evlat edinmeyi düşünmektedir.  

Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır. Koruyucu aile statüsünde kişilerin maddi ve manevi durumları araştırılır. Şartlar yerine getirildikten sonra evlat edinmek üzere TMK 315’de belirtildiği üzere dava açılmalıdır. Eşlerden birinin oturduğu yer Aile mahkemesi görevlidir.  

Eşlerin evlat edinmesi nasıl olur ?  

Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Resmi nikah olması şarttır.  

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. 

Bu kural, evlat edinme yapacak olan kişinin yeterli deneyime ve sorumluluğa sahip olduğunu göstermek amacıyla konulmuştur. Beş yıllık süre, evlilik tarihinden itibaren hesaplanır ve evlat edinme işlemi için gerekli olan zaman süresi olarak kabul edilir. 

Tek başına evlat edinme mümkün müdür?  

Kanunen, Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. Ancak küçüklerin evlat edinilmesinde, evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şartı unutulmamalıdır.  

Türk Medeni Kanunu’nun maddesinde,”Evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.” hükmünün yer aldığı, dosyadaki mevcut nüfus kayıt örnekleri incelendiğinde, evlat edinen F.G.’in doğum tarihinin …, evlat edinilen A. B.’ın ise … olduğu, dolayısı ile evlat edinen ile evlat edinilenin yaş farkının evlat edinmeye engel mahiyette olduğu anlaşıldığından hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 
Hükmün bozulması gerekmiştir.’ YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 924 Karar: 2017 / 735 Karar Tarihi: 26.01.2017 

Dosyada mevcut nüfus kayıt örneklerinden 25.04.1973 doğumlu davacı S. Ş. ile 24.11.1989 doğumlu evlat edinilmek istenilen A. Ş. arasındaki yaş farkının onsekiz yıldan az olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, sözü edilen hükümde öngörülen yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.’ YARGITAY 18. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 19324 Karar: 2015 / 7582 Karar Tarihi: 05.05.2015 

Çocukların evlat edinilmesi nasıl olur? Küçük çocuk evlatlık alınabilir mi ?  

Çocuğun evlat edinme şartları, Türk Medeni Kanunu 305.maddesinde düzenlenmiştir.  

 1. Evlat edinilen tarafından 1 yıl süreyle bakılıp gözetilmesi  
 1. Evlat edinmenin küçüğün yararına bulunması 
 1. Diğer çocukların yararlarını hakkaniyete aykırı biçimde zedelememesi  

Gerekir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuru yapılarak, bakılmak istenen çocuk için bir sene koruyucu aile olarak bakım gözetimini üstlenmek gerekir.  

Küçüğün rızası aranır mı ?  

Çocuk istemezse evlat edinme iptal olur mu sorusunun yanıtı evet olacaktır. Küçük istemezse evlat edinilmesi mümkün değildir. Burada çocuğun ayırt etme gücüne haiz olup olmadığına bakılır.  

Ancak tek başına çocuğun rızası yeterli değildir. Vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesinin onayından geçmesi gereklidir.  

Evlatlık veren anne ve babanın rızası gerekli midir ? Biyolojik ailenin rızası aranır mı ?  

Küçüğün anne ve babasının rıza vermesi şarttır. Kimsenin çocuğu rızası, izni olmaksızın başkasına evlatlık olarak verilemez.  

Anne babanın rızasının aranmadığı durumlar nelerdir ? 

Ortada anne ve baba yoksa, nerede ne yaptıkları belli değilse, akıl hastalıkları varsa, evlatlık verilecek küçük için bakım ödevlerini yerine getirmiyor, ilgilenmiyorlarsa rızaları aranmayacaktır.  

Davalının cezaevinde olması nedeni ile de velâyet görevini yerine getiremeyeceği gibi, TMK ilgili madde gereğince “Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa” hükmünün somut olayda gerçekleştiği dikkate alınarak, evlat edinmede baba rızası aranmamasına karar verilerek davanın kabulü gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının yukarıda açıklanan sebeplerle kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.’ YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 8467 Karar: 2022 / 1932 Karar Tarihi: 01.03.2022 

blank

Yetim çocuğu evlat edinme  

Yetim çocuk evlat edinme yaşadığımız süreçte toplumsal bir görev halini almıştır. Yetim kalan binlerce çocuğu evlat edinmek için tüm millet seferber olmuş, başvuru formları doldurmuşlardır. E devlet üzerinden başvuru yapılması mümkündür.  

Evlat edinme başvurusu için gereken belgeler şunlardır: 

 • Nüfus kayıt örneği 
 • Başvuranların ve aile fertlerinin sabıka kayıtları 
 • Mal varlığı, gelir ve sosyal güvenlik belgeleri 
 • Yerleşim yeri belgesi 
 • Öğrenim belgesi 
 • Sağlık raporu 
 • Oturma izni ve çocuğun kabul eden ülkeye girişine izin veren belge. 

İnceleme nasıl yapılacaktır ?  

Başvuru sahipleri, evlat edinmek için gerekli belgeleri başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tamamlamak zorundadır. Belgeleri tamamlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları işleme konulmaz. 

Başvuru sahipleri en geç 6 ay içinde yerleşim yerlerinde ziyaret edilerek sosyal inceleme süreci başlatılır. Sosyal inceleme sürecinde, başvuru sahiplerinin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, sağlık durumları, ekonomik güçleri, aile bireyleri arasındaki ilişkileri, evlat edinmeye yönelik beklentileri ve bakış açıları, evlat edinmek istedikleri çocuğun özellikleri, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, varsa altsoylarının tutumu gibi kriterler değerlendirilir. 

Başvuru sahipleri ile en az 5 görüşme gerçekleştirilir ve yapılan görüşmeler, incelemeler ve belgeler sonucunda kapsamlı bir sosyal inceleme raporu hazırlanarak başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz kanaat bildirilir. 

Koruyucu aile nedir ?  

Ailelerin sosyal veya ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaması veya aile içi ihmal ve istismar nedeniyle çocukların biyolojik ailelerinden uzaklaştırılması durumlarında koruyucu aile hizmeti önem kazanır. Koruyucu aile hizmeti, biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, devlet denetiminde, ücretli veya gönüllü aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılmasıdır. 

Evlat edinilecek çocuk seçilebilir mi?  

Evlat edinilecek çocukların seçimi, çocuk haklarına saygı gösterilerek yapılmalı ve ayrımcılık yapılmamalıdır. Eşya seçer gibi çocuk seçilmesi hukuken mümkün değildir. Danışman tarafından ailenin isteğine göre ve çocuğun menfaatine olacak şekilde bir çalışma yapılır.  

Evlat edinmek isteyenlerin karşılaştığı adımlar; 

 • Bir evlat edinme başvurusunda bulunulur. 
 • Başvurunun kabul edilmesi sonrası bir evlat edinme danışmanı atanır. 
 • Danışman, başvuru sahiplerinin eğitim ve hazırlık sürecini yönetir. 
 • Danışman, aile profiline uygun çocukların dosya bilgilerini sunar. 
 • Aile, dosyaları inceledikten sonra ilgi duydukları çocuğu görmeye giderler. 
 • Sadece önerilen çocuğu görmek mümkündür ve bu aşamada karşılıklı bir tanışma gerçekleştirilir. 
 • Eğer taraflar birbirlerini uygun bulursa, evlat edinme süreci başlar. 
 • Bazı durumlarda, aileler talep ettiği kriterlere uygun bir çocuk bulunamayabilir veya çocukların aile profilini uygun bulmayabilirler. 
blank

Yabancı uyruklu bir çocuk evlat edinilebilir mi?  

Yabancı uyruklu çocukların da evlat edinilmesi mümkündür ancak anne baba rızası burada da aranacaktır. Eğer yabancı uyruklu çocuğun annesi ve babası Kahramanmaraş depreminde vefat etmişse bunun belgeleyerek göç idaresi müdürlükleri ile nüfus müdürlükleri arasında koordine bir çalışma yapılması ve çocuğun yüksek yararı için vesayet makamının onayı gerekir. Yabancı çocuk evlat edinmekle vatandaşlık kanunu uyarınca Türk vatandaşlığını kazanabilecektir. 

Ancak evlat edinilecek yabancının kamu düzeni ve güvenliği bakımından tehlike arz etmemesi gerekir.  

Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme Sözleşmesi uyarınca, uluslararası evlat edinme yalnızca çocuğun kendi ülkesinde evlat edinilemediği durumlarda mümkündür. Ancak, MÖHUK’un 18. maddesi gereği, evlat edinilecek çocuğun kendi milli hukuku da dikkate alınarak belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Öte yandan, evlat edinmenin diğer eşin rızası konusunda, eşler farklı vatandaşlıklara sahipse, her birinin kendi milli hukuku gözetilmelidir. 

Detay için Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme’ye bakılması gerekir.

Evlat edinme kayıtları gizli midir?  

Kayıtlar tamamen gizlidir. Mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.  

Evlat edinmenin sonuçları nelerdir ? 

TMK 314.madde sonuçları düzenler. 

Evlat edinmenin sonuçları;  

 1. Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer. 
 1. Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.  
 1. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır.  
 1. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. 
 1. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir. 
 1. Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.  
 1. Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. 
 1. Evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.  
 1. Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz 

Evlat edinme prosedürü nasıl işler ?  

Evlat edinme iki şekilde olur.  

 1. Çocuğun ailesi ile gönüllü olarak anlaşılması ve bakım gözetimin devri 
 1. Sosyal hizmetlerden bir çocuğun Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesine göre verilen bakım tedbiri kararı ile   

Küçüğün yetiştirme yurdunda olması anne babasında rıza alınmayacağı anlamına gelmez. Yine de rıza vermeleri beklenir. Rızanın aranmadığı durumlar TMK 311’de sayılmış olup, bu koşulların oluşup oluşmadığını takdiri aile mahkemesindedir.  

Devlet kimsesi olmayan veya ailesi olsa da korunmaya muhtaç gördüğü çocukları koruma altına alır. Hastanede doğumu gerçekleşen ancak babası belli olmayan ve annesi tarafından kabul edilmeyen, terk edilen bebekler vardır. Devlet bu çocukları koruma altına alır ve evlat edinmek isteyen ailelerin yanına geçici bakım sözleşmesi ile yerleştirir.  

Anne ve babanın rızasının alınmamasına dair mahkeme kararı ne zaman alınmalıdır ?  

‘evlat edinme davası öncesinde TMK’nın 312/1. fıkrası gereğince ana ve baba rızasının aranmaması kararı, kuruma yerleştirilen küçüğün evlat edinecek kişi veya ailenin yanına yerleştirilmesinden önce verilmelidir.’ YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017 / 18-1926 Karar: 2020 / 1057 Karar Tarihi: 23.12.2020 

Küçüğün ana veya babası sağ ise rıza aranmamaya ilişkin dava aile yanına yerleştirmeden önce açılmalıdır.  

721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 312. maddesinde “Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir, ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir.” hükmü getirilmiştir. 

Üzerinde durulması gereken husus; TMK’nin 312.maddesinde çocuğun evlat edindirilmesinde eksik olan ana ve/veya babanın rızasının aranmaması için davanın ne zaman açılabileceği ve bu kapsamda madde metninde ifade edilen “…kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce,” ibaresinden ne anlaşılması yani bu yerleştirme ile kast edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı kapsamında çocuğun resmî veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi mi yoksa Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük (R.G. 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı) hükümleri çerçevesinde evlât edinilecek küçüğün, bakım ve eğitimi için evlât edinme başvurusu uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmesi mi anlaşılmalıdır. 

Öncelikle Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzüğün “Tanımlar” başlıklı 2.maddesindeki “Geçici bakım sözleşmesi” ile “Küçüğün yerleştirilmesi” başlıklı 11. maddesi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; yerleştirilmeden kast edilenin evlât edinilecek küçüğün, en az bir yıl süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmesi olduğu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı kapsamında çocuğun resmî veya özel bakım yurduna yerleştirilmesine dair tüzükte herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Somut uyuşmazlığa uygulanacak TMK’nin 312.maddesinde; küçüğün, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir, ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, düzenlemesi ile rıza aranmaması davasının gelecekte evlat edinilmek için kuruma yerleştirilen çocuk yönünden ana ve babadan birisinin rızasının eksik olması halinde bu rızanın aranmaması için dava açma imkanı tanındığı, maddenin devamında kural olarak açılacak davanın küçüğün yerleştirilmesinden önce açılması gereğine işaret edilirken bunun kuruma yerleştirme olarak olarak anlaşılması maddenin amacına ters düşeceği, madde metninde iki farklı yerleştirme kelimesinin kullanıldığı, bu durumunda karışıklığa sebebiyet verdiği, ancak madde metni bir bütün olarak ve tüzük hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde “…kural olarak açılacak davanın küçüğün yerleştirilmesinden önce…” ibaresi ile kastedilenin evlât edinilecek küçüğün, en az bir yıl süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim bu husus; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.12.2020 tarihli ve 2017/1926 Esas, 2020/1057 Karar sayılı ilamında tartışılmıştır. Buna göre; “…madde metninde geçen ikinci “yerleştirilme” ifadesinin küçüğün evlat edinecek kişi veya ailenin yanına yerleştirilmesi olarak anlamak gereklidir. Diğer bir deyişle, bu fıkra kapsamında düzenlenen ana ve/veya babanın rızasının aranıp aranmayacağına yönelik karar, aracı kuruma yerleştirilen küçüğün evlat edinecek kişi veya ailenin yanına yerleştirilmesinden önce verilmelidir. Nitekim burada amaç, devletin koruması altına alınmış olan küçüğün, evlat edinilmek üzere aile yanına yerleştirilmesinden önce, rızanın aranıp aranmaması sorununun çözülmüş olması, küçüğün evlat edinme amacıyla yerleşmesinden sonra olumsuz bir karar verilmesi hâlinde doğacak zararların önlenmesidir. Küçük, Tüzük hükümleri gereğince, evlat edinme amacıyla yerleştirilmiş ise, rızanın aranıp aranmaması kararı artık TMK’nin 312/2 maddesi gereğince evlat edinme işlemleri sırasında verilecektir. Zira bu kararın evlat edinme işlemleri başlamadan önce yani kurumdaki evlat edinilecek küçük evlat edinecek kişi veya ailenin yanına yerleştirilmeden önce verilmesi, evlat edinme sürecini hızlandıracak ve bu durum da küçüğün yararına olacaktır (Er, s. 73).” 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; 22.10.2016 tarihinde doğan ve 24.10.2016 tarihinde evlilik dışı doğum olarak annesi … hanesine tescil edilen… hakkında, kuruma yerleştirildikten sonra 09.11.2016 tarihinde acil koruma kararı verildiği, bu karardan bir ay sonra küçüğün evlat edindirilmesinde annesinin rızasının aranmaması konulu eldeki davanın açıldığı, Mahkemece, rıza aranmaması davasının kuruma yerleştirilmeden önce veya evlat edinme davası ile birlikte istenmesi gerektiği, kuruma yerleştirilmiş küçük için rıza aranmaması davası açmanın mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; yukarıda açıklandığı üzere TMK’nin 312. maddesin de yerleştirmeden kast edilenin, geçici bakım sözleşmesi ile küçüğün, kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmesi olduğu, bu kapsamda evlat edinme davalarının kamu düzeninden olduğu ve re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu da gözetilerek bir yerleştirmenin mevcut olup olmadığı, kurum kayıtları celp edilerek irdelenmesi, yerleştirme mevcut değil ise, taraflara delillerini bildirmesi için süre verilip bildirmeleri halinde delillerin toplanması ve TMK’nin 311. madde kapsamında işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.’ YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 4363 Karar: 2021 / 2148 Karar Tarihi: 10.03.2021 

Davada taraf sıfatı kimdedir ? Davacı ve davalı kim olacaktır ?  

‘Evlat edinme davalarında davacı sıfatı tek başına evlat edinmede evlat edinen, birlikte evlat edinmede ise evlat edinen eşlere; davalı sıfatı ise evlat edinilene aittir. Evlat edinilen küçük ise dava yasal temsilcilerine (küçük anne-babasının velayeti altında ise anne ve babaya, eğer küçüğe vasi atanmış ise vasiye), ergin kısıtlı ise vasisine dava yöneltilmelidir. Dolayısı ile davalı gösterilen …’nün (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü) davada davalı sıfatı bulunmadığından pasif husumet yokluğu nedeniyle hakkındaki davanın reddi gerektiğinin düşünülmemesi,’ YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 13616 Karar: 2019 / 11787 Karar Tarihi: 26.12.2019 

Vesayet altındaki kişinin evlat edinilmesinde denetim makamının izni gerekir.  

TMK’nin 463. maddesi uyarınca, bir kişiye vasi atanmışsa ve bu kişinin evlat edinilmesi düşünülüyorsa, öncelikle vesayet makamından izin alınması gerekir. Ancak sadece vesayet makamının izni yeterli değildir, ayrıca denetim makamının da bu evlat edinme işlemi için izin vermesi gerekmektedir. Yani, vesayet altındaki bir kişinin evlat edinilmesi için hem vesayet makamının hem de denetim makamının izinlerinin alınması gerekmektedir. 

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden evlat edinilecek küçük 04.03.2016 tarihinde evlilik dışı doğum olarak doğmuş olup, anne İzmir 12. Aile Mahkemesinin 30.12.2016 tarihli ve 2016/602-965 sayılı kararı ile anne …’in küçük üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına ve çocuğun evlat edinilmesi esnasında rızasının aranmamasına karar verildiği, İzmir 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.08.2017 tarihli ve 2017/834-814 sayılı kararı ile küçük …’e, …’ın vasi atanmasına karar verildiği, dosya içerisindeki fotokopi suretine göre vesayet makamının 08.08.2017 tarihli ek kararı ile küçüğün evlatlık verilebilmesi için vasiye izin ve yetki verilmesine karar verildiği, iş bu kararın aslı veya onaylı sureti getirtilerek denetlenmediği gibi denetim makamının küçüğün evlat edinilmesine dair izin verilmesi kararı olup olmadığı ve evlat edinmede babanın rızasının olup olmadığı araştırılmadan yazılı şekilde karar verilmesi,’ YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 13616 Karar: 2019 / 11787 Karar Tarihi: 26.12.2019 

Evlat edinme için avukat tutmak gerekir mi ?  

Avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak ülkemizde hukuk sistemi karışık ve aksak işlemektedir. Tebligatlar kimi zaman yanlış kişilere çıkmakta, hatalı kararlardan rücu edilmesi için ek beyan dilekçeleri verilmesi, rapor itirazları sunulması gerekebilir. Avukat ile takip edilmesini tavsiye ederiz.  

Evlatlık isteyen aynı zaman vasi ise ne yapılır ? 

Evlatlık alacak kişi aynı zamanda küçüğün vasisi ise menfaat çatışması olacaktır. Madde 426/2’ye göre, yasal temsilci ile çıkarları çatışan bir küçük varsa, küçüğün haklarını korumak için bir kayyım atanması gerekir.  

Davacının aynı zamanda evlat edinilmek istenen küçük O. ‘ın vasisi olması nedeniyle küçüğe kayyım tayin ettirilip davanın kayyıma yöneltilmesi sonra işin esasına girilerek evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri konusunda kapsamlı bir araştırma yapılması, tarafların bu konuda göstereceği deliller toplanarak gerektiğinde uzman görüşünün alınıp bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ve eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.’ YARGITAY 18. Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 4746 Karar: 2015 / 18041 Karar Tarihi: 08.12.2015 

Afgansitan’da evlat edinme mümkün müdür?  

Afganistan’da İslam hukukunda evlat edinme kurumu bulunmadığından, Taliban yönetimi tam anlamıyla İslam hukukunu uygularsa, Afganistan’da bir evlat edinmenin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle, Lahey Sözleşmesi’nin yararlanılması için, çocuğun Türkiye’de bulunması gerekecektir. 

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor