Category

Kat Mülkiyeti

Profesyonel ve bireysel site yönetimlerine danışmanlık veriyor, ortak ısınma, ortak elektrik, eksik faturalar, ortak alanlarda tadilat, ortak alanları işgal gibi konuları çözüme kavuşturuyor, abartılı harcamaların hesabını veremeyen eski yöneticilere karşı yargı yoluna başvuruyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu ana gayrimenkulün bakım ve onarımının nasıl olacağını düzenlemiştir. Ortak yerlerin ve ana binanın bakım onarımı zorunludur. Kimse lüzum yok diyerek anagayrimenkulün bakımından ve korunmasından kaçınamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu 35/d maddesi açıkça asansör bakımının yapılmasını yöneticinin görevi olduğunu kararlaştırmıştır. Asansör bakım ve onarımı için gerekli ücretin toplanması yöneticinin görevi olduğundan herhangi bir çoğunlukla...
Read More
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Covid 19 pandemi nedeniyle alınan tüm tedbirlerin amacı genel sağlığın ve kamu düzenin korunmasıdır. Devlet anayasal pozitif yükümlülük olan genel sağlığın korunması için her tür tedbiri almakla mükelleftir. Nitekim, yayınlanan genelgeler ile toplantılar ertelenmiş, pandeminin azalması/geçmesi beklenmiştir. Geldiğimiz noktada toplantı yapılıp yapılamayacağına ilişkin farklı görüşler tartışılmış kimi kısım toplantıların mutlak surette...
Read More
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya gelenlerle yönetici seçilebilmesi için sayı ve arsa payı çoğunluğunun her halükarda sağlanması gerekir. T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 2057 Karar: 2020 / 2667 Karar Tarihi: 07.09.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı …...
Read More
Eski malik döneminde doğmuş ve ödenmemiş demirbaş ve ortak giderler yeni malike karşı yansıtılamaz. Yeni malik kendi döneminde doğmuş borçlardan sorumlu olacaktır. T.CYARGITAY18 HUKUK DAİRESİESAS NO.2005/1259KARAR NO.2005/3657KARAR TARİHİ.14.04.2005“Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:KARAR...
Read More
meni müdahale davası ortak alan
Ortak alanlara müdahalenin önlenmesi nedir? Ortak alanların işgali nedir? Kat maliklerinin kullanımına ayrılmış olan her yer ortak alandır. Merdiven boşlukları, kömürlük, bahçe hatta duvarlar dahi ortak alandır. Sıkça yaşanılan sorunlardan biri de ortak alanların bir kişi tarafından işgal edilmesidir. Ortak alanın işgali eşya bırakmak olabileceği gibi tadilat, inşa yapılması şeklinde de ortaya çıkabilir. Ortak bahçeye...
Read More
Mimari proje kat mülkiyeti
Toplantı çoğunluklarının sağlanmaması veya mimari projeye aykırı yapılar yapılması hukuki ve cezai müeyyidelere yol açar. Prosedürü yazımızda özetledik.
Read More
T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 2026 Karar: 2017 / 3518 Karar Tarihi: 24.04.2017   Yargıtay Kararı MAHKEMESİ   :Sulh Hukuk Mahkemesi       Taraflar arasındaki projeye aykırılığın eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği...
Read More
× Avukata Sor