Category

Şirketler Hukuku

Sıklıkla limited şirketlerde görülen, pay devri, şirketin kötü yönetilmesi sebebiyle müdürün görevden alınması, müdürlere karşı ortakların tazminat davası açması, sermaye artırımı gibi konularda mali müşavir aracılığı ile titizlikle mali tabloları inceleyerek çözüme kavuşturuyor gerekli hallerde yargı yoluna başvuruyoruz.

ANONİM ŞİRKETLERDE yönetim kurulunun görev süresinin bitmesi Görev süresinin sona ermesi eski yöneticinin görevini devam ettirip ettirmediği, şirketin organsız mı kalacağı tartışmasına YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2012/ 9040 Karar: 2013 / 10236 Karar Tarihi: 17.05.2013 kararı çözüm getirmiş ‘Mahkemece; iddia, savunma ve temsilci kayyımı raporuna göre, anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının...
Read More
Bazı şirket yöneticileri kötü niyetli olarak ticari sicilde çift imza ile yetkili olmalarına rağmen bazı borçlandırıcı işlemleri tek imza atarak yerine getirmektedir. Böylece şekle uyulmadığından bahisle icra takibinin iptaline karar verilmesi amaçlanmaktadır. Yargıtay aşağıdanki kararında, tek imza sıklıkla uygulanıyorsa ortaklar tek imza ile temsilde anlaşmış sayılacaklarından, tek imza ile düzenlenen bonodan dolayı şirketi sorumlu tutmuştur....
Read More
ltd rüçhan önalım limited şirket
Limited şirket pay devirlerinde rüçhan ve önalım hakkı karşılaştırma ve farkları nedir kanun maddeleri ile açıkladık.
Read More
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı
Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.
Read More
limited şirket çanakkale istanbul esas sermaye payı ödenmemesi
6102 Sayılı TTK'nun 124. maddesinde; limited şirketlerin sermaye şirketi olduğu, aynı Kanunun 125. maddesinde; ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olup, Türk Medenî Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilecekleri ve borçları üstlenebilecekleri, aynı Kanunun 128. maddesinde ise; her ortağın usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı, şirkete karşı borçlu...
Read More
Limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin kamu, sgk, vergi, ceza gibi borçlardan sorumluluğu, zamanaşımına uğramasını güncel yargı kararlarıyla değerlendirdik.
Read More
× Avukata Sor