Kasten yaralama: Bir anlık öfke ne kadar pahalıya mal olabilir?

KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI 

Kasten yaralama
Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,32
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Birine verdiğiniz zarar hukukta yaptırımsız kalmaz. Birine bilerek zarar vermek de yanlışlıkla zarar vermek de suçtur.

Burada kasten verilen zararları ele alacağız.

Kasten Yaralama Suçunun Basit Hali Nedir? Basit Yaralama Suçu Nedir? Basitle Nitelikli Yaralama Arasındaki Fark Nedir?

Kasten yaralama, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem işlemek suretiyle zarar verilmesidir. Kasten yaralama suçu, basit kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Bu makalede, kasten yaralama suçunun basit haline dair hukuki teknik soru ve cevaplar ele alınacaktır. 

1) Basit kasten yaralama nedir? 

Basit kasten yaralama, TCK’nın 86/2. maddesinde düzenlenen, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde işlenen kasten yaralama suçudur. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma, yaranın iyileşmesi için belirli bir süreç geçmesi gerekmeyen, kolayca tedavi edilebilen yaralanmayı ifade eder.

Tokat Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur

Tokat attım ne ceza alırım soruna yanıt verelim. Örneğin, bir kimseye tokat atılarak acı çekmesine sebep olunması, kişinin vücudunda pansumanla iyileşebilecek küçük sıyrıklar, çizikler veya kızarıklık oluşması basit kasten yaralama suçuna örnektir. 


Suçun basit hali 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak tokat kulak zarını patlatmışsa bu kez kasten yaralamanın netice sebebiyle ağırlaşmış hali oluşur. Cezası çok daha yüksek olacaktır.

Gürültü Çıkararak Birini Yaralayabilir Miyim?

Yüksek bir gürültü de ani bir korku da kişide şok yaratabilir. Duyma kaybı yaratabilir. Kulakta kalıcı çınlama gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Bu durumda kasten yaralama veya kalıcı bir duyu kaybı varsa netice sebebiyle ağırlaşmış şekli oluşacaktır.

blank

Basit Kasten Yaralamanın Unsurları

Basit yaralama suçunun oluşması için aşağıdaki 3 unsurdan birinin oluşması yeterlidir;

  1. Vücuda Acı Verme: Bu unsur, bir kişinin bedensel olarak bir acı hissetmesi anlamına gelir. Örneğin, birisi sizi yumruklarsa, bu eylem muhtemelen fiziksel bir acıya yol açacaktır. Başka bir örnek olarak, birisi sizin parmağınıza sıkıca bir şeylerle sıkıştırırsa ve bu durum sizi acıtırsa, bu da “vücuda acı verme” kapsamına girer.
  2. Sağlığın Bozulması: Bu, bir kişinin genel sağlık durumunun, geçici ya da kalıcı olarak olumsuz etkilenmesi demektir. Örneğin, birisi size bir cisimle vurur ve bu eylem sonucunda kolunuz kırılırsa, bu “sağlığın bozulması” olarak değerlendirilir. Ya da birinin sizi zehirlemesi ve bu durumun organlarınıza zarar vermesi de sağlığınızın bozulduğu anlamına gelir.
  3. Algılama Yeteneğinin Bozulması: Bu da bir kişinin duyu organlarının normal işleyişinin bozulması anlamına gelir. Örneğin, birisi sizi çok parlak bir ışığa maruz bırakarak geçici olarak görememenize neden olursa, bu “algılama yeteneğinin bozulması” olarak nitelendirilir. Ya da birisinin sizi yüksek sese maruz bırakarak geçici bir süreliğine sağır olmanıza yol açması, yine algılama yeteneğinizin bozulması kapsamına girecektir.

2) Basit kasten yaralama suçunun cezası nedir? 

Basit kasten yaralama suçunun cezası, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakim, seçenek yaptırımlardan adli para cezası veya hapis cezasından birini seçecektir. Adli para cezası uygulamada genel olarak hapis cezasının her bir günü için 20 TL üzerinden tayin edilmektedir.

Hakim, cezayı belirlerken, suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zamanı ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zararın ağırlığını, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığını, failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulunduracaktır. 

blank

“Sanık hakkında basit kasten yaralama suçundan verilen kararın türü ve miktarı gözetildiğinde, 28.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 5271 sayılı CMK’nin 286/2-d maddesi uyarınca, ilk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272. maddenin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nin 298/1. maddesi uyarınca isteme uygun olarak reddine karar verilmiştir.” YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas: 2021 / 10745 Karar: 2022 / 678 Karar Tarihi: 31.01.2022 

3) Basit kasten yaralama suçu şikayete bağlı mıdır? 

Basit kasten yaralama suçu şikayete bağlı bir suçtur. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayet dilekçesi vermesi gerekir.

Kasten Yaralama Suçunu Ne Zamana Kadar Şikayet Etmeliyim?

Şikayet süresi ise suçun işlendiği tarihten itibaren altı aydır. Şikayet süresi içinde şikayette bulunmayan veya şikayetinden vazgeçen mağdurun hakları düşer. Soruşturma aşamasında basit yaralama sonucu mağdur olan kişinin şikayetçi olmaması veya mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. 

blank

Şikayet süresi, mağdurun faili veya fiili öğrendiği tarihten itibaren başlar. Şikayet süresinin geçmesi halinde, kovuşturma yapılamaz ve dava açılamaz. Ancak, kasten yaralama suçu ağırlaştırıcı sebeplerle işlenmişse veya mağdurun ölümüne neden olmuşsa, şikayet süresi aranmaz ve kamu davası açılır. 

Uzlaşmaya tabi midir ?  

Basit kasten yaralama suçu ile ilgili olarak uzlaşma müessesesi de uygulanabilir. Uzlaşma, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253-255. maddelerinde düzenlenen ve tarafların anlaşarak davanın sonlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Uzlaşma, soruşturma veya kovuşturma aşamasında her zaman talep edilebilir. Uzlaşma sağlanması halinde dava düşer. 

Ceza miktarı nasıl belirlenir ? 

Kasten Yaralama Suçu Temel Cezası

Bu suçun cezası, eylemin niteliği, sonucu ve mağdurun durumuna göre değişiklik gösterir. Kasten yaralama suçunun temel hali, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir.

Hafif Kasten Yaralama Cezası

Ancak eğer yaralama basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif ise, ceza 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olur.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

Bazı ağırlaştırıcı sebepler de kasten yaralama suçunun cezasını artırabilir. Örneğin, suçun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi, mağdurun savunmasız olması, failin kamu görevlisi olması veya silah kullanması halinde ceza yarı oranında artırılır.

blank

Ayrıca eğer yaralama sonucunda mağdurun hayati tehlikeye girmesi, organ veya uzvunun işlevini yitirmesi veya görme yeteneğinin azalması gibi ağır sonuçlar doğarsa, ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olur. 

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan biridir. Bu suçun cezası, yaralanmanın niteliğine göre değişebilmektedir. 

Ceza Aralıkları

Basit yaralama suçunda, fail hapis cezası ile cezalandırılır. Ceza süresi, 6 ay ile 3 yıl arasında değişebilir. 

Ağır yaralama suçunda ise, fail hapis cezası ile cezalandırılır. Ceza süresi, 3 yıldan başlayarak, 12 yıla kadar çıkabilir. 

Ancak, kasten yaralama suçu işlenirken; silah, bıçak, kesici-delici alet veya ateşli silah kullanılmışsa, ceza süresi 1/3 oranında artırılarak verilebilir. 

Ağırlaşmış yaralama nedir? 

Ağırlaşmış yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun oluşması için, failin kasten başkasının vücut dokunulmazlığına zarar vermesi ve bu zararın ağırlaştırıcı nitelikte olması gerekir.

blank

Ağırlaştırıcı nitelikler, yaralamanın sonucunda mağdurun ölüm tehlikesi geçirmesi, organ veya uzvunun iş göremez hale gelmesi veya yüzünde kalıcı iz bırakması şeklinde sayılmıştır. Bu suçun cezası, basit yaralamaya nazaran daha ciddi olup, fail hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kasten yaralama suçunda ceza indirim nedenleri nelerdir? 

 Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun cezası, yaralamanın niteliği, sonucu ve failin kast derecesine göre değişmektedir. Ancak, bazı hallerde ceza indirimine gidilebilir. Bu haller şunlardır:  

blank

Failin haksız bir fiile meşru savunma sınırları içinde karşılık vermesi (TCK m. 25/1) 

Failin haksız bir fiile karşılık verirken aşırıya kaçması ancak bunun heyecan, korku veya telaşla ilgili olması (TCK m. 25/2) 

Failin mağdurun rızası ile hareket etmesi ancak rızanın geçerli olması (TCK m. 26) 

Failin mağdura karşı işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyması ve mağdurun zararını gidermesi veya giderilmesini kabul etmesi (TCK m. 29) 

Bu nedenlerden herhangi birinin varlığı halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza yarı oranında indirilir. Ancak, bu indirim uygulanırken alt sınırın altına inilemez. Ayrıca, bu indirim sebepleri ağırlaştırıcı nedenlerle birlikte uygulanamaz. 

İlk haksız hareketin kimin tarafından yapıldığının belirlenememesi sebebiyle; haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında cezada orantılılık ilkesi dikkate alınarak sanık hakkında (1/4) oranında indirim yapılması gerekirken, (1/2) oranında indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas: 2021 / 2008 Karar: 2021 / 9741 Karar Tarihi: 03.06.2021

Kasten yaralama suçu zamanaşımına uğrar mı? 

Kasten yaralama suçu için öngörülen dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır .

Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz ya da dava açılsa da kanuni süre içerisinde sona ermez ise dava zamanaşımının dolması nedeniyle düşecektir. Kasten yaralama suçunda zamanaşımının başlangıcı, suçun işlendiği tarihtir. Ancak neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda zamanaşımının başlangıcı, neticenin gerçekleştiği tarihtir. Kasten yaralama suçu şikayete bağlı veya resen kovuşturulabilir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralanmalar şikayete bağlıdır. Diğer hallerde ise şikayet aranmaz . 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri karşısında; sanığa yüklenen suçun yasa maddesinde öngörülen cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK.nun 66/e ve 67/4. maddelerinde belirlenen 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmakla; katılan … vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca bozulmasına, ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.nın 66/e, 67/4 ve CMK.nın 223. maddeleri gözetilerek oybirliğiyle düşürülmesine karar verilmiştir.  YARGITAY 8. Ceza Dairesi Esas: 2020 / 11 Karar: 2021 / 16483 Karar Tarihi: 22.06.2021

blank

 “Sanık …’a yüklenen suçların gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e, 67/3-4. maddeleri gereğince, zamanaşımını kesen son sebep olan mahkeme huzurunda savunmasının alındığı 29.11.2012 tarihi ile temyiz inceleme tarihi arasında 8 yıllık asli zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 1. Ceza Dairesi Esas: 2021 / 5920 Karar: 2021 / 5095 Karar Tarihi: 24.03.2021

Kasten yaralama suçunda mağdurun şikayetinden vazgeçilmesi durumunda ne olur? 

 Bu sorunun cevabı, yaralamanın niteliğine ve sonucuna göre değişir. Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya bir başkasının sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, yaralamanın hafif nitelikte olması, yani basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilmesi halinde, mağdurun şikayet etmesi şarttır. Bu durumda, fail dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılır. 

 “Arkadaşları olan diğer sanık …’ye destek amacıyla kavgaya o anda dahil olan ve mağduru yaralayan sanıklar …, … ve … hakkında şikayete tabi olan 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesi gereğince hüküm kurulması gerektiği, TCK’nın 86/3-c fıkrasının olayda uygulanmayacağı ve şikayetçi olmayan mağdur …’a yönelik yaralama suçundan kamu davasının düşürülmesi yerine yargılamaya devamla hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas: 2020 / 13454 Karar: 2020 / 7802 Karar Tarihi: 07.07.2020

blank

Kasten yaralama suçunda mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, failin cezadan kurtulmasını sağlar. Ancak, bu durumda mağdurun şikayet hakkını kullanmış olması gerekir. Şikayet hakkı, suçun işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde kullanılabilir. Şikayet hakkını kullanmayan mağdur, daha sonra vazgeçmek istese bile bunu yapamaz. Şikayetten vazgeçme, ancak şikayet hakkının kullanılmasından sonra geçerli olur. 

 Şikayetten vazgeçme, mağdurun faille uzlaşması veya barışması anlamına gelmez. Mağdur, faille uzlaşsa veya barışsa bile şikayetten vazgeçmediği sürece dava devam eder. Şikayetten vazgeçme, ancak mağdurun açıkça beyan etmesi  ile anlaşılabilir. 

Sanığın mağdurlara yönelik kasten yaralama suçlarından cezalandırılması gerekirken, suçun silahtan sayılan hortum ile işlenmediği kabul edilip şikayetten vazgeçme nedeni ile düşme ve beraat kararları verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2019 / 4544 Karar: 2019 / 12071 Karar Tarihi: 30.05.2019

Kasten yaralama suçunda mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, bazı durumlarda failin cezadan kurtulmasını sağlamaz. Örneğin, yaralamanın ağırlaştırıcı nedenlerle işlenmesi (TCK md. 86/3), yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması (TCK md. 87) veya yaralamanın sonucunda ölüm meydana gelmesi (TCK md. 87/4) halinde, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi failin cezalandırılmasını engellemez. Bu durumlarda, kasten yaralama suçu kamu davası olarak görülür ve savcılık tarafından takip edilir. 

Mağdurun aşamalarda değişmeyen anlatımları, beyanları ile uyumlu doktor raporu, sanık … ile temyiz dışı sanık …’ın mağdura birlikte vurduklarına dair ikrar içeren savunmalarına göre; sanık … ile temyiz dışı sanık …’ın fiil üzerinde hakimiyet kurup, fikir ve eylem birliği içinde mağduru iştirak halinde yaraladıkları, bu nedenle sanık … hakkında da atılı kemik kırığına ve sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama eyleminden mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile sanık … hakkında eylemin basit kasten yaralama olduğunun kabulü ile şikayet yokluğu nedeniyle kamu davasının 5271 sayılı CMK’nin 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2020 / 21420 Karar: 2020 / 13296 Karar Tarihi: 12.10.2020

Kasten yaralama suçuyla ilgili yargılama sürecinde deliller nelerdir? 

Kasten yaralama suçuyla ilgili yargılama sürecinde en önemli delil darp raporudur. Darp raporu, mağdurun vücudunda meydana gelen yaralanmaların niteliğini, derecesini ve iyileşme süresini belirleyen tıbbi bir belgedir. Darp raporu, kasten yaralama suçunun işlenip işlenmediğini, suçun basit veya nitelikli olup olmadığını ve cezanın miktarını etkileyen bir unsurdur. Darp raporunun yanı sıra kasten yaralama suçuyla ilgili yargılama sürecinde diğer deliller şunlardır: 

blank

– Olay yerinde bulunan kan, saç, tırnak gibi biyolojik izler 

– Olay yerindeki kamera kayıtları veya tanık ifadeleri 

– Mağdur veya failin telefon kayıtları, mesajları veya sosyal medya paylaşımları 

– Mağdur veya failin psikolojik durumunu gösteren raporlar 

– Mağdur veya failin önceki sabıka kayıtları veya hukuki uyuşmazlıkları 

Suçun ihmali hareketle işlenmesi  mümkün müdür ?

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, kişinin önceden belirli bir icra davranışta bulunma noktasında sözleşmesel veya kanuni yükümlülüğü olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek başkasının vücuduna acı vermesi veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmasıdır.

blank

Örneğin, bir doktorun hastasına gerekli müdahaleyi yapmaması veya bir işverenin işçilerine gerekli güvenlik önlemlerini almaması bu suçun oluşmasına neden olabilir. Bu suçun cezası, kasten yaralama suçunun cezasından daha azdır. TCK Madde 88’e göre, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir . Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur . 

Sanığa ait şirkette makine temyizleyicisi olarak çalışan mağdurenin, çalışmakta olan makineyi temizlemek isterken parmağını makineye kaptırmak suretiyle hayati fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek sağ el üçüncü parmakta kırık oluşacak şekilde yaralandığı olayda; işyeri sahibinin hukuki sorumluluğun bulunsa da doğrudan ya da olası veya davranışla oluşan kasttan bahsolunabilmesinin mümkün olmayacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek ihmali davranışla kasten yaralama suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.”YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2013 / 25561 Karar: 2014 / 14825 Karar Tarihi: 09.04.2014

Kendisine ait 9 adet büyükbaş hayvanı sabah saatlerinde köyün çobanına teslim eden ve sürüye katan sanığın, alışılagelmiş şekilde çoban tarafından akşam saat 17:00 sularında köy içerisine gelen sürüden hayvanlarını almadığı ve olay saatine kadar hayvanların akıbetini araştırmadığı, hayvanlarının başıboş kalmasına sebebiyet verdiği, ancak başıboş bırakılan hayvanlara önce tanık M. T.’ın sonrasında tanık M. Ö.’ın, sevk ve idarelerinde bulunan araçlarla çarptıkları, kaza mahallinde herhangi bir tedbir almadıkları, bu nedenle hayvan sahibi sanığın eylemi ile yargılamaya konu kaza arasındaki illiyet bağının, tanıklar M. T. ve M. Ü.’ın kaza mahallinde olası bir kazayı önlemeye yönelik tedbirleri almamaları şeklindeki ihmali davranışlarıyla kesildiği ve katılanların yaralanmaları nedeniyle sanığa kusur atfedilemeyeceği gözetilmeksizin, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizdir.YARGITAY 12. Ceza Dairesi Esas: 2013 / 19806 Karar: 2014 / 11859 Karar Tarihi: 14.05.2014

İnternetten avukat tutmak: Siz de hukuki sorunlarınızı çözmek için online avukatlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz!

Related Posts

blank

Fenomenlerin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?

Neden Tutuklandılar? Tutuklama Hukuka Uygun Mu? Serbest Kalırlar Mı? Basında fenomenler olarak anılan kesimin kısa sürede zengin olmasıyla Türkiye’nin gündemi değişmiş herkes bu insanları konuşur olmuştur. Ancak yakın zamanda basın yansıyan haberlerde fenomenlerin POS cihazlarını illegal şekilde temin edip kullanarak...
blank

FEZLEKE NEDİR?

Fezleke, Arapça kökenli bir kelimedir. ‘’Yazının sonundaki özet’’ anlamını taşımaktadır. Fezleke, Arapça ‘’fa dalika’’ yani ‘’şöyle ki, şu halde’’ kalıplarından türemiş bir kelimedir. Fezleke, bir suçun işlendiğine dair şüphelerin ortaya çıktığı durumlarda cumhuriyet savcılığı emriyle başlatılan soruşturma sürecinin bir parçasıdır....
blank

İnfaz Nasıl Hesaplanır? Online İnfaz Hesaplama

İçindekiler Giriş Yatar Hesabı Nedir? Cezaevindeki Hükümlülerin Durumu Hükümlülerin Cezalarının Hesaplanması İnfaz Hesabı Nedir? Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik Yatar Hesabı ve İnfaz Hesabı Arasındaki Farklar Yatar Hesapla Nedir? Yatar Hesapla Nasıl Yapılır? İnfaz Hesapla Nedir? İnfaz Hesapla Nasıl Yapılır?...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor