Takım Elbisenin Cezaya Etkisi ve İyi Hal İndirimi

Müvekkillerimizden gelen ve ofis hattımıza sıklıkla sorulan sorulardan bazıları; takım elbise indirimi ne kadar alırım, iyi giyinsem cezada indirim alır mıyım, mahkemede başım eğik dursa daha az ceza verirler mi, takım elbise indirimi ne kadar, kravattan iyi hal indirimi nasıl alınır şeklindedir.

Öncelikle belirtmeliyim ki hukuk, objektif prensipler üzerine kuruludur. Yasalar ve uygulamalar, bireyin giyim tarzına göre değişmez. Ancak bu, ilk izlenimin önemsiz olduğu anlamına gelmez.

blank

Düşünün, bir iş görüşmesine gittiğinizde nasıl giyindiğiniz, karşınızdaki kişi üzerinde bir izlenim bırakır. Benzer şekilde, mahkemede de ciddiyetinizi ve saygınızı göstermenin yollarından biri, giyim tarzınızla olabilir. Takım elbise, bu bağlamda, resmiyeti ve profesyonelliği temsil eder.

Ancak, bu profesyonel görüntüyü “ceza indirimi” ya da “mahkeme avantajı” olarak doğrudan çevirmek çok yanıltıcı olacaktır. Bir davada en önemli faktörler; kanıtlar, tanıklar, yasalar ve argümanlardır. Elbisenizin rengi ya da modeli, hukuki bir kararı etkilemez.

Ancak unutulmamalıdır ki, mahkeme bir insanlar topluluğudur. Hakim, savcı, avukatlar ve sizin hakkınızda bilinçaltında bir izlenim oluşturabilirler. Bu nedenle, mahkemede uygun, temiz ve resmi giyinmek her zaman avantajlıdır. Fakat bu, yalnızca genel bir izlenim bırakmak için geçerlidir ve doğrudan bir yargı sonucunu değiştirme gücüne sahip değildir.

blank

Takdiri indirim Türk Ceza Kanunu 62.maddesinde düzenlenmiştir.

Takdiri indirim nedenleri
Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri (…)19 göz önünde bulundurulabilir. (Ek cümle:12/5/2022-7406/1 md.) Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz. Takdiri indirim nedenleri kararda gerekçeleriyle gösterilir.

Hakim sanığın duruşmadaki tutumuna, hayat tarzına ve kendi gözlemine göre takdiri indirimi uygulamakta serbesttir. Hakim takdiri indirimi uygulamak zorunda değildir. Burada hakime seçimlik bir hak tanınmıştır.

Sanık hakkında takdiri indirim kanaati oluşmamışsa, mahkemece bu davranışların ne olduğunun kararda yer alması adil yargılanma hakkını destekleyecek ve soru işaretleri oluşmasına mahal bırakmayacaktır.

blank

Sanık hakkında kurulan hükümde katılan beyanı, katılan beyanı ile uyumlu adlî muayene raporu, olay yeri inceleme raporu, parmak izi kriminal raporu, canlı teşhis tutanağı ile tanık beyanları ve Hukukî Süreç başlığı altında (3) numaralı paragrafta bilgilerine yer verilen Yargıtay bozma ilâmı karşısında, sanığın eyleminin yağma suçunu oluşturduğu sabit olduğu belirlendiğinden, hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır. “Sanığın yargılama aşamasındaki olumsuz tutum ve davranışları, savunmasının yakalama emri ile alınmış olması hususları nazara alınarak hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,\” şeklindeki takdiri indirim nedeni uygulamamasına dair mahkeme gerekçesinde her hangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir.YARGITAY 6. Ceza Dairesi Esas: 2022 / 15169 Karar: 2023 / 9141 Karar Tarihi: 08.03.2023


Sanığın duruşmada alınan savunmalarında pişmanlık duyduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı, mahkememizce de pişmanlığının gözlenmemesi, sanığın suç işlemekten çekinmeyeceği kanaatinin oluşması nedeniyle TCK’nın 62 nci maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına\” şeklindeki yerinde, yeterli ve kanunî gerekçeler ile 5237 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin uygulanmamasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır.” T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2023/ 15100 Karar: 2023 / 9559 Karar Tarihi: 27.03.2023

Kadın Cinayetlerinde Takdiri İndirim Kaldırılmadı

Basında kadın cinayetlerinde artık mahkemelerin takdiri indirim yetkisini kullanamayacağı yazılmışsa da böyle bir düzenleme getirilmedi.

blank

Kadına yönelik şiddet, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda farkındalığın arttığı son dönemlerde, mevzuatın da bu suçlara karşı daha sert ve caydırıcı hükümler içermesi gerektiği yönündeki talepler artmıştır. Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82. maddesinde yapılan değişiklikle kadın cinayetleri, nitelikli hal kapsamına alınmıştır. Bu değişiklikle, kadına karşı işlenen adam öldürme suçlarına yönelik cezai yaptırımların arttırılması hedeflenmiştir.

Önceden bu suç için verilen ceza müebbet hapis iken, yeni düzenlemeyle bu ceza, kadına karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüşmektedir.

En Sık Sorulan Sorular

  1. Takdiri indirim nedir? Takdiri indirim, hakimin pişmanlık gösteren ve mahkemede iyi izlenim bırakan sanığa 1/6 oranında indirim yapma hakkıdır.
  2. Takdiri indirim nedenleri nelerdir? Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri takdiri indirim nedenleri arasında sayılabilir.
  3. Takdiri indirim nedeniyle verilen ceza ne kadar azalır? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapise, müebbet hapis cezası yirmibeş yıla dönüşür. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
  4. Duruşmadaki tutum ve davranışlar takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınır mı? Evet, duruşmadaki tutum ve davranışlar takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınabilir. Ancak bu davranışların mahkemeyi etkilemeye yönelik şekilci tutum olmaması ve hakimin bu konuda kanaat oluşturması gerekmektedir.
  5. Takdiri indirim nedenleri kararda belirtilir mi? Evet, takdiri indirim nedenleri kararda gerekçeleriyle gösterilir.

Related Posts

blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Fikri ve Sınai Hakların Korunması: Hapis Cezaları ve Cezai Hükümler

Ceza Hukuku ve Fikri Haklar Günümüzün dijital çağında, fikri ve sınai hakların korunması, hem yaratıcılar hem de kullanıcılar için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Fikri ve Sınai Haklar Nedir? Hayal edin: Bir gün uyanıyorsunuz ve kendi şarkınızı yazıyorsunuz. Harika...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Bireysel Başvuruda Güvence Altına Alınan Haklar

Neden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılır ? Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru yoludur. Bireysel başvuru kurumu, adli,...
blank

İnsani İkamet Davasında Dikkat Edilecekler

Türkiye Neden İnsani İkamet Vermiyor ? Neden İnsani İkamet İzinleri İptal Ediliyor ve Uzatılmıyor? Türkiye’de yaşanan siyasi krizler, dünyadaki savaş ortamı, ekonomik daralma göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi politikasının hızlanmasına neden oldu. Covid 19 virüsü dünya çapında ekonomik bir çöküş yarattı,...
blank

89/1 haksız itiraza karşı dava açılabilir mi? Birinci haciz ihbarnamesine itiraz üzerine yapılacaklar ?

89/1 İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZA KARŞI HANGİ DAVA AÇILIR? Uygulamada borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Bu ihbarname içerisinde, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını...
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor