Cezanın ertelenmesi TCK 51

Mahkum olunan hapis cezasının belirli koşullar altında cezaevinde infaz edilmesinden vazgeçilmesidir.

Genel kural mahkumun cezasını cezaevinde çekmesidir. Ancak cezaevlerindeki doluluk ve politika gereği cezanın bir kısmının dışarıda denetim altında infaz edilebilir.

İnfazın ertelenmesi ile cezanın ertelenmesini karıştırmamak gerekir. İnfazın ertelenmesi hamilelik, yaşlılık, hastalık nedenleriyle cezanın çektirilmesinin ileri bir tarihe bırakılmasıdır. Cezanın ertelenmesi ise hapis cezasının çektirilmeye farklı koşullarda devam olunmasıdır.

hapis cezası nasıl ertelenir

Mahkumiyetin 2 yıl ve daha az olması gereklidir.

Daha önce kasıtlı bir suçta 3 ay üzeri mahkumiyetin olmaması gereklidir.

Cezanın ertelenmesi şartları TCK 51 maddesinde düzenlenmiştir.

Şart olmasa da hakim zararın giderilmesi şartı ile erteleme kararı verebilir.

1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere denetim süresi öngörülebilir. Denetim süresi mahkum olunan cezadan daha az olamaz. Denetim süresi içinde eğitim programı, meslek veya sanat öğrenilmesine karar verilebilir.

1 yıldan fazla ceza alınması kişinin memuriyeti kaybetmesine ve aday ise memuriyet hakkı kazanmasına engel olur. ( 657 sayılı kanunun m.48)

Kişi hakkında derdest dosyaların sayısına bakılmaksızın birden fazla sayıda erteleme kararı verilebilir. Kişi farklı şahıslara karşı hakaret, tehdit suçlarını işlemişse şartlarını sağlıyorsa tüm dosyalarından erteleme kararı alabilir.

Adli para cezası ertelenemez.

Tekerrür cezanın ertelenmesine engel değildir.

HAGB kararı cezanın ertelenmesine engel değildir.

Denetim süresi içinde kasıtlı yeni bir suç işlenmesi halinde, yeni suçtan verilen mahkumiyet kararı, ertelenen cezanın hükmünü veren mahkemeye bildirilir. Erteleme kararı veren mahkeme yeni suç işlenmesi üzerine cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verebilir.

blank

TCK 51 Hapis cezasının ertelenmesi

(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,

Gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, (Değişik: 7242 S.K m.9: yürürlük: 15.4.2020) “infaz hakimi” kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek (Değişik: 7242 S.K m.9: yürürlük: 15.4.2020) “infaz hakimine” verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, (Değişik: 7242 S.K m.9: yürürlük: 15.4.2020) “infaz hakiminin” uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine (Ek: 7242 S.K m.9: yürürlük: 15.4.2020) “infaz hakimliğince” karar verilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor