Tag

İpotek
Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de...
Read More
12. Hukuk Dairesi 2019/14054 E. , 2020/6438 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten...
Read More
blank
Yargıtay’ın yorumuna göre ‘ipotek ettiği taşınmaz hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler,...
Read More
blank
Rehnin(İPOTEK) paraya çevrilmesi, ipotekli yerin satışı İpotekli taşınmaz hangi hallerde satılır? İpotekli taşınmazın satışı ne kadar sürer? İpotekli taşınmazın satışına itiraz mümkün müdür? İpotek konusu borç ödenmezse alacaklı, icra müdürlüğü kanalı ile ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesini talep edebilir. İpotekli taşınmazın satışı, haczedilmiş ve satışa çıkarılmış taşınmazların satışı gibi icra müdürlükleri kanalı ile yapılır. Rehnin paraya...
Read More
ipotek çeşitleri
İpotek çeşitleri nelerdir? TMK 881 tanımına göre ipotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın güvence altına alınmasıdır. Para borcu dışında bir edimi verme, yapma, yapmama borcu için de ipotek tesis edilebilir. Böylece kişinin edimini yerine getirmemesi halinde ortaya çıkacak zarar ve cezai şartın teminat altına...
Read More
ipotekli taşınmazın korunması masraf
İpotekli taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar kimden alınır? Teminat için bir taşınmazın ipotek edilmesi durumunda, ipotek bedeli ne kadar yüksek olursa olsun, taşınmazın değeri kadar güvence sağlayacaktır. İpotek edilirken değeri 500 bin TL olan taşınmaz, bakımsız bırakılıp çatı ve su tesisatı onarılmaz, kırık camları değiştirilmez çürümeye terk edilirse açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığında değer...
Read More
× Avukata Sor