İstinaf Karar Harcı Maktu mu yoksa nisbi mi alınır ?

İlk derece mahkemesi kararı kaldırılarak esas hakkında karar verilmedikçe Bölge Adliye Mahkemelerinde nispi değil maktu karar ve ilam harcı alınması gerekir.

6. Hukuk Dairesi 2021/10 E. , 2021/61 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davalı vekili Avukat … geldi. Tebligata rağmen başka gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –
Davacı vekili, davacı ile davalı şirketler arasında araç kiralama ve yurtiçi, yurtdışı şirket yönetimi ile organizasyon işine ilişkin sözleşme yapıldığını, davacının sözleşme nedeniyle üzerine düşen edimini yerine getirmiş olmasına rağmen davalının cari hesap ekstresinden kaynaklı borcunu ödenmemesi nedeniyle başlattıkları icra takibinin haksız itiraz neticesinde durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıya borçlarının bulunmadığını, davacı eski yetkilisinin davalı şirketin müdürlüğünü yaptığı dönemde davalıyı dolandırdığını ve davacı talebinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
İlk derece mahkemesince, davacı tarafından tanzim edilmiş faturalara davalı itirazı bulunmadığı ve takibe konu miktarın taraf defterlerinde kayıtlı olduğu, açıklanan nedenlerle alacağın likit olduğunun da kabulü gerektiği belirtilerek, davanın kabulü ile icra takibine vaki itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, davalı vekilinin istinaf başvurusu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesince, dava konusu talebin 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu ve henüz zamanaşımına uğramadığı, davacı şirket yetkilisinin sorumluluğuna ilişkin savunmanın ayrı bir dava konusu edilebileceği ve ödeme savunmasının da yeterince kanıtlanamamış olduğu belirtilerek, esastan reddedilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Yargı harçlarına, 02.07.1964 tarihinde kabul edilen 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 1/1-1.bendinde yer verilmiştir. Yasanın birinci kısmı “ Yargı Harçları “ üst başlığını taşımaktadır. ”2”. maddenin 1. fıkrasında, yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı olan tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olacağı belirtilmiştir. Mükellef üst başlığı ile 11. maddede, genel olarak yargı harçlarını, davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle yükümlü olacağına yer verilmiştir. Harç alma ../..
ölçüleri ve nispetleri üçüncü bölümde 15. vd maddelerde düzenlenmiştir. Değer esası üst başlığı ile 16. maddede, değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerlerin esas alınacağı, 21. maddede yargı harçlarının (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınacağı, 28. maddede, nispi karar ve ilam harçlarının dörtte birinin peşin geri kalanın, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olmasının, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunun 2. maddesinde ifade edilen (1) sayılı tarife “ Yargı Harçları “ dır. Tarifede, yargı harçları, “ Mahkeme Harçları “ üst başlığı ile, 1- Başvurma harcı, 2- Celse harcı, 3-Karar ve ilam harcı olarak, karar ve ilam harcı ise nisbi ve maktu harç olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Başvurma harcı bölümünde, alınması gereken harç tutarları, derece ve yüksek mahkemeler ayrı ayrı belirtilerek, karar ve ilam harcı kısmındaki maktu harç bölümünde ise yine derece ve yüksek mahkemeler ayrı ayrı gösterilmiştir. Karar ve ilam harçlarından nispi harç bölümünde, “a” bendinde, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden şeklindeki genel açıklamadan sonra, özellik arz eden uyuşmazlıklardaki harç oranlarına yer verilmiş, “e” bendinde “…Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasının hüküm altına aldığı kararlar için de aynen uygulanır “ hükmüne yer verilmiştir. Çoğunluk görüşü, söz konusu bu düzenleme kapsamında, davalı taraftan, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurusu halinde, Harçlar Kanunu düzenlemesi kapsamında, nispi harca tabi davalarda, bu nispette harç alınması gerektiği kabul edilerek bu nispetler üzerinden harç alınmakta, işlemler yapılarak, hüküm tesis edilmektedir.
HMK’nın sekizinci kısmında “ Kanun Yolları “düzenlenmiş, birinci bölümde“ İstinaf “ kanun yoluna yer verilmiştir. Yasanın 341. maddesinde ise istinaf yoluna başvurulabilen kararlar belirtilmiştir. 344. maddede, istinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru için gerekli harçlar ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderlerin ödeneceğine yer verilmiştir. Ne şekilde ve hangi oranda harcın alınması gerektiği, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarife gereğince tespit edilecektir. 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun” 3. maddesinde“ Adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir “ düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, tarifenin 1/ e bendinde, işin esasının hüküm altına aldığı kararlar için de aynen uygulanacağı şeklindeki kararlardan anlaşılması gerekenin, kararın ilk derece mahkemesi yerine geçilerek vermesi ve icra kabiliyeti söz konusu olan kararlardan oluşması olduğunun kabulü isabetli olacaktır. Çünkü buna dair hüküm verilmeden önce, ilk derece mahkeme kararı kaldırılmakta ve sonuç olarak ikinci, derece mahkemesi olarak verilen yeni bir hüküm oluşmaktadır. İlk Derece Mahkeme kararlarına dair istinaf başvurusunun esastan ret kararları icra edilebilir karar niteliğinde değildir. Burada halen ilk derece mahkemesi kararının geçerliliği devam etmektedir.
İstinaf başvurusunun reddine ilişkin karar temyiz incelemesi olmadığı için onama kararı da değildir. (Pekcanıtez -Atalay – Özekes sh.583, Konuralp, Uluslarası Toplantı sh.260,100 soruda istinaf ve temyiz sh 99) Bölge Adliye Mahkemesinde, istinaf başvurusunun esastan reddinde, işin esası hakkında yeni bir karar verilmemektedir.
Açıklanan nedenlerle ve özellikle Harçlar Kanunu ile bağlı tarife hükümleri, 5235 sayılı Kanun ve ilgili tüm yasal mevzuat kapsamında, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak esas hakkında karar verilmedikçe Bölge Adliye Mahkemelerinde nispi değil maktu karar ve ilam harcı alınması gerektiğinden, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’nin 16.01.2020 tarih, 2017/2526 Esas ve 2020/96 Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 2. bendinin karar metninden çıkarılmasına, yerine 2. bent olarak “Alınması gerekli 54,40 TL istinaf karar harcının peşin alınan 5.037,00 TL istinaf karar harcından mahsubu ile bakiye 4.982,60 TL’nin davalıya iadesine” ibarelerinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, 14.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

blank

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Silinir?

Adli Sicil Nedir? Adli sicil, bir kişi hakkında verilmiş kesin mahkeme kararlarının saklandığı bir kayıttır. Bu kayıtta sadece kesinleşmiş kararlar bulunur. Yani mahkemenin devam ettiği durumlar bu kayda dahil edilmez. Örnek: Ahmet, bir suçla ilgili mahkemeye çıkarıldı. Bu dava hâlâ...

Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez

Çocuğun Soyadı Değişiklikleri Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural...
blank

Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler

Narsisizm Nedir? Narsisizm kelimesinin etimolojik kökeni, Yunan mitolojisinde su kenarında kendi yansımasına aşık olan ve bu yüzden hayatını tüketen Narkissos karakterine dayanır. Psikolojik literatürde ise bu terim, genellikle başkalarından onay alarak özsaygılarını yükseltmek isteyen bireyler için kullanılır. Bu insanlar, alınan...
blank

Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis

Narsisti Anlamak Mümkün Mü? Narsist kişilerle bir hayat sürdürmeye çalışmak, patlak lastikle yol almak gibidir. Çok enerji ister çok emek ister çok yorucudur. Boşanma davaları öncesinde danışmanlık verdiğimiz müvekkillerin hikayelerine çalışırken psikolog ve akademisyenlerin çalışmalarından yararlandık. Bu yazıda verdiğimiz 9...
blank

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı

Kaan KAZGAN VS Savaş CEBECİ Bu makalede, Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasında yaşanan medyatik provokasyonları, bu provokasyonların profesyonel dövüşçülerin kariyerlerine olan etkilerini ve sporda saygınlık ve profesyonellik boyutunda çektiğimiz youtube videosundan kesitler aktaracağız. 1.Medyatik Atışmalar Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Bilmeniz Gerekenler 1. Ayırt Edici Marka Seçimi: Markanın tescil edilebilmesi için en temel özelliklerden biri ayırt edicilik kapasitesidir. Bu, bir markanın, sektöründe veya piyasada var olan diğer markalar arasında, tüketicinin zihninde net bir şekilde ayırt edilebilir...
blank

Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?

Savcılık Dosyaları Neden Gizlidir? Savcılık dosyalarının içerdiği bilgilere erişimin kontrol altında tutulması, hem bireylerin özel hayatlarının korunması hem de adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. 1. Gizliliğin Önemi Savcılık Soruşturmalarının Etkinliği: Gizlilik ilkesi, soruşturma sürecinin...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?

Hukuk dünyasında, yargılama süreçleri genellikle belirli protokoller ve prosedürler çerçevesinde ilerler. Türkiye’de, birçok dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) çerçevesinde ön inceleme duruşmasıyla başlar. Ancak, İcra Mahkemelerine yapılan başvurular, bu genel prosedürün dışında bir yere sahip olabilir. Özellikle, İcra Mahkemelerine yapılan...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?

Bankalar Neden Hisse Senedi Saklama Ücreti Alır? Hisse senedi saklama ücreti, yatırım hesabınızı yöneten aracı kurumun, hisse senetlerinizi saklamak için talep ettiği bir ücrettir. Bu ücret genellikle yıllık bazda kesilir ve hesap bakiyenizden otomatik olarak düşülür. Saklama ücretinin amacı, yatırımcıların...
blank

آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)

برای افرادی که در حال جستجوی پناهندگی در ترکیه هستند یا در این فرآیند هستند، درک مسیرهای موجود برای ورود به ترکیه و فرمالیت‌های مرتبط بسیار مهم است. در اینجا یک راهنمای جامع با سناریوهای احتمالی است: سناریو ۱: ورود...
blank

Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law

As one of Turkey’s leading legal teams in the field of immigration law, we consider it our duty to provide legal support to foreign nationals residing in the country. We have extensive experience in critical issues such as deportation orders...
blank

Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri

Türkiye’nin Lider Yabancılar Hukuku Ekibi Olarak İnsan Hakları ve Göç Politikalarına Katkımız Yabancılar hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen avukatlık ekiplerinden biri olarak, ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki destek sağlamayı bir görev biliriz. Özellikle sınır dışı edilme kararları ve geri...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor