Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır.

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinde, hissedarların veya ortakların, dava yoluyla, hisseli durumun sona erdirilmesini istemeleridir. Bu dava sonucunda ortaklığın satış yoluyla veya aynen taksim yoluyla giderilmesine karar verilebilir.

Sözleşmeyle düzenlenen vekalet ücreti geçerlidir. Avukat işe başlamakla ücrete hak kazanır. Avukat haksız yere azil edilirse sözleşmede belirlenen ücrete hak kazanacaktır.

blank

kaynak : Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 380 AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE ÜCRET dergisi

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir ? Hisseli Yerimi Nasıl Satarım ? Mirastan Kalan Yer Satışı İçin En Hızlı Yol için TIKLA

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – DAVALI DAVADA VEKİLLE TEMSİL EDİLDİĞİ HALDE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden, yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılması, davalı … davada vekille temsil edildiği halde lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi; karar tarihi itibariyle satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 9 harcın paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda tahsiline karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, hüküm sonucunun 3. bendinde, taşınmazın inşaat bilirkişisi tarafından belirlenen değeri üzerinden karar ve ilam harcı hesaplanmak suretiyle taraflardan tahsiline karar verilmesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ortaklığın giderilmesi davalarında maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.YARGITAY 14. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 3375 Karar: 2021 / 3072 Karar Tarihi: 27.04.2021


ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – HARCIN VE YARGILAMA GİDERLERİNİN TAPU KAYDINDAKİ PAYLAR ORANINDA PAYDAŞLARDAN TAHSİLİNE VEKALET ÜCRETİNİN TAPU KAYDINDAKİ PAYLAR VE MUHDESAT ORANINA GÖRE PAYDAŞLARDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Somut olayda; temyiz olunan hükmün dördüncü bendinde karar ve ilam harcının, beşinci bendinde yargılama giderlerinin, yedinci bendinde ise vekalet ücretinin taraflardan tahsiline ilişkin hüküm kurulduğu halde, üçüncü bendinde “Satış bedelinden tüm yargılama giderleri (vekalet ücreti, harç, yargılama masrafları vb.) çıktıktan sonra artakalan paranın tapudaki paylar oranında paydaşlar arasında dağıtılmasına” denilerek infazda tereddüt meydana getirecek şekilde çelişki yaratılması; dava konusu taşınmaz hem paylı hem de elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olduğundan, mahkemece satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak paydaşlara dağıtılmasına, harcın ve yargılama giderlerinin de bu oranlara göre taraflardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, hüküm sonucunda satış bedelinin tapu kaydında belirtilen hisseler oranında paydaşlara paylaştırılmasına, yine harcın ve yargılama giderlerinin tapu kaydındaki paylar oranında paydaşlardan tahsiline, vekalet ücretinin ise tapu kaydındaki paylar ve muhdesat oranına göre paydaşlardan tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki; bu hususlar, kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakameleri Kanununun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 893 Karar: 2021 / 2261 Karar Tarihi: 30.03.2021


ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN TÜM PAYDAŞLARDAN TAPU KAYDINDAKİ PAYLARI ORANINDA ALINARAK ADI GEÇEN DAVALILARA ÖDENMESİ – DAVALI PAYDAŞLARIN PAYINA DÜŞEN KISMIN İSE ÜZERLERİNDE BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Somut olaya gelince; yargılamada vekille temsil edilen davalı … Belediyesi ile davalı … lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin, tüm paydaşlardan tapu kaydındaki payları oranında alınarak adı geçen davalılara ödenmesine, davalı paydaşların payına düşen kısmın ise üzerlerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken; davacı alacaklının davada haklı olduğu gözetilmeksizin, adı geçen davalılar lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin davacıdan alınmasına karar verilmesi doğru görülmemiş ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın … maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.YARGITAY 14. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 4231 Karar: 2021 / 217 Karar Tarihi: 21.01.2021Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 14.11.2017 gün ve E. 2015/32045, K. 2017/11096 sayılı kararı; “…Somut olaya bakıldığında, taraflar arasında imzalanan ücret sözleşmesinin 2. maddesinde davacı avukata dava konusunun değerinin % 6’sı oranında ücret ödeneceği kararlaştırılmıştır. Her ne kadar mahkemece izaleyi şüyu davasına konu taşınmazların toplam değeri üzerinden davacının ücrete hak kazanacağı kabul edilmiş ise de, davalıların izale suyu davasına konu taşınmazda hisse sahibi oldukları, bu hisseleri nedeniyle davada taraf olduklarına göre davalıların hisselerine isabet eden payların değerleri dikkate alınarak bu miktar üzerinden ücrete hükmedilmesi gerektiği gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir….”


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2015 gün ve E. 2014/40470, K. 2015/34951 sayılı kararı; “…Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin, dosya içerisinde mevcut bulunan duruşma tutanakları incelendiğinde, davacının tüm duruşmalara katıldığı ve 18.02.2010 tarihli duruşmada davanın kabulüne karar verildiği görülmüştür. Esasen, davalının cevap dilekçesinde yer alan beyanlarına göre de, davacının davayı sonuna kadar takip ederek emek sarf ettiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davalı her ne kadar soyut beyanlarla, davacının dosya hakkında bilgi sunmaktan ve telefonlara cevap vermekten kaçınması, agresif tavırlar sergilemesi sonucu davacıyı haklı olarak azlettiğini savumuş ise de dosya kapsamı itibariyle bu husus yasal delillerle ispat edilememiştir. Hal böyle olunca davacının haksız olarak azledildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda haksız azil nedeniyle davacının vekalet ücreti alacağı muaccel hale gelmiştir. Taraflar arasında imzalanmış olan 05.02.2008 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin 2. maddesinde; “Avukata bu işten ötürü izale-i şuyu davasına konu edilen ilgili gayrimenkulun satış bedelinin %15’i oranında vekalet ücreti, dava sonunda peşin olarak ödenmek üzere taraflarca kararlaştırılmıştır…” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca, az önce sözü edilen sözleşmenin 2. maddesi gereği, davacının, taşınmazın belirlenecek olan satış değeri üzerinden hesaplanacak akdi vekalet ücretine ve …Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından davalı lehine hükmedilen karşı yan vekalet ücretine hak kazanacağı gözetilerek karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir…”

ONLİNE AVUKAT NASIL TUTULUR ? VEKALETNAME NASIL ÇIKARTILIR ?

Related Posts

blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

5 Yıl Beklemeden Kira Artış İçin Dava Açabilir Miyim?

2020-2021 2022 tarihli kira sözleşmelerini uyarlayabilir miyim? Yeni tarihli Kira Sözleşmeleri İçin De Uyarlama Davası Açılabilir mi? Kirada Artış Mümkün Mü? Öncelikle genel bilgi vermek isteriz. kiracının ödediği kira bedelini arttırmak için açabileceğiniz 2 tane dava çeşidi bulunmaktadır.  Türk Borçlar...
blank

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Banka hesapları dolandırıcılığından hesap sahibi olarak korunmak istiyorsanız yapılması gereken tek şey hesaplarınızı sizin dışında kimsenin kullanmasına izin ve imkan vermemelisiniz. Aksi halde bedelini hayatınızdan en iyi ihtimalle bir kaç yılı ile ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak zaten bir şekilde hesaplarınızı...
blank

Kira Tespit Davası Harç Hesaplama

Kira tespit davaları, kiracı ve mal sahibi arasında kira bedelinin belirlenmesi veya kira artışının yapılması gereken durumlarda başvurulan yasal bir süreçtir. Bu davalar sırasında belirli bir ücret olan harçlar da ödenmektedir. Bu makalede, kira tespit davalarında harçların nasıl hesaplandığını ve...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Bireysel Başvuruda Güvence Altına Alınan Haklar

Neden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılır ? Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru yoludur. Bireysel başvuru kurumu, adli,...
blank

Miras Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili...
blank

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar Arasında Pay Dağılımı ve Mirasçıların Kendi Aralarında Mirası Bölüşmesi Miras Paylaşımında Önemli Kavramlar ve İlkeler Miras hukuku, ölen kişinin ardından kalan malvarlığının devredilmesi ile ilgilenir. Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması, bu süreçte önemli bir aşamadır. Miras paylaşımında...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Veraset İlamı Nedir ? Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar ? Veraset ilamı nasıl alınır ?

Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrasında mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Miras bırakanın vefatı üzerine, mirasçılar bu belgeyi alarak mirasa ilişkin haklarını kullanabilirler. Veraset ilamının nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgiler: Başvuru: Veraset ilamı başvurusu,...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor