Yedieminlik sadece cezai olarak değil aynı zamanda zarardan parasal anlamda da sorumlu olacaktır. İcra İflas Kanunu 358 maddesi sorumlulukları düzenlemiştir.  

Yediemin nedir ?  

Yediemin, el koyma kararı veren kişi veya kurumun verdiği karara uygun olarak, mala veya araca geçici bir süreliğine el koyarak, koruma altına alan kişi ya da kurumdur. 

Yediemin, sorumlu olabileceği ihtimaller oldukça çeşitlidir. Aşağıda, yedieminin sorumlu olabileceği olası ihtimallerin birkaçını bulabilirsiniz: 

 1. Malın veya aracın zarar görmesi: Yediemin, el koyduğu mal veya aracın korunmasından sorumlu olduğundan, eğer mal veya araç zarar görürse, yediemin sorumlu olabilir. 
 1. Malın veya aracın çalınması: Yediemin, mal veya araca el koyduğunda, ilgili mal veya aracın çalınmaması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Eğer mal veya araç çalınırsa, yediemin sorumlu olabilir. 
 1. Malın veya aracın kaybolması: Yediemin, el koyduğu mal veya aracı koruma altına aldığından, eğer mal veya araç kaybolursa, yediemin sorumlu olabilir. 
 1. Malın veya aracın saklanması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması: Yediemin, el koyduğu mal veya aracı saklamak için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Eğer yeterli önlemler alınmazsa, mal veya araç zarar görebilir ve yediemin sorumlu olabilir. 
 1. Yedieminin kendi ihmali sonucu mal veya aracın zarar görmesi: Yediemin, el koyduğu mal veya aracın korunmasından sorumlu olduğundan, kendi ihmali sonucu mal veya araç zarar görürse, yediemin sorumlu olabilir. 

Yukarıdaki ihtimallerin her biri, yedieminin sorumlu olabileceği olası senaryolardan sadece birkaçıdır. Yediemin, el koyduğu mal veya aracın güvenliği için gerekli tüm önlemleri almalı ve korumalıdır. Aksi takdirde, yediemin sorumlu olabilir ve bu nedenle yedieminler, işlerini ciddiye alarak hareket etmelidir. 

Yedieminin hukuku sorumluluğu nedir? 

Yediemin malın tutarı kadar borçtan şahsi mal varlığı ile sorumlu olur. Kıymet takdiri yapılmışsa malın bedelini belirlemede ihtilaf yaşanmayacaktır.  

Üçüncü şahsa bırakılan mallar: Madde 358 – Üçüncü şahıs icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir.  

Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya ziyaını ispat edemiyen üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tesbit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince re’sen tazmin ettirilir.  

Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki talep ve kararına karşı icra mahkemesine, 16 ncı maddede tayin edilen müddet içinde şikayette bulunabilirler. 

Yediemin icra dosyasına borçlu olarak eklenmek üzere icra müdürlüğünden muhtıra gönderilir. Yediemin süresi içerisinde sorumlu olduğu zarar tutarını ödemezse dosyaya borçlu olarak eklenir.  

Somut olayda, haczedilen menkullerin 25/11/2015 tarihinde yediemin olarak borçlu şirket yetkilisi …’a teslim edildiği, 09/12/2015 tarihinde mahcuzların yerlerinde bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, yediemine gönderilen ve 16/12/2015 – 08/01/2016 tarihlerinde tebliğ edilen muhtıralarla yedi gün içerisinde uhdesinde bulunan mahcuzların icra müdürlüğüne teslim edilmesinin istenildiği, muhtıralara rağmen yedieminin malları teslim etmediği gibi kendisine yüklenemeyecek bir sebepten dolayı elinde bulunmadığını da ispat edemediği anlaşılmıştır. Bu durumda İİK’nun 358/2. maddesi uyarınca icra müdürlüğünce re’sen tazmine yönelik işlem yapılması gerekmekte olup istemin reddine karar verilmesi hatalıdır.’ 12. Hukuk Dairesi         2016/7490 E.  ,  2016/25333 K. 

Yediemin kendisine gönderilen muhtıraya karşı 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesinde dava açmalıdır.  

Somut olayda davalı yediemine İİK’nun 358. maddesi gereğince düzenlenen muhtıra 02.04.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı yedieminin icra mahkemesi yerine, 09.04.2013 tarihinde icra müdürlüğüne başvurması sonuç doğurmaz.’ YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 26718 Karar: 2018 / 541 Karar Tarihi: 23.01.2018 

Yediemin malları her zaman hazır bulundurmalıdır.  

Yediemin malı yerinden oynatamaz, başka bir yere götüremez, başkasına devredemez.  

Taşınır bir mal haczedilip üçüncü bir kişiye yediemin olarak bırakılmışsa, bu kişi malı her zaman icra dairesinin emrine hazır durumda bulundurmakla yükümlüdür. 
Yediemin, kendisine bırakılan malları (süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını) belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir.’ 12. Hukuk Dairesi         2009/4776 E.  ,  2009/12058 K. 

İstihkak iddiası yedieminin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Öte yandan 14.02.2012 tarihinde haczedilen menkullerle ilgili şikayetçi K. Trafik İşaretleri San Tic Ltd Şti tarafından İstanbul 16.İcra Mahkemesi’ne açılan istihkak  davasında 10.05.2012  tarih ve 2012/144  Esas sayılı  verilen ara kararda, takip dosyasına atfen “10.05.2012 tarihli 230.000 TL bedelli teminat mektubunun dosyaya sunulması nedeniyle  takibin haczedilen  mahcuzlar yönünden  yargılama sonuna kadar  tedbiren  durdurulmasına” şeklinde karar verildiği, istihkak davasının 14.02.2013 tarihinde ret ile sonuçlandığı,  istihkak davası ile yediemine gönderilen muhtıranın iptaline ilişkin  mahkeme  kararlarına dayanılarak  20.02.2013 tarihinde alacaklı vekili tarafından yediemin Recep Kaleli’nin İİK’nun 358. maddesi uyarınca hak ve alacaklarının haczinin istendiği, icra müdürlüğünce yediemin R.K. hakkında sorumlu olduğu miktar kadar haciz ve muhafaza talebinin kabulüne karar verildiği, takipte istenilen borç miktarı kadar haciz konulması için  ilgili yelere müzekkere yazıldığı belirlenmiştir. 
       İstanbul 16.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/144 Esas sayılı istihkak davasında   10.05.2012 tarihinde verilen  ihtiyati tedbir kararı istihkak iddiasına konu menkuller  hakkında olup  ancak o menkuller  yönünden  takibin devamını engeller. Bu nedenle  borçlu  (yani şahsi sorumluluğuna gidilen yedieminin) R. K.’nin şahsi malvarlığının haczedilmesinde  yasaya aykırılık  bulunmamaktadır.’ 12. Hukuk Dairesi         2013/11798 E.  ,  2013/20561 K. 

Yediemine yapılan tebligatların usule uygun olması gerekir.  

Tebligat icra hukukunda borcun doğmasına ve icra işlemlerinin ilerlemesinde en önemli adımdır. Tebligat usulsüzse yapılan işlemler yok sayılır.  

Bu durumda icra müdürlüğünce usulüne uygun yediemin muhtırası ve satış ilanı tebliği  yapılmadan , İİK. 358/2. maddesi hükmü uyarınca re’sen yedieminin malları haczedilemez.’ 12. Hukuk Dairesi   2013/27329 E.  ,  2013/33361 K. 

Yediemine satıştan önce tebligat çıkartılmalıdır.  

Yediemine satıştan önce tebligat çıkartılarak, satış tarihi, yer ve zamanı bildirilmeli malların satışa hazır edilmesi aksi halde hukuki sorumluluğu olduğu resmi kanaldan tebligat ile bildirilmelidir. Aksi halde yedieminin malları hazır etmemesi nedeniyle sorumluluğu olmayacaktır.  

Yediemine muhtıra gönderilmiş ancak yediemin malları hazır etmemişse bu kez ayrıca bir muhtıra çıkarılmasına gerek olmaksızın yediemin malların kıymeti kadar sorumlu olacaktır.  

İİK 358. maddesi hükmü gereğince 3. şahıs, icra müdürlüğünce haczolunup yediemin olarak kendisine bırakılan malları icra dairesince talep edildiğinde evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir. Yasanın bu hükmünün uygulanabilmesi, yediemin olarak 3. şahsa bırakılan o malların teslimine dair usulüne uygun tebligat yapılıp, malların hazır edilmesi istenilen yerin kendisine usulüne uygun şekilde bildirilmesine bağlıdır. 
Somut olayda icra takip dosyasında bulunan haciz tutanağına göre; satışa konu 12 adet menkulün “… Caddesi, no:34/A” adresinde haczediliği ve A.. V..’ın yediemin olarak tayin edilip hacizli malların kendisine teslim edildiği, satışa konu 7 adet menkulün “…. Mahallesi, no:37” adresinde haczediliği ve M.. L..’in yediemin olarak tayin edilip hacizli malların kendisine teslim edildiği, satış ilanına göre satışın yapılacağı yerin menkullerin haczedilip yedieminlere teslim ediliği yer olarak ayrı ayrı belirlendiği, yedieminlere menkullerin satış mahallinde hazır edilmesi için düzenlenen muhtıranın ve satış ilanın yediemin A.. V..’a 22.07.2013 tarihinde, M.. L..’e 19.07.2013 tarihinde tebliğ edildiği, 28.08.2013 tarihli 1. arttırma tutanaklarına göre malların hazır olmadığından satışın düşürülmesine karar verildiği görülmektedir. 
Bu durumda icra müdürlüğünce satış tarihinden önce usulüne uygun yediemin muhtırası ve satış ilanı tebliği yapıldığından, satış mahallinde malları hazır etmeyen yedieminlerden malların teslimi istenmeyerek, İİK. 358/2. maddesi hükmü uyarınca haciz tutanağında tespit edilen kıymetin resen tazmin ettirilmesi gerekir. O halde satışın düşürülmesinden sonra yedieminlere malların teslimi için gönderilen muhtıra usulsüzdür 
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.’ 

  2 Responses

  Yorum Bırakın

  Recent Articles

  blank
  Nisan 9, 2024
  İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
  blank
  Nisan 8, 2024
  Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
  blank
  Nisan 4, 2024
  Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
  blank
  Nisan 3, 2024
  İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
  blank
  Nisan 2, 2024
  Oy Kullanmama Cezası Nedir?
  blank
  Nisan 1, 2024
  Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
  blank
  Nisan 1, 2024
  Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
  blank
  Mart 29, 2024
  Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
  blank
  Mart 29, 2024
  Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
  blank
  Mart 28, 2024
  KVKK AYDINLATMA METNİ
  blank
  Mart 27, 2024
  Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
  blank
  Mart 25, 2024
  İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
  blank
  Mart 22, 2024
  İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
  blank
  Mart 22, 2024
  Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
  blank
  Mart 21, 2024
  Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
  × Avukata Sor