Anahtarı Vermeden Kiracılık Bitmez: Ne Anlama Geliyor?

“Anahtarı vermeden kiracılık bitmez” ilkesi, kiralanan bir mülkün hala kiracının sorumluluğunda olduğunu belirtir. Kiracının taşınma işlemi tamamlansa bile, mülkün anahtarları ev sahibine teslim edilmedikçe, kiracı mülk üzerindeki haklarını ve yükümlülüklerini sürdürür. Bu, mülk üzerindeki tüm hakların ve yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu anlamına gelir.

Anahtar Tesliminde Dikkat Edilecekler ?

Kiracı, anahtar iadesini gerçekleştirirken, bu iade işleminin yapıldığını gösteren kapsamlı bir tutanak düzenlemelidir. Bu tutanağın detaylarına baktığımızda:

Tutanakta, kira sözleşmesinin sonlandırıldığı açıkça belirtilmeli ve bu duruma atıfta bulunulmalıdır. Ayrıca, tarafların “anahtarı teslim ettim” ve “anahtarı teslim aldım” şeklinde ifadelerini içermesi gerekmektedir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bir avukatın önerisi olarak, tutanağın belirli noktaları kapsaması faydalı olacaktır:

 • Tutanakta, kira sözleşmesinin bitiş tarihi ve anahtarın teslim tarihi açıkça belirtilmelidir.
 • Anahtarın hangi tarih ve saatte, hangi durumda ve koşullarda teslim edildiği belirtilmelidir.
 • Eğer varsa, mülkün içerisinde kalan eşyaların veya yapılan değişikliklerin detayları belirtilmelidir.
 • Tutanakta, tarafların tam adı, adresi ve imzalarının bulunması gerekmektedir.

Yazılı Tutanak Tutulmazsa Ne Olur ?

Kiracıya bu noktada önerilen, anahtar teslim sürecinin detaylı bir şekilde yazılı şekilde belgelendirilmesidir. Ancak, anahtar teslim belgesinin düzenlenmemiş olması durumunda, ispat için alternatif yollar mevcuttur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, yıllık kira bedelinin miktarıdır.

2023 yılı itibariyle tanıkla ispat sınırı 14.800 Türk Lirası’dır. Eğer yıllık kira bedeli bu tutarın üzerinde ise ve kiralayanın açık rızası bulunmuyorsa, kiracının anahtarı teslim ettiğini YAZILI DELİL ile ispat etmesi gerekmektedir. Bu durumda, tanık beyanı ile ispat yoluna gidilemez.

Ancak kiracı, anahtarın teslimini yazılı bir delille ispat edemiyorsa, ne olur?

Bu durumda, evin boşaltılma tarihi konusunda kiralayanın belirlediği tarih esas alınır. İşte bu tarihe kadar işlemiş olan kira miktarı açısından kiracının sorumluluğu devam eder. Ev sahibi işlemiş kiralar için icra takibi yapabilir.

Ev Sahibi Anahtarı Teslim Almıyorsa Ne yapılır ?

Bir taşınmazın kira süresinin sonunda, kiracının taşınmazın anahtarını kiraya verene teslim etmesi gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda teslimatın gerçekleştirilememesi veya herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, kiracı yasal yollara başvurabilir. Bu çerçevede, kiracı, bir mahkemeden anahtarın teslimi için belirli bir tevdi mahali tayin edilmesini talep edebilir. Bu tayin edilen tevdi mahali, anahtarın güvenli ve belgelenebilir bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Tevdi mahali belirlendikten sonra, kiracı taşınmazın anahtarını bu belirlenmiş alana teslim etmelidir. Anahtarı teslim ettikten sonra, kiracı kiraya verene bu durumu bildirmelidir. Bu bildirim, kiracının taşınmazın sorumluluğunun sonlandığını resmi olarak belgeler.

Kiracı, belirtilen prosedürü izlemezse, taşınmazın korunması ve bakımıyla ilgili sorumlulukları devam eder.

Alternatif bir yöntem olarak, kiracı, taşınmazın anahtarını bir notere teslim edebilir. Notere teslim ettikten sonra, kiracı kiraya verene anahtarı teslim ettiğini ihtar edebilir.

blank

Kiralananın tahliye edildiğinin ve anahtarın da kiralayana teslim edildiğinin borçlu tarafından İİK’nın 269/c maddesinin 1. fıkrasında yazılı belgelerle ispatlanması zorunludur. Kiralananın anahtarının teslim edildiği yönünde borçlunun iddiası bulunmayıp, anahtar teslimi açıklaması taşımayan ve alacaklıya tebliğ edildiği ispatlanamayan Kadıköy 24. Noterliğinin 31.10.2014 tarihli ve 23092 yevmiye numaralı tahliye ihbarnamesi İİK’nın 269/c maddesinin 1. fıkrasında yazılı belgelerden kabul edilemez. Tahliye ihbarnamesi tebliğinin sözleşme koşullarına göre yapıldığı iddiası ise İİK’nın 269/c maddesi uyarınca sınırlı inceleme yapan icra mahkemesinde dinlenmez. O hâlde anahtarın teslim edildiği borçlu tarafından İİK’nın 269/c maddesinin 1. fıkrasında yazılı belgelerle ispatlanamadığından alacaklı tarafından bildirilen tarihin tahliye tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Hâl böyle olunca direnme kararının açıklanan bu değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulması gerekmiştir.YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas: 2018 / 8-708 Karar: 2022 / 11 Karar Tarihi: 18.01.2022

ÖRNEK ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

TAŞINMAZIN ANAHTAR TESLİMİ TUTANAĞI

İşbu tutanak, …./…/…. tarihinde imzalanan ve …. aylık süresi olan kira sözleşmesi gereğince, kiracı …….. ….. tarafından kullanımı devam eden ve ………………… adresinde konumlanan taşınmazın, …./…/…. tarihi itibarıyla kiraya veren ….. …..’ya eksiksiz ve tam bir şekilde teslim edildiğini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. İlgili taşınmazın anahtarları da kiraya verene iade edilmiştir.

…… -TL. (……..Türk Lirası) miktarındaki depozito bedeli, kiracı …… …… tarafından kabul edilmiş ve teslim alınmıştır.

Bu noktadan itibaren taraflar, işbu kira sözleşmesi hükümleri bakımından birbirlerine karşı her türlü talep ve alacak haklarından feragat ederler ve birbirlerini gayrıkabili rücu olarak tamamen ibra ettiklerini beyan ederler.

Tarih: …/…/….

Kiraya Veren: Kiracı:

AVUKATA SOR

https://web.whatsapp.com/send?phone=5527891700&text=Merhaba

Instagram Takipte Kal

blank

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Ev Sahibi ve Kiracı Kavga Ederse Ne Olur?

Ev Sahibi Zam Kiracı Zamdan İndirim İstiyor Kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan gerginlik gün geçtikçe artmaktadır. Ev sahibi enflasyon karşısında kirasının eridiğini düşünmekte, kiracılar ise kira artışının limitli yapılması gerektiğini söylemekte ve kendini savunmaya çalışmaktadır. Gerek siyasi gerek ekonomik sebepler...
blank

5 Yıl Beklemeden Kira Artış İçin Dava Açabilir Miyim?

2020-2021 2022 tarihli kira sözleşmelerini uyarlayabilir miyim? Yeni tarihli Kira Sözleşmeleri İçin De Uyarlama Davası Açılabilir mi? Kirada Artış Mümkün Mü? Öncelikle genel bilgi vermek isteriz. kiracının ödediği kira bedelini arttırmak için açabileceğiniz 2 tane dava çeşidi bulunmaktadır.  Türk Borçlar...
blank

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerlea. Gereksinim, yeniden inşa ve imarMADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlüolduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, Kiralananın yeniden inşası veya...
blank

Kira Tespit Davası Harç Hesaplama

Kira tespit davaları, kiracı ve mal sahibi arasında kira bedelinin belirlenmesi veya kira artışının yapılması gereken durumlarda başvurulan yasal bir süreçtir. Bu davalar sırasında belirli bir ücret olan harçlar da ödenmektedir. Bu makalede, kira tespit davalarında harçların nasıl hesaplandığını ve...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez.

Kiracının yükümlülükleri ve hukuki sorumlulukları, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yasalar, kiracının öncelikle kira bedelini zamanında ödeme yükümlülüğü olduğunu belirtir. Ancak, kanunlar aynı zamanda kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceğini...
blank

Evden Erken Çıkan Kiracı Ceza Öder Mi?

Kiracılar bazen kontrat bitmeden evi terk etmek isteyebilir. Erken çıkan kiracı, kalan ayların kirasını ödeme zorunda mıyım diye sıklıkla sormaktadır. Bu durumda kontrat süresinin sonuna kadar ödeme yapmaları gerekmez. Kira sözleşmesinde, kiracının süresi dolmadan taşınmazı boşaltması durumunda, kalan ayların kirasının...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...
blank

Yazılı Tahliye Tahhüdü nedir? Nasıl icraya konulur ?

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İCRASI NASIL OLUR? Tahliye taahhüdünü nasılı icraya koyarım? Tahliye taahhüdü ne işe yarar? Tahliye taahhüdüne ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu 352.maddesinde yer alır. Tahliye taahhüdü, kiracının, belirli bir tarihte, kiralanan taşınmazı, kayıtsız şartsız ve hukuka uygun bir şekilde teslim...
5 Responses
 1. blank
  Nefise Atagül

  merhabalar ben istanbul gaziosmanpaşa dan ulaşıyorum kiracım evden çıktı gitti anahtar falan da bana getirmedi üç ay önce oluyor bu dairem üç aydır boş şekilde duruyor ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Merhabalar, WhatsApp butonundan veya sitemizde mevcut bulunan telefon numaramızdan bizlerle iletişime geçin, gerekli icra takibini başlatalım.

  2. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Ödememe sebebiyle tahliye davası açabiliriz. Resmiyette halen kiracı görünmekte. Tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 2. blank
  Meryem

  Merhaba.Ben 12 ağustosta evden çıkıp o gün evin anahtarını ev sahibine teslim ettim.Anahtar teslim tutanaği imzalamadım.Kira depozitomu istedim.Hasar var mı yok mu bakacağız dediler.Aradiğimda telefonuma bakmıyorlar.Kira depozitomu almam için anahtar teslim tutanağım olmadan ne yapmam gerekir,o belge şart mı?

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor