Tahliye Taahhüdünün Sonradan Doldurulmasına İtiraz Sonuç Verir Mi?

Altına İmza Atılan Bir Belgeye İtiraz Edilir Mi?

Tahliye taahhüdünü boş şekilde imzalayıp sonra üstünü konuştuğumuz şekilde doldurmamışlar diye itiraz eden insanların sayısı çoğunlukta.

Boş Kağıda İmza Atmayın

İmzalı boş kağıdı veren kişi, kağıdın kendisine zarar verecek şekilde kullanılmasından dolayı zarara uğradığını iddia edemez. Çünkü bu durum, başından beri alınmış bilinçli bir riskin sonucudur.

Bir kişi, kendi imzasını taşıyan boş bir kağıdı başkasına vererek, o kağıdın kötüye kullanılmasına potansiyel olarak izin vermiş olur. Hukuk, bu tür durumlarda kişinin kendi eylemlerinin sonuçlarına katlanmasını gerektirir.

Tahliye Taahhüdünün Sonradan Doldurulduğuna İtiraz Edebilir Miyim?

Sonradan doldurulduğu itirazı yapılabilir ancak bu yargılmayı uzatmaktan başka sonuç vermeyecektir.


Öncelikle belirtilmelidir ki, boş olarak altı imzalanıp verilen bir belgenin üstünün taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının tanıkla ispatının olanaklı olmadığında; ancak yazılı delille ispatı gerektiğinde ve yazılı delil de yoksa dayanılmış olması koşuluyla yemin delilinin söz konusu olabileceğinde uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu görüş yargısal uygulamada yerleşik hal almış olup; tarafların, üzerinin ne şekilde doldurulacağı konusunda anlaşarak, bir tarafın bu anlaşmaya uygun olarak doldurulması için boş olarak imzalayıp diğer tarafa verdiği belgelerle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmalıklara özgü bir değerlendirmeyi ve sonucu içermektedir.” T.C. Yargıtay HG.HUKUK GENEL KURULU Esas:2008-6-369 Karar:2008-394 Karar Tarihi:28.05.2008


Davalının savunduğu gibi sözleşmenin 7. maddesinin davacı tarafından sonradan doldurulduğu kabul edilse bile davalı imzaladığı sözleşmenin boş kısmının istenildiği gibi doldurulacağını peşinen kabul etmiştir ve bunun sonucuna katlanması icap eder. Bu itibarla taahhütname geçerli olduğuna, davalıyı bağladığına ve süresinde tahliye isteminde bulunulduğuna göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi görüşle red kararı verilmesi hatalı olmuştur.“T.C. Yargıtay 6.HUKUK DAİRESİ Esas:2001-3061 Karar:2001-3268 Karar Tarihi:24.04.2001Davalı tarafın taahhütname altındaki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde açık bir beyanı (imza inkarı) bulunmadığından imza incelemesi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, taahhütname içeriğinden taahhütnamenin kira ilişkisi devam ederken verildiği anlaşılmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.1990 gün ve 1990/6 E-1990/628 K. sayılı kararı ile 1.7.1992 gün ve E.357-K.422 sayılı kararı ve 17.1.1999 gün ve 1999/6-28-10 sayılı kararları ve yerleşik yargısal kararlara göre boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerekir. Zira boş kağıda imza atmakla davacıya istediği şekilde doldurma yetkisi verilmiş sayılır. Davacı yazılı belgeye dayandığına göre buna karşılık tanık dinlenemeyeceği gibi davalı yemin teklifinde de bulunamaz. Bu itibarla, boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunun kabulü gerekir. Taahhütnamenin kira başlangıcından önce verildiğine dair delil bulunmamaktadır. Takip süresinde başlatılmış, dava da süresinde açılmıştır. Mahkemece verilen karar doğrudur.” İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ Esas:2022-4127 Karar:2023-452 Karar Tarihi:03.03.2023

blank


Davacı, davalı tarafından düzenlenen tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralananın tahliyesi için davalı hakkında icra takibi yapmıştır. İcra takibine itiraz eden davalı, tahliye taahhütnamesinin sözleşme başlangıcında alındığından geçersiz olduğunu ileri sürmüştür. Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlenmesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır. Serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.“T.C. Yargıtay 6.HUKUK DAİRESİ Esas:2008-11 Karar:2008-2784 Karar Tarihi:11.03.2008


Tahliye taahhüdünün tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan doldurulduğu kabul edilse dahi, kiracı tanzim ve tahliye tarihleri boş olarak düzenlenen taahhütnameyi imzaladığına göre boşa imza atmakla kiralayana doldurma yetkisi vermiş sayılacağından bunun sonucuna katlanmak durumundadır.” T.C. Yargıtay 6.HUKUK DAİRESİ Esas:2008-851 Karar:2008-3530 Karar Tarihi:24.03.2008


Somut olayda davalı kiracı tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı gün yapıldığını ve tanzim tarihi olmadan kiraya veren tarafından sonradan doldurulduğu iddiasını yazılı belgelerle ispatlayamadığından söz konusu belgeden sorumludur. Davalı tarafından imzalara itiraz edilmemiş, tanzim tarihinin bulunmadığını iddia ederek taahhütnamenin geçerli olmadığını ileri sürmüşse de; davalı tarafından, imzası kabul edilen tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tanzim tarihi olmadığı yönündeki itiraza itibar edilemez. Zira tahliye taahhüdünde tanzim tarihi kısmının sonradan doldurulması mümkün olup, taahhüdü geçersiz kılmaz.” İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 36. HUKUK DAİRESİ Esas:2017-2336 Karar:2019-38 Karar Tarihi:17.01.2019

blank

Baskı atlında tahliye taahhüdü alındığı iddiası ile 1 yıl içinde dava açılmazsa tahliye tahhüdünün geçerli olduğu kabul edilecektir.


Her ne kadar davalı taahhüdün kira sözleşmesi ile birlikte verildiğini iddia etmiş ise de taahhüt metninde “halen kiracısı bulunduğu” cümlesinden kiracının taahhüdü kiralananda otururken verdiğinin kabulü gerekir. İİK 63.maddesine göre senet metninden, davalıya ait olduğu anlaşılan imza hakkında inceleme yapılmasına da gerek yoktur. Davalı taahhüdü baskı altında verdiğini savunmuş ise de bu taahhüdün baskı altında alındığına ve geçersiz olduğuna ilişkin TBK 39.maddesi gereğince iptal davası açılmadığına göre tahliye taahhüdü geçerlidir. Ayrıca TBK 353.maddesi kiraya verenin dava açma hakkını uzatan bir maddedir. Kira sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin değildir. O nedenle icra takibinin de taahhüt edilen bir aylık süre içinde yapılmasında da bir usulsüzlük bulunmamaktadır. O nedenle mahkemece verilen karar usul ve yasaya uygun olduğundan dolayı davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.” ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ Esas:2017-329 Karar:2017-388 Karar Tarihi:29.03.2017


Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir. Davalı icra takibindeki itiraz dilekçesinde tahliye taahhüdü altındaki imzaya ve tarihe açıkça itiraz etmediğinden takipte dayanılan taahhüt tarafları bağlar. İİK.nun 275. maddesi gereğince kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir belge getirmelidir.” ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ Esas:2021-1211 Karar:2021-1442 Karar Tarihi:21.10.2021

blank


İİK.nin 275.maddesi ve 11/26 sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir.(Y.8.H.D nin 2017/16112 E, 2018/17854 K. sayılı ilamı) Somut olayda davalı kiracı tahliye taahhüdünün taşınmazın ilk kiralandığı esnada imzalandığını ileri sürerek tahliye taahhüdündeki tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesinde bir hata bulunmamaktadır. İlk derece mahkemesinin kararında esası etkileyen bir usul hatası bulunmadığı, vakıa tespitlerinin tam ve doğru olarak yapıldığı, maddi hukuk normlarının doğru olarak uygulandığı, delillerin değerlendirilmesinde de hatalı bir sonuca varılmadığı anlaşıldığından davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1 -b-1 maddesi gereğince reddine karar vermek gerekmiştir.” İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 36. HUKUK DAİRESİ Esas:2021-929 Karar:2022-1428 Karar Tarihi:17.06.2022


Taahhüt mektubunda mukavelenin bitim tarihinde kiralananın tahliye edileceği açıkça belirtilmiştir. Bu suretle davalı taahhütnameyi hangi tarihte vermiş olursa olsun o tarihten sonraki ilk kira yılı sonunda kiralananı tahliye edeceğini beyan ve taahhüt ederek bu belgeyi vermiştir. Kaldı ki taahhütname olarak verilen ve verilişinden sonraki kira yılı sonunda kullanılacağı bilinen belgedeki tarih yerlerinin boş bırakılmasının sonuçlarına kendisi katlanmak durumundadır. Bu sebeple geçerli ve normal irade mahsulü olan taahhütnameye itibar olunarak kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.” T.C. Yargıtay 6.HUKUK DAİRESİ Esas:1990-4482 Karar:1990-4726 Karar Tarihi:28.05.1990

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
blank

Oy Kullanmama Cezası Nedir?

Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
blank

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında;...
blank

Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
blank

Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor