Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.

 1. Ortaklığın giderilmesi davası nedir?
 2. Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir?
 3. Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır?
 4. Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?
 5. Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir?
 6. Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi var mıdır?
 7. Ortaklığın giderilmesi davasında tapuda başka birinin kullanım hakkı şerhi varsa ne olur?
 8. Ortaklığın giderilmesi davasında hangi deliller sunulabilir?
 9. Ortaklığın giderilmesi davası açmak için gerekli belgeler ve prosedürler nelerdir?
 10. Ortaklığın giderilmesi davası masrafları nelerdir?
 11. Ortaklığın giderilmesi davası sonrası ne tür hak ve sorumluluklar doğar?

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

İzale-i şuyu, Arapça kökenli bir terimdir ve Türkçeye “şuyun giderilmesi” olarak çevrilebilir. İzale, “ortadan kaldırmak” ya da “gidermek” anlamına gelirken, şuyu ise “ortaklık” ya da “paydaşlık” anlamına gelir. Dolayısıyla izale-i şuyu, bir ortaklığın ya da paydaşlığın ortadan kaldırılması veya giderilmesi anlamında kullanılır. Bu terim, özellikle ortak mülkiyet durumlarında paydaşların mülkiyetlerini bireysel hale getirmek için başvurdukları hukuki süreçle ilgilidir.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası, ortak mülkiyete sahip olan kişiler arasında ortaklığı sonlandırmak amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, özellikle malikler arasında anlaşmazlık yaşandığında veya bir tarafın ortaklığı bitirmek istemesi durumunda başvurulan bir yoldur. Çoğunlukla bir öldüğünde mirasçılara kalan malların paylaşılması konusunda karşımıza çıkar.

Örnek olarak, iki kardeşin miras olarak babalarından kalan bir arsayı paylaşamamaları durumunda, kardeşlerden biri ortaklığın giderilmesi davası açarak arsanın satılmasını ve elde edilen gelirin kardeşler arasında bölüştürülmesini talep edebilir.

Ortaklığın giderilmesi davası, genellikle gayrimenkul, arsa, arazi gibi taşınmaz malların ortak mülkiyetinde yaşanan sorunlarla ilgilidir. Ancak, bu dava türü ortaklaşa sahip olunan taşınır mallar (örneğin araçlar) için de başvurulabilir.

Bir ortaklık söz konusu olduğunda, tüm tarafların rıza göstermediği sürece ortaklığın giderilmesi zor olabilir. İşte bu noktada, hukuki süreç devreye girer ve dava açılabilir.

Şimdi şöyle bir şaka yapalım: Ortaklığın giderilmesi davası, bir pastayı paylaşmak isteyen iki çocuğa benzer. Eğer çocuklardan biri pastayı paylaşmak istemezse, anne ve baba devreye girer ve pastayı adil bir şekilde paylaştırırlar. Burada anne ve babanın rolü, hukuki sürecin ve mahkemenin rolüne benzer.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davası, genellikle aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 1. Ortaklar arasında anlaşmazlık yaşanması: Ortaklar, ortak mülkiyete konu olan malın kullanımı, işletilmesi veya değerlendirilmesi konularında anlaşamazsa, bu tür bir dava açabilirler.

Örnek: İki ortak, bir apartman dairesini paylaşıyor ve biri evi kiraya vermek isterken diğeri orada yaşamak istiyorsa, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

 1. Bir ortağın ortaklıktan çıkmak istemesi: Bir ortak, mülkiyeti paylaştığı diğer ortaklarla çalışmaktan vazgeçerse ve diğer ortaklarla anlaşamazsa, ortaklığın giderilmesi davası başlatılabilir.

Örnek: Bir iş ortaklığından ayrılmak isteyen bir kişi, işletmenin değerinin belirlenmesi ve payının ödenmesi için dava açabilir.

 1. İflas veya ölüm durumlarında: Bir ortağın iflas etmesi veya ölmesi durumunda, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Örnek: Bir ortak vefat ettikten sonra, mirasçıları ve diğer ortaklar arasında malın paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanırsa, bu dava türüne başvurulabilir.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası, bir yemek tarifinde malzemelerin birbirine karıştırılmasına benzer. Eğer malzemelerin bir arada olmasından hoşnut değilseniz, bir “mutfak mahkemesi” çağırarak onları ayırabilirsiniz. Tabii ki, gerçek hayatta böyle bir “mutfak mahkemesi” olmasa da, ortaklığın giderilmesi davası ile benzer bir amaca hizmet eder.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi dava süreci adım adım nasıl işler?

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi sürecinde, aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Davanın açılması: İlk olarak, ortaklığın giderilmesini isteyen taraf, bir avukat aracılığıyla dava dilekçesini hazırlar ve mahkemeye sunar.
 2. Tebligat ve cevap süreci: Mahkeme, dava dilekçesini davalı tarafa tebliğ eder. Davalı, tebligattan itibaren belli bir süre içinde (güncel mevzuat değişmezse şimdilik 2 hafta) dava dilekçesine cevap vermelidir.
 3. Delil sunma ve inceleme: Taraflar, iddialarını desteklemek için delillerini mahkemeye sunar. Bu deliller arasında tapu kayıtları, kira sözleşmeleri, uzman raporları ve benzeri belgeler yer alabilir. Mahkeme, sunulan delilleri inceler ve gerektiğinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edebilir.
 4. Duruşmalar: Mahkeme, tarafların ve tanıkların ifadelerini almak için duruşmalar düzenler. Duruşmalar sırasında, taraflar iddialarını ve delillerini mahkemeye sunarlar.
 5. Bilirkişi incelemesi: Mahkeme, gerekli gördüğü durumlarda bilirkişi atayarak, ortak mülkiyete konu olan malın değeri, kullanımı veya işletilmesi gibi konularda uzman görüşü alır.
 6. Karar verilmesi: Mahkeme, tüm delilleri ve bilirkişi raporunu değerlendirdikten sonra, ortaklığın giderilmesine karar verip vermeyeceğine karar verir. Bu karar, malın satış suretiyle ortaklığının giderilmesi veya aynen taksim şeklinde olur.
 7. Satış süreci: Mahkeme kararının ardından, kararın uygulanması için satış süreci başlar. Bu süreçte, malın satışı, paylaştırılması veya değerlendirilmesi gerçekleştirilir ve tarafların paylarına düşen tutarlar hesaplanır. Veraset ve intikal vergisi ilişiği(TIKLA) kesilir.
 8. Payların dağıtılması: İcra sürecinin sonunda, tarafların paylarına düşen tutarlar kendilerine ödenir ve ortaklık resmen sona erer.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ortaklığın giderilmesi davasının süresi, davanın niteliğine, tarafların sayısına, delillerin durumuna ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişebilir. Ortalama olarak, ortaklığın giderilmesi davası 1-2 yıl arasında sonuçlanabilir.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davasının çok uzamasının sebepleri nelerdir?

Ortaklığın giderilmesi davasında, dava çok uzarsa bunun bazı nedenleri olabilir. Örneğin:

 • Taraflar arasında ortak malın değeri, paylaşım şekli veya pay oranları konusunda anlaşmazlık olması
 • Ortak malın birden fazla parçadan oluşması veya birden fazla yerde bulunması
 • Ortak malın niteliği itibariyle bölünmesinin mümkün olmaması veya bölünmesinin değer kaybına yol açması
 • Ortak mal üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmesi veya dava açması
 • Tarafların delillerini zamanında sunmaması veya eksik sunması
 • Tebligatların sürekli iade dönmesi
 • Tarafların adreste bulunamaması
 • Taraflardan bazılarının yurtdışında bulunması
 • Yurtdışında bulunan tarafların yabancı vatandaşlığa sahip hak sahibi mirasçıları bulunması ve tercüme gerekliliği
 • Mahkemenin iş yoğunluğu veya personel eksikliği nedeniyle duruşmaların ertelenmesi
 • Mahkemenin bir sonraki duruşmayı aylar sonraya atması
blank

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi var mıdır?

Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi ile ilgili olarak, Türk hukukunda herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine her zaman gerçekleştirilebilir. Mülkiyet hakkı olduğu sürece davanın açılmasında bir engel yoktur.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davasında tapuda başka birinin kullanım hakkı şerhi varsa ne olur?

Ortaklığın giderilmesi davasında, tapuda başka bir kişinin kullanım hakkı şerhi bulunması durumunda, mahkeme bu hakkı göz önünde bulundurarak karar verecektir. Kullanım hakkı şerhi, özellikle oturma veya geçit hakkı gibi hukuki durumları ifade eder ve bu haklar, malın mülkiyet hakkından bağımsızdır.

Mahkeme, kullanım hakkı şerhini dikkate alarak, şerhin kaldırılması için uygun bir süre tanıyabilir veya malın değerlendirilmesi ve paylaştırılması sürecinde bu şerhi gözetebilir. Kullanım hakkı şerhi, mahkemenin malın satışına, değerlendirilmesine veya paylaştırılmasına ilişkin kararında belirleyici bir rol oynayacaktır.

Örneğin, eğer mahkeme malın satışına karar verirse, kullanım hakkı şerhi olan kişi, alıcı tarafından da kabul edilmek zorunda kalacaktır. Aksi takdirde, alıcı malı satın almayı reddedebilir veya malın değerini düşürebilir. Bu nedenle, kullanım hakkı şerhi olan bir mülkün ortaklığının giderilmesi sürecinde, tüm tarafların haklarını dikkate alarak uygun bir çözüm bulmak önemlidir.

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası masrafları nelerdir?

Gider avansı: Dava açılırken mahkemeye yatırılması gereken bir miktar paradır. Bu para, davanın yürütülmesi için yapılacak harcamaları karşılamak üzere mahkemenin hesabına yatırılır. Gider avansının miktarı, davalı sayısına göre ve ortaklığının giderilmesi istenilen taşınmaz sayısına göre değişiecektir. Her taşınmaz için ayrı keşif yapılır ve kıymet takdiri yapılır. Mahkeme her taşınmaz için yol parası alır ve bilirkişilere emekleri karşılığı bir bir ücret belirler.

Tebligatlar da günümüzde oldukça pahalıdır. 2023 yılı itibariyle bir tebligat 58 TL tutar. Her davalıya tebligat göndermeden dava sonuçlanmayacağından 50 hissedarlı bir taşınmazın açılacak davasında 58 TL x 50 = 2900 TL tek bir tebligat çıkarıldığında cepten çıkacak masraf kalemidir.

Dava dilekçesi, Bilirkişi raporu, Bilirkişi ek raporu, Mahkeme Kararı olmak üzere en az 4 kez tebligat gönderileceği unutulmamalıdır.

Satış aşamasında satış ve ilan masrafları da eklenecektir. Satış memuru satışın ulusal basında yer alan bir gazetede ilan edilmesine karar verirsen bu kez gazete ilan masrafları 10.000 TL veya daha yüksek bir tutar olarak çıkabilir. Basın İlan Kurumu masrafları satış memurluğuna bildirir, masraflar yatırılınca satış ilana çıkar.

Dava peşin maktu harca tabidir. Maktu harç sabit bir orandır. Gayrimenkul 50 milyon lira değerinde dahi olsa dava açarken yatırılan harç sabittir. Emsal bir dava açılış masrafını gösteren ekranı altta görsel olarak sunuyoruz.

blank

Ortaklığın giderilmesi davasında avukatın rolü nedir?

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi davası, oldukça karmaşık ve teknik bir hukuk davasıdır.

Dava dilekçesi ve eklerinin hazırlanması önemli bir süreçtir. Bu aşamada yapılacak hatalar davanın reddedilmesine ve karşı tarafa 9200 TL’ye kadar tutarda avukatlık ücreti ödenmesine sebep olabilir. Yanlış bir kişiye karşı karşı açılacak dava iki kez masraf anlamına gelir.

Avukat nasıl strateji belirler ?

Avukatlar kanundan aldıkları yetki sayesinde dava açmadan önce taşınmazların tamamının tapu kayıtlarını görebilirler. Tapu kayıtları üzerinde yapılacak araştırmada hissedar sayısı, taşınmazın konumu, boyutu davanın nerede açılacağı gibi teknik konularda analiz yaparlar.

İyi avukat gereksiz masrafı önler.

Tapu kayıtlarını önceden inceleriz. Şayet tapu kaydında çok sayıda mirasçı varsa ve taşınmazın değeri oranlandığından satıştan gelecek para masrafları karşılamıyorsa o taşınmaz için dava açılmaz ve bilgi verilir. Böylece 10.000 – 30.000 TL arasında gereksiz masraftan tasarruf edilir.

Gereksiz taşınmazlar için dava açılması önlenir.

Avukatın yaptığı analiz neticesinde taşınmazlar gruplandırılır. Hızlı sürede karara çıkarılacak taşınmazların davası önce açılabilir. Birlikte açılan davalar gerekirse daha sonradan ayrılabilir.

Nüfus kayıt hataları ve tapu kayıt hataları tespit edilir.

Nüfus kayıtları hatalı olan ya da tapu kayıtlarında kim olduğu bilinmeyen şahısların çıktığı ada parseller uzun yıllar sürer. Avukat bu tür davaları farklı bir dosayaya aktarır ve uzun vadeli bir dava planı çıkarır. Tapu nifus kayıtlarında hatalı eksik görünen bu kişilerin kim olduklarının tespit edilmesi için açılacak davalar ayrı bir dava olacak başka mahkemede görülecektir. Avukat bu dosyaları da takip eder. Ancak açılacak ek davalar süreci uzatacaktır.

Sıra cetveli planı çıkartılır.

Taşınmazlardan hızlıca satılması muhtemel değerli ve tapu kaydı sorunsuz olanlar avukat tarafından tespit edilir. Öncelikle bu ada parsel taşınmazların satışı için davaları açılır. Bu taşınmazların satışından gelecek para ile uzun vadeli karışık ve uzun sürecek taşınmazların satımı için ayrıca plan yapılır.

İyi avukat tüm taşınmazlar için tek dava açmaz, tapuda araştırma yaparak önce iyi para getirecek taşınmazlar için strateji planlar.

Veraset ilamı nasıl alınır rehberi için tıkla.

blank


blank

Nasıl online avukatlık hizmeti veriyoruz ? Bulut ofis sitemi nedir ?


ÖRNEK DİLEKÇE İZALE-İ ŞUYU ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : (Adı Soyadı) (TC Kimlik No) (Adres)

VEKİLİ : Av. (Adı Soyadı) (Adres)

DAVALILAR : (Davacı dışında kalan diğer paydaşların adı soyadı, TC kimlik no ve adresleri)

KONU : (Davaya konu olan taşınmaz veya taşınır malın açıklaması) üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı ile davalılar arasında (davaya konu olan taşınmaz veya taşınır malın nasıl ortak mülkiyete geçtiğinin açıklanması) nedeniyle ortak mülkiyet söz konusudur. İlgili mal tapuda (paylı veya el birliği) mülkiyet şeklinde kayıtlıdır.

2- Davacı, ortaklığın devam ettirilmesini istememekte ve malın satışını talep etmektedir. Ancak davalılar ile anlaşma sağlanamamıştır. Ayrıca malın payları oranında aynen taksimi de mümkün değildir.

3- Bu nedenle davacının ortaklığı sona erdirme hakkını kullanarak malın satışını isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK md. 697-701, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 • (Davaya konu olan taşınmaz veya taşınır malın açıklaması) üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,
 • Satış bedelinin payları oranında davacı ve davalılara ödenmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. (Tarih)

Davacı (Adı Soyadı) Vekili Av. (Adı Soyadı)

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekiyor? Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava açan hissedarın karşılaması gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu süreçte, öncelikle arabulucuya başvurulması ve tüm hissedarların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı ve veri toplama gerektiren süreçlerde, avukatlık...
blank

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?

Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Bütün Tarlalar Aynı Anda Mı Satışa Çıkacak?

Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin...
blank

Paylı Mülkiyet ve Ön Alım Hakkı Şufa Davası Nedir? Şufa Hakkının Kullanımı ve Tapu İncelemesi

Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, bir kişi ya da bir kuruluşun sahip olduğu şeyi kontrol etme ve kullanma hakkı demektir. Bu hakkın sahibi, sahip olduğu şeyi istediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir veya başkalarına devredebilir. Yani, o şey üzerinde tam...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Mirasçılar Bankadaki Parayı Çekebilir Mi ?

Murisin bankadaki parasını mirasçılar çekebilir mi? Nasıl ? Miras bırakan kişinin bankada bulunan parasını mirasçıları çekebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Mirasın bırakıldığı banka, mirasçıların sayısına, aralarındaki anlaşmaya ve bankanın uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. Veraset İlamı Alınması ve Vergi...
blank

Miras Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili...
blank

Terekenin Tespiti Davası Nedir ?

Terekenin Tespiti Davası Nedir? Terekenin tespiti davası, miras bırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan ve usulü olarak tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür. Terekenin tespiti davası iki sebepten dolayı açılır: Terekenin Tespiti Davası...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
blank

Veraset İlamı Nedir ? Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar ? Veraset ilamı nasıl alınır ?

Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrasında mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Miras bırakanın vefatı üzerine, mirasçılar bu belgeyi alarak mirasa ilişkin haklarını kullanabilirler. Veraset ilamının nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgiler: Başvuru: Veraset ilamı başvurusu,...
4 Responses
  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   0 552 789 17 00 bu numaradan bilgi alabilirsiniz. Siteye ekli Avukata Sor butonundan da yardımcı olabiliriz.

 1. blank
  mahsun

  Merhaba ben anne babam ve kardeşlerimle 10 yıl küs kaldım konuşmadım görüşmedim sonra barıştık ama yinede anne babamla pek ilgilenmedim anne babam vefat etti şimdi kardeşlerimle miras konusunda anlaşamıyoruz kardeşlerim benim mirastan men edilmen için dava açabilirmi.vesiyet name ne yok.

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Mirasbırakana karşı hakaret tehdit yaralama gibi bir suç işlediniz mi ve şikayet üzerine adli işlem yapıldı mı?

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor