Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nasıl Yapılır? Şartları Nedir? Ölünceye Kadar Bakma İptali Mümkün Mü?

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir ve Nasıl İşler?

Ölünceye kadar bakma akdi, belirli koşullar altında gerçekleşen bir taşınmaz devir işlemidir. Örneğin, yaşlı bir birey (bakım alacaklısı) evini veya arsasını (taşınmaz) bir başkasına (bakım borçlusu) devreder. Bu devir işlemi karşılığında, bakım borçlusu yaşlı bireye ömrünün sonuna kadar bakmayı üstlenir. Bu durum, yaşlı bireyin sosyal ve ekonomik bakımını sağlarken, bakım borçlusuna da mülkiyet hakkı kazandırır.

Akdin Noterde Onaylanması ve İspat Gücü

Ölünceye kadar bakma akdi için noterde resmi bir sözleşme yapılması önemlidir.


Örneğin, Ayşe Hanım, kendi evini Ahmet Bey’e devreder ve karşılığında Ahmet Bey de Ayşe Hanım’a bakmayı taahhüt eder. Bu durumda, her iki tarafın da yükümlülüklerini ihlal ettiğinde yaptırım uygulanabilmesi için bu akdin noterde yapılması gerekir. Eğer noterde düzenlenmiş bir sözleşme varsa ve Ahmet Bey bakım yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, Ayşe Hanım’ın tapu iptal davası açma hakkı doğar.

Bakım Şartının Yerine Getirilmemesi Tapunun İptal Sebebidir

Eğer bakım şartı yerine getirilmiş ve ölünceye kadar bakma sözleşmesine istinaden gayrimenkulü alan kişi bakmış ve bakmaya devam ediyorsa, tapunun iptali mümkün olmayacaktır.

Kimi zaman notere gidip para ödeyip bu iradeyi resmiyete dökmeyip, taraflar aralarında konuşurlar. Derler ki “Sen bana ölünceye kadar bak, ben sana taşınmazını yarın Tapu Müdürlüğünde devredeceğim” ve ertesi gün tapuya gidip taşınmazın devrini gerçekleştirirler. Ancak resmi akitte taşınmazın devri satış olarak gözükmekte olur. Satış olarak gözüken akit içerisinde, ölünceye kadar bakma iradesini içermez. Yani tapuya gidip biz bu işleme baktığımız zaman, biz bu işlemi normal bir satış olarak görürüz. Adam parasını vermiş, gayrimenkulü almış olarak anlaşılır. Kural olarak resmi akdin aksi yine ancak resmi bir vakit ile ispat edilebilir. Yani tapudaki iradenin aslında ölünceye kadar bakma sözleşmesi olduğunu, ıslak imzalı bir tutanakla, bir evrakla veya daha da garanti olacak şekilde noterde yapılmış bir resmi senetle ispat edebiliriz.

Bakım Borcu Engellenmemelidir

Davacı, bakım borcunu bilerek engellemişse ve bakılmamak için elinden gelen mücadeleyi vermişse; bakım borçlusunun evine girmesine izin vermemiş ve bakım vermesine izin vermemişse, bu durumda bakım borçlusunun kendisine bakım vermediğini ileri süremez. Çünkü zaten kendisine hizmet edilmesine kendisi izin vermemiştir. Bu durumda, mahkemeler davayı reddedecektir.

blank

Dava, ölünceye kadar bakma akdinin iptali ve tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, dinlenen davacı tanıkları … ve …’ın … dayalı bilgilerinin olmadığı, ortak tanık …ve davalı tanıklarının beyanlarından ise davalının bekarken davacı ile birlikte yaşadığı, evlendikten sonra davalının ve eşinin birlikte bakım borcunu yerine getirdikleri, 2016 yılının … bayramında davalının eşinin köyüne bayram ziyaretine gitmek istediği, davacıyı da beraberinde götürmek istediği ancak davacının evde kalmak istediğini söylediği, bu sırada davacının hastalanarak komşularının yardımı ile hastaneye götürüldüğü, davalıya haber verilmesi üzerine davalının eve döndüğü, bu olaydan sonra davacının bir süre daha davalı ile yaşamaya devam ettiği ancak sonra ziyaret amacıyla dava dışı kızının yanına gittiği, önce geri döneceğini bildirdiği ancak sonradan devamlı olarak kızı ile birlikte yaşamaya başladığı bu haliyle bakım borcunun yerine getirilmemesinin davalıdan kaynaklanmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekir.YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 598 Karar: 2021 / 1702 Karar Tarihi: 24.03.2021

Mirastan Mal Kaçırmak İçin Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapılamaz

Ölünceye kadar bakma iradesinin gerçek olması gerekir; yani bakım alacaklısının gerçekten bakıma ihtiyaç duyması, ortada geçerli bir bakım ilişkisinin kurulmuş olması ve bakımın sağlanmış olması gerekir. Sırf diğer mirasçılardan mal kaçırmak için kâğıt üzerinde göstermelik bir bakım sözleşmesi yapılmışsa, bu durumda mahkemeler tapuyu iptal edip terekeye dahil edecektir.

Dava, ölünceye kadar bakma akdinin iptali ile tapu iptali ve tescil, aksi halde tenkis isteğine ilişkindir. Somut olayda, davalının mirasbırakanı …’ye temlik edilen taşınmazların dava tarihindeki toplam değeri … TL, halen mirasbırakan adına kayıtlı 8 parça taşınmazın dava tarihindeki değeri ise … TL olduğu, temlik edilen taşınmazların toplam değerinin mirasbırakanın geride kalan taşınmazlarının toplam değerine olan oranı gözetildiğinde makul sınırın aşıldığı, mirasbırakanın kendisine baktırmak için daha azını verebilecekken taşınmazlarının değer itibariyle önemli kısmını verdiği, mirasbırakanın davalının mirasbırakanı … tarafından bakımevine yerleştirildiği ve burada öldüğü, mirasbırakanın amacının kendine baktırmak olmadığı, amacının kendisine baktırmak olsaydı kıymetli ve iki ayrı taşınmaz vermek yerine bir tanesi ile yetinebileceği açıktır. Somut olgular ilkeler ile birlikte değerlendirildiğinde temliklerin mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Hâl böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi doğru değildir.YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 21 Karar: 2021 / 585 Karar Tarihi: 04.02.2021

Noterde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapılmamışsa Davamı Nasıl İspat Ederim?

Eğer hiçbir evrak yoksa, hiçbir ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmadıysa, ben devretmiş olduğum gayrimenkulün tapusunu geri alabilir miyim?

Eğer bakım alacaklısı bakım alamamışsa, bakım yükümlüsü bakım yükümlülüğünü yerine getirmemişse, taşınmazı devreden kişi hata, hile, yanılma hükümlerine dayanarak tapu iptal davası açabilir. Ancak bu davanın sonucu dinlenecek tanıklara ve somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Davacı olarak biz açıkça “Ölünceye kadar bakma iradesi vardı, biz bu taşınmazı ölünceye kadar baksın diye bakım borçlusuna devrettik ancak taşınmazı aldı ve kendi hayatına devam etti, bakım alacaklısına herhangi bir bakım vermedi, hiçbir yükümlülüğü yerine getirmedi.” diyorsak ve tanıklar da bunu açıkça doğruluyorsa, mahkeme taşınmazı devreden kişinin yanıldığı şeklinde bir kanaat getirebilir. Ancak dediğimiz gibi, bu ihtimal oldukça düşük bir ihtimaldir.

blank

Ayşe Hanım ve Ahmet Bey arasında noterde resmi bir sözleşme yapılmadan taşınmaz devri gerçekleşmişse ve Ayşe Hanım Ahmet Bey’in kendisine bakmadığını iddia ediyorsa, bu durumun ispatı güç olacaktır. Çünkü bu durumda, tapuda devir işlemi satış olarak görülür ve ölünceye kadar bakma şartı dikkate alınmaz.

Karşı tarafın davaya verdiği savunma dilekçesi de bu aşamada önemlidir. Davalı yan ölünceye kadar bakma akdini kabul eden bir dilekçe vermişse ispat konusunda tanıkların beyanları daha da önem kazanacaktır.

Tapu İptal Tescil Davası ve Yargıtay Kararları

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl iptal edilir? Bakım Borcu İptal Sebebi Olur Mu?

Noterde ölünceye kadar bakma akdi yapıldıysa ve bakım borçlusu yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, taşınmazı devreden kişi tapu iptal davası açabilir. Bu süreçte, tanıkların beyanları ve mevcut belgeler önemli bir rol oynar. Örneğin, Ayşe Hanım’ın komşuları ve diğer tanıklar, Ahmet Bey’in Ayşe Hanım’a bakmadığını doğrularsa ve bu durumu belgelendirirlerse, Ayşe Hanım’ın tapu iptal davası başarıya ulaşabilir.

blank

Mahkemece, temlikin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen karar, Dairece, “…Mirasbırakanın dava dışı taşınmazları da olduğu, dava konusu taşınmazın temlik tarihi itibarıyla değerinin toplam 541.359,28 TL, dava dışı 1035 ve 460 parsel sayılı taşınmazlarda mirasbırakana ait paylara isabet eden değerin ise toplam 570.241,94 TL olduğu, temlikin makul sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Mirasbırakan yaşadığı sürece bakılmadığı iddiası ile bir dava açmadığına göre artık mirasbırakana davalı tarafından bakıldığının kabulü zorunludur. Temlik ölünceye kadar bakma akti olduğuna ve davalı da bakım borcunu yerine getirdiğine göre mirasbırakanın mal kaçırmayı amaçladığından, bir başka ifadeyle temlikin muvazaalı olduğundan söz edilemeyeceği açıktır. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi doğru değildir.” gerekçesiyle bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir.YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 1238 Karar: 2021 / 4794 Karar Tarihi: 28.09.2021

Zaman Aşımı ve Hukuki Yükümlülükler

Ölünceye kadar bakma akdi çerçevesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise zaman aşımıdır. Hile ve aldatılma durumlarında bir yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Örneğin, Ayşe Hanım, Ahmet Bey’in kendisine bakma yükümlülüğünü yerine getirmediğini bir yıl içinde öğrenmişse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl herhalde 10 yıl içinde iptal davası açması gerekir.

Anlaşarak ölünceye kadar bakma akdi tapuda iptal olur mu?

Tarafların anlaşması durumunda ölünceye kadar bakma akdi iptal olabilir. Akitler iki taraflıdır; iki tarafın iradeleri bir araya geldiği zaman nasıl sözleşme kurulduysa, yine aynı şekilde iki taraf da bir araya gelerek verdiklerini iade edecek şekilde anlaşma şartıyla el sıkışarak akdi iptal edebilirler.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi mülkiyet ne zaman geçer?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde genellikle taraflar tapunun ölüm akabinde devredileceğini öngörürler. Ancak bakıma alacaklısı sağlığında da tapuya giderek ölünceye kadar bakma şartı ile taşınmazı devredebilir. Bu durumda ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tapuya şerh edilmesini tavsiye ediyoruz.

Tapuda devir tarihinde mülkiyet de geçmiş olacaktır.

Hukuki Destek Alın

Her dava kendine özeldir ve ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Eğer sağlığınıza devretmiş olduğunuz bir taşınmaz varsa ve bakım yükünüzü size bakım vermediyse iptal davası için WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kimi durumlarda bu tapuların iptali mümkün olabiliyor; elimizde çeşitli emsal kararlar mevcuttur.

blank

Davanın süresinde açılması gerekir; elinizi çabuk tutun. Hukuk düzenlemelerine göre, tapu iptali gibi davalarda belli bir zaman sınırlaması bulunmaktadır. Bu süreyi kaçırmamanız, hakkınızı korumak açısından kritik öneme sahiptir.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Temmuz 8, 2024
Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?
blank
Temmuz 5, 2024
Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
blank
Temmuz 5, 2024
Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
blank
Temmuz 2, 2024
Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
blank
Temmuz 2, 2024
Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
blank
Haziran 28, 2024
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
blank
Haziran 14, 2024
Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
blank
Haziran 10, 2024
Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
blank
Haziran 10, 2024
Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
blank
Haziran 7, 2024
Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
blank
Haziran 6, 2024
Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
blank
Haziran 5, 2024
Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
blank
Haziran 5, 2024
Müzekkere Nedir?
blank
Mayıs 28, 2024
Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
blank
Mayıs 25, 2024
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
× Avukata Sor