İnsani ikamet nedir? Kimler insani ikamet alabilir ? İnsani ikamet başvurusunun reddi üzerine ne yapılabilir? İnsani ikamet reddi üzerine dava açılabilir mi ?

İkamet türleri  6458 sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’nda sayılmıştır.

İkamet izni çeşitleri

MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

 a) Kısa dönem ikamet izni

b) Aile ikamet izni

c) Öğrenci ikamet izni

ç) Uzun dönem ikamet izni

d) İnsani ikamet izni

e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

şeklindedir.

İnsani ikamet istisnai bir ikamet türüdür.  Şartları sınırlı sayıda olacak şekilde kanunda sayılmıştır.  Ülkemize gelen her yabancı insani ikamet kartına hak kazanamaz.

İnsani ikamet izni başvurusu nereden ve nasıl yapılır ?

Kanun 22.maddesine göre İnsani İkamet izini başvuruları yazılı bir dilekçe ile Valiliklere yapılabilir. Kişi dilekçesini  Valilik evrak kayıt birimine veya göç idaresi müdürlüklerine sunarak başvuruda bulunabilir.

blank

İnsani ikamet izni MADDE 46 –

(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:

 a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

 c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında

 ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda

d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

 e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

 f) Olağanüstü durumlarda (2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet talebi üzerine idare tarafından mülakat yapılmalı yabancının neden insani ikamet talep ettiği , şartları sağlayıp sağlamadığı, araştırılmalıdır.

c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında  maddesi ne anlama gelir.

İlgii maddede anlatılanı anlamak için atıf yapılan mevzuatı incelemek gerekir.

Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar

MADDE 55 – (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar

hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden,

belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Şeklindedir.

Kimi zaman uygulamada yabancı hakkında bir türlü sınır dışı kararı alınamadığı, bazen bakıma muhtaç çocuğu veya hastalığı olduğu, geri gönderileceği ülkede yeni çıkan bir savaş veya iç karışıklığın olması gibi sebeplerle yabancı sınır dışı edilemez. Yabancının sınır dışı edilemediği durumda kendine insani ikamet kartı verilmesi gerekecektir.

blank

‘ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda ‘ maddesi ne anlama gelir ?

53. madde sınır dışı kararının neden ve nasıl alınacağını gösteren maddedir. Sınır dışı kararına karşı yasal sürede dava açılmazsa kişi sınır dışı olur. Ancak süresinde dava açılması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar kişi sınır dışı edilemez.

Kanuna göre davalı idarenin almış olduğu sınır dışı kararına karşı yargı yoluna başvurulması halinde davaların iki seneye kadar uzayacağı da düşünüldüğünden  yabancının kaçak gezmesi mantık dışı olacağından insani ikamet başvurusu gereği insani ikamet kimlik kartı alması gerekir.

Ancak yabancı davayı kaybedecek olur ve karar kesinleşirse insani ikamet kimlik kartının iptali gerekir. Yabancı davayı kazanırsa kimlik kartının yenilenmesi gerekecektir. Aksi halde idari yargıda iptal davası açılmalıdır.

Mevzuat şu şekildedir;

Sınır dışı etme kararı

MADDE 53 – (1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.

(2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

72.maddede ise kabul edilemez başvuru düzenlenmiştir. Bazı başvurular daha önce sonuçlanmış olmasına karşı aynı sebeple aynı başvuru yabancı tarafından tekrarlanmışsa kabul edilemez başvurudan talebi reddetmek gerekir. Ya da zaten güvende olduğu iltica etmiş oluğu başka bir ülkeden gelmişse, korunmaya değer bir hakkı olmadığından başvurusu kabul edilemez sayılacaktır. 72.madde bu konuda 73.ve 74 maddelere atıfta bulunur. Atıfta bulunulan maddelerin özeti açıkladığımız şekildedir.

77. maddede sayılan sebepler ise genellikle kamu düzenini bozan, uyumsuz yabancıların geri gönderilmesini ve başvurusunun reddini kolaylaştırmak için getirilmiştir. 77.madde başvurunun geri çekilmesini veya geri çekilmiş sayılmasını düzenler.

blank

Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması

MADDE 77 – (1) Başvuru sahibinin;

a) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi,

c) İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması,

ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi,

belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi,

23 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Mülakatı tamamlanan” ibaresi “Kayıt işlemleri tamamlanan” şeklinde değiştirilmiştir.

24 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 83 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “altı ay süreli”

ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması,

e) Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması,

hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.

Hangi mahkemede kaç gün içinde dava açılması gerekir ?

Dava idare mahkemesine karşı açılacaktır. Tebliğden itibaren 60 gün dava açma süresi bulunur.

Related Posts

blank

Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?

Kelime Anlamı Nedir? “Şerik kelimesi, kökenini Arapça’dan alan ve Türkçe’de “ortak” anlamına gelen bir terimdir. Kelimenin Arapça kökeni, “şarīk” (شريك) şeklinde ifade edilen ve “paylaştı, ortak oldu” anlamına gelen Arapça kökünden gelir. Bu kelime, Arapça “şarika” (شرك) fiilinin sıfatıdır. Türkçe’de...
blank

Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?

Kara Para Nedir? Kara Para Aklama Suçları Karapara aklama, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin yasal finansal sistem içerisine sokulması ve bu gelirlerin meşru kaynaklardan elde edilmiş gibi gösterilmesi sürecidir. Bu suç, genellikle uyuşturucu ticareti, insan ticareti, yolsuzluk, rüşvet gibi...
blank

Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359

Vergi Usulsüzlüğü Nedir? Vergi usulsüzlüğünün hem idari yaptırımı hem cezai yaptırımı vardır. Vergi usulsüzlük unsurları kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu eylemlerin gerçekleşmesi halinde kişi hakkında hem ceza mahkemesince cezalandırılma talepli dava açılacak hem de kişiye vergi cezası kesilecektir. Bu yazının...
blank

Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?

Vergi Hukukunun Temel Kavramları Tarh ve tahakkuk kavramları, Türk vergi terminolojisinin temel taşlarından olup, kökenleri Arapça’ya dayanmaktadır. “Tarh” kelimesi Arapça “tahrīr” kelimesinden türetilmiştir ve “belirlemek, tespit etmek, yazmak” anlamlarına gelir. Vergi bağlamında tarh, vergi miktarının ve ödeme süresinin belirlenmesi ve...
blank

Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
blank

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara...
blank

Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?

Kadının Söylediği Herşey Gerçek Mi Kabul Edilir? Kadın Söyleyince Doğru Mu Sayılır? Türk hukukunda cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında uygulanan “kadının beyanı esastır” ilkesi, adil yargılamayı ve masumiyet karinesini tehlikeye atan bir uygulama olarak eleştirilmektedir. Bu makale, ilkenin adalet,...
blank

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?

Müşterek Mülkiyet ile İştirak Mülkiyet Farkı Nedir? Dava Açılmasına Engel Bir Durum Olabilir Mi? Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetin ikisi de aslında bir mal üzerinde hisseli sahipliği göstermekte kullanılan kavramlardır. Ancak verilen hak ve yetkilerin kullanılmasında paylı ve elbirliği arasında...
blank

Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi

Arabuluculuğa Başvurmayı Unutmayın Kira uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale geldi peki arabuluculuğa başvuru dava süresine etki eder mi? Zorunlu arabuluculuk, belirli hukuk uyuşmazlıklarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılan bir usuldür. Bu usul, 6325 sayılı Kanun’un...
blank

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler

İptal Edilen HAGB Nedir ve Ne İşe Yarar Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? Tanımı: HAGB, mahkeme tarafından bir suçtan dolayı mahkûm edilen bir kişi hakkında, hükmün açıklanmasının belirli şartlar altında bir süreliğine ertelenmesidir. Bu, suç işleyen kişinin mahkeme kararını...
blank

Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Ne Zaman Kurulur? İnşaat Halindeki Bina Yönetimi Nasıl Olacak? İnşaat Halindeki Bina Yönetici Seçebilir Mi? Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Temel Farklar Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, Türk hukukunda sıkça karıştırılan iki kavramdır. Kat irtifakı, bir binanın...
blank

İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekiyor? Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava açan hissedarın karşılaması gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu süreçte, öncelikle arabulucuya başvurulması ve tüm hissedarların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı ve veri toplama gerektiren süreçlerde, avukatlık...
blank

Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?

Neden Tutuklandılar? Tutuklama Hukuka Uygun Mu? Serbest Kalırlar Mı? Dilan Polat Operasyonunda Ne Oldu? Dilan Engin Polat çifti kısa sürede zengin olmasıyla Türkiye’nin gündemine düşmüş bir çifttir. Ancakyakın zamanda basın yansıyan haberlerde bu çiftin POS cihazlarını illegal şekilde temin edip...
blank

Engelli Park Yerine Park Cezası

Engelli Alanına Kimler Park Edebilir? Türkiye’de engelli bireyler için belirli park yerleri ayrılmıştır ve bu yerlere sadece engelli bireylerin kullanımı için tahsis edilen araçlar park edebilir. Eğer engelli raporunuz varsa ve aracınız engelli tescili taşımıyorsa, engelli park yerine park etmeniz...
blank

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?

Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor