Sel Hasarından Kaynaklı Açılabilecek Davalar Nelerdir?

Sel baskınları, araç ve konutlarda ciddi hasarlara yol açabilir. Bu durumda nasıl bir hukuki yol izleneceği ve tazminat taleplerinde bulunulacağına dair bazı temel başlıklar aşağıda sıralanmıştır:


Sel Baskını Sonucunda Araba ve Ev Hasarları: Kimden Tazminat Talep Edilir?

Devletin Anayasal Yükümlülüğü ve Altyapı Çalışmaları

1. Devletin Anayasal Yükümlülüğü

Devlet, anayasa gereği vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, her tür doğal afete karşı önlem almayı gerektirir. Örnek olarak sel baskınlarına karşı devletin dere yataklarını ıslah etmesi ve altyapı çalışmaları yapması gerekir.

2. Altyapı Çalışmalarının Amacı

Bu altyapı çalışmalarında görevli mühendislerin amacı, olabilecek su baskını ve afet durumunda altyapıyı elverişli hale getirmektir. Normal zamanlardan daha fazla yağış düşerse, altyapının rahatlıkla yağmur suyunu tahliye etmesi beklenir.

3. Kusurlu ve Ayıplı İmalat Durumu

Eğer devlet, kusurlu veya ayıplı bir imalatta bulunmuşsa, gerekli matematiksel ölçümleri yapmamış, yarım yamalak, hatalı ya da ayıplı malzemeyle iş yapmışsa; bu durum, altyapının tıkanmasına yol açabilir. Bakımsızlık, hatalı veya kötü imalat, taşkınlara neden olabilir.

Bu durumu evinizdeki lavabo giderinin tıkanması olarak düşünebilirsiniz. Şehrin altyapısı bakımsız kalır veya hatalı imal edilirse, tıkanıklıktan kaynaklı taşkınlardan buna sebep olanlar sorumludur.

4. Hukuki Sorumluluk

Yukarıda belirtilen kusurlu ve ayıplı imalat durumunda, ilgili idareye karşı dava açılabilir. Devlet, vatandaşlarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hukuki olarak sorumlu tutulabilir.

blank

Sel baskını sonucu hasar gören araç ve evlerdeki zararların tazmin edilmesi, hangi kurum ya da kuruluştan kaynaklandığına bağlıdır. Eğer zarar doğrudan bir idarenin (belediye, su idaresi vb.) hizmet kusurundan kaynaklanıyorsa, bu kurumlara başvurarak tazminat talebinde bulunmak ve hukuki mücadele başlatmak gerekir. Muhtemelen hiçbir idare kendiliğinden sel baskınından kaynaklı zararı gidermeyecek başvuruyu da kabul etmeyecektir.

Sel Baskınından Kaynaklı Arabaya Gelen Zararlar İçin Tazminat Davası

Sel sonucu aracınız kullanılamaz hale gelmiş olabilir. Bu durumda aracın tüm bedelini talep edebilirsiniz. Sel sonucu araçta kısmi hasar olmuşmuşsa bu kısmi hasarın onarımı talep edilebilir. Onarılan araç değer kaybedeceğinden ayrıca değer kaybı için ek dava da açılabilir.

blank

Sel Baskınından Dolayı Araçta Değer Kaybı: Ne Yapılabilir?

Sel baskını sonucunda araçlar değer kaybına uğrayabilir. Eğer aracınızın kaskosu bu tür bir zararı karşılamıyorsa, “su hizmeti” vermekle yükümlü olan kuruluşlara (örneğin İSKİ, ASKİ) başvurarak değer kaybını karşılamalarını talep edilmeli.

Çünkü bu kuruluşlar, yağmur, sel gibi durumlarda suların şehre zarar vermeden tahliyesinden sorumlu olup, su ile ilgili gider ve altyapı düzenlemesinden de sorumludurlar. Ancak hiçbir kurum kural olarak ortada bir mahkeme kararı olmadan ödeme yapmayacaktır.

blank

Sel Baskınından Dolayı Zararın Karşılanması için Hangi Mahkemeye Dava Açılmalıdır?

 • Eğer zarar, idarenin hizmet kusuruna dayalı olarak görülüyorsa, idare mahkemesinde idari dava açmanız gerekmektedir.
 • Eğer su dağıtımından sorumlu kuruluşlara (İSKİ, ASKİ vb.) haksız fiil kaynaklı tazminat davası açılacaksa, asliye hukuk mahkemelerine başvurmanız gerekmektedir.
blank

Belediyeye ve Doğrudan İdareye Hizmet Kusuru Yönünden Dava Açma Süreci

İdari Dava Süreci

Belediyeye veya doğrudan idareye hizmet kusuru yönünden dava açma süreci genel olarak şu şekilde ilerler:

 • İlk adım olarak idareye zararın giderilmesi talepli bir yazılı başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Eğer idare başvurunuza 30 gün içinde cevap vermezse, başvurunuzun reddedildiği kabul edilir. Bu durumda, 30 gün sonunda dava açma hakkınız doğar.
 • Eğer idarenin verdiği cevap kesin değilse, kesin bir cevap bekleyebilir veya dava açabilirsiniz. Ancak bu bekleyiş süresi, başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez.
 • Eğer idare tarafından 30 günlük sürenin bitmesinden sonra verilen cevap, dava süresinin dolmasından sonra gelirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açma hakkınız vardır.
DurumSonuç
İdarenin cevabı 30 gün içinde gelmediDava açma hakkı
İdarenin cevabı kesin değilDört ay bekleyiş süresi
İdarenin cevabı 30 gün sonunda ve dava süresi dolmadan geldi60 gün içinde dava açma hakkı

Sel Baskını Nedeniyle Zarar Gören İş Yerlerinin Hukuki Hakları: Tazminat Talepleri ve Süreçler

Sel baskınları, hem bireysel mülkiyeti hem de ticari iş yerlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Sel baskını sonucunda zarar gören iş yerlerinin tazminat talep süreçlerini, özellikle maddi zarar ve gelir kaybı noktasında, detaylı olarak ele alacağız.

1. Sel Baskını Nedeniyle İş Yeri Demirbaşlarının Zarar Görmesi ve Tazminat Talebi Süreci

Sel baskını sonucunda iş yerinin içerisinde bulunan masa, sandalye, yazar kasa, elektronik eşyalar, televizyon, buzdolabı gibi demirbaşlar sel nedeniyle kullanılamaz hale gelirse bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği önem arz eder.

 1. Hızlı Hareket ve Zarar Tespiti: İlk adım olarak, sel sonrası iş yerinin fotoğraflarını çekerek, hasarın belgelendirilmesi büyük önem taşır. Ardından, süratle sulh hukuk mahkemesine başvurarak zararın tespitine ilişkin delillerin kaybolmadan hızlı bir tespit davası açılması gerekmektedir. Bu dava, zararın belgelendirilmesini ve ilerleyen süreçlerde tazminat taleplerinin hukuki zemine oturtulmasını sağlar.
 2. İlgili İdareye Başvuru: Zarar tespit edildikten sonra, tazminat talebi için ilk olarak ilgili idareye başvuru yapılmalıdır. Zararın tazmini için belediyeye, su idaresi veya ilgili kamu kuruluşuna başvuruda bulunabilirsiniz.
 3. İdari Yargıda Tam Yargı Davası: İdare, zararın tazmini konusunda olumlu bir cevap vermezse veya başvuruya belirtilen süre içerisinde (genellikle 60 gün) cevap vermezse, idari yargıda tam yargı davası açılabilir. Bu dava, zararın tazminini sağlamak amacıyla açılır.
blank

2. Sel Nedeniyle İş Yerinin Kazanç Kaybı ve Tazminat Talebi Süreci

Sel nedeniyle iş yerinin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi durumunda, bu süre zarfında elde edilemeyen gelirler için de tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Ancak bu durum, ispat açısından biraz daha zorlayıcıdır:

 1. Kazanç Kaybının İspatı: İşletmenin ne kadar gelir elde ettiği, kesilmiş faturalar üzerinden hesaplanabilir. Ancak fatura kesilmiyorsa, emsal iş yerlerinin gelirleri araştırılabilir. Yazar kasada bulunan fişler, faturalar ve günlük hasılata yarar her türlü belge mahkemede delil olarak sunulabilir.
 2. Tazminat Talebi: İşletmenin sel nedeniyle kapalı olduğu süre zarfındaki kazanç kaybı, tazminat talepleri arasına eklenmelidir. Bu durum, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Ancak ispat zorluğu sebebiyle bu tür taleplerde dikkatli olunmalı ve sağlam delillerle hareket edilmelidir.

Sonuç olarak, sel baskını sonucu zarar gören iş yerlerinin, hem maddi zararları hem de kazanç kayıpları için tazminat talebinde bulunmaları hukuken mümkündür. Ancak bu süreçlerin yönetilmesi ve başarıyla sonuçlandırılması için bir avukatla işbirliği yapmanızı öneririz. Avukatınız, süreci hukuki normlara uygun bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak ve haklarınızın en etkin şekilde korunmasını sağlayacaktır.

blank

‘’D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE

Esas No : 2013/5820

Karar No : 2016/3001

Karar, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Boğaziçi Beldesi, Kurna Mevkii’nde meydana gelen sel baskını sonucunda davalı idareye ait bir setin yıkılması sonucu davacıya ait ev eşyaları ve bahçedeki ağaçların zarar gördüğüne dair bir dava üzerine alınmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi, davacının zararının davalı idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığına hükmetmiştir. Ancak aynı zamanda dere kenarına ev yaptığı için davacının da kısmi kusurlu olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, davalı idarenin kusur oranını %70, davacının kusur oranını ise %30 olarak tespit etmiştir.

Mahkeme, davacının uğradığı zararları, belirlenen kusur oranları dikkate alarak tazmin etmiş ve davacıya 30.569,00 TL maddi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek kanuni faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.

Danıştay Onuncu Dairesi, temyiz istemini incelemiş ve mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğunu belirleyerek, temyiz istemini reddetmiştir. Dolayısıyla, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin kararı temyize konu edilen kısmı onanmıştır.’’

Rücuen Tazminat İlişkisi

Aşağıdaki kararda husumet doğrudan sudan sorumlu kuruluş olan İSKİ’ye yöneltilmiştir zira aslında bu bir rücuen tazminat ilişkisidir. Yani davalı kişi su baskınından dolayı zarar görenlere ödemeyi yapmış ve devamında İSKİ’ye rücuen tazminat talebinde bulunmuştur.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/11-1376 K. 2014/576 T. 30.4.2014

‘’Bu dava, davacı vekilinin müvekkili adına sigortalı bir konutta meydana gelen su baskını sonucu oluşan hasarın, davalıların sorumluluğundaki bir kanaldan sızan su nedeniyle meydana geldiği gerekçesiyle rücuen tazminat talebiyle açılmıştır.

Davalı İSKİ vekili, davanın yargı yolu, husumet ve esas yönünden reddini istemiştir. Diğer davalı vekili ise davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, dosya kapsamına göre davalılardan İSKİ aleyhine açılan rücuen tazminat davasında yargı yolu itirazının kabul edilerek işin idari yargının görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vermiş ve diğer davalı hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar vermiştir.

Davacı vekili, mahkeme kararını temyiz etmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yapılan temyiz incelemesinde, İSKİ’nin özel hukuk hükümlerine göre idare edilen bir kamu kuruluşu olduğunu ve tacir sayılacağını belirtmiştir. Bu nedenle, davacı ile İSKİ arasındaki haksız fiilden kaynaklanan davaya adli yargının bakması gerektiğini vurgulamıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önceki direnme kararını incelerken, mahkemenin işin esasına girmesi gerektiğini ve davacının delillerinin toplanarak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mahkemenin görevsizlik kararını bozmuş ve davacının talebinin adli yargıda görülmesine hükmetmiştir.’’

Sel Bastı, Otoparktaki Arabam Hasar Gördü, Ne Olacak? Dava Nasıl İlerler ?

            Araç değer kaybınızı almak için yukarıda anlatılan prosedürleri takip ederek yine belediyeye karşı dava açabilirsiniz. Açılan davada kusur oranı, değer kaybı gibi hususlar bilirkişi marifetiyle belirlenecek olup orana göre değer kaybı ödemesi yapılacaktır.

blank

            Aşağıdaki 2014 tarihli Yargıtay kararında, otoparkın sel baskını sonucu sular altında kaldığı ve aracın 5 gün suyun içinde beklediği bir vakada belediyeye %55 kusur bulunup davacı lehine 15.000 TL tazminata hükmedilmiştir

            Belirtmek gerekir ki karar tarihi 2014 yılıdır. 2014 yılında 1 doların maksimum ulaştığı kur miktarı 2.3 TL’dir. Yani 2014 yılında kişinin değer kaybı için 15.000 TL; 6500 doları aşkın bir miktara tekabül etmekteydi. Günümüzde değer kaybı oranları araçların güncel fiyatlarına göre ve mevcut enflasyon hesaba katılarak düşünülmelidir.

Davalı, üzerine düşen tüm dikkat ve itinayı gösterse dahi, bu hasarın meydana geleceğini ispat etmediği takdirde meydana gelen zararı ödediği otoparkın bodrum katına ücreti mukabilinde bırakmış. Olay tarihinde şiddetli yağışlar nedeniyle çamurlu sel suları otoparka dolmuş, araçlar 5 gün sonra otoparktan çıkarılabilmistir. Davacı aracı pert olmuştur. Bilirkişi raporlarında bodrum katın tek giriş ve çıkışı olduğu, otoparkın bodrum, zemin, 1. ve 2. katlarda oluştuğu, zeminin sebze hali, diğerlerinin otopark olarak kullanıldığı, otopark ücretinin Belediye meclisince belirlendiği, bodrum kattaki otopark ücretinin diğer katlardakinden daha düşük olduğu, otoparkın yoldan 3.5 mt. düşük katta yapıldığı, 9000 m3 hacimli, 2700 m2 alanlı olduğu, bodrum katta 25 cm derinlikte 60×60 cm ebatında, bina tabanından sızan ve çevreden gelen suların toplanması için çukur yapıldığı, bu çukurunda saatte 14 m3 su boşaltacak kapasitede elektrikli dalgıç pompası bulunduğu, pompa samandırasının çukur derinliği az olduğundan elle çalıştırıldığı, çukur ve pompanın su baskınında toplanacak suyu deşarj etmek için uygun büyüklükte olmadığı, bodruma girişin doğu ve batısında 3’er adet iki grup halinde 55×55 cm ebatında açık su toplama ızgaralarının olduğu, bunların 1 mt uzakında aynı ebatta açık bir ızgaranın daha bulunduğu, ızgaraların yetersiz olduğundan su baskını olduğu, su baskınlarını önleyici tedbirlerin alınması, müşterilerin bilgilendirilmesi ve acil durumlarda tahliye sağlanmasının gerektiği, otoparkın bodrum katına mevcut sistemle su girmesinin engellenmesinin mümkün olmadığı, otopark önünde ve girişte güçlü bir kapının olması veya giriş önünde su girişini önleyen sistemle su baskınlarının önlenebileceği, davalı Belediyenin sistemlerinin yetersiz olduğundan %55 oranında kusurlu, genel hayatı etkileyen yağışın zarar oluşmasında %45 oranında etkili olduğu, sovtaj indiriminden sonra 20.000 TL davacı zararı bulunduğu belirtilmiş, mahkemece, davacının da kendi tercihiyle ücreti daha az olan bodrum katına aracını bıraktığından bahisle BK’nun 44. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılarak 15.000 TL yönünden dava kabul edilmiştir.T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/14886 Karar No: 2014/13356 Karar Tarihi: 15.10.2014

Sonuç olarak, sel baskını sonucu ev veya aracınız zarar gördüyse, tazminat talep etmek hakkınızdır. Ancak hangi kurum ya da kuruluştan tazminat talep edileceği ve hangi mahkemede dava açılacağı, zararın hangi kurum ya da kuruluştan kaynaklandığına bağlıdır. Bu yüzden, tazminat davası açmadan önce bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor