KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

 • AMAÇ VE KAPSAM
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında; Yağlıdere Hukuk Bürosu (“Veri Sorumlusu” veya “Yağlıdere”) olarak ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.İlgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 
 • KAPSAM
 • Aydınlatma metni, Yağlıdere olarak kişisel veri işlediğimiz mesleki faaliyetlerimiz, sözleşme ve vekaletname işlemlerine ilişkin faaliyetlerimiz, finans ve muhasebe işlemlerine yönelik faaliyetlerimiz, iletişim/talep/öneri/şikayet faaliyetleri, organizasyon ve etkinlik yönetimine ilişkin faaliyetlerimiz, tedarikçi ve iş ortaklarıyla yürütülen işlemler, doğrudan tarafı olduğumuz hukuki meselelere yönelik işlemler ve internet sitemiz aracılığıyla çerez toplama işlemlerine yönelik faaliyetlerimizi kapsamaktadır. Faaliyetlerimizin detayları aşağıda 5. başlıkta yer almaktadır. İlgili başlıkta yer almayan kişisel veri işleme faaliyetleri için gerekli durumlarda ilgili kişileri ayrıca bilgilendirmekteyiz. 
 • DAYANAK
 • Aydınlatma metninin dayanağı KVKK’nın 4 ve 10. Maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 26.06.2020 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu’dur. 
 • TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER
 • KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmesi yasaktır (“m.5/1”). Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”), fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”) veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f) hallerinde ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaz.Özel nitelikli kişisel verilerin de ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır (“m. 6/2”). Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir (“m. 6/3”).Bu kapsamda, veri işleme hukuki sebeplerinin (örneğin m. 5/2 ve m. 6/3) varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızasına tabi değildir.Kişisel verilerin yurt içinde aktarılması açısından KVKK m. 5 ve 6’daki hükümler uygulanır (“m. 8”). Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabidir (“m. 9”). 
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME
 • 5.1. İşlediğimiz Kişisel Veri GruplarıYağlıdere olarak hukuki meselenin türüne ve içeriğine göre değişebilmekle birlikte işleyebileceğimiz kişisel veri grupları aşağıdaki gibidir:1-Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, kimlik no, nüfus cüzdanında, kimlik kartında, sürücü belgesinde veya benzer kimlik belgelerinde yer alan diğer bilgiler gibi)  2-İletişim (e-posta adresi, ikametgah adresi, iş yeri adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası, adres numarası gibi)           3-Lokasyon (bulunulan yerin konum bilgileri)4-Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, sicil numarası, birim, unvan, görev, görev yeri, puantaj, mesai, izin, SGK bilgileri, BES bilgileri, özgeçmiş bilgileri, servis kullanım bilgileri, yönetici görüşü, özlük dosyası içerisindeki bilgiler, erkekler için askerlik bilgisi gibi)5-Hukuki İşlem (adli makamlarla veya yetkili otoritelerle yazışmalardaki bilgiler, dava-icra-arabuluculuk dosyasındaki bilgiler gibi)                     6-Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)7-Fiziksel Mekân Güvenliği (giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)8-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, MAC adresi, kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri gibi)           9-Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi) 10-Finans (banka hesap bilgileri, kesinti bilgileri, ödeme bilgileri, icra-borç bilgileri, maaş bilgileri, tazminat bilgileri, prim bilgileri, avans bilgileri gibi)  11-Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi/dışı eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, eğitim durumu, mezuniyet bilgileri, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, kurs bilgileri gibi)          12-Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf ve videolardaki görsel ve işitsel kayıtlar gibi)14-Irk ve Etnik Köken (ırk ve etnik kökeni bilgileri gibi)15-Siyasi Düşünce Bilgileri (siyasi düşüncesini belirten bilgiler, siyasi parti üyeliği bilgisi gibi)16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler gibi)17-Kılık ve Kıyafet (kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler)18-Dernek Üyeliği (dernek üyeliği bilgileri gibi)19-Vakıf Üyeliği (vakıf üyeliği bilgileri gibi)20-Sendika Üyeliği (sendika üyeliği bilgileri gibi)21-Sağlık Bilgileri (kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, sağlık durumunu gösterir belgeler, muayene bilgileri, sağlık durumuna bağlı askerlik muafiyet nedeni, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)     22-Cinsel Hayat (cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi)23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi)24-Biyometrik Veri (avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi)25-Genetik Veri (genetik veriler gibi)26-Aile Bireyleri Bilgisi (aile bireylerine ait kimlik, iletişim, yakınlık derecesi bilgileri gibi)27-Araç ve Plaka Bilgisi (araç ve plaka bilgileri)          28-Vücut ve Beden Ölçüsü Bilgisi (koruyucu kıyafet ve donanım için gerekli bilgiler)29-Diğer (üçüncü kişiler aracılığıyla tarafımıza iletilen diğer bilgiler) 5.2. Avukatlık, Müdafilik, Arabuluculuk vb. Mesleki Faaliyetler Hakkında Bazı Bilgiler1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“AvK.”) 2. Maddesi uyarınca avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.AvK.’nın 46. Maddesi uyarınca avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir. Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmezAvK.’nın 35/A. Maddesi uyarınca avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır.AvK’nın 39. Maddesi uyarınca avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (“CMK”) 153. Maddesi uyarınca Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 119. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir. Buna göre mahkemenin adı, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davacının varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasının dava dilekçesinde bulunması gerekir.Yine, HMK’nın 121. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.HMK’nın 129. Maddesinde ise cevap dilekçesinin içeriği düzenlenmiştir. Buna göre; cevap dilekçesinde mahkemenin adı, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres, davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası bulunmalıdır.2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 89. Maddesinde ise dosya borçlusu haricindeki üçüncü kişilere haciz ihbarnamesi gönderilmesi hususu düzenlenmiştir.Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (“HUAK”) 18/A. Maddesi uyarınca başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.Yine, HUAK’ın 17. Maddesi uyarınca arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar ve taraflar hazır değilse her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirir. 5.3. KVKK’nın Tam veya Kısmi Olarak Uygulanmayacağı Bazı Hukuki MeselelerKVKK’nın uygulanmayacağı istisna halleri, 28. Maddede belirtilmiştir. Buna göre; kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi veya kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi hallerinde KVKK hükümleri uygulanmaz.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması veya ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi hallerinde KVKK hükümleri kısmi olarak uygulanmaz. 5.4. Kişisel Verileri Nasıl İşliyoruz?5.4.1. Avukatlık, Müdafilik, Arabuluculuk Gibi Mesleki FaaliyetlerimizMesleki faaliyetlerimizde müvekkillerimiz, hukuki meselenin karşı tarafı veya ilgili olduğu kişiler, tanıklar, karşı tarafın veli/vasi/temsilcileri ile dosya içeriğinde bilgileri bulunan diğer kişilerin (örneğin resmi bir kararda kararı veren kişinin adı, soyadı, görevi, unvanı ve varsa imzası veya karşı tarafın veli/vasi/temsilcine ait ad, soyadı, unvan, imza gibi) bilgilerini işlemekteyiz.İşlediğimiz bilgiler hukuki meselenin türüne göre değişebilmekle birlikte, işbu aydınlatma metninin 5.1. başlığında belirtilen veri türlerinden oluşmaktadır.Bu kapsamda kişisel verileri; mesleki faaliyetlerimizi icra edebilmek için düzenlenen mevzuat hükümlerinde yer alması ve hukuk kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması ihtiyacının varlığı sebebiyle (örneğin dilekçede bulunması gereken hususlar veya dosya saklama yükümlülüğü gibi)  hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2-a, e, ç, f ve KVKK m. 6/2, m. 6/3 kapsamında dış kaynaklardan (örneğin müvekkillerimiz, ilgili ve yetkili kamu kurum veya kuruluşları, hukuki meselenin karşı veya ilgili olduğu tarafı ile veli/vasi/temsilcisi, üçüncü kişilere açık paylaşımlar gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.İşlediğimiz bilgileri hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ilgili ve yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki meselenin karşı tarafına veya ilgili olduğu kişiye, veli/vasi/temsilcisine veya hukuki meselenin çözümlenmesi için gerekli olan yetkili ve ilgili üçüncü kişilere (örneğin ilgili kişiyle ilgili bilgi/belge taleplerinde yetkili kişiye veya mesleki faaliyetlerde diğer avukat meslektaşlarımıza) aktarabilmekteyiz. Yapılan aktarımlar KVKK m. 28 hükmü çerçevesinde ise KVKK’nın kısmi veya tam olarak uygulanmama durumu söz konusu olmaktadır.Ayrıca, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanmış olduğumuz yazılımlara aktarım yapabilmekteyiz. 5.4.2. Sözleşmenin Kurulmasına ve İfasına İlişkin FaaliyetlerSözleşme öncesi görüşme ve çalışmalarının yapılması sürecinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla müvekkillerimizin kimlik bilgisi (ad, soyadı), iletişim bilgisi (e-posta adresi, adres, telefon numarası) ve özlük bilgisini (şirket adı, görev/unvan) KVKK m. 5/2-c ve f kapsamında ilgili kişilerin kendisinden ve/veya üçüncü kişilerden (çalışmakta olduğu şirket/kurum yetkilisi veya veli/vasi/temsilci gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.Sözleşme kurulması ve sözleşmenin ifası sürecinde yine aynı amaçlarla müvekkillerimizin kimlik bilgisi (ad, soyadı, kimlik numarası, imza), iletişim bilgisi (e-posta adresi, adres, telefon numarası), finans bilgisi (ödeme ve sözleşme bilgileri) ve özlük bilgisini (şirket adı, görev/unvan) KVKK m. 5/2-c, e ve f kapsamında ilgili kişilerin kendisinden ve/veya üçüncü kişilerden (çalışmakta olduğu şirket/kurum yetkilisi veya veli/vasi/temsilci gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.Sözleşmenin kurulmasından sonra bazı hukuki meselelerde müvekkillerimizin Yağlıdere’ye vekaletname çıkarması gerekmektedir. Bu doğrultuda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla müvekkillerimizin vekaletnamede yer alan bilgisini KVKK m. 5/2-a, c, ç ve e kapsamında ilgili kişilerin kendisinden ve/veya üçüncü kişilerden (çalışmakta olduğu şirket/kurum yetkilisi veya veli/vasi/temsilci gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz. Vekaletname düzenlenmesi durumunda müvekkil, aynı zamanda vekaletnamede belirttiği şekilde kişisel verilerinin elde edilmesi veya aktarılması için KVKK m. 5/1 ve m. 6/2 kapsamında açık rıza vermiş olacaktır.Vekalet ve sözleşme ilişkisinden kaynaklı işlemlerin takip edilmesi ve sürdürülebilmesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklı süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin vekaletnamede yer alan bilgilerini; yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki meselenin karşı tarafı veya ilgili olduğu tarafa, bilgi/belge alınması gereken durumlarda yetkili ve ilgili üçüncü kişilere veya birlikte çalıştığımız diğer avukat meslektaşlarımıza aktarabilmekteyiz. 5.4.3. Finans ve Muhasebe İşlemlerine Yönelik FaaliyetlerFinans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kimlik (ad, soyadı, kimlik numarası), iletişim (adres, telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi), hukuki işlem (hukuki meseleye ilişkin bilgiler, örneğin dosya bilgisi gibi) ve finans bilgilerini (fatura, makbuz, ödeme, vergi dairesi, banka, hesap numarası gibi) KVKK m. 5/2-a ve ç kapsamında kurum kaynaklarımızdan (sözleşme veya hali hazırda bünyemizde bulunan bilgilerden gibi) veya dış kaynaklardan (örneğin müvekkillerimiz, ilgili ve yetkili kamu kurum veya kuruluşları, hukuki meselenin karşı veya ilgili olduğu tarafı ile veli/vasi/temsilcisi, banka veya ödeme/finans kuruluşları gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.İşlenen bilgileri, fatura/makbuz düzenlenmesi sürecinde iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanmış olduğumuz yazılıma ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ile bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarabilmekteyiz. Ek olarak, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla muhasebe alanında destek aldığımız mali müşavire aktarım yapabilmekteyiz.Ayrıca banka işlemleri için yine finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla bankaya/ödeme kuruluşuna aktarım yapabilmekteyiz.Son olarak, finans ve muhasebe işlemlerinde, iş sürekliliğinin sağlanması veya bilgi verilmesi için gerekliyse yetkili kamu kurum veya kuruluşları ile hukuki meselenin tarafına ya da ilgili olduğu kişiye, veli/vasi/temsilcisine aktarım yapabilmekteyiz. 5.4.4. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimine Yönelik FaaliyetlerDüzenlediğimiz veya katılım sağladığımız konferans, seminer, eğitim, sempozyum vb. organizasyon ve etkinliklere ilişkin olarak organizasyon ve etkinlik yönetimi (katılımcıların kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontenjan planlamasının yapılması ve katılımcıların tespit edilmesi) amacıyla ilgili kişilerin kimlik bilgisi (ad, soyadı, bazı durumlarda imza/paraf), iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası) ve şirket bilgisini (şirket adı, görev/unvan) KVKK m. 5/2-e ve f kapsamında ilgili kişilerin kendisinden veya dış kaynaklardan (çalışmakta olduğu kurum, organizasyon ya da etkinliği düzenleyen kurum gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.İşlediğimiz bilgileri talep halinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına ya da organizasyonu/etkinliği düzenleyen kişiye aktarabilmekteyiz. 5.2.5. İletişim Faaliyetleriİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep, öneri veya şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kimlik bilgisi (ad, soyadı, bazı başvurularda mevzuattan kaynaklı kimlik numarası), iletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi, adres, KEP adresi gibi iletişim kanalları) ve diğer bilgilerini (iletişim nedeniyle bağlantılı olarak iletilen veya talep edilen bilgiler) KVKK m. 5/1, m. 5/2-a, ç ve KVKK m. 6/2 ile m. 6/3 kapsamında kurum kaynaklarımızdan veya kurum dışı kaynaklardan (ilgili kişi, ilgili kişinin veli/vasi/temsilcisi, yetkili kamu kurum veya kuruluşları, posta kuruluşları, hukuki meselenin çözümüyle ilgili ve yetkili diğer üçüncü kişiler, meslektaşlarımız gibi) dijital veya fiziksel ortamda elde ederek işlemekteyiz.İşlenen kişisel verileri; iletişim, talep, öneri veya şikayet süreciyle bağlantılı olan üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz (örneğin talebin ayrı bir kamu kurumuyla veya başka bir üçüncü kişiyle çözümlenmesi gerekiyorsa ilgili kamu kurumu veya üçüncü kişiye orantılı bir şekilde aktarım yapılabilmektedir).İletişim sürecinde iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla posta ve kargo kuruluşlarına aktarım yapabilmekteyiz.Veli/vasi/temsilci aracılığıyla veya vekaleten iletişim kurulması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla veli/vasi/temsilciye veya vekil kılınan kişiye aktarım yapabilmekteyiz.Son olarak, iletişimin e-posta, sesli arama gibi kanallarla yapılması halinde, iletişimin ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla servis sağlayıcısına aktarım yapabilmekteyiz. Servis sağlayıcısının sunucusunun yurt dışında bulunduğu veya ilgili kişinin/iletişim kurulan kişinin yurt dışında bulunması halinde kişisel veriler yurt dışına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması istenmiyor ise, verileri yurt dışı sunucusunda barındıran sağlayıcılar aracılığıyla iletişim kurulmamasını önermekteyiz. 5.2.6. Tedarikçilerimizle veya İş Ortaklarımızla Sözleşme Kurma FaaliyetleriÜrün veya hizmet alımlarında tedarikçi yetkilimizin ve çalışanının birtakım bilgilerini işlemekteyiz. Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, kamu kurumu, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin yetkililerine (örneğin şirketin/kurumun imza yetkilisinin adı, soyadı, imzası gibi) ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi bilgileri (şahısın adı, soyadı, kimlik numarası, fatura bilgileri, hesap bilgileri gibi) kişisel veri olarak kabul edilebilmektedir.Tedarik süreçlerimizde veya iş ortaklığı süreçlerinde sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi yetkilisinin kimlik bilgisi (ad, soyadı, kimlik numarası), iletişim bilgisi (e-posta adresi, KEP adresi, adres, telefon numarası) ve finans bilgilerini (fatura, makbuz, ödeme, vergi dairesi, banka, hesap numarası, sözleşme gibi) KVKK m. 5/2-a, c ve ç kapsamında kurum kaynaklarımızdan (sözleşme veya hali hazırda bünyemizde bulunan bilgilerden gibi) veya dış kaynaklardan (örneğin tedarikçi yetkilisi veya çalışanı, ilgili ve yetkili kamu kurum veya kuruluşları, internet sitesi, ödeme/finans kuruluşları gibi) elektronik veya fiziki ortamlardan elde ederek işlemekteyiz.İşlenen bilgileri, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla muhasebe alanında destek aldığımız mali müşavire aktarım yapabilmekteyiz.Diğer yandan, iletişim faaliyetleri çerçevesinde tedarikçi yetkilisine ve çalışanına aktarım yapabilmekteyiz.Ayrıca banka işlemleri için yine finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla bankaya/ödeme kuruluşuna aktarım yapabilmekteyiz.Finans ve muhasebe işlemlerinde, iş sürekliliğinin sağlanması veya bilgi verilmesi için gerekliyse yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarım yapabilmekteyiz. 5.2.7. İnternet Sitemiz Aracılığıyla Çerez Toplama FaaliyetleriÇerezler basit anlatımla; bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.İnternet sitemizde; oturum sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan (necessary), ve sunucu çağrılarını yönetmek için kullanılan oturum çerezi (hex-32) bulunmaktadır. Bu çerez, internet sitemizin ziyaret edilmesiyle birlikte elektronik olarak KVKK m. 5/2-f kapsamında elde edilmekte olup, iş sürekliliğimizin sağlanması amacıyla teknik destek aldığımız üçüncü kişiye ve talep halinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 5.2.8. Doğrudan Tarafı Olduğumuz Hukuki MeselelerAleyhimize başlatılmış veya doğrudan şahsi olarak bizlerin başlattığı hukuki işlemlerde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla bünyemizde bulunan kişisel veriler veya dış kaynaklardan (hukuki işlemin karşı tarafı, veli/vasi/temsilcisi, yetkili kamu kurum veya kuruluşları, posta kuruluşları gibi) elektronik veya fiziksel olarak elde ettiğimiz kişisel veriler KVKK m. 5/2-a, ç, e, f ve KVKK m. 6/2 kapsamında işlenebilme ve aynı amaçlarla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına, destek aldığımız meslektaşımıza, hukuki meselenin karşı tarafı veya ilgili olduğu kişiye aktarım yapabilmekteyiz. 5.5. İlgili Kişinin HaklarıKVKK, ilgili kişilere 11. Maddede birtakım haklar tanımıştır. Herkes, KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Yağlıdere’ye iletebilir. Yağlıdere’ye iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Yağlıdere’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Başvurunun doğru ve etkin bir şekilde sonuçlanması için ek bilgiye ihtiyaç duymamız halinde bilgi güvenliğinin sağlanması ve talep/şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişiyle veya veli/vasi/temsilci ile yetkili kılınan kişiler ile iletişim kurabileceğiz. 5.6. Veri Sorumlusunun KimliğiYağlıdere Hukuk Bürosu bünyesinde iki farklı veri sorumlusu bulunmaktadır. Av. Deniz Erdem Yağlıdere ve Av. Umut Emre Yağlıdere; KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. İletişim bilgileri için, internet sitemizde yer alan iletişim sekmesindeki bilgileri kullanabilirsiniz.

  Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

  Related Posts

  blank

  Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

  Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
  blank

  İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

  İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
  blank

  Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

  Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
  blank

  Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

  Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
  blank

  İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

  İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
  blank

  Oy Kullanmama Cezası Nedir?

  Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
  blank

  Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

  Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
  blank

  Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

  Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
  blank

  Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

  Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve...
  blank

  Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

  Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
  blank

  Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

  Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
  blank

  İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

  Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
  blank

  İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

  Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
  blank

  Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

  Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...
  blank

  Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?

  Kısmi Bağımlı veya Tam Bağımlı Engelli Sağlık Raporunun Alınması Türkiye’de, vatandaşların sağlık problemleri nedeniyle SGK’dan yardım alabilmesi için belirli koşulları karşılamaları gerekmektedir. Bu süreçte, engelli bireyler için sağlık kurulu raporunun önemi büyüktür. Engelli sağlık kurulu raporu, bireyin engel durumunu ve...

  Yorum Bırakın

  Recent Articles

  blank
  Nisan 9, 2024
  İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
  blank
  Nisan 8, 2024
  Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
  blank
  Nisan 4, 2024
  Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
  blank
  Nisan 3, 2024
  İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
  blank
  Nisan 2, 2024
  Oy Kullanmama Cezası Nedir?
  blank
  Nisan 1, 2024
  Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
  blank
  Nisan 1, 2024
  Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
  blank
  Mart 29, 2024
  Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
  blank
  Mart 29, 2024
  Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
  blank
  Mart 28, 2024
  KVKK AYDINLATMA METNİ
  blank
  Mart 27, 2024
  Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
  blank
  Mart 25, 2024
  İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
  blank
  Mart 22, 2024
  İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
  blank
  Mart 22, 2024
  Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
  blank
  Mart 21, 2024
  Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
  × Avukata Sor