Ek delil listesinin verilip verilmeyeceği sorulmaktadır.

Dava veya cevap dilekçesi ekinde tanık listesi sunulmuşsa artık yeni bir tanık listesi verilemez. Yargıtay bu konuda görüş değiştirmiştir. 2016 yılına aiti bir ESKİ kararda ;

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 13306 Karar: 2016 / 3959 Karar Tarihi: 01.03.2016

ÖZET: ‘Davacının mahkemece uyuşmazlık konularının tespitinden sonra sunduğu 06.03.2015 tarihli dilekçesi ile bildirdiği tanıkları ikinci tanık listesi sayılamaz. O halde; adı geçen tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve devamı maddelerinde gösterilen usul çerçevesinde dinlenilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmaksızın, davacının 06.03.2015 tarihli dilekçesi ile bildirdiği tanıkları dinlenmeden eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir

yorumunu yapmışsa da daha güncel olan aşağıdaki karar;

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 26971 Karar: 2020 / 1535 Karar Tarihi: 04.02.2020

ÖZET:’ Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf dava dilekçesinde tanık isimlerini ve adreslerini bildirmiş olup, ikinci bir tanık listesi verilmesi veya ilk listede bildirilen tanıkların dışındaki herhangi bir kişinin tanık sıfatı ile dinlenmesi, yasal düzenleme gereği mümkün bulunmamaktadır.

Mahkemece ikinci tanık listesi yasağına riayet edilmeden, bu liste kapsamındaki tanıklar dinlenerek, işin esasına yönelik karar verilmesi hatalıdır. Bu itibarla dava dilekçesinde isim ve adresleri bildirilen davacı tanıkları .. sayılı Kanunun … maddesindeki usul izlenerek davet edilmeli, bu tanıklar dinlendikten sonra, dosya kapsamındaki tüm deliller yeniden birlikte incelenerek işin esasına yönelik karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

şeklinde yorum yapmıştır.

Güncel durumda göründüğü üzere ikinci kez tanık listesinin verilmesi kabul edilmemekte, şayet mahkeme bu tanıkları dinlemiş ise alınan beyanlara itibar edilmemektedir.

ek delil

Islah ile yeni tanık listesi sunulması mümkün değildir.

Islah ile ikinci tanık listesinin verilip verilemeyeceği sıklıkla sorulmaktadır.

‘Yine usul işlemi olmakla birlikte ıslahla tanık listesi değiştirilemez ve ikinci bir tanık listesi verilemez.’YARGITAY . Büyük Genel Kurul Esas: 2015 / 1 Karar: 2016 / 1 Karar Tarihi: 06.05.2016


‘Süresinden sonra bile ıslah yolu ile delil gösterilmesi mümkün bulunmakta olup, bu husustaki tek sınırlama ikinci tanık listesinin verilemeyeceği yönündeki kuraldır. Davalı sigorta şirketi tarafından ıslah yolu ile verilen dilekçede tanıkların ilk kez bildirilmiş olmasına göre, ikinci tanık listesi verme durumu da bulunmamaktadır. Bu nedenle davalının gösterdiği tanıkların da dinlenerek sonucuna göre, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekir.’YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2004 / 6863 Karar: 2005 / 3658 Karar Tarihi: 14.04.2005


‘Somut olayda, davalı vekili tarafından cevap dilekçesinde tanık ismi bildirildiği anlaşılmaktadır. Anılan yasal düzenleme uyarınca ıslah yoluyla da olsa dahi ikinci tanık listesini verilemeyeceğinden bu husustaki istinaf nedeni de yerinde görülmemiştir.’BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Bursa 9. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 2098 Karar: 2019 / 535 Karar Tarihi: 07.03.2019


 ‘Islah HMK nın 177 ve devamı maddelerinde düzenlenme altına alınmış olup ıslah yoluyla dava konusu arttırılabilir, dava konusu değiştirilebilir ve dava nedenleri değiştirilebilir. Ancak ıslah yoluyla davanın tarafları değiştirilemez, ikinci tanık listesi verilemez, manevi tazminat miktarı arttırılamaz, karşı dava açılamaz ve mevcut istemin yanına ikinci istem eklenemez.‘BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Bursa 13. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 548 Karar: 2022 / 1550 Karar Tarihi: 04.10.2022

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor