Site Apartman Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Yönetim Planın Değiştirilmesi

Apartmanlar veya siteler, gibi yerleşim birimlerinin yönetim planı, ortak yaşamı düzenlemede kritik bir bileşen olup, ortak alanların kullanımını, aidat toplama yöntemlerini ve yönetim kurulu görevlerini belirler. Böyle bir plana yapılan değişiklikler, maliklerin beşte dördü gibi önemli bir çoğunluğunu gerektirir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28/3

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Tutarlı Bir Yönetim Planının Önemi:

Tutarlı bir yönetim planı, şu noktalar açısından sistematik bir yaklaşım sağlar:

  • Ortak Alanların Etkili Kullanımı: Spor salonları gibi ortak alanlar için normları belirleme.
  • Aidatların Düzenli ve Adil Tahsili: Her bir kat malikinin ödemelerini yönetme. Temerrüt durumunda faiz oranının kararlaştırılması.
  • Yönetim Kurulunun İşlevselliği: Yönetim görevlerini ve sorumlulukları açıkça tanımlama. Sorumluların ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için önemlidir.

Yönetim Planının Değişiklik Süreci:


Yönetim planındaki değişiklikler, kat maliklerinin 4/5 gibi geniş bir çoğunluğunu gerektirir ve bu süreç genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  1. Değişiklik Yapılacak Maddelerin Belirlenmesi: İlk adım, değişiklik yapılması istenen yönetim planı maddelerinin belirlenmesidir.
  2. Kat Malikleri Kurulu Gündemine Alma: Değişiklik önerileri, kat malikleri kurulunda tartışılmak üzere gündeme alınır.
  3. Oylama Süreci: Kat malikleri kurulunda, değişiklikler için gerekli çoğunluğun sağlanması amacıyla bir oylama yapılır. Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  4. Yeni Yönetim Planının Hazırlanması: Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  5. Onay Süreci: Yeni yönetim planı, 4/5 çoğunluğu sağlayan kat maliklerince imza altına alınır.
  6. Tapu Şerhi: Yönetim Planı değişikliği tapuya şerh verilmelidir.
blank

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali İçin Dava Açabilir Miyiz?

Yönetim planı değişikliğinde yasal çoğunluk sağlanmamışsa veya sağlanmış olsa bile kanunlara aykırı, imara aykırı veya ahlaka aykırı bir düzenleme getirilmişse mahkemeden iptali talep edilebilir.

Yönetim Planı Değişikliği Yapılmasını İsteyen Değişiklik Davası Açabilir Mi?

Yönetim planı sözleşme hükmünde sayılan kat maliklerinin ortak iradesini gösteren bir tür belgedir. Apartmanın anayasasıdır. Bu kat maliklerinin özgür iradesi ile ortaya çıkacaktır. Hakim kat maliklerinin yerine geçerek böyle bir irade ortaya koyamaz. Bu dava kuvvetle muhtemel reddedilecektir. Kitaplarda aksi görüşte olanlar da vardır.

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali Davası Ne Zaman Açılır?

Kamu düzeninden olduğundan çoğunluğu sağlamayan ve emredici hükümlere aykırı değişikliklere karşı her zaman dava açılabilir.

Somut olayda, davacı, yönetim planının iptalini istediğinden yönetim planının üçüncü maddesi ve .. sayılı Kanunun … maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yönetim planının kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde kat malikleri tarafından bu maddelerin iptali için her zaman mahkemeye başvurulabileceği ve yönetim planının iptali kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiğinden bütün kat maliklerinin de açılacak davaya dahil edilmesi gerektiği dikkate alındığında; öncelikle kat maliklerinin tamamının davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 287 Karar: 2019 / 1688 Karar Tarihi: 12.03.2019


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi uyarınca, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğundan değiştirilmesi, bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile mümkün olup, kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Belirtilen kanun maddeleri dikkate alındığında dava konusu anataşınmazda yönetim planının değiştirilmesine ilişkin kararların yasada aranan çoğunlukla alınıp alınmadığı, mutlak butlanla hükümsüz sayılıp sayılmayacağı, bunun sonucuna bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde düzenlenen süre şartına bakılmaksızın işin esasına girilip girilmeyeceği de belirlenip tarafların göstereceği deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, düşünülmeden, mahkemece davanın Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde öngörülen sürelerde açılmaması nedeni ile davanın reddi doğru görülmemiştir. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 5405 Karar: 2018 / 7152 Karar Tarihi: 07.11.2018


Mahkemece genel kurul toplantısında alınan 7 nolu kararın kanun hükümlerine uygun olmadığından açılan davanın kısmen kabulü ile … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 7 nolu genel kurul kararın iptaline, … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 8, 11 ve 15 nolu genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davacı vekilinin vazgeçmesi nedeniyle, bu taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, dava konusu anataşınmazın yönetim planında düzenlenen mali yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesi anataşınmazda bulunun tüm kat maliklerinin 4/5’inin oyu ile yapılabileceğinden ve iptali istenen toplantıda ise bu nisabın sağlanmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 984 Karar: 2018 / 930 Karar Tarihi: 13.02.2018

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
blank

Oy Kullanmama Cezası Nedir?

Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
blank

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında;...
blank

Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
blank

Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor