Site Apartman Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Yönetim Planın Değiştirilmesi

Apartmanlar veya siteler, gibi yerleşim birimlerinin yönetim planı, ortak yaşamı düzenlemede kritik bir bileşen olup, ortak alanların kullanımını, aidat toplama yöntemlerini ve yönetim kurulu görevlerini belirler. Böyle bir plana yapılan değişiklikler, maliklerin beşte dördü gibi önemli bir çoğunluğunu gerektirir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28/3

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Tutarlı Bir Yönetim Planının Önemi:

Tutarlı bir yönetim planı, şu noktalar açısından sistematik bir yaklaşım sağlar:

  • Ortak Alanların Etkili Kullanımı: Spor salonları gibi ortak alanlar için normları belirleme.
  • Aidatların Düzenli ve Adil Tahsili: Her bir kat malikinin ödemelerini yönetme. Temerrüt durumunda faiz oranının kararlaştırılması.
  • Yönetim Kurulunun İşlevselliği: Yönetim görevlerini ve sorumlulukları açıkça tanımlama. Sorumluların ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için önemlidir.

Yönetim Planının Değişiklik Süreci:

blank

Yönetim planındaki değişiklikler, kat maliklerinin 4/5 gibi geniş bir çoğunluğunu gerektirir ve bu süreç genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  1. Değişiklik Yapılacak Maddelerin Belirlenmesi: İlk adım, değişiklik yapılması istenen yönetim planı maddelerinin belirlenmesidir.
  2. Kat Malikleri Kurulu Gündemine Alma: Değişiklik önerileri, kat malikleri kurulunda tartışılmak üzere gündeme alınır.
  3. Oylama Süreci: Kat malikleri kurulunda, değişiklikler için gerekli çoğunluğun sağlanması amacıyla bir oylama yapılır. Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  4. Yeni Yönetim Planının Hazırlanması: Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  5. Onay Süreci: Yeni yönetim planı, 4/5 çoğunluğu sağlayan kat maliklerince imza altına alınır.
  6. Tapu Şerhi: Yönetim Planı değişikliği tapuya şerh verilmelidir.
blank

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali İçin Dava Açabilir Miyiz?

Yönetim planı değişikliğinde yasal çoğunluk sağlanmamışsa veya sağlanmış olsa bile kanunlara aykırı, imara aykırı veya ahlaka aykırı bir düzenleme getirilmişse mahkemeden iptali talep edilebilir.

Yönetim Planı Değişikliği Yapılmasını İsteyen Değişiklik Davası Açabilir Mi?

Yönetim planı sözleşme hükmünde sayılan kat maliklerinin ortak iradesini gösteren bir tür belgedir. Apartmanın anayasasıdır. Bu kat maliklerinin özgür iradesi ile ortaya çıkacaktır. Hakim kat maliklerinin yerine geçerek böyle bir irade ortaya koyamaz. Bu dava kuvvetle muhtemel reddedilecektir. Kitaplarda aksi görüşte olanlar da vardır.

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali Davası Ne Zaman Açılır?

Kamu düzeninden olduğundan çoğunluğu sağlamayan ve emredici hükümlere aykırı değişikliklere karşı her zaman dava açılabilir.

Somut olayda, davacı, yönetim planının iptalini istediğinden yönetim planının üçüncü maddesi ve .. sayılı Kanunun … maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yönetim planının kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde kat malikleri tarafından bu maddelerin iptali için her zaman mahkemeye başvurulabileceği ve yönetim planının iptali kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiğinden bütün kat maliklerinin de açılacak davaya dahil edilmesi gerektiği dikkate alındığında; öncelikle kat maliklerinin tamamının davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 287 Karar: 2019 / 1688 Karar Tarihi: 12.03.2019


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi uyarınca, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğundan değiştirilmesi, bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile mümkün olup, kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Belirtilen kanun maddeleri dikkate alındığında dava konusu anataşınmazda yönetim planının değiştirilmesine ilişkin kararların yasada aranan çoğunlukla alınıp alınmadığı, mutlak butlanla hükümsüz sayılıp sayılmayacağı, bunun sonucuna bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde düzenlenen süre şartına bakılmaksızın işin esasına girilip girilmeyeceği de belirlenip tarafların göstereceği deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, düşünülmeden, mahkemece davanın Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde öngörülen sürelerde açılmaması nedeni ile davanın reddi doğru görülmemiştir. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 5405 Karar: 2018 / 7152 Karar Tarihi: 07.11.2018


Mahkemece genel kurul toplantısında alınan 7 nolu kararın kanun hükümlerine uygun olmadığından açılan davanın kısmen kabulü ile … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 7 nolu genel kurul kararın iptaline, … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 8, 11 ve 15 nolu genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davacı vekilinin vazgeçmesi nedeniyle, bu taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, dava konusu anataşınmazın yönetim planında düzenlenen mali yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesi anataşınmazda bulunun tüm kat maliklerinin 4/5’inin oyu ile yapılabileceğinden ve iptali istenen toplantıda ise bu nisabın sağlanmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 984 Karar: 2018 / 930 Karar Tarihi: 13.02.2018

Related Posts

blank

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek? Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, bireyin en temel ve özel değerleriyle ilintili olan haklardır. Bu haklar, bireyin şahsiyetiyle doğrudan ilişkilidir ve başkası tarafından kullanılamaz. Bu yazıda, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların iki ana...
blank

Jigolo Dolandırıcılığı

Jigolo Sitesine Kaydolmuşsun Diye Arayan Dolandırıcılar Sizi şahsi hattınızdan arayıp jigolo sitesine kaydolduğunuzu söyleyen dolandırıcıların nasıl bir örgüt yapısı olduğunu bu yazımızda açıklıyoruz. Telefon Numaranızı Nereden Buluyorlar? Telefon numaraları ve kişisel bilgiler, bazen internet üzerinde güvenlik zafiyeti olan yerlerden ele...
blank

İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açsak Yerler Ucuza Mı Satılır? Ortaklığın giderilmesi yani İzaleyi Şuyu davaları, özellikle tarla ve arsaların paylaşımı söz konusu olduğunda, birçok yanılgı ve yanlış anlamaya sebebiyet verebilmektedir. Halk arasında, bu tür davalarda gayrimenkullerin genellikle ucuza satıldığı ve gerçek...
blank

İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

İsim Denklik Belgesi Nedir? İsim denklik belgesi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişilere ait, Türk vatandaşlığından önceki ad ve soyad bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, eski ad ve soyad bilgilerinin kanıtlaması amacıyla kullanılır. Başvuru Süreci e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru...
blank

Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?

Kelime Anlamı Nedir? “Şerik kelimesi, kökenini Arapça’dan alan ve Türkçe’de “ortak” anlamına gelen bir terimdir. Kelimenin Arapça kökeni, “şarīk” (شريك) şeklinde ifade edilen ve “paylaştı, ortak oldu” anlamına gelen Arapça kökünden gelir. Bu kelime, Arapça “şarika” (شرك) fiilinin sıfatıdır. Türkçe’de...
blank

Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?

Kara Para Nedir? Kara Para Aklama Suçları Karapara aklama, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin yasal finansal sistem içerisine sokulması ve bu gelirlerin meşru kaynaklardan elde edilmiş gibi gösterilmesi sürecidir. Bu suç, genellikle uyuşturucu ticareti, insan ticareti, yolsuzluk, rüşvet gibi...
blank

Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359

Vergi Usulsüzlüğü Nedir? Vergi usulsüzlüğünün hem idari yaptırımı hem cezai yaptırımı vardır. Vergi usulsüzlük unsurları kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu eylemlerin gerçekleşmesi halinde kişi hakkında hem ceza mahkemesince cezalandırılma talepli dava açılacak hem de kişiye vergi cezası kesilecektir. Bu yazının...
blank

Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?

Vergi Hukukunun Temel Kavramları Tarh ve tahakkuk kavramları, Türk vergi terminolojisinin temel taşlarından olup, kökenleri Arapça’ya dayanmaktadır. “Tarh” kelimesi Arapça “tahrīr” kelimesinden türetilmiştir ve “belirlemek, tespit etmek, yazmak” anlamlarına gelir. Vergi bağlamında tarh, vergi miktarının ve ödeme süresinin belirlenmesi ve...
blank

Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
blank

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara...
blank

Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?

Kadının Söylediği Herşey Gerçek Mi Kabul Edilir? Kadın Söyleyince Doğru Mu Sayılır? Türk hukukunda cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında uygulanan “kadının beyanı esastır” ilkesi, adil yargılamayı ve masumiyet karinesini tehlikeye atan bir uygulama olarak eleştirilmektedir. Bu makale, ilkenin adalet,...
blank

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?

Müşterek Mülkiyet ile İştirak Mülkiyet Farkı Nedir? Dava Açılmasına Engel Bir Durum Olabilir Mi? Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetin ikisi de aslında bir mal üzerinde hisseli sahipliği göstermekte kullanılan kavramlardır. Ancak verilen hak ve yetkilerin kullanılmasında paylı ve elbirliği arasında...
blank

Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi

Arabuluculuğa Başvurmayı Unutmayın Kira uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale geldi peki arabuluculuğa başvuru dava süresine etki eder mi? Zorunlu arabuluculuk, belirli hukuk uyuşmazlıklarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılan bir usuldür. Bu usul, 6325 sayılı Kanun’un...
blank

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler

İptal Edilen HAGB Nedir ve Ne İşe Yarar Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? Tanımı: HAGB, mahkeme tarafından bir suçtan dolayı mahkûm edilen bir kişi hakkında, hükmün açıklanmasının belirli şartlar altında bir süreliğine ertelenmesidir. Bu, suç işleyen kişinin mahkeme kararını...
blank

Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Ne Zaman Kurulur? İnşaat Halindeki Bina Yönetimi Nasıl Olacak? İnşaat Halindeki Bina Yönetici Seçebilir Mi? Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Temel Farklar Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, Türk hukukunda sıkça karıştırılan iki kavramdır. Kat irtifakı, bir binanın...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor