Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir?

Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve iş gücü piyasasında bir öngörülebilirlik sağlamaktır. Ancak bu uygulamanın hem faydaları hem de zararları bulunmaktadır.


Faydaları

 1. İşverenler için Maliyet Kontrolü: İşverenler, işten çıkarma veya iş sözleşmesinin sonlandırılması durumlarında ne kadar maliyetle karşılaşacaklarını önceden bilebilirler. Bu, özellikle büyük şirketler veya kamu sektörü için önemli bir maliyet kontrol mekanizmasıdır.
 2. Öngörülebilirlik: Tavan miktarı, işverenlerin uzun vadeli mali planlama yapmalarına olanak tanır. İşçi çıkarma veya işe alım kararlarında maliyetleri daha net bir şekilde hesaplayabilirler.
 3. İş Gücü Piyasasında Denge: Tavan uygulaması, özellikle yüksek maaşlı pozisyonlarda çalışanlar için bir denge unsuru olarak işlev görür ve işverenlerin aşırı yüksek tazminat ödemelerinden kaçınmasını sağlar.

Zararları

 1. Çalışanların Alım Gücünün Düşmesi: Özellikle yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkelerde, tavan miktarının düşük kalması, çalışanların alım gücünü ciddi şekilde etkileyebilir. Kıdem tazminatı, birikim veya acil durumlar için önemli bir finansal güvence kaynağıdır ve bu kaynağın erimesi, çalışanları ekonomik olarak zorlayabilir.
 2. Adil Olmayan Bir Sistem: Yüksek maaşlı çalışanlar için, tavan miktarı, yılların emeğinin adil bir şekilde ödüllendirilmediği anlamına gelebilir. Bu durum, iş gücü piyasasında tatminsizlik ve motivasyon kaybına neden olabilir.
 3. Enflasyonla Mücadelede Yetersizlik: Tavan miktarı, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, zamanla değerini yitirebilir. Bu, tazminatın gerçek değerinin düşmesine ve çalışanların ekonomik güvencelerinin azalmasına yol açar.

Tavan Sınır Olmasaydı Maaşı 85.000 TL Olan Bir Çalışanın Kıdem Tazminatı Ne Olurdu?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında öncelikle işçinin günlük ücreti tespit edilmelidir. Ancak bu ücret sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmaz, işçiye sağlanan diğer menfaatler de günlük ücret hesaplamasına dahil edilir. Günlük brüt ücretin belirlenmesi için, işçinin elde ettiği brüt kazançların yanı sıra sağlanan aylık ödeme veya menfaatlerin günlük karşılığının bulunması gerekmektedir. Bunun için aylık toplam ödeme, otuza bölünerek işçinin günlük kazancı hesaplanır.

Eğer işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı süre bir yılı tamamlıyorsa ve üzerindeyse, tazminatın miktarı, tespit edilen günlük brüt ücret ile işçinin toplam kıdem yılı çarpılarak ve bir yılı aşan süreler için de orantılı bir ödeme yapılacak şekilde hesaplanır. Örneğin, bir işçi eğer 5 yıl ve 6 ay çalışmışsa, 5 tam yıl için tazminat hesaplanır ve kalan 6 ay için de günlük brüt kazancın orantılı bir biçimde hesaplanması gerekir. (ÖZÜNVER, M., Kıdem Tazminatı Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, 91(5), 29-51)

Tavan Sınırı Olan Durumda Kıdem Tazminatı Hesaplama:

 • Kıdem Tazminatı = Tavan Sınırı * Hizmet Yılı
 • Kıdem Tazminatı = 35.058 TL * 10 yıl
 • Kıdem Tazminatı = 350.580 TL

Tavan Sınırı Olmasaydı Durumda Kıdem Tazminatı Hesaplama:

 • Kıdem Tazminatı = Aylık Brüt Maaş * Hizmet Yılı
 • Kıdem Tazminatı = 85.000 TL * 10 yıl
 • Kıdem Tazminatı = 850.000 TL

Aradaki Farkın Hesaplanması:

 • Fark = Kıdem Tazminatı (Tavan Sınırı Olmasaydı) – Kıdem Tazminatı (Tavan Sınırı Olan)
 • Fark = 850.000 TL – 350.580 TL
 • Fark = 499.420 TL

Eğer bir işçinin aylık brüt maaşı 85.000 TL ise ve 10 yıllık bir hizmet süresi varsa, tavan sınırı olmadan alması gereken kıdem tazminatı 850.000 TL olacaktır. Ancak 2024 yılında uygulanan 35.058 TL’lik tavan sınırı nedeniyle, bu işçinin alabileceği kıdem tazminatı 350.580 TL ile sınırlandırılmıştır. Böylece, tavan sınırı nedeniyle işçinin alamayacağı miktar 499.420 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu, tavan sınırının özellikle yüksek gelirli işçiler için yarattığı mali kaybı net bir şekilde göstermektedir.

blank

TAVAN SINIR UYGULAMASINA MAHKEMELER DİKKAT EDER


Somut olayda, davacının yaşlılık aylığı bağlanması için yaş dışında kalan diğer şartları tamamlaması göz önüne alındığında, kıdem tazminatı tavanının da gözetilerek hesabın brüt ücret üzerinden yapılmak sureti ile kıdem tazminatının ve bu brüt ücret üzerinden hesaplanan vekalet ücretinin hüküm altına alınmasında da bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Sonuç olarak; dosya kapsamına, mevcut delil durumuna ve yukarıda belirtilen ölçütlere göre yapılan inceleme sonucunda ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.” BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ Esas:2018-2819 Karar:2019-1313 Karar Tarihi:14.06.2019

2024 Yılı Kıdem Tazminat Tavan Sınırı 35.058,58 TL

Türkiye’de kıdem tazminatının hesaplanması, 1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesi ve bu maddeye eklenen değişiklikler çerçevesinde, devlet memurlarına ödenen en yüksek emeklilik ikramiyesinin sınırları içinde belirlenmektedir. Ancak, mevcut ekonomik koşullar altında, bu sistem, çalışanların hak ettikleri maddi güvenceyi sağlamada yetersiz kalmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik gerileme, enflasyon oranlarının hızla artması ve alım gücünün düşmesi, kıdem tazminatının güncel değerinin çalışanlar için yetersiz kaldığının açık bir göstergesidir.

1980 ve 1982 yılları arasında kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan formül, asgari ücretin 30 günlük miktarının 7.5 katı ile sınırlandırılmışken, günümüzdeki hesaplama yöntemi, aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı göstergesi, taban aylık göstergesi ve devlet memurunun ek göstergesine göre değişen brüt tutar gibi çok daha karmaşık faktörleri içermektedir. Bu sistem, kıdem tazminatının adil ve yeterli bir şekilde hesaplanmasını güçleştirmekte, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için adaletsiz bir durum yaratmaktadır.

blank

Türkiye’deki ekonomik durumu rakamlarla ele aldığımızda, son yıllarda enflasyonun %70’i aşan oranlara ulaştığı, alım gücünün ciddi şekilde azaldığı bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu ekonomik gerileme, kıdem tazminatı tavanının 35.058 TL gibi bir rakamla sınırlanmasının, çalışanların gerçek mali ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu göstermektedir. Örneğin, bir evin ortalama fiyatının milyonlarca lira olduğu bir ekonomide, kıdem tazminatının bu kadar düşük kalması, çalışanların yıllarca verdiği emeğin karşılığını alamadığının somut bir örneğidir.

Adil bir kıdem tazminatı hesaplama sistemi için tavan miktarının en az 70-80 bin TL civarında belirlenmesi, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, daha makul bir yaklaşım olacaktır. Bu rakam, çalışanların enflasyon karşısında eriyen alım gücünü bir nebze olsun koruyacak, ekonomik gerileme ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında onlara daha adil bir maddi güvence sağlayacaktır.

Tutarların Güncellenmesi Gerekir

Sonuç olarak, Türkiye’de kıdem tazminatı sisteminin, çalışanların hak ettikleri değeri alabilmesi için güncellenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatının adil bir şekilde hesaplanması, çalışanların emeklerinin karşılığını almasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik adaletin bir göstergesi olarak da önem taşıyacaktır. Bu, sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir hak meselesidir.

Tarih AralığıKıdem Tazminatı Tavanı (TL)
01.01.2024 – …35.058,58
01.07.2023 – 31.12.202323.489,83
01.01.2023 – 30.06.202319.982,83
01.07.2022 – 31.12.202215.371,40
01.01.2022 – 30.06.202210.848,59
01.07.2021 – 31.12.20218.284,51
01.01.2021 – 30.06.20217.638,96
01.07.2020 – 31.12.20207.117,17
01.01.2020 – 30.06.20206.730,15
01.07.2019 – 31.12.20196.379,86
01.01.2019 – 30.06.20196.017,60
01.07.2018 – 31.12.20185.434,42
01.01.2018 – 30.06.20185.001,76
01.07.2017 – 31.12.20174.732,48
01.01.2017 – 30.06.20174.426,16
01.07.2016 – 31.12.20164.297,21
01.01.2016 – 30.06.20164.092,53
01.09.2015 – 31.12.20153.828,37

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
blank

Oy Kullanmama Cezası Nedir?

Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında;...
blank

Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
blank

Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...
blank

Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?

Kısmi Bağımlı veya Tam Bağımlı Engelli Sağlık Raporunun Alınması Türkiye’de, vatandaşların sağlık problemleri nedeniyle SGK’dan yardım alabilmesi için belirli koşulları karşılamaları gerekmektedir. Bu süreçte, engelli bireyler için sağlık kurulu raporunun önemi büyüktür. Engelli sağlık kurulu raporu, bireyin engel durumunu ve...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor