Limited şirket pay devirlerinde rüçhan ve önalım hakkı karşılaştırma ve farkları.

Rüçhan hakkı sermaye artırım kararı neticesinde oluşacak yeni paylara ortakların kendi sermayeleri oranında parasını ödeyip sahip olma imkanıdır. Kural olarak limited şirketlerde ortakların rüçhan hakkı mevcuttur ve sınırlandırılmadıkça devam eder. Rüçhan hakkında ilişkin düzenleme TTK591 ve TTK 621’de karşımıza çıkar.

Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması genel kurulda ağır nisaplara bağlanarak zorlaştırılmıştır. Sınırlama için temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması

Rüçhan hakkı, artan sermaye ile doğan yeni payların yabancı kişilerce satın almasını engeller. Rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması şirkete yeni ortaklar girmesine neden olacağından şirketin işleyişi açısından önemli bir karar olarak kabul edilir.

Önalım hakkı ile rüçhan hakkının farkı nedir?

Rüçhan hakkı, sermaye artırımına gündeme gelirken, önalım hakkı pay devri konusunda gündeme gelecektir.

Sermaye payının devri halinde önalım hakkına TTK 577/1-b maddesinde değinilmiştir.

Ortaklardan birinin sermaye payını dışarıdan bir kişiye devretmesi halinde ortakların önalım hakkı ancak ana sözleşmede öngörülmesi ile mümkündür. Bu yüzden şirket kurulurken esas sözleşmede önalım hakkının düzenlenmesinde fayda vardır.

Önalım hakkı ana sözleşme ile düzenlenmemiş olsa bile, pay devri için genel kurulun onayı gerektiğinden, genel kurul pay devrine onay vermeyerek şirket hissesinin üçüncü kişiye devrine engel olabilir.

Kanunda önalım hakkının nasıl kullanılacağına dair bir açıklık yoktur. TTK616/2-b gereği önalım hakkı genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır. TTK 595 maddesi gereğince de şirket hisse devirleri genel kurula bildirilmelidir. Üç ay içinde genel kurul devri reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılacağından kanaatimizce esas sözleşmede hüküm yoksa ortakların önalım hakkını kullanımı üç ay ile sınırlanmalıdır.

İlgili mevzuat

önalım hakkı limited şirket

2. Rüçhan hakkı

MADDE 591– (1) Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir.

(2) Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla, ortakların yeni payları almaya ilişkin rüçhan hakkı, ancak haklı sebeplerin varlığında ve 621 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde  öngörülen  nisapla sınırlandırılabilir  veya  kaldırılabilir.  Özellikle, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilir. Rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle hiç kimse haklı görülemeyecek şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.

(3) Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilir.

TTK Madde 621

2. Önemli kararlar

MADDE 621–(1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:

a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.

b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi.

c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.

d) Esas sermayenin artırılması.

e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.

f) Şirket merkezinin değiştirilmesi.

g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi.

h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.

ı) Şirketin feshi.

(2)Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.

(3) (Ek: 12/7/2013-6495/52 md.) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.[1]

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor