İLAM VEKALET ÜCRETİNDE FAİZ BAŞLANGICI

Avukatlık Ücreti- Faiz Başlangıcı-
Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ücreti alacağına hükmedilmişse de, ilama bağlanan avukatlık ücreti alacağı ilk karar tarihinde muaccel olduğundan, faizin de ilk karar tarihinden itibaren istenebileceği-


Borçlu vekili, takip dayanağı ilamın Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2009/6718 Esas, 2011/1624 Karar sayılı ilamı ile bozulduğunu, bozmadan sonra verilen kararın Antalya 1. İcra Müdürlüğünün 2014/1818 esas sayılı dosyası ile takibe konulduğunu, açılan takip nedeni ile bozma öncesi yapılan Antalya 9. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2735 esas sayılı takibin konusuz kaldığını ve işlemden kaldırılması gerekirken bu dosyadan işlem yapılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, ayrıca şikayete konu olan Antalya 9. İcra Müdürlüğünün 2009/2735 esas sayılı dosyasında avukatlık ücretine fazla faiz işletildiğini, bozma ilamından sonra kendilerine herhangi bir muhtıra gönderilmeden haciz işlemine devam edildiğini, İcra Müdürlüğü’nden ilk takibin konusuz kaldığı için işlemden kaldırılmasını ve faizin bozmadan sonra verilen karar tarihinden itibaren işletilmesini talep ettiklerini ancak taleplerinin reddedildiğini belirterek Antalya 9. İcra Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ret kararının iptalini talep etmiştir.

Alacaklı vekili, bozma sonrası kararın sehven Antalya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/1818 esas nolu dosyası ile tekrar icraya konulduğunu, ancak hatanın fark edilmesi üzerine takipten vazgeçtiklerini, aynı alacağa ilişkin iki takibin söz konusu olmadığını, icra müdürlüğünce de güncel borç miktarı hesaplanarak haciz müzekkeresi talebinin Antalya 9. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2735 esas sayılı dosyasından talep edildiğini, İcra Müdürlüğü’nce yapılan işlemin usul ve yasaya uygun olduğunu beyan etmiş, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, asıl alacak olarak takibe konulan mahkeme vekalet ücretine son mahkeme karar tarihi olan 26/12/2013 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin kabulüne, vekalet ücreti alacağına ilişkin faizin Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/197 esas, 2013/507 karar sayılı ilamının karar tarihi olan 26/12/2013 tarihi esas alınarak hesaplanmasına karar verilmiş olup hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Somut olayda; takip dayanağı ilk ilam olan Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21.07.2009 tarih 2007/193 Esas ve 2009/301 Karar sayılı ilamında alacaklı lehine 414,74 TL yargılama gideri ve 11.966,19 TL avukatlık ücretine hükmedildiği faize ilişkin bir hüküm kurulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebilir (HGK’nun 05.04.2000 tarih ve 2000/12-739 E. – 2000/746 K. HGK’nun 05.04.2001 tarih ve 2001/2-565 E.). Takip dayanağı ilk ilam, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2009/6718 Esas, 2011/1624 Karar sayılı ilamı ile menfi tespit zararının hesaplama şekli yönünden bozulmuştur. Bozmaya uyularak verilen Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.12.2013 tarih 2012/197 Esas 2013/507 Karar sayılı ilamında alacaklı lehine 214,38 TL yargılama gideri ve 7.953,99 TL avukatlık ücretine hükmedilmiştir. Her ne kadar avukatlık ücreti alacağı miktar itibariyle düşmüş ise de, ilama bağlanan avukatlık ücreti alacağı ilk karar tarihinde muaccel olduğundan, faiz de ilk karar tarihinden itibaren istenebilir. Mahkemece faizin ikinci karar tarihinden hesap edilmesi yönünde hüküm kurulması doğru değildir.

8. HD. 17.04.2017 T. E: 2015/4367, K: 5553

ALINTI https://app.e-uyar.com/blog/index/0a95b02c-5ae3-4ea7-a077-de73e555bddd

Related Posts

blank

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Silinir?

Adli Sicil Nedir? Adli sicil, bir kişi hakkında verilmiş kesin mahkeme kararlarının saklandığı bir kayıttır. Bu kayıtta sadece kesinleşmiş kararlar bulunur. Yani mahkemenin devam ettiği durumlar bu kayda dahil edilmez. Örnek: Ahmet, bir suçla ilgili mahkemeye çıkarıldı. Bu dava hâlâ...

Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez

Çocuğun Soyadı Değişiklikleri Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural...
blank

Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler

Narsisizm Nedir? Narsisizm kelimesinin etimolojik kökeni, Yunan mitolojisinde su kenarında kendi yansımasına aşık olan ve bu yüzden hayatını tüketen Narkissos karakterine dayanır. Psikolojik literatürde ise bu terim, genellikle başkalarından onay alarak özsaygılarını yükseltmek isteyen bireyler için kullanılır. Bu insanlar, alınan...
blank

Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis

Narsisti Anlamak Mümkün Mü? Narsist kişilerle bir hayat sürdürmeye çalışmak, patlak lastikle yol almak gibidir. Çok enerji ister çok emek ister çok yorucudur. Boşanma davaları öncesinde danışmanlık verdiğimiz müvekkillerin hikayelerine çalışırken psikolog ve akademisyenlerin çalışmalarından yararlandık. Bu yazıda verdiğimiz 9...
blank

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı

Kaan KAZGAN VS Savaş CEBECİ Bu makalede, Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasında yaşanan medyatik provokasyonları, bu provokasyonların profesyonel dövüşçülerin kariyerlerine olan etkilerini ve sporda saygınlık ve profesyonellik boyutunda çektiğimiz youtube videosundan kesitler aktaracağız. 1.Medyatik Atışmalar Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Bilmeniz Gerekenler 1. Ayırt Edici Marka Seçimi: Markanın tescil edilebilmesi için en temel özelliklerden biri ayırt edicilik kapasitesidir. Bu, bir markanın, sektöründe veya piyasada var olan diğer markalar arasında, tüketicinin zihninde net bir şekilde ayırt edilebilir...
blank

Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?

Savcılık Dosyaları Neden Gizlidir? Savcılık dosyalarının içerdiği bilgilere erişimin kontrol altında tutulması, hem bireylerin özel hayatlarının korunması hem de adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. 1. Gizliliğin Önemi Savcılık Soruşturmalarının Etkinliği: Gizlilik ilkesi, soruşturma sürecinin...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?

Hukuk dünyasında, yargılama süreçleri genellikle belirli protokoller ve prosedürler çerçevesinde ilerler. Türkiye’de, birçok dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) çerçevesinde ön inceleme duruşmasıyla başlar. Ancak, İcra Mahkemelerine yapılan başvurular, bu genel prosedürün dışında bir yere sahip olabilir. Özellikle, İcra Mahkemelerine yapılan...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?

Bankalar Neden Hisse Senedi Saklama Ücreti Alır? Hisse senedi saklama ücreti, yatırım hesabınızı yöneten aracı kurumun, hisse senetlerinizi saklamak için talep ettiği bir ücrettir. Bu ücret genellikle yıllık bazda kesilir ve hesap bakiyenizden otomatik olarak düşülür. Saklama ücretinin amacı, yatırımcıların...
blank

آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)

برای افرادی که در حال جستجوی پناهندگی در ترکیه هستند یا در این فرآیند هستند، درک مسیرهای موجود برای ورود به ترکیه و فرمالیت‌های مرتبط بسیار مهم است. در اینجا یک راهنمای جامع با سناریوهای احتمالی است: سناریو ۱: ورود...
blank

Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law

As one of Turkey’s leading legal teams in the field of immigration law, we consider it our duty to provide legal support to foreign nationals residing in the country. We have extensive experience in critical issues such as deportation orders...
blank

Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri

Türkiye’nin Lider Yabancılar Hukuku Ekibi Olarak İnsan Hakları ve Göç Politikalarına Katkımız Yabancılar hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen avukatlık ekiplerinden biri olarak, ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki destek sağlamayı bir görev biliriz. Özellikle sınır dışı edilme kararları ve geri...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor