Yargılamalarda avukatlık ücretleri nasıl hesaplanır, karşı vekalet ücreti nedir?

Karşı vekalet ücreti nedir?

Yargılamada davacı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise ve davayı kazanmış ise, davalı taraf, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutarı davacının avukatına ödemek zorundadır. Özetle davayı kazanan davacının avukatı, davayı kaybeden taraftan avukatlık ücreti alacaktır.

karşı vekalet ücreti

Dava tutarının düşük olması durumunda karşı vekalet ücreti nasıl hesaplanır?

Davacının 500 TL tutarında tazminat davası açması halinde, davayı kaybedince mahkum olacağı karşı vekalet ücreti 3400 TL (2020 yılı Asliye Hukuk Mahkemeleri tarifesi) mi olacaktır yoksa sadece 500 TL mi olacaktır.  

Avukatlık Kanunu 13/2 maddesi gereği hükmedilen vekalet ücreti kabul ya da reddedilen miktarı geçemez.

Bu durumda 500 TL tutarında davanın açılıp kısmen kaybedilmesi halinde yani 250 TL kısmının kabul edilmesi halinde vekalet ücreti 250TL’yi geçemeyecektir.

karşı vekalet ücreti

Maddi tazminat davasının tümden reddi durumunda hesaplanacak vekalet ücreti.

Tümden ret durumunda vekalet ücreti tarifenin ikinci kısım ikinci bölümündeki maktu ücretler esas alınarak belirlenir. 100.000 TL tutarında bir davanın tümden reddedilmesi durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti Asliye Hukuk mahkemesi ise 3.400 TL olarak belirlenir.

500 TL miktarda açılan davanın tamamen reddi halinde vekalet ücreti tarifenin tamamı Asliye Hukuk mahkemesi 3400 TL üzerinden hesaplanacaktır.

blank

Usulden ret durumunda da kanunun 13.maddesi uygulanır.

ÖZET: 50-TL dava değeri olan işçilik alacağı davasının “derdestlik” nedeniyle HMK 114/1-I maddesi ,115/2 maddesi uyarınca usulden reddinde vekalet ücreti.. hükmedilen vekalet ücretinin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği … yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen kısım yönünden, 50,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği’ Yargıtay 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2017/7296  KARAR NO.2017/1656 KARAR TARİHİ.07.02.2017

ÖZET: Temyize konu olan kararın hüküm kısmında yer alan “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,” şeklindeki 11. bendin hükümden çıkartılarak yerine “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 50,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine, 14.11.2019 gününde oybirliği ile karar verildi. Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 24904 Karar: 2019 / 21234 Karar Tarihi: 14.11.2019

blank

Manevi tazminat davalarında özel düzenleme

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi manevi tazminat davalarında düzenleme yapmıştır. Aşağıdaki karar uygulama ile maddeyi açıklamaktadır.

Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi uyarınca manevi tazminat davalarında avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği, davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücretin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceği, bu davaların tamamının reddi durumunda ise avukatlık ücretinin, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacağı; 13. maddesinde de Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlendiği; ancak, hükmedilen ücretin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği ifade edilmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda (2/a) no’lu bentte açıklanan nedenle hüküm fıkrasının 7. bendinde yer alan “….2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine (manevi tazminat)” söz dizisinin çıkarılarak yerine “…1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine (manevi tazminat)…” ibaresinin yazılmasına, (2/b) no’lu bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “140,84 TL” sayısının silinerek yerine “239,00 TL”, “1.010,53 TL” silinerek yerine “912,00 TL” sayısının yazılmasına, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE, kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 17/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. Yargıtay4.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2689 Karar: 2019 / 4729 Karar Tarihi: 17.10.2019

blank

EMSAL KARARLAR

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına karşı İtiraz, İstinaf, Temyiz kanun yolu

T.C YARGITAY

22.Hukuk Dairesi

Esas: 2017/ 24904

Karar: 2019 / 21234

Karar Tarihi: 14.11.2019

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, 2007 yılının başından beri davalı şirkete ait işyerinde taşeron şirketler nezdinde kesintisiz bir şekilde çalıştığını, iş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshedildiğini, son taşeron şirket olan… Ltd. Şti. tarafından tazminatlarının ödeneceğinin söylenmesine rağmen ödeme yapılmadığını, müvekkilinin elektrik arızaları giderilinceye kadar çalışmak zorunda kaldığından fazla mesai yaptığını, fazla mesai yapmasına rağmen fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin tam olarak kullandırılmadığı gibi karşılığı ücretinde ödenmediğini, müvekkilinin işçilik alacaklarından asıl işveren olan davalı şirketin de sorumlu olduğunu beyan ederek kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının davalı şirketten tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı şirket vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında davalı taraf lehine hükmedilen vekalet ücreti konusunda uyuşmazlık vardır.Mahkemece dava kısmen kabul edilerek, davalı … Dağtım Anonim Şirketi lehine 1.800,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Ancak karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin 13. maddesinin 2. fıkrasına göre mahkemece hükmedilen ücretin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği gözetilerek, somut olayda davalı … Dağtım Anonim Şirketi yönünden reddedilen miktarın 50,00 TL olduğu görülmektedir. Bu durum bozma sebebi ise de, ne var ki bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Temyize konu olan kararın hüküm kısmında yer alan “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,” şeklindeki 11. bendin hükümden çıkartılarak yerine “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 50,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlerden davalıya yükletilmesine, 14.11.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2017/7296
KARAR NO.2017/1656
KARAR TARİHİ.07.02.2017
MAHKEMESİ :İş MahkemesiÖZET: 50-TL dava değeri olan işçilik alacağı davasının “derdestlik” nedeniyle HMK 114/1-I maddesi ,115/2 maddesi uyarınca usulden reddinde vekalet ücreti.. hükmedilen vekalet ücretinin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği … yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen kısım yönünden, 50,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı işyerinde 04.12.2007-10.04.2014 tarihleri arasında 1.200,00 TL ücretle çalıştığını, davalıya ait işyerinde son dönemlerde belirli bir grup çalışana karşı yıldırma politikası güdüldüğünü ve bu şekilde pek çok işçinin işini bırakması sağlandığını, müvekkilinin iş şartlarının değiştirildiğini, müvekkiline iş şartlarının değiştirilmesi için yazılı belge alınmaya çalışıldığını, mobing uygulandığını, diğer işçiler tarafından da mobing uygulandığını ve manevi şiddet gördüğünü, bunun üzerine müvekkilinin iş akdini haklı olarak feshettiğini, … 19. İş Mahkemesinin 2014/713 esas sayılı dava dosyasında belirsiz alacak davası açtıklarını, açılan davanın usulden reddedildiğini, bunun üzerine söz konusu davayı açarak bir kısım işçilik alacaklarını dava ve talep etmiştir.

Davalı … 19.İş Mahkemesinin 2014/713 esas sayılı dava dosyasında açılan davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedildiğini, davacının kaynakçı olarak çalıştığını, bu hususun yapılan sözleşme ile sabit olduğunu, davacının geçici olarak kalite güvence müdürü olarak görevlendirildiğini, daha sonra asıl işi olan kaynakçılık vazifesine verildiğini, davalının görevlendirildiği ilk çalışma yeri ile ikinci görevlendirmenin yapıldığı yerdeki mesleğine ve statüsüne göre daha ağır olan başka bir çalışma alanına sevk edildiği yönündeki davacının iddiasının yerinde olmadığını, davacının çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını iddia ederek davanın reddini talep etmiştir. Ayrıca ön inceleme duruşmasında derdestlik itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1-I maddesi uyarınca aynı Kanun’un 115/2 maddesi uyarınca usulden reddine, karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

GEREKÇE:
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de; “Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, mahkemece davanın reddi kararı verilmiştir. Buna göre, dava açılan miktar itibariyle 50,00 TL yönünden reddedilmiştir. Şu halde, yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen kısım yönünden, 50,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca halen yürürlükte olan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın hükmün 3. fıkrasının çıkarılarak;“Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 50,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Related Posts

blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor