Vasiyetin iptali/miras sözleşmesinin iptali

Ölüme bağlı tasarrufların iptali/ irade sakatlığı nedeniyle iptal davaları

Bazı hukuki işlemler, kendiliğinden batıl/butlan/yok/hükümsüz olur. İşlem yapan kişinin ayırt etme gücünden yoksun olması, işlemin şekil şartlarına uyulmadan yapılması, ahlak ve adaba aykırı olması hükümsüzlüğe örnektir.

Bazı ölüme bağlı tasarruflar ise ileri sürülmesi, talep edilmesi halinde hükümsüz olacaktır. Hata,hile, korkutma durumlarında irade sakatlığı ortadan kalktıktan sonra kanunda gösterilen sürede dava açmaz ise işlem geçerli hale gelecektir.

Bazı ölüme bağlı tasarruflar kendiliğinden geçersiz sayılmamakta, mirasçıların dava açması ve mahkemece geçersiz olduğunun tespiti gereklidir. İşlemler kendiliğinden geçersiz sayılmaz, ölenin son arzuları iptal edilene kadar geçerli kabul edilir.

Tasarrufun bazı hükümleri aykırılık teşkil ediyorsa, kısmi olarak maddelerinin de iptali mümkündür.

Birden çok vasiyetname varsa, iptal edilenin yerine önceki vasiyetname geçerlilik kazanır.

İptal edilen tasarruf sadece iptal davası açılan davacı ve davalılar bakımından sonuç doğurur. Diğer mirasçılar için iptal hüküm ifade etmez. Kamu yararı düşüncesi ile işlemin herkes için geçersiz sayılması burada görülmez. Aleyhine iptal davası açılmamış kişiler tasarruflardan faydalanmaya devam eder.

İptal davası açılması gereken işlemler ile yok hükmünde olup ölü doğan işlemler şeklinde ayrım yapabiliriz.

İptal sebepleri

İptal sebepleri TMK 557 maddesinde dört grupta toplanmıştır.

İptal davası

I. Sebepleri

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,

4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Bir konuda dava açıp yasal hakkın kullanılması ihtarı hukuka uygun bir tehdittir. Hukuka uygun bir fiil de cebir, tehdit kapsamında değerlendirilebilir. Borçlar Kanunu’na göre tehdidin fesih sebebi olması için hukuka aykırı olması gereği ölüme bağlı tasarruflarda uygulanmaz. Hukuka uygun da olsa her tür tehdit vasiyetçinin iradesine etki ettiği surette iptal sebebidir.

Bir kişinin heyecanlı, korkak, panik bir yapıda bulunması, basit bir iddiayı tehdit olarak kabul edip, ölüme bağlı tasarruf yaparsa, şahsın kişisel özelliklerine göre inceleme yapılacak, şahsı etkileyecek düzeyde ise iptale konu olabilecektir.

Hata,hile, tehdide uğrayan vasiyetçi etkinin ortadan kalkmasından itibaren 1 sene içinde iptal davası açmazsa tasarrufu kabul etmiş sayılır ve tasarruf geçerli hale gelir. Böyle bir durumda mirasçılar da iptal davası açamazlar.

Muvazaa ile vasiyetname düzenlenebilir mi?

Vasiyetnamelerde muvazaa olmaz. Vasiyetname tek taraflı bir işlemdir. Muvazaa miras sözleşmesinde olabilir. Taraflar gerçek iradelerinin haricinde başka bir niyeti kendi aralarında kararlaştırabilirler. Muvazaa ile yapılan sözleşmelerin iptali talep edilemez. Muvazaalı sözleşmeler batıl/hükümsüz olduğundan herhangi bir süre sınırı olmaksızın ileri sürülebilir.

İptal davasını kim ne zaman açar?

İptal davası murisin ölümünden sonra açılabilir. Mirasbırakan hayattayken kendisi bizzat bu tasarrufu zaten iptal edebilir.

İptal davasını, mirasçılar, lehine mal vasiyeti yapılan ilgililer açabilir.

Alacaklılar iptal davası açabilir mi?

Muris veya mirasçıların alacaklı ve borçluları iptal davası açma hakkına sahip değildir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi de iptal davası açamaz.

Yetkili ve görevli mahkeme neresidir?

Mirasbırakanın son ikametgahındaki asliye hukuk mahkemesi görevli ve yetkilidir.

İptal davası kime karşı açılır?

İptal davası, iptale konu tasarruf ile menfaat elde eden kişilere karşı açılır.

Hak düşürücü süreler nelerdir?

TMK559’da gösterilen süreler içerisinde davanın açılması gerekir.

TMK 559 Hak düşürücü süreler

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Vasiyetin açılması nedir? Mirasın açılması ile farkı nedir?

Miras genel olarak, mirasbırakanın ölümü ile açılır. Vasiyetin açılması, sulh hakiminin ilgilileri davet ederek onların önünde vasiyetnameyi açması içindekileri onlara okumasıdır. İlgililerin vasiyetname içeriğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık süresi başlar.

Vasiyetname mahkemeye tevdi edilmezse, açılması meydana gelmeyeceğinden süre de işlemeyecektir.

Ortak vasiyetname geçerli midir?

Hukukumuza göre ortak vasiyetname geçersizdir. Karı ve kocanın birlikte vasiyetname yaparak kim önce ölürse tüm malların diğerine kalacağı şeklinde sözleşme yapmaları geçersiz sayılır. Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlemdir. Taraflar beraber sözleşme yapmak istiyorlarsa miras sözleşmesi düzenlemeleri gerekir.

Doktrinde ortak vaziyetname şekil bozukluğu olarak kabul edilmekte, iptal davası açılması gerektiği sonucu çıkarılmaktadır.

Ölüme bağlı tasarrufun kendiliğinden hükümsüz olduğu haller

Bazı hallerde tasarrufun iptali talep ve dava olunamaz. Zaten kendiliğinden hükümsüzdür. Bu durumlarda mahekemden tasarrufun kendiliğinden hükümsüz olduğunun tespiti talep edilir.

İşlem hükümsüz olduğundan, tespiti de herhangi bir süreye tabidir. Resen yani kendiliğinden mahkeme tarafından göz önüne alınır.

  • Vasiyetçinin vasiyetten dönmesi
  • Vasiyetnamenin kaybolması ve metnin tespitinin mümkün olmaması
  • Miras sözleşmesinin taraflar hayattayken kanundaki sebeplerle feshi
  • Boşanma (TMK 181 Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.)
  • Mirastan yoksunluk TMK 578
  • Vekaleten mirasçı atanması

örnek olarak gösterilebilir.

Related Posts

blank

Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?

Beni Tanık Yazmışlar Zorla Duruşmaya Götürürler Mi? Bu yazı Stj.Av.Ömer Batuhan DOĞAN’ın katkıları ile yazılmıştır. Tanık Nedir? Tanık, bir suça veya olaya şahit olan ve bu konudaki bilgi ve gözlemlerini mahkeme veya adli makamlar önünde beyan eden kişidir. Tanıklık, kamu...
blank

Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava

Sürücü Değişikliği Var Diyerek Zararı Ödemiyorlar KASKO Neden Ödeme Yapmıyor? Sigorta şirketleri, kapsamlarında kalan zararı ödemek istemeyebilirler. Özellikle kamera kaydının olmadığı durumlarda, şarampole yuvarlanma, duvara çarpma veya direğe çarpma gibi tek taraflı kazalarda, sürücünün kim olduğuna inanmayabilirler. Ayrıca, sürücünün alkollü...
blank

Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?

Elini Öpene Cennet Vaadi Son zamanlarda, dini inançları istismar eden bazı şahısların, halk arasında yanlış bilgi yayarak kamu düzenini bozma riski taşıdığı gözlemlenmektedir. Özellikle, bir şahsın kendisini dinlemenin 1000 kez cami yaptırmaktan daha sevap olduğunu iddia etmesi, bu tür istismarların...
blank

Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak

Araç Satışında Dolandırıcılık Yöntemlerine Dikkat: Güvenilir Ticaretin Önemi Günümüzde internet üzerinden araç satışı yapmak, hızlı ve pratik bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Ancak, bu süreçte dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Aşağıda, böyle bir dolandırıcılık yöntemini ve bu tür durumlarda...
blank

Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi

Yasadışı Bahis Tehlikesi Nedir? Dolandırıcılar yeni bir yöntem bularak bahis oynayanları hedef almaya başladılar. Bahis oynayanlar, kazançlarının yanlarına kar kalacağını düşünüyor ve bu faaliyetlerin yasadışı olduğunu göz ardı ediyorlar. Ancak, bu yazıda nasıl dolandırıldıklarını açıklıyorum. Türkiye’de bahis yasadışı olduğu için,...
blank

Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi

Gürültücü Komşuyu Hapse Attırabilir Miyiz? Modern toplumda, apartman ve site yaşamı, pek çok insan için ortak bir yaşam alanını paylaşmak anlamına gelir. Bu tür yaşam alanlarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Gürültü sorunu, bu dezavantajların başında gelir. Gürültücü bir...
blank

Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar

Gerçek Kimlikle Birebir Benzer Kimlikler Üretiyorlar Son zamanlarda dolandırıcıların avukat kimliği kullanarak insanları kandırma girişimleri artmıştır. Bu makalede, avukat kimlik kartlarını kullanarak yapılan dolandırıcılıklar hakkında detaylı bilgi bulacaksınız ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Dolandırıcıların Yöntemleri Sahte Kimlik...
blank

Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?

Başıboş Sokak Köpeklerinin Uyutulması: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Dünyadaki Uygulamlar Çerçevesinde İnceleme Ne Olacak Başıboş Köpek Sorunu? Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması meselesi, hayvan hakları, kamu güvenliği, sağlık ve etik değerler açısından oldukça karmaşık ve hassas bir konudur. Bu...
blank

Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?

Vekaletnamenin Geçerlilik Süresi Genel Kurallar ve Şartlar Vekaletnamenin geçerlilik süresi, vekaletnamenin düzenlendiği tarihte belirtilen süreye ve vekaletnamede belirtilen özel şartlara bağlıdır. Vekaletname, genel olarak süresiz olarak düzenlenebileceği gibi belirli bir süre ile sınırlandırılabilir. Süresiz Vekaletnameler Süresiz olarak düzenlenen vekaletnameler, vekalet...
blank

Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?

Baba Mirası Reddederse Torunlara Miras Geçer Mi? Miras Reddi Nedir? Miras reddi, bir kişinin kendisine kalan mirası kabul etmek istememesi durumunda, mirası reddetmesidir. Bu reddi yapabilmek için belirli kurallara uyulması gerekir: Gerçek Ret: Kişi, kendisine kalan mirası kabul etmek istemediğini...
blank

Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları

Alacaklıları Zarara Sokarak Zenginleşmek İçin Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Mirasın Reddi Miras hukukunun karmaşık yapısı, mirasçıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen birçok hükmü içermektedir. Bu bağlamda, Türk Medeni Kanunu’nun 617. maddesi, mirasçıların alacaklılarının korunması açısından önemli bir düzenleme getirmektedir. Bu çalışmada,...
blank

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu? Ağızlık Takılmadan Köpek Gezdirilmesi Türkiye’de hayvan hakları ve hayvan sahiplerinin yükümlülükleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, hayvanların refahını sağlamak ve tehlike arz eden hayvanların kontrolsüz şekilde gezdirilmesini önlemek...
blank

Müzekkere Nedir?

Müzekkere Kelime Kökeni “Müzekkere” kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça “ذَكَرَ” (zekere) kökünden türetilmiştir. “ذَكَرَ” fiili, “bahsetmek”, “zikretmek” anlamlarına gelir. Müzekkere, bu kökten türetilmiş olup, “zikredilen, bahsedilen şey” anlamına gelmektedir. Türkçeye Arapça üzerinden geçmiş olan bu kelime, hukuk ve resmi yazışmalarda kullanılan...
blank

Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?

Kameranı Hackleyip Çıplak Görüntülerini Nasıl Alıyorlar? Dijital Kabus: Hackerların Karanlık Dünyası ve Şantaj Tehlikesi Dijital dünyada sinsi bir tehlike kapınızda! Hackerlar, kişisel fotoğraflarınızı ele geçirip sizi bir kabusun içine sürükleyebilirler. Bu tehdidi ciddiye alın ve hemen tedbirlerinizi artırın! Şok Edici...
blank

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!

Trafik Kazası Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaza yaptıktan sonra, kazanızın bilgisi sistemlere düşer ve bu bilgiyi emniyet, sağlık personeli ve sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumlar görebilir. Ancak, bu iyi niyetli insanların yanı sıra kötü niyetli kişiler de vardır ve bu...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Temmuz 8, 2024
Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?
blank
Temmuz 5, 2024
Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
blank
Temmuz 5, 2024
Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
blank
Temmuz 2, 2024
Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
blank
Temmuz 2, 2024
Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
blank
Haziran 28, 2024
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
blank
Haziran 14, 2024
Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
blank
Haziran 10, 2024
Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
blank
Haziran 10, 2024
Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
blank
Haziran 7, 2024
Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
blank
Haziran 6, 2024
Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
blank
Haziran 5, 2024
Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
blank
Haziran 5, 2024
Müzekkere Nedir?
blank
Mayıs 28, 2024
Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
blank
Mayıs 25, 2024
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
× Avukata Sor