Limited Şirket Ortak ve Müdürlerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu

Limited Şirket Ortakları Şirket Borcundan Sorumlu Mudur?

Kural olarak limited şirket ortakları şirket borçlarından şahsen sorumlu değildir. 5 ortaklı balık ihraç eden bir şirketin, nakliye firmasına olan borcunu ödememesi sonucu düştüğü icra takibi şirketin tüzel kişiliğine karşı yapılacak ancak o şirketi oluşturan 5 ortak bu icra takibine borçlu olarak eklenemeyecektir. ( Bu konuda ortakların kambiyo taahhüdü altına girmesi halinde istisnalar mevcut olup başka bir yazının konusunu oluşturacaktır.)

Limited Şirket Ortaklarının kamu alacakları karşısında sorumluluğu nedir? SGK alacağı, vergi cezaları, idari para cezaları arasında bir fark var mıdır?

6183 sayılı kanun 35.maddesi gereğince, SGK alacağı, eksik ödenmiş primler, cezalı ödemeler ve faizleri, tahakkuk eden vergi cezaları ya da kamu kurumları tarafından düzenlenmiş idari para cezaları arasında herhangi bir ayrıma gidilmemiştir. Kanun tanımında amme alacağı ifadesi kullanmış, yukarıda sayılan tüm alacaklardan şirketle beraber şirket ortakları da müteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk ortakların sermaye hisseleri oranında sınırlandırılmıştır.

Borçlu şirketin ortağı payını devrederek borçtan kaçabilir mi?

Şirketin ortağının, amme alacağı doğduktan sonra şirket payını devretmesi ortağı borçtan kurtarmadığı gibi bu payı devralan yeni kişi de devraldığı bu pay oranında borca müteselsil ortak olmuş olacaktır. Şirket payı satın alındıktan sonra, eski ortağın döneminden kalma kamu borçlarından dolayı ödeme emri gelmemesi için hissesi devralınacak şirketler titizlikle araştırılmalıdır.

Her ne kadar tüm ortaklar önceki  borçlardan  müteselsil sorumlu da olsa, bu ortaklar borca batık kişiler olabilir. Ayrıca müteselsil sorumluluk tüm ortakların borcun tamamından şahsen sorumlu olması anlamına geldiğinden, kamu kurumu alacağını, malvarlığı olan ortaktan tamamen  tahsil eder. Hissesine düşen miktardan fazla ödeme yapan ortak fazla ödediği miktarı diğer ortaklara payı oranında rücu edebilir.

Limited Şirket Müdürlerinin kamu borçlarından sorumlulukları nedir? Şirket yöneticisi olan ancak şirket ortağı olmayan müdürler de kamu borçlarından sorumlu tutulabilir mi?

Limited şirketin yöneticisi olan, her tür kararı alıp imza eden kişiye müdür denir. Müdür, şirket ortakları içinden olabileceği gibi ortaklık dışından yönetim becerilerine güvenilen bir kişi de seçilebilir. Kanun emredici hükmü gereğince yönetim tamamen şirket ortağı olmayan bir kişiye devredilemez, mutlaka bir ortak müdür olarak bırakılmalıdır.(TTK m.623)

Müdür halihazırda şirket ortağı ise zaten kamu alacaklarından müteselsil sorumlu olacaktır. Ancak dışarıdan bir kişi ise 6183 sayılı kanun mükerrer 35.maddesi gereğince yine sorumluluktan kaçamamakta, kanuni temsilci olarak müteselsil sorumlu sayılmaktadır. Bu anlamda kanun maddesi ve doktrindeki eleştirileri incelediğimizde sorumluluğun kusursuz sorumluluk derecesinde olduğu, müdürün sorumluluktan kaçınamayacağı görülmektedir.

Burada şirket ortağı olan müdürlerin, şirket hisselerini devrederken ortaklıktan istifa edip ticaret sicil gazetesinde ilan etmesi önemlidir. Yıllar sonra ortaklıktan ayrıldığı şirketin kağıt üzerinde yöneticisi göründüğü için amme alacağı takibine takılabilir daha da kötüsü karşılıksız çek keşide edilmesi durumunda icra ceza mahkemesinde yargılanabilir. Şirketten ayrılan pay sahibi ortak aynı zamanda müdür sıfatıyla yönetim görevi üstlenmiş ise yönetimden istifa edip ticaret sicil gazetesinde yayınlatmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte vergi müdürlükleri resen ticaret sicil kayıtlarını takip etmediğinden kendi sistemlerinde halen şirket ortağı gözükmemek, olası takipleri önlemek için noter devir evrakları, genel kurul kararı, ticaret sicil gazetesi ilanını alarak vergi müdürlüğüne gerekli bildirimin yapılması gerekmektedir.

Ancak, şirketten ayrılan yönetici ortağın ticaret sicil gazetesinde istifasını ilan etmemesi kendisinden sonraki borçlardan sorumlu olduğu anlamına gelmez. 6183 sayılı kanun mükerrer 35.maddesi son iki fıkrası Anayasa Mahkemesi 2014/144E. 2015/29K. 19.3.2015 RG: 3.4.2015-29315 kararı ile iptal edilmiştir.

Yargıtay kararlarında ilanın sadece bir duyuru olduğunu 3.şahısları ilgilendirdiğini, devirden sonraki kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar vermiştir.

‘Ödeme Emrinin İptali İstemi – Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu

Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı’ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2012/21-734 K. 2013/152 T. 30.1.2013

‘Temsil yetkisinin sona erdiğinin ticaret sicil gazetesinde ilanı iyiniyetli üçüncü kişileri korumaya yönelik olup, davacı temsil yetkisi sona erdikten sonra şirketi borç altına sokacak hukuki bir işlem yapılmadığından, davacının kendisinden sonra şirket adına yetkili temsilcilerin ödemesi gereken bir borçtan dolayı şahsi sorumluluğu bulunmamaktadır.’ Yargıtay 10.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 3997 Karar: 2016 / 9847 Karar Tarihi: 13.06.2016

Kamu borçlarından dolayı önce müdüre gitmek zorunlu mudur? Doğrudan ortaklara karşı da takip yapılabilir mi?

Kamu alacaklarında asıl borçlu olan şirketin kendisidir. Müdür ve ortakların bu borçtan sorumluluğu ise ikincil yani feri niteliktedir. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, Esas No: 2013/1, Karar No: 2018/1, 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı gereğince de eğer kamu alacağı şirketten karşılanamazsa, herhangi bir sıralama söz konusu olmaksızın müdür ve ortaklara gidilebilir. Önce şirket müdürüne karşı takip yapılması şeklinde bir usul yoktur.

Vergi Usul Kanunu şirket ortak ve yöneticilerinin sorumluluğunu nasıl düzenlemiştir ?

VUK.10 madde tüzel kişilerin vergi borçları nedeniyle sorumluluğunu düzenlemiştir. Bu hükümler sadece vergi borçları ile ilgili olup, idari para cezası ve SGK alacakları için geçerli değildir. Ancak burada da 6183 sayılı kanuna paralel düzenlemeler yapılmış, tüzel kişi olan limited şirket müdürünün, ortakların borcunu yatırması gerektiği aksi halde şahsen sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Limited şirket ortaklarının vergi borcunu ödemek zorunda kalan müdür, borcunu ödememiş olan ortaklara rücu edebilir. Doktrindeki görüşler Vergi Usul Kanunundan kaynaklı alacaklarda yöneticinin ancak kusuru olması durumunda sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

VUK 333.maddesi gereğince yönetici vergi cezalarından da sorumlu olacaktır. Kusurlu davranışı ile limited şirketin vergi cezasına muhatap kalmasına neden olan yönetici, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince cezadan şahsen sorumludur. Kusurlu yönetici ödediği vergi cezasını diğer ortaklara rücu edemez.

VUK 10/2 maddesi incelendiğinde, ‘mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır.’ zamanında ve tam şekilde yatırılmayan vergi borcunun aslından, bunun gecikme faizi ve cezalarından yönetici sorumlu tutulmaktadır. Tahakkuk eden ancak süresinde ödenmeyen 10.000 TL stopaj, şirketin borcu da olsa, bu borcu yerine getirmeyen müdür, 10.000 TL stopaj bedeli ile bunun cezası ve faizinden de sorumlu hale gelecektir.

Amme borcundan kaynaklı olarak doğrudan yönetcinin şahsi malvarlığına gidilemeyecektir. Amme borçlusu limited şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememiş ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde müdürün adına kayıtlı araçlar, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konulabilecektir. Doğrudan müdürün şahsi malvarlıkları üzerine haciz işlemi yapılması itiraz sebebidir.

Amme alacağının tahsil edilemeyecek olduğunun anlaşılması ne demektir ?

Şirketin ortak ve müdürlerinin yurtdışına kaçmış, şirketin borca batık olduğunun anlaşılması durumunda  doğrudan müdür ve ortakların şahsi mal varlıklarına gidilebilecektir.

Vergi borcunun zamanaşımına uğraması limited şirket ortakları ve müdürleri için de geçerli midir?

Zamanaşımı, devletin,  vergi borçlarını bir silah olarak yıllarca elinde tutmasını önler. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 113. maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan vergi tahsil edilemez. Bunun için mükellefin itirazına gerek olmayıp vergi dairesi tarafından kendiliğinden gözetilmelidir.

Tarh ve tahsil zamanaşımı olmak üzere vergi hukukunda iki tür zamanaşımı vardır.

Vergi tarhı, ödenmesi gereken verginin vergi dairesi tarafından hesaplanmasıdır.

Tarh edilen yani hesaplanan vergi, mükellefe tebliğ edilir, mükellef tarafından itiraz edilmez ise tarhiyat  tahakkuk etmiş olur, diğer bir anlatımla  vergi borcu kesinleşir.

VUK 34. maddesince ikmalen veya resen tarh edilen vergi mükellefe tebliğ olur. İdari Yargılama Usulü Kanunu  7’inci maddesince, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları tarhiyatı, mükellefe tebliğ edildiğinde, 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması gereklidir. Tebliğden itibaren 30 gün içinde dava açılmazsa vergi tahakkuk etmiş olur.

VUK Madde 114 tarh zamanaşımını düzenlemiştir. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre zamanaşımı ne kadardır?

Kanunun 102.maddesi ‘Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı

başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.’ düzenlemesini getirmiştir.

Uygulamada vergi daireleri alacakları sıkı takip etmekte, zamanaşımına uğratmamak için prosedürü işletmektedir. Ancak yine de prosedürün takip edilerek zamanaşımına uğrayıp uğramadığı kontrol edilmelidir.

Görüldüğü üzere mevzuatta 5 yıllık bir zamanaşımı düzenlenmiştir. Üzerinden 5 yıl geçmiş bir işlem yeni  tarh edilmiş ise zamanaşımı gündeme geleceğinden zamanaşımı itirazı ile 30 gün içinde vergi mahkemesinde iptal davası açmakta fayda vardır.

SEZGEN HUKUK BÜROSU

Av.Mehmet Mert SEZGEN

Related Posts

blank

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Silinir?

Adli Sicil Nedir? Adli sicil, bir kişi hakkında verilmiş kesin mahkeme kararlarının saklandığı bir kayıttır. Bu kayıtta sadece kesinleşmiş kararlar bulunur. Yani mahkemenin devam ettiği durumlar bu kayda dahil edilmez. Örnek: Ahmet, bir suçla ilgili mahkemeye çıkarıldı. Bu dava hâlâ...

Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez

Çocuğun Soyadı Değişiklikleri Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural...
blank

Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler

Narsisizm Nedir? Narsisizm kelimesinin etimolojik kökeni, Yunan mitolojisinde su kenarında kendi yansımasına aşık olan ve bu yüzden hayatını tüketen Narkissos karakterine dayanır. Psikolojik literatürde ise bu terim, genellikle başkalarından onay alarak özsaygılarını yükseltmek isteyen bireyler için kullanılır. Bu insanlar, alınan...
blank

Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis

Narsisti Anlamak Mümkün Mü? Narsist kişilerle bir hayat sürdürmeye çalışmak, patlak lastikle yol almak gibidir. Çok enerji ister çok emek ister çok yorucudur. Boşanma davaları öncesinde danışmanlık verdiğimiz müvekkillerin hikayelerine çalışırken psikolog ve akademisyenlerin çalışmalarından yararlandık. Bu yazıda verdiğimiz 9...
blank

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı

Kaan KAZGAN VS Savaş CEBECİ Bu makalede, Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasında yaşanan medyatik provokasyonları, bu provokasyonların profesyonel dövüşçülerin kariyerlerine olan etkilerini ve sporda saygınlık ve profesyonellik boyutunda çektiğimiz youtube videosundan kesitler aktaracağız. 1.Medyatik Atışmalar Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Bilmeniz Gerekenler 1. Ayırt Edici Marka Seçimi: Markanın tescil edilebilmesi için en temel özelliklerden biri ayırt edicilik kapasitesidir. Bu, bir markanın, sektöründe veya piyasada var olan diğer markalar arasında, tüketicinin zihninde net bir şekilde ayırt edilebilir...
blank

Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?

Savcılık Dosyaları Neden Gizlidir? Savcılık dosyalarının içerdiği bilgilere erişimin kontrol altında tutulması, hem bireylerin özel hayatlarının korunması hem de adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. 1. Gizliliğin Önemi Savcılık Soruşturmalarının Etkinliği: Gizlilik ilkesi, soruşturma sürecinin...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?

Hukuk dünyasında, yargılama süreçleri genellikle belirli protokoller ve prosedürler çerçevesinde ilerler. Türkiye’de, birçok dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) çerçevesinde ön inceleme duruşmasıyla başlar. Ancak, İcra Mahkemelerine yapılan başvurular, bu genel prosedürün dışında bir yere sahip olabilir. Özellikle, İcra Mahkemelerine yapılan...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?

Bankalar Neden Hisse Senedi Saklama Ücreti Alır? Hisse senedi saklama ücreti, yatırım hesabınızı yöneten aracı kurumun, hisse senetlerinizi saklamak için talep ettiği bir ücrettir. Bu ücret genellikle yıllık bazda kesilir ve hesap bakiyenizden otomatik olarak düşülür. Saklama ücretinin amacı, yatırımcıların...
blank

آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)

برای افرادی که در حال جستجوی پناهندگی در ترکیه هستند یا در این فرآیند هستند، درک مسیرهای موجود برای ورود به ترکیه و فرمالیت‌های مرتبط بسیار مهم است. در اینجا یک راهنمای جامع با سناریوهای احتمالی است: سناریو ۱: ورود...
blank

Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law

As one of Turkey’s leading legal teams in the field of immigration law, we consider it our duty to provide legal support to foreign nationals residing in the country. We have extensive experience in critical issues such as deportation orders...
blank

Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri

Türkiye’nin Lider Yabancılar Hukuku Ekibi Olarak İnsan Hakları ve Göç Politikalarına Katkımız Yabancılar hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen avukatlık ekiplerinden biri olarak, ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki destek sağlamayı bir görev biliriz. Özellikle sınır dışı edilme kararları ve geri...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor