Metro raylarına düşerek bacağı kesilen kişinin tazminat hakkı.

Olayda mağdur, Bayrampaşa merkezden iş yerine gitmek üzere, tramvaya Sağmacılar istasyonunda binmiş, tramvay istasyonuna geldiğinde biraz da ağır hareketlerle metrodan inerken, henüz sarı çizgiyi geçmeden metronun kapılarını kapatarak hareket etmesi üzerine metroyla rayların arasına düşerek sol ayağı diz altından kopmuştur.

2005 yılında olan kazada diz altı nedeniyle kesilmede %36 maluliyet raporu davalı işletmeye de %20 kusur verilmiştir.

  • Yüksek mahkeme davanın yolcu taşıma sözleşmesinden kaynaklandığını BK125 ve BK146.maddeleri gereği 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğuna,
  • Yolcu taşıma sözleşmesi ticari ilişki kabul edilmiştir,
  • Ticari ilişki nedeniyle avans faize hükmedilmiştir,
  • Avans faizi ilk protezin takıldığı tarihten itibaren hesaplanmıştır.

EMSAL KARAR;

11. Hukuk Dairesi         2017/4109 E.  ,  2019/1032 K.

 “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : MAHKEMESİ …. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen …/…/2016 tarih ve 2014/851 E – 2016/858 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nce verilen …/07/2017 tarih ve 2017/302-2017/412 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkili …’ün, 11/07/2005 tarihinde ikamet ettiği Bayrampaşa merkezden çalıştığı…de bulunan iş yerine gitmek üzere, davalının işlettiği tramvaya Sağmacılar istasyonunda bindiğini, … istasyonuna geldiğinde biraz da ağır hareketlerle metrodan indiğini, müvekkili iner inmez henüz sarı çizgiyi geçmeden metronun kapılarını kapatarak hareket etmesi üzerine metroyla rayların arasına düşerek sol ayağı diz altından koptuğunu, bu kaza sonucu davacı …’ün sürekli iş gücü kaybı (maluliyet) nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini için … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/264 E. sayılı dosyası ile açılan davada davacının sol bacağının diz altından kesilmesi nedeniyle %36 oranında malul olduğu, davalı işletmeninde %20 oranında kusurlu bulunduğunun belirlendiğini, anılan dosya ile verilen kararın kesinleştiğini, davacı …’ün sol bacağının diz altından kesilmesi nedeniyle ömür boyu protez kullanması zorunlu olduğunu, bu protez gideri nedeniyle uğradığı maddi zarardan olayda kusuru bulunan davalı işletmenin sorumlu olduğunu, bir bacağının diz altından kesilmesinin davacı ve birlikte yaşadığı anne ve babasına tarifi ve telafisi imkansız acı ve elem vermiş olup halende bu acı ve elem devam etmekte olduğunu, sürekli çocuklarını bu şekilde görmenin anne ve babasının ruhsal bütünlüğünü bozmaya devam ettiğini ileri sürerek davacı için protez gideri nedeniyle uğradığı maddi zararlara karşılık şimdilik ….000,00 TL maddi tazminatın, malul kalan … için 75.000,00 TL manevi tazminatın, kazalının annesi … için 20.000.00 TL manevi tazminatın, kazalının babası … için 20.000.00 TL manevi tazminatın, 11.07.2005 olay tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans (ticari temerrüt) faizini talep etmiş, davacı vekilince protez bedeline ilişkin talep …/…/2014 tarihinde ıslahla 20.000,00 TL’ye çıkarılarak talep edilmiştir.

Davalı vekili, davanın zamanaşımından reddinin gerektiğini, davacının iddia ettiği kazanın 11.07.2005 tarihinde meydana geldiğini, bahse konu kaza sebebiyle Borçlar Kanununda belirtilen zamanaşımının iki yıl olduğunu, davanın yaralama ile sonuçlandığından davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görüleceğinden görev yönünden itirazlarının olduğunu, davacının yaptığı kaza ile ilgili açılan dava dosyasında makinist lehine karar ile sonuçlandığını, davacı, işbu dava konusu ile aynı konuda … …. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/264 Esas sayılı dosyasında dava nedeniyle müvekkilinin davacıya 146.677,93.TL ödeme yaptığını, davacıya … Sigorta tarafından ….456.TL ödendiğini, bu ödemelerin dikkate alınmadığını, davacının tüm tedavileri yaptırılmış ve hastane gideri olarak ödemede bulunulduğunu, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için yapılan ödemelerin göz önünde bulundurulması zarureti olduğunu, davacıya, … tarafından malul – sürekli iş göremezlik aylığı bağlanması gerektiğini, bunun için SGK’ye davacının başvurması gerektiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; dava, yolcu taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan ölüm veya cismani zararlara ilişkin davalarda ….’nın 767/5. Maddesi (6012 sayılı …’nın 855. maddesi) hükmü uyarınca aynı maddedeki zamanaşımı süresi uygulanmayacağından, bu davalar BK.’nın 125. Maddesi (6098 sayılı Kanununun 146. maddesi) gereğince on yıllık zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle davanın zamanaşımına uğramadığı, uyuşmazlık taşıma hukukunu ilgilendirdiğinden, …’nın 4. maddesinin 1.bendi uyarınca davanın …’nın 4. maddesine göre ticari dava niteliğini taşıdığını, olayın meydana geldiği yer Bayrampaşa ilçesine bağlı olduğundan ve olayın meydana geldiği yer mahkemesi de yetkili olduğundan mahkemenin iş bu davaya bakmaya yetkili olduğu, olaya ilişkin kesinleşen … …. ATM’nin 2011/264 Esas ve 2012/67 Karar sayılı dosyasında; davalı şirketin …. derecede kusurlu olup, davalının kusurunun %20 olduğu, 11.07.2005 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde Davacı …’in sol bacağının diz altından kopması ve ……..2005 gününden başlayarak üç yılda bir yenisi ile değiştirilmek zorunda kalacak olan protez kullanma zorunluluğu nedeni ile; gerçekleşen kazada davacı …’in %80, davalının ise %20 kusurlu olduğu, davacı …’e 11…..2005 tarihinde kalıcı protez takılmasının tıbben mümkün olabileceği, uygulanacak protezin üç yılda bir değiştirilmesi gerektiği ve protezin ömür boyu kullanılması gerektiği, davacının bu zararın 31.497,77 TL lik kısmından sorumlu olduğu, …/…/2014 tarihli dilekçesi ile protez bedeline ilişkin dava değerini ıslah ile 20.000,00 TL ye yükselttiği, davacının 11/07/2005 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde … yaşında iken sol ayağının diz altından kopması sonucunda ömür boyu protez kullanmasının gerekmesi ve olayın oluş şekli, tarafların olayın oluşumundaki kusur oranları, meydana gelen zarar, olay tarihi ve tarafların konumu nazara alınarak davacılar yararına bir miktar tazminata hükmetmek gerektiği gerekçesiyle davacı tarafın protez bedeli talebine ilişkin 20.000,00 TL tazminatın 11/…/2005 tarihi olan ilk protezin takıldığı tarihten itibaren davanın ticari dava niteliği taşıması nedeniyle değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiliyle davacıya verilmesine, davacı … yararına ….000,00 TL, davacı … yararına 4.000,00 TL, davacı … yararına 4.000,00 TL manevi tazminatın, olay tarihi olan 11/07/2005 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.

Mahkeme kararına karşı, taraf vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesince, dosya üzerinden yapılan isitnaf incelemesinde; tarafların sosyal ekonomik durumları, kazada kusur durumları, somut olayın ceryan tarzı dikkate alınarak oluşturulan mahkemenin gerekçesi ve takdirine göre yasa ve usule aykırılık bulunmadığı, emsal Yargıtay kararları da dikkate alındığında, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklanan somut uyuşmazlıkta eski … 767/5 yeni … 855 maddeleri yollamasıyla eski BK 125 yeni TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu, kaza tarihi itibariyle gerek dava gerekse ıslah tarihinde zaman aşımı süresi dolmadığı, … 4 ve …/… maddesine göre tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu düzenlemesi de gözetildiğinde, davalı vekilinin avans temerrüt faizi yürütülmesinin yasal olduğu, dosyadaki deliller ile bilirkişi rapor içeriğindeki tespitler ışığında

 kurulan hüküm yönünden oluşturulan gerekçede davalı vekilinin diğer istinaf nedenlerinin karşılandığı da dikkate alındığında, yasa ve usule aykırılık bulunmadığı gibi, kamu düzenine aykırılık da görülmediği gerekçesiyle taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, tarafların temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye ….202,99 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11/02/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Related Posts

blank

2023 Yılı ZMSS Sigorta Ödeme Asgari Limitleri Teminatlar

ZMSS Teminatı Nedir? Neden Teminat ile Sınır Koyulur ? Sigorta, belirli bir riskin finansal sonuçlarını paylaşmayı amaçlayan bir mekanizmadır. Bu yüzden, sigorta poliçeleri genellikle belirli bir teminat limiti ile gelir. Bu limit, sigorta şirketinin kabul ettiği maksimum mali sorumluluğu temsil...
blank

Yüzde iz kalması ve tazminat

Trafik Kazası Sonucu Yüzde Yara İzi ve Tazminat Hakları Yüzde veya görünür yerlerdeki zararın tazminat hukukundaki yerini belirlemek için sakatlık sonucu doğan tazminat ile ekonomik geleceğin sarsılmasının farkının ortaya koymak gerekir. Bir kaza sonucu kişinin sakat kalması günlük hayatında kazadan...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor