İcra ve Davada e- ihale elektronik açık artırma usulü  

Elektronik ihale nedir taşınmaz neden satılır?  

Duruşmalar dahi artık elektronik yapılmaya başladı. Taşınır, taşınmaz ihaleleri de artık elektronik oldu.  

Ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmazın taksimi mümkün olmadığı takdirde, ortaklar taşınmazın satışı yoluyla paydaşlığı gidermeye karar verebilirler. Satış memuru bu süreçte görevlendirilir ve ortakların isteği doğrultusunda satış gerçekleştirilir.  02.01.2023 tarihi itibariyle tüm ülkede elektronik satışa geçildi.


Satışı icra müdürlüğü mü yapar yoksa sulh hukuk mahkemesi mi ?  

İcradan kaynaklı bir satış varsa icra müdürlüğü tarafından satış işlemleri yürütülecektir.  

Ortaklığın giderilmesinden kaynaklı bir satış mevcutsa Sulh Hukuk mahkemesi bünyesinde kurulu satış memurluğu işlemleri yürütecektir.  

Satış memuru, görevlendireceği bir bilirkişi vasıtasıyla taşınmazı inceleyerek bir kıymet takdirinde bulunur ve mahkeme tarafından belirlenen “arttırma başlangıç tarihi” ile birlikte satış işlemi başlatılır. 

İlan ne zaman yapılır ?  

Arttırma başlangıç tarihinden, en az 15 gün önce ilan edilir. Genellikle ilanlar satıştan 2 3 ay öncesinde yapılmaktadır.  

Ne kadar teminat yatırmalıyız ?  

Muhammen kıymetinin yüzde onu kadar teminat ihaleden önceki gün  saat 23.30 kadar yatırılmalıdır.  

Hissedar teminat yatırmak zorunda mı?

Satılacak yerde hissem var teminat yatırmak zorunda mıyım şeklinde sorular her gün sorulmaktadır. Hissenizin miktarı %10 üzerindeyse satış için teminat yatırmanıza gerek kalmayacaktır.

Hissedarın satışa katılması için ne yapması gerekir ?

Hissedarın satışa katılması için satış müdürlüğüne bir dilekçe sunması ve pey sürmek için talepte bulunması gerekir.

Giriş linki nedir ?  

Elektronik Satış Portalı: https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/giris.jsp 

Elektronik Satış Portalı, taşınmazların satış işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan bir sistemdir. 

Satılacak malın nitelikleri gibi konularda gazete ilanı ve Elektronik Satış Portalı’nda farklı bilgiler yer alıyorsa, Elektronik Satış Portalı’ndaki bilgiler geçerli kabul edilir. 

blank

Teklif verme süresi nedir ? 

İhalenin açık olduğu bir hafta boyunca sistem üzerinden teklif verilebilir ve diğer teklifler görülebilir. Kişisel verilerin korunması gereği sistemdeki teklifi verenlerin isimleri gizli tutulur. İhale en yüksek teklifi veren üzerine kalır.  

Elektronik Satışta Kimlerin Teklif Verdiğini Görebilir Miyiz ?

Elektronik satışta kimlerin teklif verdiği gizli tutulur. Hatta bir kişi yüzlerce kez teklif verebilir. Aşağıdaki ekranda teklif sayısı yazan bölüm verilen her bir teklifi gösterir. Bir kişinin mi 6 teklif verdiğini yoksa 6 kişinin mi birer teklif verdiğini dahi bilemeyiz.

blank

Elektronik ihalenin farkı nedir ?  

Eski usulde elektronik ortamda teklif verilmesi akabinde açık artırmaya fikizi bir salonda ilan edilen tarihte ve saatte devam edilirdi. Fiyat elektronik tekliflerden artırılmaya başlar katılanlar sırayla pey ileri sürer ve beş dakika içerisinde satış memurunca sonlandırılırdı.  Salondaki artırmada, elektronik ortamdakinin üstünde teklif çıkması muhtemeldi ve elektronik ortamda pey ileri sürenlerin açık artırmaya katılmaları ve tekliflerini orada güncellemeleri gerekiyordu. Bu durum elektronik ihaleyi kısmen işlevsiz kılmaktaydı.

Yeni sistemde ise taraflar fiziken açık artırma salonuna gitmemekte her aşama elektronik şekilde ilerlemektedir. Açık arttırmada son on dakika kalmış olmasına rağmen halen taraflar pey ileri sürüyorsa bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma 10 dakika daha uzatılır.  

Emsal satış ilanı  

ÖRNEK SATIŞ İLANI  

blank
blank

MEVZUAT

İCRA İFLAS KANUNU

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:
MADDE 111/b- (Ek:24/11/2021-7343/13 md.)
Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.
Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.
Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve
her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.
Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif
verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.
Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık
artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.
Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.
Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir.

Engelleme işlemi, derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemez.
Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan
işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.
Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle
satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

3 Responses

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor