İcra ve Davada e- ihale elektronik açık artırma usulü  

Elektronik ihale nedir taşınmaz neden satılır?  

Duruşmalar dahi artık elektronik yapılmaya başladı. Taşınır, taşınmaz ihaleleri de artık elektronik oldu.  

Ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmazın taksimi mümkün olmadığı takdirde, ortaklar taşınmazın satışı yoluyla paydaşlığı gidermeye karar verebilirler. Satış memuru bu süreçte görevlendirilir ve ortakların isteği doğrultusunda satış gerçekleştirilir.  02.01.2023 tarihi itibariyle tüm ülkede elektronik satışa geçildi.

blank

Satışı icra müdürlüğü mü yapar yoksa sulh hukuk mahkemesi mi ?  

İcradan kaynaklı bir satış varsa icra müdürlüğü tarafından satış işlemleri yürütülecektir.  

Ortaklığın giderilmesinden kaynaklı bir satış mevcutsa Sulh Hukuk mahkemesi bünyesinde kurulu satış memurluğu işlemleri yürütecektir.  

Satış memuru, görevlendireceği bir bilirkişi vasıtasıyla taşınmazı inceleyerek bir kıymet takdirinde bulunur ve mahkeme tarafından belirlenen “arttırma başlangıç tarihi” ile birlikte satış işlemi başlatılır. 

İlan ne zaman yapılır ?  

Arttırma başlangıç tarihinden, en az 15 gün önce ilan edilir. Genellikle ilanlar satıştan 2 3 ay öncesinde yapılmaktadır.  

Ne kadar teminat yatırmalıyız ?  

Muhammen kıymetinin yüzde onu kadar teminat ihaleden önceki gün  saat 23.30 kadar yatırılmalıdır.  

Hissedar teminat yatırmak zorunda mı?

Satılacak yerde hissem var teminat yatırmak zorunda mıyım şeklinde sorular her gün sorulmaktadır. Hissenizin miktarı %10 üzerindeyse satış için teminat yatırmanıza gerek kalmayacaktır.

Hissedarın satışa katılması için ne yapması gerekir ?

Hissedarın satışa katılması için satış müdürlüğüne bir dilekçe sunması ve pey sürmek için talepte bulunması gerekir.

Giriş linki nedir ?  

Elektronik Satış Portalı: https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/giris.jsp 

Elektronik Satış Portalı, taşınmazların satış işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan bir sistemdir. 

Satılacak malın nitelikleri gibi konularda gazete ilanı ve Elektronik Satış Portalı’nda farklı bilgiler yer alıyorsa, Elektronik Satış Portalı’ndaki bilgiler geçerli kabul edilir. 

blank

Teklif verme süresi nedir ? 

İhalenin açık olduğu bir hafta boyunca sistem üzerinden teklif verilebilir ve diğer teklifler görülebilir. Kişisel verilerin korunması gereği sistemdeki teklifi verenlerin isimleri gizli tutulur. İhale en yüksek teklifi veren üzerine kalır.  

Elektronik Satışta Kimlerin Teklif Verdiğini Görebilir Miyiz ?

Elektronik satışta kimlerin teklif verdiği gizli tutulur. Hatta bir kişi yüzlerce kez teklif verebilir. Aşağıdaki ekranda teklif sayısı yazan bölüm verilen her bir teklifi gösterir. Bir kişinin mi 6 teklif verdiğini yoksa 6 kişinin mi birer teklif verdiğini dahi bilemeyiz.

blank

Elektronik ihalenin farkı nedir ?  

Eski usulde elektronik ortamda teklif verilmesi akabinde açık artırmaya fikizi bir salonda ilan edilen tarihte ve saatte devam edilirdi. Fiyat elektronik tekliflerden artırılmaya başlar katılanlar sırayla pey ileri sürer ve beş dakika içerisinde satış memurunca sonlandırılırdı.  Salondaki artırmada, elektronik ortamdakinin üstünde teklif çıkması muhtemeldi ve elektronik ortamda pey ileri sürenlerin açık artırmaya katılmaları ve tekliflerini orada güncellemeleri gerekiyordu. Bu durum elektronik ihaleyi kısmen işlevsiz kılmaktaydı.

Yeni sistemde ise taraflar fiziken açık artırma salonuna gitmemekte her aşama elektronik şekilde ilerlemektedir. Açık arttırmada son on dakika kalmış olmasına rağmen halen taraflar pey ileri sürüyorsa bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma 10 dakika daha uzatılır.  

Emsal satış ilanı  

ÖRNEK SATIŞ İLANI  

blank
blank

MEVZUAT

İCRA İFLAS KANUNU

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:
MADDE 111/b- (Ek:24/11/2021-7343/13 md.)
Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.
Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.
Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve
her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.
Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif
verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.
Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık
artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.
Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.
Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir.

Engelleme işlemi, derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemez.
Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan
işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.
Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle
satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

3 Responses

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor