Category

İcra Hukuku

İcra takiplerinde gözden kaçan istisnaları değerlendiriyor, borca batık müteahhitlerin ve şirketlerin alacakları üzerine konulabilecek hacizler gibi istisna konular üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İcrada taşınmazların satılması ve satış isteme sürelerinin kesilmesi için eskiden icra memurunun takdir ettiği ortalama bir bedel belirlenir ve yatırılırdı. Ancak bu durum ülkenin her yerinde farklı tutarlarda satış avansı belirlenmesine mahkemelerin de farklı uygulamalarına neden oluyordu. Örnek vermek gerekirse, Çanakkale Adliyesi’nde uygulamada istenen satış avansı gayrimenkul başına 1000 TL belirlenirken, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde İcra...
Read More
İcra ve Davada e- ihale elektronik açık artırma usulü   Elektronik ihale nedir taşınmaz neden satılır?   Duruşmalar dahi artık elektronik yapılmaya başladı. Taşınır, taşınmaz ihaleleri de artık elektronik oldu.   Ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmazın taksimi mümkün olmadığı takdirde, ortaklar taşınmazın satışı yoluyla paydaşlığı gidermeye karar verebilirler. Satış memuru bu süreçte görevlendirilir ve ortakların isteği...
Read More
Yedieminin tazminat sorumluluğu nedir hangi hallerde sorumlu olur nasıl dava açılır malın bedelinden sorumluluk
Read More
Borçlu borcu taksitlendirebilir mi ?  İİK 111 maddesi borcun taksitlendirmesini düzenler.   Borçlunun borcu taksitlendirmek için icra müdürlüğüne talepte bulunması mümkündür. Borçluların tamamı ödeme vaadi ile taksit istemekte ancak taksit geldiğinde sürekli ertelemektedir. Devlet borçtan kendisi sorumlu olmamak için alacaklının alacağına tahsil etmesini garanti etmeden taksitlendirme yapamaz. Taksitlendirme için alacaklının rızasına da ihtiyaç yoktur. Ancak bunun...
Read More
İcra takibi harçları ne kadar tutar ? İcra takip masrafı nedir ? İcra takibine başlarken bir miktar harç peşin alınır. Buna peşin harç denir. Peşin harç takip çıktısı tutarın binde 5 oranındadır. Başvuru harcı da ayrıca ödenmelidir. Başvuru harcı maktudur. İcra başvuru harcı 2021 yılı için 59,30 TL dir. İcra takibinde vekaletname varsa vekalet suret...
Read More
Bono zamanaşımına uğradıysa icra takibine konulurken, takip tarihinden itibaren faiz işletmek, takip önce faiz işletmemek gerekir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında tartışıldığı üzere takip öncesi faiz işletilmesi borca itiraz sebebi olacaktır. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU 25.12.2019 T. E: 1, K: 8 ‘Hâl böyle olunca, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına...
Read More
Süresinde bankaya ibraz edilmeyen çek adi havale hükmündedir. Kambiyo takibi yapılamaz. Sadece sebepsiz zenginleşme hükümleri (2 ve 10 yıllık zamanaşımı unutulmamalı) Aradaki temel ilişkiye dayanarak istenmesi mümkündür. Genel hükümlere göre yapılacak incelemede (itirazın iptali davası) taraflar arasında ticaret varsa ticari defterler getirilerek bilirkişi incelemesine tabi tutulmalıdır. İSPAT YÜKÜ: İspat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini ortaya koyma görevi...
Read More
12. Hukuk Dairesi 2019/14054 E. , 2020/6438 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten...
Read More
Yargıtay’ın yorumuna göre ‘ipotek ettiği taşınmaz hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler,...
Read More
Açık artırmadan alınan gayrimenkulün tahliyesi konusunda açık düzenleme bulunmaktadır. Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma: Madde 135 – Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. (Değişik 6/6/1985-3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir...
Read More
1 2 3
× Avukata Sor