İcra Dosyasının Düşmesi Nedir? Kapalı İcra Dosyası Nedir?

İcra Dosyalarının Düşme Süreleri

I. İcra Dosyalarında Dosyanın İşlemden Kaldırılması

İcra dosyalarında, genel bir kural olarak, eğer 1 yıllık süre içinde herhangi bir hacze yönelik işlem yapılmazsa, dosya “takipsizlik” nedeniyle işlemden kaldırılır. Bu durum, dosyanın geçici bir süre için askıya alınmasını ifade eder ve alacaklının belirli bir süre içinde takibi yeniden başlatmaması durumunda sürecin sona ermesine yol açar.


UYAP’ta Kapalı Görünen İcra Dosyası Nedir? İcra Dosyası Nasıl Kapalıya Düşer?

Borcunuz var ancak UYAP’a girince icra dosyasının kapalı olduğunu gördünüz. Bunun anlamı alacaklı kişi veya avukatı icra dosyasında bir sene boyunca alacağı almak için hacze ve icraya yönelik hiçbir talep açmamış demektir.

İcra işlemi yapılmayan dosyalar sistemi tıkamasın diye 1 sene boyunca işlem yapılmamışsa o dosya takipsizlik nedeniyle kapalıya düşer.

Alacaklı Olduğum Dosya UYAP’ta Kapalı Görünüyor Bu Ne Anlama Gelir?

Alacaklı olduğunuz dosyada avukat varsa ve UYAP’ta alacaklı olduğunuz dosya kapalı(takipsizlik) şekilde görünüyorsa avukatınız dosyada işlem yapmamış ve dosya kapalıya düşmüş demektir.

Kapalı Dosyadan Hacze Çıkılır Mı? Kapalı Dosyadan Eve Hazce Gelirler Mi? Kapalı Dosyadan Araba Haczi Olur Mu?

Kapalı dosyadan hacze çıkılması mümkün değildir. Kapalı dosyadan haciz talebi ileri sürülemez. Öncelikle dosyanın harç yatırılarak yenilenmesi gerekir. Kapalı dosya uykuya dalmış dosya gibidir. Aktif olarak işlem yapılamaz.

blank

Dosyam Kapalı Görünüyor Ne Yapmalıyım?

Borçlu olduğunuz icra dosyası kapalı görünüyorsa zamanaşımı süresinin dolmasını bekleyebilirsiniz. Alacaklı zamanaşımı süresi dolduktan sonra dosyayı yenilerse icranın geri bırakılması için icra hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz.

II. İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Karar

İcra dosyaları, genellikle 10 yıllık sürenin dolmasıyla, bazı özel durumlarda ise 5 yıllık sürenin dolmasıyla zaman aşımına uğrar. Kambiyo senetlerinde ise bu süre 3 yıldır.

Zaman aşımına uğrayan borçlar için icra hukuk mahkemelerinde açılan “icranın geri bırakılması davası” sonucunda, icranın geri bırakılmasına karar verilebilir. Bu kararın alınmasıyla, icra süreci resmi olarak sona erer.

Alacaklının, bu karara karşı 7 gün içinde genel mahkemelerde dava açmaması durumunda, icranın geri bırakılması kesinleşir. Bu süreler, Türk Borçlar Kanunu’nun 146 ve 147. maddelerine dayanmaktadır.


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takip dosyası üzerinden borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, ödeme emrinin 15.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, takip dayanağı bononun kambiyo senedi vasfına haiz olduğu, bu nedenle 3 yıllık zaman aşımı süresine tâbi olduğu, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının 28.12.2015 ve 29.03.2016 tarihlerinde haciz talebinde bulunduğu, bu taleplerin zaman aşımını kesen işlemler niteliğinde olduğu, 29.03.2016 tarihinden sonra 11.02.2021 tarihine kadar zaman aşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINAT.C. Yargıtay 12.HUKUK DAİRESİ Esas:2022-8384 Karar:2023-1321 Karar Tarihi:02.03.2023

blank

III. İcra Mahkemesinin Kararıyla Takibin Durdurulması veya İptali

İcra ve İflas Kanunu’nun 71. maddesine göre, borçlu takibin kesinleşmesinden sonra borcunu ödediğini veya alacaklının kendisine süre verdiğini belgeleyebilirse, icra takibinin durdurulması veya iptali için icra mahkemesine başvurabilir. Aynı şekilde, borçlu borcun zaman aşımına uğradığını iddia ederse, bu iddia mahkeme tarafından resmi belgelerle incelenir ve icranın devamına veya geri bırakılmasına karar verilir.

İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali:
Madde 71 – (Değişik: 18/2/1965-538/42 md.)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini
yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir
belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri
sürecek olursa, 33 a. Maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

IV. İlamın Zaman Aşımına Uğradığı İddiası

İcra ve İflas Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca, icra takibinin temelini oluşturan ilamın zaman aşımına uğradığı iddiası, icra mahkemesi tarafından resmi vesikalarla incelenir. Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içinde, zamanaşımının gerçekleşmediğini kanıtlamak amacıyla genel mahkemelerde dava açabilir.

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası :
Madde 33/a – (Ek: 18/2/1965-538/18 md.)
İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları
icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına
veya devamına karar verilir.
Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra,
zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava
açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil
eder.
İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da
uygulanır.

V. Zamanaşımı Süreleri

Türk Borçlar Kanunu’nun 146 ve 147. maddelerine göre, çeşitli alacaklar için farklı zamanaşımı süreleri belirlenmiştir. Genel olarak, alacakların çoğu 10 yıllık zamanaşımına tabidir, ancak bazı özel alacak türleri (örneğin kira bedelleri, ücretler ve perakende satışlardan doğan alacaklar) için 5 yıllık bir zamanaşımı süresi uygulanır.

A. Süreler
I. On yıllık zamanaşımı
MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık
zamanaşımına tabidir.
II. Beş yıllık zamanaşımı
MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:

 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.
 2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta
  ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.
 3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.
 4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri
  ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya
  ortaklar arasındaki alacaklar.
 5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı
  dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar.
 6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi
  dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor