Şirketin Tasfiyesine Karar Verilirse Ne Olur ?

Mahkeme şirketin tasfiyesine karar verdikten sonra tasfiye süreci başlayacaktır.

Mahkemece, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 536/3’e göre tasfiye memurunu da atanır. TTK 533/1’e göre, feshedilen şirket tasfiye durumuna girer.

TTK 533/2’ye istinaden, tasfiye sürecindeki şirket, tasfiye tamamlanana kadar tüzel kişiliğini sürdürür ve “tasfiye halinde” ifadesi eklenmiş ticaret unvanını kullanır. Bu durumda, organlarının yetkileri yalnızca tasfiye amaçlıdır.

TTK 535/1’e göre, şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, organlarının görev ve yetkileri, sadece tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan ve ancak tasfiye memurları tarafından yürütülemeyen işlemlere sınırlanır. TTK 535/2’ye göre, tasfiye sürecinde gerekli olan konularda karar vermek üzere genel kurul, tasfiye memurları tarafından toplantıya davet edilir.

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sıralı Bir Şekilde Tasfiye Süreçleri Hangi Adımlardan Geçmektedir?


A – Başlangıç Envanteri ve Bilançosunun Oluşturulması
B – Alacaklıların Bildirilmesi ve Haklarının Korunması
C – Ek Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi
D – Tasfiye Sonuçlarının Paylaştırılması
E – Kayıt Defterlerinin Muhafaza Edilmesi

Limited Şirket Tasfiye Edilirse Ne Olur? LTD Nasıl Tasfiye Edilir? LTD Şirketi Malları Nasıl Paylaştırılır?

Tasfiye; şirketin devam eden faaliyetlerini durdurma, malvarlığını nakite dönüştürme, alacaklarını tahsil etme, borçlarını ödeme süreçlerini içerir ve bu işlemlerin sonunda kalan pozitif tasfiye tutarının şirket pay sahiplerine dağıtılması ile birlikte şirketin ticaret sicilinden silinme işlemlerinin tamamını kapsar.

Anonim Şirket Tasfiye Hükümleri Uygulanır

Türk Ticaret Kanunu’nun 636. maddesinde, limited şirketin tasfiyesine ilişkin özel hükümlerin öngörülmediği, bu durumda anonim şirketin tasfiyesine dair hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Şirketin Tasfiye Halinde Olması İcrayı Durdurmaz

Şirketin tasfiye halinde olması icraya durduran bir sebep değildir. Alacaklılar ellerindeki kamyon senetlerini ve faturaları icraya koyabilir açılmış davaları mahkeme kararları çıkmış ise ilamı icra edebilir. 

Tasfiye Sürecinin Sonunda Kalan Varlıkların Dağıtılması İçin Belli Bir Süre Var mıdır?


Alacaklılara yapılan üçüncü çağrı tarihinin üzerinden altı ay geçmeden, kalan varlık dağıtılmamalıdır. Ancak, durum ve koşullara bağlı olarak, eğer alacaklılar için herhangi bir risk söz konusu değilse, mahkeme altı ay sürenin dolmasını beklemeden de dağıtımın yapılmasına izin verebilir (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Madde 543/2).

blank

Tasfiye Halinde İbaresi Neden Konulur? Amacı Nedir?

Bir şirket tasfiye sürecine girdiğinde, şirketin adının başına “Tasfiye Halinde” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. Bu durumun birkaç sebebi vardır:

  1. Üçüncü tarafların bilgilendirilmesi: Şirketle işlem yapacak olan üçüncü kişiler, şirketin tasfiye halinde olduğunu bu ibare sayesinde bilmekte ve böylelikle hareket etmektedirler.
  2. Organların yetkilerinin sınırlanması: Tasfiye sürecine girmiş olan bir limited şirketin mevcut organları -müdür veya müdürler kurulu ve genel kurul- görevlerine devam ederken, yetkileri sadece tasfiye süreciyle alakalı işlemleri gerçekleştirebilecek şekilde sınırlanır.
  3. Gerçek durumun yansıtılması: Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, ticaret unvanı gerçeği yansıtmalı ve üçüncü kişilerde yanıltıcı bir izlenim oluşturmamalıdır. Dolayısıyla, tasfiye sürecine girmiş bir şirketin durumunu “Tasfiye Halinde” ibaresi net bir şekilde ifade eder.
  4. İmza yetkililerinin sorumluluğu: İmza yetkilisi olan kişiler, imzalarını atarken “Tasfiye Halinde” ibaresini içeren şirket unvanını kullanmalıdırlar. Aksi takdirde, hem şirket hem de imza yetkilileri hukuki sorumluluk taşır. Bu ibarenin bulunmaması işlemin geçerliliğini etkilemez ancak yukarıda belirtilen sebeplerle önemlidir.

Tasfiyede Olduğunu Bildirmeyen Müdürlere Karşı Sorumluluk Davası EMSAL DAVA

Müvekkilimiz bir inşaat firmasının  başka bir şirkette ortak olarak almış olduğu büyük bir inşaat projesinde diğer ortak şirketin tasfiye halinde olmasına rağmen ve bunu belirtmeyerek bankadan kredi alamaması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi kaynaklı müvekkil şirketin uğradığı zararın tazmini için bir dava açtık.  

Yıldızbey Limited Şirketi, sona erme kararı alarak tasfiye sürecine girmiştir. Şirketin müdürleri Ahmet Bey ve Mustafa Bey, tasfiye memuru ise Selim Bey’dir. Tasfiye sürecine giriş öncesinde, Altınkılıç Ltd. ile köprü inşaat işi için anlaşma süreci devam etmekteydi. Ancak bu sırada Yıldızbey Ltd. tasfiyeye girmiştir.

İnşaat işi alınmış ve Altınkılıç Ltd. ile ortaklaşa işin yapılması kararlaştırılmıştır ancak Yıldızbey Ltd.’nin tasfiyeye girdiği, şirket müdürleri Ahmet Bey ve Mustafa Bey tarafından Altınkılıç Ltd.’ne bildirilmemiştir. İmzalar, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmeden atılmıştır.

İşi veren Üstün A.Ş., Yıldızbey Ltd.’nin tasfiyeye girdiğini öğrenince, güven eksikliği ve ciddiyetsizlik nedeniyle sözleşmeyi feshetmiştir.

blank

Tasfiye halinde olan şirketin unvanının başına “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmesi, işlem yapacak üçüncü kişilerin şirketin tasfiye halinde olduğunun bilinmesini sağlar. İmzaya yetkili olanlar, unvan altında imza atarken “tasfiye halinde” ibaresini eklemeli, aksi halde hem şirket hem de imza yetkilileri sorumlu olur.

Yıldızbey Ltd. tasfiye halinde olmasına rağmen bunu Altınkılıç Ltd.’ne bildirmemiş ve imza yetkilileri, tasfiye halinde değilmiş gibi davranarak “tasfiye halinde” ibaresi eklenmemiş unvanın altına imza atmışlardır. Bu durum, Altınkılıç Ltd.’nin malzeme ve makina alımları gibi işlemlerle zarara uğramasına yol açmıştır.

Zarara uğrayan Altınkılıç Ltd., uğradığı zararların tazmin edilmesi için hem Yıldızbey Ltd.’ye hem de şirket müdürleri Ahmet Bey ve Mustafa Bey’e karşı (arabulucuya başvurup sonuç alamayınca) dava açmıştır.

Dava halen devam etmektedir.


Şirket Mallarının Satışı ve Paranın Dağıtılması/ Aktiflerin İhaleye Çıkarılması

blank

Tasfiye sürecinin tamamlanması, şirket varlıklarının nakde dönüştürülerek borçların ödenmesini gerektirir. Şirketin nakit durumu borçları ödemek için yeterli olsa dahi, varlıklar yine de paraya çevrilir. Çünkü, borçlar ödendikten sonra, hissedarların hisse bedelleri iade edilir. Ayni sermaye getiren bir hissedar bile, getirdiği unsurun değerlendirildiği ölçüde hisse bedelini geri alır.

Kural Nakit Olarak Paylaşımdır.

Hisse bedellerinin iadesinin ardından kalan miktar, tasfiye bakiyesi olarak kabul edilir ve bu bakiye, ödedikleri sermaye ve varsa imtiyazların ölçüsünde hissedarlar arasında dağıtılır. Bu dağıtım, ana sözleşme veya genel kurul kararında aksi belirtilmediği sürece nakit olarak yapılır. Bu süreç gereği, genel kural, şirket varlıklarının paraya dönüştürülmesidir.

Ana sözleşmede, belirli değerlerin hissedarlara doğrudan iade edilmesi kabul edilmişse, bu hüküm nakde dönüştürme işlemlerinde dikkate alınmalıdır. Nakde dönüştürme işlemleri tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. Ancak, tasfiye memurlarının bu yetkisi, satış usulleri açısından genel kurulun yetkileriyle sınırlıdır.

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor