1. Vekaletname nedir?
 2. Vekaletname neden gereklidir?
 3. Hangi durumlarda vekaletname düzenlenmelidir?
 4. Vekaletname nasıl düzenlenir?
 5. Vekaletname ücreti ne kadardır?
 6. Vekaletnamede neler yer almalıdır?
 7. Vekaletnamenin geçerlilik süresi nedir?
 8. Vekaletnamenin iptali mümkün müdür?
 9. Vekaletname ile ilgili olarak nelere dikkat edilmelidir?
 10. Vekaletname olmadan avukatla çalışmak mümkün müdür?
blank

Vekaletname, bir kişinin hukuki işlemlerini yapması için başka bir kişiyi yetkilendirmesi durumunda düzenlenen resmi bir belgedir. Vekaletname ile vekil olarak atanan kişi, vekalet veren kişinin adına ve hesabına işlem yapabilir. Vekaletname çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, boşanma davası açmak, tapu işlemleri yapmak, şirket kurmak veya feshetmek gibi.

Vekaletname dava açmak ve davaları takip etmek için avukata verilmesi gereken yetkiyi devreden belgedir.

Hangi noter olduğu önemli mi ? Vekaletnameyi hangi noterden almak gerekir ?

Noterlerin tamamı aynı işlemi yapar. Özellikler bir noterin seçilmesine gerek yoktur. Kadıköy 1. Noteri de Beyoğlu 1. Noteri de genel dava vekaletnamesi denildiğinde aynı belgeyi düzenler.

Avukat vekaletname noter onaylı olmak zorunda mı ?

Vekaletname noter onaylı olmak zorundadır. Boş bir kağıt doldurulup imzalanarak vekaletname gücü kazandırılamaz. HMK 76 bu durumu açıkça düzenlemiştir.

Vekâletnamenin ibrazı
MADDE 76- (1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından
onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına
uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne
uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce
onaylanmasına gerek yoktur.

Vekaletname Nasıl Çıkartılır ?

Herhangi bir notere giderek, bilgilerini verdiğiniz avukata genel dava vekaleti çıkarmak istiyorum demeniz yeterlidir.

Vekaletname nasıl çıkartılır sorusunun cevabı ise şöyledir:

 • Türkiye’de yaşayan kişiler notere giderek vekaletname çıkartabilirler. Notere giderken nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi ve vekalet verilecek kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve açık adresi gibi bilgileri yanlarında bulundurmalıdırlar. Noter, vekalet veren kişinin talebine göre uygun bir vekaletname taslağı hazırlar ve vekalet veren kişiye okur. Vekalet veren kişi taslağı onayladıktan sonra noter tarafından düzenlenen vekaletnameyi imzalar ve noter ücretini öder. Noter de vekaletnameyi kaydeder ve vekile teslim eder.
 • Yurt dışında yaşayan kişiler ise Türk konsolosluklarından vekaletname çıkarttırabilirler. Konsolosluklara giderken de yine resmi bir kimlik belgesi ve vekalet verilecek kişinin bilgileri gereklidir. Konsolosluk görevlisi de noter gibi uygun bir vekaletname taslağı hazırlar ve vekalet veren kişiye okur. Vekalet veren kişi taslağı onayladıktan sonra konsolosluk tarafından düzenlenen vekaletnameyi imzalar ve konsolosluk ücretini öder. Konsolosluk da vekaletnameyi kaydeder ve vekile teslim eder.
 • Ancak yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için “Apostil” şerhi konulması gerekir. Apostil şerhi, uluslararası bir anlaşma olan Lahey Sözleşmesi’ne göre yabancı ülkelerde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkelerde tanınmasını sağlayan bir onay işlemidir. Apostil şerhi konsolosluk tarafından veya konsolosluğun bulunmadığı yerlerde ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından konulabilir.
 • Şirket adına düzenlenecek vekaletnamelerde ise imza sirkülerinin notere veya konsolosluğa ibraz edilmesi gerekir. İmza sirküleri, şirket yetkililerinin kimler olduğunu ve hangi işlemleri yapabileceklerini gösteren bir belgedir. Şirket yetkilisi hem şirketi temsilen hem de kendisi adına asaleten vekalet çıkarabilir.

Vekaletname ile verilen yetkiler ise vekaletnamenin türüne ve içeriğine göre değişir. Dava açmak dışında, bir şahıs başka bir şahsa vekaletname verebilir. Günlük hayatta insanların birbirlerine vekaletname verdiğini de sıklıkla görmekteyiz. Genel olarak vekile verilen yetkiler şunlardır:

 • Vekil, vekalet verenin adına sözleşme yapabilir, borç alabilir veya borç verebilir, alacak tahsil edebilir veya borç ödeyebilir.
 • Vekil, vekalet verenin adına tapu işlemleri yapabilir, gayrimenkul alabilir veya satabilir, ipotek koyabilir veya kaldırabilir.
 • Vekil, vekalet verenin adına araç alım satımı yapabilir, ruhsat işlemlerini takip edebilir, trafik cezalarını ödeyebilir.
 • Vekil, vekalet verenin adına vergi beyannamesi verebilir, vergi borçlarını ödeyebilir, vergi iadesi talep edebilir.
 • Vekil, vekalet verenin adına banka hesaplarını yönetebilir, para çekebilir veya yatırabilir, kredi kartı kullanabilir.
 • Vekil, vekalet verenin adına sigorta işlemleri yapabilir, poliçe alabilir veya iptal edebilir, hasar tazminatı talep edebilir.

Vekaletname ile verilen yetkiler bunlarla sınırlı değildir. Vekalet veren ve vekil arasında yapılan sözleşmede belirlenen konulara göre vekile daha fazla veya daha az yetki verilebilir. Örneğin; şirket kurmak için verilen vekaletname ile sadece şirket kurma ve yönetme yetkisi verilebilir.

Avukata Verilen Vekaletnamede Özel Yetki Gerektiren Durumlar

Genel dava vekaleti ile avukat sadece normal davaları açabilir ve takip edebilir. Eğer vekilden ayrıca özel yetki gerektiren bir iş istenirse vekaletnamede yazılması gerekir. Vekaletname ile verilen yetkilerin bazıları özel yetki gerektirmektedir.

Özel yetki gerektiren durumlar şunlardır:

 • Vekilin kendisiyle veya üçüncü kişilerle sözleşme yapması
 • Sağlık verilerinin alınması
 • Bankada hesap açma
 • Bankadan para çekme
 • Vekilin taşınmaz mal satın alması veya satması
 • Araç alım satımı
 • Gayrimenkul kiralama ve kiraya verme
 • Vasi tayini
 • Evlat edinme
 • Vekilin ipotek kurması veya kaldırması
 • Vekilin miras bırakanın yerine geçmesi
 • Vekilin feragat etmesi veya sulh olması
 • Mirasın kabulü- mirasın reddi
 • Vekilin boşanma davası açması veya kabul etmesi

HMK

Davaya vekâletin kanuni kapsamı
MADDE 73- (1) Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar
saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün
işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna
ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine
ilişkin yetkiyi kapsar.
(2) Belirtilen bu yetkiyi kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, karşı taraf
yönünden geçersizdir.


Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller
MADDE 74- (1) Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez,
davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez,
başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem
sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez,
karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin
fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği
açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez

Ahzu Kabz Nedir ? Avukat Ahzu Kabz yetkisi istedi ne yapmalıyım ?

“Ahzu kabz” terimi kendisi, başka bir kişi adına bir mal veya mülke el koyma işlemine atıfta bulunur. Bu yetkiyi kullanmaya yetkili olan avukatlar, malın zarar görmesini veya çalınmasını önlemek için söz konusu malı ele geçirmek veya tutmak için yetkilendirilirler.

Ahzu kabz yetkisi olmayan avukat, çölde susuz kalmış gezgin gibidir.

Ahzu Kabz yetkisi, avukatların dosyaya yatırılan parayı çekmesi için gerekli olan bir yetkidir. Bu yetkinin olmaması durumunda avukatlar dosyaya yatırılan parayı çekemezler. Ancak, avukatlar arasında yapılan sözleşme gereği, dosyaya yatırılan para da avukatın hakkıdır. Bu nedenle, avukatların dosyaya yatırılan parayı çekmesi gerekir ve bu işlem için Ahzu Kabz yetkisi şarttır.

Ahzu Kabz Yetkisi Olmadan Dava Alma Durumu

Ahzu Kabz yetkisi, avukatların müvekkillerinden tahsil edilen parayı çekmesi için gereklidir. Bu yetkinin olmaması durumunda, avukatlar müvekkillerinin dosyaya yatırdığı parayı çekemezler. Bu durumda, avukatlar müvekkillerine hizmet veremeyecekleri için Ahzu Kabz yetkisi olmadan dava almazlar ve çalışmazlar.

Ahzu Kabz yetkisi olmadan dava almamanın sebebi, uzun süren emeklerin sonucu tahsil edilen paranın doğrudan vatandaşa yatması durumunda, vatandaşın avukatın avukatlık ücretini vermek istemeyebileceğidir. Bu nedenle, avukatlar Ahzu Kabz yetkisi olmadan dava almazlar ve çalışmazlar.

Ancak, vekaletnamede Ahzu Kabz yetkisi belirtilmediği durumlarda, avukatların dosyaya yatırılan parayı çekme yetkileri bulunmaz. Bu nedenle, avukatların müvekkillerine hizmet verebilmek için Ahzu Kabz yetkisi konusuna dikkat etmeleri gerekir.

Ahzu Kabz yetkisi, avukatların hukuki hizmetlerini sağlayabilmeleri için oldukça önemlidir. Bu yetki olmadan, avukatlar müvekkillerine hizmet veremezler ve dava almazlar. Bu nedenle, avukatların Ahzu Kabz yetkisi konusuna dikkat etmeleri ve müvekkillerine kaliteli hizmet sunmaları önemlidir.

Vekaletname çıkara ücreti ne kadar tutar ? Vekaletname çıkarma masrafı nedir ?

Vekaletname çıkartma maliyeti yaklaşık 500 TL civarında olup, sayfa sayısı uzunluğuna, vekaletnameye eklenecek yetkilerin sayfayı uzatma oranına göre bu fiyat artabilir. Fiyatlar sıklıkla değişmektedir. Güncel fiyatlar için noteri telefonla arayıp teyit etmek gerekir.

Vekaletname süre sınırı var mıdır ? Vekaletname geçerlilik tarihi nedir ?

Vekaletname kural olarak süresizdir. Azil edilmediği sürece vekilin temsil etme hakkı devam eder. Vekaletname ayrıca bir süre ile sınırlandırılabilir. Süre sınır olması durumunda sürenin dolmasıyla vekaletname hükmünü yitirir.

Somut olaya gelince; dava açılırken davacı vekili tarafından dosya sunulan .. tarihli vekâletname süreli olup, .. tarihinden itibaren 1 yıllık geçerlilik süresini .. tarihinde dolduğu anlaşılmaktadır. Dava şartı olan usulüne uygun vekâletname bulunması zorunluluğu hükmün kesinleşmesine kadar geçerli vekâletnameyi bulundurmayı gerektirdiği halde süresi sona ermiş vekâletname ile davaya devam edilip hüküm kurulması doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 5575 Karar: 2019 / 911 Karar Tarihi: 04.03.2019

Ölüm halinde vekaletname geçerliliğini korur mu ?

Vekalet veren kişinin ölümü, vekaletin sona ermesine neden olur.

Vekalet veren kişinin ölümü durumunda, vekaletname hükümleri sona erer ve vekilin yetkisi sona erer. Bundan sonra, vekalet veren kişinin mirasçıları veya vasiyeti varsa, vekaletnameye konu olan işlemleri tamamlamak veya işleri devam ettirmek için yeni bir vekaletname düzenlemesi gerekir.


İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – AHZU KABZ YETKİSİNE DAYANARAK TAHSİL EDİLEN BEDELİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN TAKİP – FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK PARANIN ÇEKİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

Davacılar, davalı ile davalının yanında sigortalı çalışan dava dışı M. İ.’a vekalet verdiklerini, M. İ.’ın ahzu kabz yetkisine dayanarak tahsil ettiği kamulaştırma bedelini kendilerine ödemediğinden başlattıkları icra takibine vaki itirazın iptali ile eldeki davayı açmışlardır. Davalı, davanın reddini dilemiş; Mahkemece itirazın kısmen iptali ile 258.049,51 TL asıl alacak ve 699,92 TL işlemiş faiz olmak üzere 258.749,43 TL üzerinden ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmek sureti ile takibin devamına karar verilmiştir. Gerekçede, müteselsil borçlulardan birinin temerrüte düşmesi halinde diğer borçluların onun temerrütünden etkilenmeyeceği, borçluların her birinin temerrütünden kaynaklanan borçların şahsi olduğu gerekçesi ile faiz başlangıç tarihi olarak paranın çekildiği tarih değil, davalı avukata gönderilen ihtarnamenin tebliğ tarihinin esas alındığı belirtilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, davacılar ile davalı avukat arasında sözleşme ilişkisi bulunmakta olup, davalı avukat müvekkili davacılara hesap verme borcu altındadır. Davacılar, müvekkil olarak kendileri adına çekilen paranın çekildiği tarihi bilme imkanına sahip olmadıklarından,  davalının temerrüte düşmesi için ayrıca ihtarname tebliğine gerek yoktur. Zira avukatın hesap verme borcu paranın çekildiği tarih itibari ile muaccel olmaktadır. O halde Mahkemece, faiz başlangıç tarihi olarak paranın çekildiği tarihin esas alınması gerekirken, aksi düşünce ile yazılı şekilde ihtarnamenin tebliğ tarihinin esas alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 39613 Karar: 2018 / 3714 Karar Tarihi: 29.03.2018


Mahkemece, davanın genel vekaletname ile açıldığı, verilen süreye rağmen özel yetki içeren vekaletnamenin ibraz edilmediği, vekaletnamede özel yetki bulunması hususunun dava şartı olduğu nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davanın vekil tarafından özel yetki içermeyen vekaletname ile açıldığı, davanın şahsa bağlı hak olup vekaletnamede özel yetki aranmakta ise de davacı asilin kimliği tesbit edilmek suretiyle mahkemeye ibraz ettiği 28/11/2014 havale tarihli dilekçesi ile onay verdiğini belirttiğine göre ayrıca özel vekaletname ibrazına gerek bulunmadığı dikkate alınarak davanın esasına bakılması gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,” Yargıtay Kararı – 18. HD., E. 2015/7571 K. 2016/4958 T. 24.3.2016

Instagram Takipte Kal

blank

ÖRNEK VEKALETNAME

blank

ÖRNEK VEKALETNAME METNİ İÇERİĞİ YAZI ŞEKLİNDE

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,  ilgili sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, arabuluculuk dahil alternatif  uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, istinaftan feragata ve istinaftan feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere XXXX Barosu Avukatlarından XXX sicil numaralı, XXXX T.C.Kimlik numaralı, XXXXX adresindeki Av.Mehmet Mert SEZGEN tarafımdan vekil tayin edilmiştir.  

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor