Bu makale, işyeri devir sözleşmesi hakkında bilgi vermek ve tarafların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini açıklamak için hazırlanmıştır. İşbu devir sözleşmesi, DEVREDEN ve DEVRALAN arasında imzalanmış ve belirli şartlar altında işyeri devri gerçekleştirilmiştir.

İşbu Devir Sözleşmesinin Tarafları

MADDE 1

Taraflar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 • DEVREDEN: ……………………………………………………………
 • Adres: …………………………………………………………………..
 • Kısaca Sözleşmede: “DEVREDEN” olarak anılacaktır.
 • DEVRALAN: …………………………………………………………….
 • Adres: …………………………………………………………………..
 • Kısaca Sözleşmede: “DEVRALAN” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

MADDE 2

DEVREDEN, ………. / ………. / …….. tarihli Kira Akdi ile ……………………………………………….. adresinde mukim …………………………’dan (“KİRALAYAN”) kiralamış olduğu işyeri niteliğindeki taşınmazı aşağıdaki şartlarla DEVRALAN’a devretmektedir. İşbu Devir Sözleşmesi ile, DEVRALAN., ……… / …… / ……. başlangıç tarihli Kira Akdinde yer alan yükümlülükleri kiracı sıfatı ile aynı koşullarda ……… / …… / ……. tarihinden itibaren üstlenmektedir. KİRALAYAN’ın buna muvafakati işbu Devir Sözleşmesi ekinde yer almaktadır.

Sözleşme Şartları

MADDE 3

 1. İşbu Devir Sözleşmesi ile DEVREDEN ………. / ………. / …….. başlangıç tarihli Kira Akdinde belirlenen ……….. yıllık süre ile kiralamış olduğu …………………………………….. adresindeki işyerini ……… / …… / ……. tarihinden itibaren DEVRALAN’a devretmektedir.
 2. DEVREDEN, ………. / ………. / …….. başlangıç tarihli Kira Akdinde yer alan bütün hak ve sorumlulukları DEVRALAN’a devretmektedir.
 3. ……… / …… / ……. tarihinden itibaren işbu Devir Sözleşmesi ile birlikte bu mecurdaki kiracılık sıfatı DEVRALAN’a geçmektedir. DEVREDEN’in kiracılık sıfatı sona ermektedir.
 4. ……… / …… / ……. başlangıç tarihli Kira Akdinde ………….. yıl olarak belirlenmiş olan kira akdi süresi, başlangıç tarihi ……… / …… / ……. olmak üzere ………. yıl olarak aynen devam etmektedir.
 5. DEVREDEN, işbu Devir Sözleşmesi ile kiracılık sıfatını kazanan DEVRALAN’ın, ………/……../……. başlangıç tarihli kira akdinden doğacak kira borçlarına kefil olmaktadır.
 6. DEVRALAN, ………/……../……. başlangıç tarihli Kira Akdinde yer alan 11 maddelik özel şartların tamamını kabul etmektedir.
 7. İşbu Devir Sözleşmesi’nden doğacak her türlü ihtilafta …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 8. İşbu 8 maddelik Sözleşme, 11 maddelik özel şartları ile birlikte 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup birer nüsha taraflara teslim edilmiştir.


Özel Şartlar MADDE 4

 1. Kiracı, mecrudan kısmen veya tamamen başkalarına kiralayamaz, yararlanma hakkını veya sözleşmesini başkalarına devredemez.
 2. Kiracı veya işleticiye ait olan ve olacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile mecurun, bekçi, su, elektrik, asansör ve her türlü ortak gideri kiracıya aittir. Kiracı, mecurun yönetim planına uygun davranıp, mecura ortak giderleri süresinde ödemek ve komşuluk gereklerine uymak zorundadır.
 3. Kiracı, kira bedelinden başka çöp, elektrik, su S.S.D.F. ve apartman yönetim masraflarını, gider fonunu yönetimin belirleyeceği miktarda olmak üzere apartman yönetimince belirtilen banka hesabına transfer edecektir. Bu konuda bina yönetimine doğrudan sorumludur.

Kiracı, elektrik, su, doğalgaz sayaçlarında olabilecek alım/devir bedellerini, kiralarını, iştirak katkı paylarını, güvence bedellerini vesair masraflarını ödeyecektir. Abonmanlıklarını üzerine geçirecek ve tüm masraflarını ödeyecektir. Bu konularla ilgili yerel ve/veya merkezi yönetimlerin koyabileceği yeni vergi, resim, harçlar ve diğer masraflardan kiracı sorumludur.

Emlak vergisi gibi mülkiyet hakkından kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç kiralayana aittir.

 1. Kiracı, mecuru kullanırken tam bir ihtimam göstermekle yükümlüdür. Kiracı, mecuru sağlam ve boş olarak teslim almıştır.
 2. İşyerinin elektriği binanın müşterek trafosundan temin edilecektir. Kiracı, kontrol sayacı faturaları ve trafo kaybından hissesine düşen miktarı TEK’in uyguladığı tarife üzerinden bina yönetimi veya mal sahibi tarafından kiracıya son ödeme tarihinden bir hafta önceden tebliğ edecektir. Kiracı, bu tebliğ edilen miktarı son ödeme tarihinden en az iki gün önce mal sahibine ödemekle mükelleftir.
 3. Kiracı, statik ve mimari yönden mahzurlu olmaması kaydıyla giderlerini ve kanuni gereklerini bizzat karşılayarak mecurun içinde dilediği tadilat, tesisat ve dekorasyonu yapabilir.
 4. Kiracı, mal sahibinin kiralayan yer haricinde yapacağı tadilat ve ilavelere itiraz edemez.
 5. Kira bedeli, kiracı tarafından kiralayanın …………………BANKASI ……………….. Şubesi nezdindeki ………….. numaralı hesabına yatırılacaktır.
 6. İşbu kira sözleşmesinde yazılı bedeli ve sözleşmenin yenilenmesi halinde geçerli olacak kira bedeli net kira bedelleridir. Mecurun kira bedeli aylık ………………..- AMERİKAN DOLARI olup net ve nakit olarak mal sahibinin belirtilen banka hesabına her ayın ………….. gününe kadar yatırılacaktır.
 7. Mecur ………/……../……. tarihinden başlamak üzere ……….. yıllık süre ile kiralanmış olup, kiralayan tarafından mecurun satışa sunulması halinde ilk teklif kiracıya yapılacaktır. Kiracı ile kiralayan arasında, mecurun satışı hususunda …………… gün içerisinde bir anlaşma sağlanmaz ise kiralananın satışı diğer taliplilerine dönülerek gerçekleştirilecektir.
 8. Kira süresi ………. yıl olup, ………/……../……. tarihli kira sözleşmesinin bitim tarihidir.
 9. İşbu sözleşme DEVRALAN tarafından sona erdirilemez, erken fesih halinde DEVRALAN, DEVREDEN’e tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Kiralama süresinin bitiminde ise tarafların mutabakatı ile sözleşme yenilenebilir.
 10. İşbu sözleşme, DEVRALAN’a ait hak ve borçları yasal varisleri ve/veya hukuki halefleri tarafından devralınabilir.
 11. İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkta, yetkili mahkeme ve icra daireleri …………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.
 12. Tarafların işbu sözleşmeden doğabilecek her türlü borç ve yükümlülükleri Türk Lirası cinsinden olup, döviz olarak ödemeler kabul edilmez.
 13. İşbu sözleşme, …………………. nüsha olarak düzenlenmiş olup, her bir taraf …………………….. nüshayı imzalamıştır.

ONLİNE DANIŞMA VE SÖZLEŞME YARDIMI

Related Posts

kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
2 Responses
 1. blank
  Naci

  İş yerimi yakup yüksek bağa kiradım 14 ay geçtikten sonra yarısını bir başkasına devrettiyini öğrendim bu durumda ne yapmam gerekiyor

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor