Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır?

Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor.

Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin verdiğiniz insanlar bir bakmışsınız sizin arsanız, tarlanız üzerine bütün malvarlığını depolamaya başlamış. Bu durumda 3091 sayılı Kanun gereği işgalcinin Valilik kanalıyla tahliyesini sağlayacabileceğiniz gibi ayrıca ecrimisil talebi de mümkündür.


İnşaat Firması Demirlerini Benim Bahçeme Koydu Kumları Bahçeme Döktüler Ne Yapmam Gerekir

Bahçesi işgal edilen, mağdur edilen vatandaşların genelde inşaat firmaları tarafından oyalandığını görmekteyiz.

Hafriyatı Arazime Döken İnşaat Firmasına Karşı Ne Yapabilirim?

İnşaat firmaları, sıklıkla ‘bir şey olmaz kapital güçlüdür’ yaklaşımını benimseyerek, yan arsalara haksız yere yayılmaktadırlar. Bu süreçte, inşaat demirleri, büyük miktarlarda kum, beton, çakıl ve peyzaj düzenleme malzemeleri gibi çeşitli inşaat malzemelerini depolamaktadırlar. Ancak, zaman zaman bu tür projelerin tamamlanması, pandemi veya ekonomik kriz gibi beklenmedik durumlar nedeniyle gecikebilmektedir. Bu tür durumlarda, inşaat firmasının uzun süreli ve devam eden bir işgal gerçekleştirdiği açıkça görülmektedir. İnşaat firmasının, bu alanları bir depo olarak kullanması hukuken mümkün değildir.

Eğer firma, arsayı bir depo gibi kullanıyorsa, bu durumda haksız işgal edilen alan için kat maliklerine ecrimisil ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu ödemeler, bölgedeki emsal kira bedelleri üzerinden hesaplanacaktır.


“Nitekim, keşif sırasında dinlenen davalı tanıkları, davalı şirketin inşaat malzemesi koymak suretiyle depo olarak kısa süreliğine kullandığını, molozların davalı tarafından değil başkaları tarafından döküldüğünü, davalının çok önceden taşınmazdan ayrıldığını açıklamışlar, bilirkişiler ise krokide gösterilen molozların yapısı itibariyle eski tarihlerde dökülmüş olabileceğini, inşaat malzemelerinin ise keşif tarihi itibariyle taşınmazlarda bulunmadığını belirtmişlerdir.

Öte yandan; daha önce davacının aynı taşınmazlara yönelik aynı konuda üçüncü kişi aleyhine açtığı İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/409 esas sayılı davanın 20.01.2012 tarihinde yapılan keşfinde dinlenen davalı tanıklarıda taşınmazlar üzerinde bulunan inşaat malzemelerinin bir kısmının davalı şirkete ait, bir kısmının ise dava dışı üçüncü kişilere ait olduğu yönünde beyanda bulunmuşlardır.

Bu durumda; davalının savunmasının aksini kanıtlayacak her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil ileri sürüldüğünü söyleyebilme olanağı yoktur.

Hal böyle olunca; davalının savunmasının aksi kanıtlanamadığından dava tarihi itibariyle bir müdahale olmadığına göre elatmanın önlenmesi isteği yönünden davanın reddine, ecrimisil isteği bakımından ise 2011 yılı Kasım ve Aralık ile 2012 yılı Ocak olmak üzere toplam 3 aylık süre için hesaplanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”T.C. Yargıtay 1.HUKUK DAİRESİ Esas:2014-1991 Karar:2015-830 Karar Tarihi:21.01.2015

blank


Kamu Kurumu El Atmışsa Ecrimisil Ödemelidir.

Taşınmaz mallar üzerinde haksız yere hak iddia edilmesi ve kullanılması, hem gerçek kişiler hem de kamu kurumları açısından mümkündür. Gerçek bir şahıs tarafından taşınmaz malın kullanılması durumunda olduğu gibi, devlet kurumunun da taşınmaz mal üzerinde haksız bir şekilde hak iddia etmesi ve kullanması halinde, kira tazminatı – ecrimisil bedeli doğma ihtimali bulunmaktadır.

Örneğin, Elektrik İdaresi elektrik hatlarını komşu bir taşınmazın üzerinden geçirirken, hatların ve direkleri yan tarafta depolayabilir. Bu kullanım süresince taşınmaza veya taşınmazın içerdiği ekinlere, tarlaya veya yapıya zarar verilmesi durumunda, bu zararların tazmini de gerekli olacaktır. Zarar verme eylemi, hukuki sorumlulukları da beraberinde getirir ve ilgili kurumun, zararları gidermekle yükümlü olduğu bir durum ortaya çıkarabilir.

blank

16.5.1956 gün ve 1/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği üzere, usulü dairesinde verilmiş bir kamulaştırma kararı olmadan ve bedeli ödenmeden taşınmazına el konulan kimse, ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine elatmanın önlenmesi davası açabileceği gibi değer karşılığının verilmesini de isteyebilir. Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle ister elatmanın önlenmesi davası isterse yer bedeli veya tazminat ya da ecrimisil davası açılmış olsun, davacının iddiasının araştırılması bilirkişi incelemesine bağlıdır (Ali Arcak- Edip Doğrusöz, Kamulaştırmasız Elkoyma, Ankara 1992, s. 55).” (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2016/18-1988 KARAR NO: 2016/1051

Tespit Davası Açarak Tecavüzü Belgeleyin

Tespit davası açılmasının, inşaat firmasının haksız işgali ile ilgili durumlarda büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü, dava sürecinde inşaat firması, bırakılan moloz ve hafriyatların kendilerine ait olmadığını iddia edebilir.

Bu nedenle, olayın mahkemeye intikal etmesi ve keşif gününe kadar olan süreçte, delil niteliğindeki iz ve emarelerin kaybolma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür bir ihtimalle karşılaşılması durumunda, tespit edilen durumların fotoğraflanarak kayıt altına alınması ve bu belgelerle birlikte mahkemeye dilekçe sunularak, davalı inşaat firmasından habersiz bir tespit davası açılması önerilir.

Böyle bir önlem, ileride açılacak olan ecrimisil davasında ortaya çıkabilecek tartışmaların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu yaklaşım, dava sürecinde güçlü delillerle donanmış olmanızı sağlayarak, ispat yükünü hafifletecektir.

blank

Görevli Mahkeme

El atmanın önlenmesi kat mülkiyeti Kanunu’na göre sulh hukuk mahkemesinden istenebilir. Kat mülkiyetinden anlaşılması gereken bir sitenin otopark veya bahçesinin işgalinde el atmanın önlenmesinde sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağıdır.

Ancak ecrimisil haksız fiilden kaynaklı bir tazminattır. Ecrimisil haksız işgalin kira bedeli karşılığı olup, konusu bir miktar paranın alınıp ödenmesidir. Ecrimisil başlı başına el atmanın önlenmesini sağlamaz. Bu durumda haksız işgale uğrayan maliklerin asliye hukuk mahkemesinde dava açması gerekir.

Az yukarda belirtildiği üzere haksız işgal tazminatı (ecrimisil) haksız eylem niteliğinde olup genel hükümler uyarınca (TMK. m. 995) genel mahkemelerde görülmesi gereken bir dava türüdür. Kat Mülkiyeti Kanununda haksız işgal tazminatına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığından uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti
Kanununun uygulanacağı dolayısıyla da sulh hukuk mahkemelerince bakılacağından söz etmek mümkün değildir.
” (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/1-1275 KARAR NO: 2019/752)

Related Posts

blank

İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?

Hissedarlardan Birinin Yaptığı Kira Sözleşmesi Diğerlerini Bağlamaz Türkiye coğrafyasında yaygın olarak rastlanan bir hukuki problem, mülkiyet haklarına tecavüz eden işgalcilerin varlığıdır. Bu işgalciler, başkasına ait olan mülklere izinsiz olarak yerleşip, o mülkün kaynaklarından faydalanarak haksız bir kazanç elde ederler. Özellikle...
blank

Bedensel ve Cismani Zararlarda Tazminat Talepleri ve TBK 54

Haksız Fiil Kavramı ve Türk Borçlar Kanunu 54. Madde Haksız fiil kavramı, hukukun önemli bir parçasıdır ve bireylerin birbirlerine karşı davranışlarını düzenler. Haksız fiil, bir kişinin başkasına hukuka aykırı bir eylemle zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu eylemler genellikle kasıtlı...
blank

Depremde Yıkılan Binaların Hak Sahipleri Nasıl Tazminat Alabilir?

Müteahhidin yaptığı binanın yıkılması ve cezai sorumluluğunu başka bir yazıda ele aldık.  TIKLA   Bu yazının konusu ise depremde binanın yıkılması veya hasar görmesi kaynaklı müteahhidin parasal yani tazminat anlamında sorumluluğu, nasıl dava açılacağı, açılan davada zamanaşımı, müteahhide karşı yasal...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
blank

Kamulaştırma Davalarında Dikkat Edilecek 20 Madde

Hap Bilgiler; Bu dava türünde davacı, kamulaştırma işlemini gerçekleştiren kurum, davalı ise kamulaştırılan mülkün sahibidir. Mülk sahibi bu tür bir dava açamaz. Dava öncesi yapılan uzlaşma görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, kamulaştırmayı gerçekleştiren kurum, mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde bedel...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor