İpotek çeşitleri nelerdir?

TMK 881 tanımına göre ipotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın güvence altına alınmasıdır.

Para borcu dışında bir edimi verme, yapma, yapmama borcu için de ipotek tesis edilebilir. Böylece kişinin edimini yerine getirmemesi halinde ortaya çıkacak zarar ve cezai şartın teminat altına alınması mümkün olacaktır.

İpotek, alacağın varlığına ve miktarına karine teşkil etmez. Alacaklının, alacağın varlığını ve miktarını ispat etmesi gereklidir. Alacak geçerli ve mevcut olmalıdır.

blank

Anapara ipoteği ve limit ipotek(Üst sınır ipoteği ) olmak üzere iki türü görülür.

anapara ipoteği

Anapara ipoteği

Alacak miktarının belli olduğu ipotek türüne ana para ipoteği denir. Örneğin alım satım sonucu 100.000 TL bir borç için taşınmaz üzerine ipotek konulacaksa bu anapara ipoteği olacaktır. Rehin sözleşmesinde borcun miktarının gösterilmesi yeterli olup, sebebinin gösterilmesi gerekmez.

Anapara ipoteğinin kapsamı TMK 875 ve 876 maddelerinde gösterilmiştir.

TMK 875 Güvencenin kapsamı

Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına şunlar girer:

1. Ana para,

2. Takip giderleri ve gecikme faizi,

3. İflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz.

Daha önce belirlenmiş olan faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak artırılamaz.

Teminata dahil kalemler sayılı olduğundan komisyon, cezai şart, gider vergisi, eksper ücreti gibi kalemler eklenerek teminat kapsamı genişletilemez. Bu kalemlerin teminat altına alınması için ayrı bir ipotek yapılabilir. Aksi halde genel hükümlere göre takip konusu olacaktır.

Faiz miktarı kanuni faiz üzerinde olacaksa ipotek akit tablosunda gösterilmelidir. Aksi halde yalnızca kanuni faiz istenebilir.

İpotek akit tablosunda bir süre faiz işlemeyeceği(faizsiz süre) kararlaştırılabilir. Bu sürenin dolmasıyla faiz işlemeye başlayacaktır.

Muaccel olmuş 3 yıllık faizden sonrası ipoteğin kapsamında olmadığından, devam eden faiz adi alacak olacaktır. Adi faiz alacağı için yeni bir ipotek tesis edilebilir.

blank

Limit ipotek(üst sınır ipoteği, azami meblağ, maksimal ipotek)

İpoteğe konu borcun net olarak belirli olmadığı durumlarda, taraflar belirli bir üst sınır belirleyerek ipotek tesis eder. Cari hesap buna bir örnektir. Cari hesabın kesim tarihinde ipotek alacaklısının kesinleşen borcu ödenmezse, alacaklı ipoteği paraya çevirebilecektir.

Rehinli alacaklı yani ipotek alacaklısı, tescil edilmiş olan üst sınırın tamamını değil yalnızca gerçekte var olan ve alacaklı olarak ispat edebileceği kısmı talep edebilir. Alacağın varlığı ispat edilmediği sürece taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi talep edilemez.

Azami meblağı aşan faiz, adi alacak sayılır. İpoteğin kapsamında değerlendirilmez. Taraflar arasındaki borç 100.000 TL ise ve süreç içinde 25 bin TL faiz işlemiş ise, maksimal ipotek 115.000 TL kuruldu ise karşılanmayan 10 bin TL için genel haciz yoluyla takip yapılabilecektir.

Üst sınır ipoteği kurulurken akit tablosuna üst sınır belirlenmesi yapıldıktan sonra ” bu meblağa ilaveten” denilerek, gecikme faizi, icra takip giderleri talep edilemez.

Üst sınır ipoteğinde limit belirli olup, üzerine çıkılmadığından faiz miktarının ipotek akit tablosuna yazılmasına gerek yoktur.

Yargıtay 2017 tarihli bir kararında, limit ipoteğin tescil edilirken, borca sebep olan hukuki ilişkinin de belirtilemesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

‘Üst sınır ipoteğinin izahında taşınmaz rehin hukukunda hakim olan ilkelerden belirlilik ilkesine değinmek gerekir. Rehin hakkı kural olarak fer’i bir haktır. Bu nedenledir ki rehin hakkının muteber olarak kurulabilmesi için teminatını oluşturduğu alacak hakkının belirli, muayyen bir alacak olması gerekir. Bununla beraber rehinle temin edilen alacağın belirtilmesi için sebebinin rehin sözleşmesinde gösterilmesinin gerekli bulunup bulunmadığı, bu alacağın mevcut ya da müstakbel bir alacak olup olmamasına göre değişir. Mevcut alacaklar için yapılan rehin sözleşmesinde alacağın tutarının gösterilmesi bu alacağın belli edilmesi için yeterlidir. Buna karşılık müstakbel alacakların temini için yapılan rehin sözleşmelerinde alacağın hangi sebepten doğacağı da açık olarak gösterilmelidir. (Akipek, J.G., age.,s.189) Miktarı gelecekte belli olacak alacaklar yönünden kurulan rehin hakkında, yine belirlilik ilkesi gereği olarak, rehnedilen taşınmazın teminat teşkil edeceği alacağın azami tutarı tapu kütüğünde gösterilmek suretiyle tescil edilmelidir.’ Yargıtay HGK Esas No: 2017/13-606 Karar No:2017/352 İçtihat

blank

İpotek alacaklısı borçluya haber vermeden alacağını bir başkasına devredebilir mi?

İpotekli alacak, Borçlar Kanunu alacağın temliki hükümlerince 3.kişiye devredilebilir. Devirden dolayı ipotek zarar görmez, yeni alacaklıya kendiliğinden geçer. TM891’e göre temlik için tapu kütüğüne tescil gerekmez.

Tapu Sicili Tüzüğü (TST) m.31/f.3’de düşünceler sütununda bu devrin gösterilmesi gerektiği belirtilmişse de belirtilmemesi halinde devir geçersiz olmayacaktır.

Mevcut olmayan veya sona eren bir alacak için ipotek kurulmuş ve bu sona eren alacak da başkasına devredilmiş ise tapu kaydına güven ilkesi geçerli olmayacak, borçlu yeni alacaklıya karşı borcun ödeme ile sona erdiğini, borcun geçersiz olduğunu ileri sürebilecektir.

blank

İpotekli taşınmazın devri mümkün müdür?

İpotekli taşınmazın devrinde herhangi bir engel yoktur. İpotek taşınmaza bir bağlı hak olduğundan, taşınmazın devredilmesi hakkı ortadan kaldırmayacaktır.

TMK 888

İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez.

Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.

Related Posts

blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu tercih edildiyse aynı alacak için kambiyo takibi yapılamaz.

12. Hukuk Dairesi 2019/14054 E. , 2020/6438 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası...
blank

Zorunlu ipotek meskeniyet itirazına engel olmaz.

Yargıtay’ın yorumuna göre ‘ipotek ettiği taşınmaz hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal...
blank

İpotekli yerin satışı nasıl yapılır?

Rehnin(İPOTEK) paraya çevrilmesi, ipotekli yerin satışı İpotekli taşınmaz hangi hallerde satılır? İpotekli taşınmazın satışı ne kadar sürer? İpotekli taşınmazın satışına itiraz mümkün müdür? İpotek konusu borç ödenmezse alacaklı, icra müdürlüğü kanalı ile ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesini talep edebilir. İpotekli taşınmazın...
ipotekli taşınmazın korunması masraf

İpotekli taşınmazı korunması için yapılan zorunlu masraflar

İpotekli taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar kimden alınır? Teminat için bir taşınmazın ipotek edilmesi durumunda, ipotek bedeli ne kadar yüksek olursa olsun, taşınmazın değeri kadar güvence sağlayacaktır. İpotek edilirken değeri 500 bin TL olan taşınmaz, bakımsız bırakılıp çatı ve...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor