Hastane, hekim sorumluğu ve malpraktis davalarında zamanaşımı

Kanunda çeşitli zamanaşımı süreleri belirlenmiştir. Genel zamanaşımı süresi TBK 146 gereği ‘Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.’ Şeklindedir.

Doğrudan hekim- hasta ilişkisi

Hasta ve hekim arasında doğrudan kurulan ilişki vekillik sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Borçlar Kanunu 147.maddesine göre vekalet akdinden doğan davalar 5 yıl zamanaşımına tabidir.

Hekimin eylemi suç sayılırsa uzamış ceza zamanaşımı uygulanacak TCK 66’ya göre ölümlerde 15 yıl, bedensel zararlarda 8 yıl zamanaşımı geçerli olacaktır.

Özel hastanelerin ve yardımcı kişilerin sorumluluğu

Özel hastane ile sözleşme yapılması durumunda hasta ile hastane arasında ilişki kurulmuş olacaktır. TBK 49 haksız fiil sorumluluğu her halde geçerli olmakla birlikte, TBK 66  adam çalıştıranın sorumluluğu ve TBK 116 yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk hükümleri de devreye girecektir. Özel hastanelerde imzalanan hasta kabul sözleşmesi ile TBK 146 ile genel 10 yıllık zamanaşımı geçerli olacaktır.

Kamu hastaneleri ve sağlık personeline karşı açılacak davalarda

Kamu hastaneleri ve sağlık personelinin sorumluluğu hizmet kusuru olarak değerlendirilmekte  Anayasa 129/5 maddesi gereği idare mahkemesinde ilgili kamu kurumuna karşı dava açılması gereklidir. İdari yargıda açılacak tam yargı davaları İYUK 13.maddesi gereği 1 ve 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcı kesin maluliyete ilişkin raporun öğrenildiği tarihtir. Kişinin hatalı tıbbi müdahale sonucu sakat kaldığını öğrenmesi tek başına zamanaşımının başlamasına yetmez. Zararı ve sorumluyu öğrenme ile zamanaşımı başlayacağından maluliyet oranının tespiti ile zarar öğrenilmiş olacak, kişi mevcut engellilik durumunun dava açmaya değip değmeyeceğini ancak elinde rapor olduğunda tartabilecektir.

Eğitim ve araştırma hastanelerine karşı açılacak davalarda

Eğitim ve araştırma hastanelerine karşı açılacak davalarda adli – idari yargı görev ayrımı tartışmalıdır. Sigorta hastaneleri olarak da tanımlanan eğitim ve araştırma hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması akabinde Yargıtay ilgili dairesi İdari Yargının görevli olduğu şeklinde kararlar vermeye başlamıştır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için 5510 sayılı yasanın 67.maddesi gereğince prim ödeme koşullarının yerine getirilmiş olması arandığından, prim ödeme karşılığı sağlık hizmetinden yararlanmayı kapsayan bir özel hukuk sözleşmesi kurulduğunun kabulü gerekir. Böylece Borçlar Kanunu madde 146 gereği 10 yıllık zamanaşımı gündeme gelecektir.

İdari Yargı’da açılacak davalarda önce idareye başvurarak zararın tazminini talep etmek gerekir. Başvuru üzerine idare 60 gün içinde cevap vermez veya tazminat talebini reddederse yeniden başlayacak olan 60 günlük süre içinde dava açılması gereklidir.

Related Posts

blank

İşçilik alacaklarında zamanaşımı

İşçilik alacaklarında zamanaşımı nasıl hesaplanır ? Zamanaşımı nedir ? İşçilik alacaklarında kağıt üzerinde hesaplama yapıldığından yüksek rakamlar çıkmakla beraber iş uygulamaya gelince bu rakamların bir kısmının zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Zamanaşımı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları bulunmakta olup, dava aşamasında kısmi açılan...
blank

Aydınlatılmış onam ve Şartları nelerdir?

Aydınlatılmış onam nedir? Şartları nelerdir? Yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması, kişinin rıza vermesine bağlıdır.  Verilen rızanın ise aydınlatılmış olması gerekir. Hastanın bedeninde yapılacak müdahale detaylarıyla işlemi yapacak hekimin bizzat kendisi tarafından anlatılmalıdır. Hekim müdahaleyi anlatırken, tıbbi işlem sonucu hastanın...

Çift imza ile yetkiliyle sürekli tek imza ile bono düzenlenmesi ve ticaret yapılması.

Bazı şirket yöneticileri kötü niyetli olarak ticari sicilde çift imza ile yetkili olmalarına rağmen bazı borçlandırıcı işlemleri tek imza atarak yerine getirmektedir. Böylece şekle uyulmadığından bahisle icra takibinin iptaline karar verilmesi amaçlanmaktadır. Yargıtay aşağıdanki kararında, tek imza sıklıkla uygulanıyorsa ortaklar...
karşılıksız yönetici çek

Karşılıksız çek ve eski yöneticinin sorumluluğu

Karşılıksız çıkan çeklerde şirket yöneticilerinin değişmesi halinde sorumlulukların tescil ve ilan açısından değerlendirilmesi.
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor