Çıplaklığın Ölçüsü Nedir? Neler Müstehcenlik Suçuna Girer? TCK 226 Nedir?

Bu suç maddesi ile hem 18 yaşından büyüklerin müstehcen paylaşımları ve bunun yaptırımları ele alınmış hem de çocukların müstehcen içerikte kullanılması düzenlenmiştir.

Çocukların müstehcen içeriklerde kullanılmasının yanı sıra herhangi bir müstehcen görüntünün çocukların erişimine açık bir şekilde sergilenmesi de suç olarak tanımlanmıştır.

Bu düzenlemeler yapılırken bir yandan ölüyle cinsel ilişki, sapkın fanteziler, cebir şiddet ile cinsellik, hayvanlarla cinsel ilişki gibi doğal olmayan cinsel münesabetler içeren her tür yayın da suç kapsamına alınmıştır.


TCK 226.maddede suç tipi düzenlenmiştir. Öncelikle kanun maddesine göz gezdirmek bizi fikir verecektir.

Müstehcenlik

Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.[84]

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Kanun maddesini daha iyi anlamak için gerekçesine de bakalım;


Maddenin gerekçesi;

MADDE 226.- Madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik kavramının içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan değer ölçüleri ve yukarıdaki madde gerekçesinde hayasızca hareketler kavramına yönelik olarak yapılan açıklamalar, göz önünde bulundurulmalıdır.

Maddenin birinci fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımlanmıştır. Fıkranın (a) bendinde, bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi ya da bunların içeriğinin gösterilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesi; (b) bendinde ise, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösterilmesi, görülebilecek şekilde sergilenmesi, okunması, okutulması, söylenmesi veya söyletilmesi, suç olarak tanımlanmıştır.

Fıkranın (c) bendine göre, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzedilmesi, suç oluşturmaktadır, (d) bendine göre, bu ürünler, ancak, bunların satışına özgü alışveriş yerlerinde, erişkin kişilere satılabilir veya kiraya verilebilir. Bu itibarla, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa veya kiraya arzedilmesi, satılması veya kiraya verilmesi, suç olarak tanımlanmıştır.

Fıkranın (e) ve (f) bentlerine göre; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak başkalarına verilmesi veya dağıtılması ya da reklamının yapılması, suç oluşturacaktır.

Seçimlik hareketler olan bu fiillerin işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, bu suçun karşılığında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da öngörülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasında, müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkrada, müstehcenliğe karşı çocukları korumaya yönelik iki ayrı suç tanımına yer verilmiştir. Bunlardan birincisi; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması suretiyle oluşmaktadır. İkinci suç ise, bu ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, depolanması, ihracı, bulundurulması ya da başkalarının kullanımına sunulması fiillerinden birinin işlenmesiyle oluşmaktadır.

Dördüncü fıkraya göre; şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arzı, satışı, nakli, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması fiilleri suç oluşturmaktadır. Bu hükümle, belirtilen içerikte olan ürünler açısından mutlak bir yasak getirilmiştir.

Maddenin beşinci fıkrasına göre; üç ve dördüncü fıkralardaki suçların konusunu oluşturan ve müstehcenlik bakımından mutlak yasak kapsamına giren ürünlerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması, yayınlanmasına aracılık edilmesi ya da çocukların görmesinin, dinlemesinin veya okumasının sağlanması, ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Son fıkrada ise, bu madde kapsamında tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir.

blank

Müstehcenlik nedir?

Tartışmalı kavramlardan biri de müstehcenliğin ne olduğudur. Kimine göre bikini müstehcen olabilirken kimine göre cinsel uzuvların görünmesi de müstehcenlik olabilir. Bunun bir sınırının çizilmesi gerekir. Doktrinde çeşitli görüşler ve tanımlar bulunur.

Ortalama Bir İnsanın Verdiği Tepkinin Ölçülmesi Gerekir

Müstehcenliği anlamak için, bireylerin göstereceği ortalama tepkinin şiddetini ölçmek önemlidir. Eğer bir durum, çoğunluğun ahlaki değerlerine ve sosyal kabullerine ters düşer ve ortalama bir bireyin rahatsızlık hissetmesine, üstünü örtme veya çocuklardan saklama isteği uyandırıyorsa, bu durum müstehcen olarak değerlendirilebilir. Özetle, müstehcenlik, toplumun genel edep anlayışını aşan ve rahatsızlık veren, ahlaki sınırları zorlayan içerik ve davranışlar olarak tanımlanabilir.

Örneğin, bir reklamda veya filmde görülen aşırı cinsellik içeren bir sahne, çoğu insanı rahatsız edebilir ve bu tür bir içeriğin çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiği düşüncesi yaygındır. Benzer şekilde, kamusal bir alanda cinsellik barındıran bir performans ya da giyim tarzı, toplumun genel ahlak anlayışını ihlal ederek rahatsızlık yaratabilir.

Bu ölçütler, toplumsal değer yargıları ve kültürel normlarla şekillenir. Müstehcenlik kavramı, farklı toplum ve kültürlerde değişkenlik gösterebilir; ancak genel olarak, ortalama bir insanın ahlaki duyarlılıklarını ve rahatlık sınırlarını aşan herhangi bir şey müstehcen olarak kabul edilebilir. Bu, kişisel ve toplumsal ahlak anlayışlarının sürekli olarak etkileşim içinde olduğu ve zamanla değişebileceği anlamına gelir.

blank

Anayasa Mahkemesi’nin Müstehcenlik Konusunda Görüşü


Gerek mukayeseli hukukta gerekse milli hukukumuzda müstehcenlikle ilgili getirilen hükümlerde korunmak istenen başlıca hukuki menfaat, toplumun “ar ve haya duyguları” olarak da ifade edilen “genel ahlak”tır. “Genel ahlak”, belirli bir dönemde doğru, makul ve adil düşünceye sahip toplum genelinin benimsediği ahlak ve edep anlayışıdır. Soyut ve değişken bir kavram olan genel ahlaka ve adaba aykırılığın tespitinde toplumun belirli bir kesiminde kabul edilen değer yargıları değil, demokratik toplum düzenine ilişkin davranış kurallarının esas alınması gerekmektedir. Böylece çoğunluğun veya bir kesimin ahlak anlayışının toplum geneline dayatılması riskinin önüne geçilebilecektir. “Genel ahlak” yaptırım hukukunun bir parçası olarak düzenlendiğinde ayrıca “fiilin ağırlığı ve tehlikeliliği” ölçütü de gözetilmelidir. Diğer bir anlatımla, sınırlanmak istenilen davranış değerlendirilirken demokratik toplumun temellerini oluşturan hoşgörü, açık fikirlilik, çoğulculuk gibi değerler ve özgürlüğü genişletici yorum yöntemleri yanında davranışın demokratik toplumun ahlaki standartları üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunup bulunmadığı da dikkate alınmalıdır.T.C. Anayasa GK.GENEL KURUL Esas:2014-118 Karar:2015-35 Karar Tarihi:01.04.2015

blank

Bikiniyle Denize Girmek Müstehcenlik Midir?

Anayasa Mahkemesi’nin derinlemesine yaptığı açıklamalar ışığında, toplumun geniş çoğunluğunu rahatsız etmeyen, özgürlüklerin renkli dokusunu sergileyen davranışlar, azınlığın sesine rağmen, genel ahlakın sınırlarını aşmaz. Bu bağlamda, bikiniyle denize girmek, çoğunluğun hoşgörüsü ve çoğulculuğun zengin dokusuyla bütünleşir, kapalı görüşte olan azınlığın itirazlarına meydan okuyarak, demokratik toplum anlayışının özüne dokunur. Bu, sadece bir giysi tercihi değil, aynı zamanda bireysel ifade özgürlüğünün ve toplumsal çeşitliliğin güvencesidir.

Halka Açık Alanda Çıplak Oturmak ve Müstehcen Hareketler Yapmak Hangi Suçu Oluşturur?

Hayasızca hareketler

Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alenen cinsel ilişkide bulunmak, kamusal bir alanda, herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişki yaşamayı ifade eder. Bu durum, toplumun ahlak kuralları ve genel edep anlayışı çerçevesinde kabul edilemez olarak görülür ve bu nedenle suç teşkil eder.

Teşhircilik ise, cinsel organlarını ya da cinsel ilişkiyi kamusal alanda gösterme eylemidir. Bu davranış da yine toplumun genel ahlak kurallarına ve edep anlayışına ters düşer ve rahatsızlık verici olarak kabul edilir.

TCK 225 maddesine giren görüntülerin, kayda alınması ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması ise TCK 226/2 kapsamında ele alınmalıdır.

Suçla Korunan Değer Nedir?

Çocukların Korunması

Türk Ceza Kanunu’nun 226/1 maddesi, çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin sağlıklı ilerlemesini teminat altına almayı amaçlar.

Çocuklar, henüz gelişim süreçlerinin başında oldukları ve bu süreçteki olumsuz etkilerin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği için özel bir koruma altına alınmıştır.

Çocuğun Etkilenmesi İçin Cinsel Eylemlerde Bulunmasına Gerek Yoktur

Çocukların müstehcen içeriklerle ilişkilendirilmesi suçunun oluşumu için, çocuğun cinsel bir eyleme fiilen katılmış olmasına gerek yoktur. Yasa, çocuğun cinsel organlarının müstehcen bir biçimde görüntülenmesini veya müstehcen bir bağlamda tasvir edilmesini yeterli bulur.

Fail, ister kişisel ister ticari amaçla olsun, bu tür bir materyali ürettiğinde veya yaydığında suç işlemiş sayılır. Önemli olan, çocuğun cinsel obje olarak gösterilmesi veya çocukların erişimine açık olacak şekilde yayınlanması, bu durumun toplumdaki bireylerin ahlaki duyarlılığını zedeleyebilecek potansiyel taşımasıdır.

Müstehcen İçeriğin Varlığı Tek Başına Suç Teşkil Eder

Bu, suçun oluşumu için materyalin başkalarına gösterilmesinin şart olmadığını; yalnızca müstehcen içeriğin varlığının, bu suç için kanuni yeterliliği sağladığını gösterir. Kanun koyucunun bu düzenlemelerle amaçladığı, çocukları her türlü cinsel istismardan koruma altına almaktır.

Müstehcen Yayınların Çocukların Görebileceği Bir Yerde Yapılması Başlı Başına Suç Oluşturur

Madde 226/1 metninde vurgulanan ana unsur, müstehcen içeriğin çocuklar için erişilebilir olup olmadığıdır. Bir içeriğin aleni olması ve çocukların müstehcen materyallere ulaşabilecekleri bir ortamda bulunmaları, yasanın ihlal edilmesi için yeterlidir. Bu bağlamda, içeriğin açıkça duyurulmuş veya gösterilmiş olmasına gerek yoktur; yeter ki içerik çocukların erişimine açık olsun ve birden fazla kişi tarafından algılanabilecek durumda bulunsun.

Çocukların Girebileceği Yer Kavramı

Kanun, çocukların girmesi yasak olmayan her yerin onlar için açık olduğunu belirtir. Yani, çocuklar için erişime açık mekanlarda müstehcen içeriklerin bulunması yasaktır.

Örneğin, bir park veya alışveriş merkezi gibi herkese açık yerlerde müstehcen bir film gösterilmesi suçtur. Bunun zıddı olarak, özel evler veya yetişkinlere özel kulüpler gibi çocukların girmesinin yasaklandığı mekanlar bu kuralın dışındadır; çünkü bu yerler genel olarak çocukların erişimine kapalıdır.

blank

Çocuğa Ulaşması ve Çocuğun Kullanılması Farklı Kavramlardır

Kanunun bu bölümünde iki ayrı durumdan bahsedilmektedir:

Birincisi, müstehcen materyallerin üretimi ve ikincisi, bu materyallerin dağıtımı. Üretimin cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyken, yayınlanması 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Temsili Çocuk Kavramı Tartışma Yaratmıştır

2016 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile “çocuklar” terimi, “temsili çocuk görüntüleri” veya “çocuk gibi görünen kişiler” olarak genişletilmiştir. Bu değişiklik, suçun tanımını genişletmiş ve yasal kapsamın daha kapsayıcı olmasını sağlamıştır. Ancak bu genişletilmiş tanım, özellikle animasyon veya karikatür gibi sanatsal eserlerin de suç kapsamına girip girmediği konusunda belirsizlik yaratmıştır.

Müstehcen İçerik ve Anormal Cinsel Davranışlar

Pedofili ve Diğer Sapkınlıklar

Kanun metninde, çocukların cinsel içerikli materyallerde kullanılması “pedofili” olarak tanımlanırken, şiddet içerikli müstehcenlik “sadist-mazosist”, hayvanlarla olan ilişkiler “zoofili” ve insan cesedi üzerindeki cinsel eylemler “nekrofili” olarak adlandırılır.

Bu suçların tanımında, cinsel birleşmenin gerçekleşmesinin zorunlu olmadığı belirtilir, yani müstehcen materyal içinde cinsel aktin olup olmaması bu suç türlerinin oluşması için bir şart değildir.

“Doğal Olmayan Yoldan” İfadesinin Anlamı

Kanun metninde “doğal olmayan yoldan” ifadesi kullanılmakla birlikte, bu ifadenin ne anlama geldiği açıkça belirtilmemiştir. Bu durum, yorum yoluyla anlamlandırılmasını gerektirir. Cinsel ilişkinin neyin doğal olduğu kişisel ve kültürel farklılıklara göre değişkenlik gösterebilir.

Ancak, bilimsel ve objektif bir yaklaşımla, “doğal ilişki” genellikle kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişki olarak anlaşılır ve bu bağlamda, “doğal olmayan” ifadesi eşcinsel içerikli cinsel davranışlar şeklinde yorumlanabilir.

blank

Yargıtay Kararları ve Anormal Cinsel Davranışların Tanımı

Yargıtay önceleri grup halinde yapılan, lezbiyen, anal ve oral yollardan gerçekleşen cinsel ilişkileri “doğal olmayan” olarak değerlendirirken, son zamanlarda bu yaklaşımını değiştirmiştir. Yeni kararlarında, bu tür yollarla yapılan cinsel ilişkilerin “doğal olmayan yolla yapılan cinsel davranışlar” kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Bu değişiklik, cinsel davranışların daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine ve toplumun değişen anlayışına uyum sağlamasına örnek teşkil eder.


“Yerel Mahkemece suça konu ürünler üzerinde yapılan incelemeye göre; bir CD’nin açılmadığı, diğer CD’lerin bir bölümünde erkek ile kadın arasında vajinal, oral ve anal yoldan gerçekleşen cinsel birleşme görüntülerinin söz konusu olduğu, bazı CD’lerde çoklu ilişki görüntülerinin yer aldığı, bunlardan bir bölümünde ise aynı cinsten (kadınlar arasında) gerçekleşen sevişme sahneleri bulunduğunun görüldüğü anlaşılmıştır. TCK’nın 226. maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Doğal olmayan yoldan yapılan” kavramının; insanları aşağılayıcı veya kimse tarafından, bireylerin cinsel yaşamları içerisinde yer almasının onaylanması mümkün olmayan ya da ensest örneğindeki gibi insan türünün biyolojik devamlılığını tehlikeye sokan cinsel davranışlara ilişkin parafilik eylemleri kapsaması ve sanıktan ele geçirilen suça konu ürünlerdeki anal veya oral yollardan, eşcinsel ya da toplu hâllerde gerçekleştirilen cinsel ilişki görüntülerinin bu nitelikte olmaması karşısında, müstehcen ürünlerin niteliği ile sanığın bu ürünleri satışına mahsus alış veriş yerleri dışında satmak veya satışa arz etmek amacıyla bulundurması nedeniyle, eyleminin anılan maddenin ilk fıkrasının (d) bendi kapsamında kaldığı kabul edilmelidir. Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün, sanığın eyleminin TCK’nın 226. maddesinin ilk fıkrasının (d) bendi kapsamında kaldığının gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.”T.C. Yargıtay CG.CEZA GENEL KURULU Esas:2018-14-461 Karar:2020-323 Karar Tarihi:25.06.2020

blank

Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüler Uyuşturucu Gibidir. Bulundurulması Dahi Suçtur


yine sanığın telefonunda yapılan incelemede kimlikleri tespit edilemeyen küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen içerikli 72 resim bulunduğu, bu haliyle sanığın çocuğa karşı müstehcenlik suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından sanığın TCK’nun 226/3-ikinci cümle gereğince cezalandırılmasına karar verilmişT.C. Yargıtay 9.CEZA DAİRESİ Esas:2021-12589 Karar:2023-5631 Karar Tarihi:27.09.2023

Cinsel İçeriklerin Üretilmesinde Çocukların Kullanılması Durumunda Ceza Çok Daha Ağır Olacaktır

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Birden çok mağdur olması durumunda ayrı ayrı ceya hükmedilir. 5 ayrı çocuk pornosu kayda alınmışsa 5 ayrı üretme suçu oluşacaktır. Ancak mahkeme, tek seferde farklı kişilerin aynı kayda alınmasını tek bir eylem olarak kabul edebilir. Bu durumda TCK 43/2 ” Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.” kapsamında zincirleme suç hükümleri uygulanır.


“İlk derece Mahkemesince; ”Sanığın, 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim döneminde okul polisi olarak görev yaptığı Karaburun ortaokulunda, suç tarihinde 12-15 yaş aralığındaki mağdurlarla, önce gönüllü olarak futbol antrenörlüğü yapmak suretiyle yanaşıp güvenlerini kazandığı, sanığın mağdurlara yaklaşmasında da kamu görevlisi olmasının ve aynı zamanda mağdurları koruma görevinin bulunmasının verdiği rahatlık ve imkanları kullandığı, sanığın bu unvanı sayesinde dikkat çekmediği ve mağdurlarla samimi olmasının yadırganmadığı, sanığın mağdurlara derslerinde ve antrenman sonrası dinlenmelerinde yardımcı olduğu, bu yetki ve imkanları kullanarak mağdurları evine davet edip duş almalarını rahatlamalarını sağladığı, bilgisayarda oyun oynamalarına izin vererek ve aynı zamanda dosyada yazışma içeriklerinde görüldüğü üzere sigara gibi kötü davranışlardan uzak durmaları yönünde telkinlerde bulunarak, hiç kötü huyu olmayan örnek bir insan profili çizmek suretiyle güvenlerini kazandığı, oluşan bu … ile tüm mağdurların sanık ile samimi olduğu ve teklifsiz olarak sanığa ait eve girip çıkmaya başladıkları, sanığın ilerleyen samimiyete dayanarak mağdurlar duşa girip çıkarken cinsel uzuvları kastederek “büyümüş mü” diye sormak suretiyle dokunduğu veya baktığı, sonraki zamanlarda birden fazla mağdur var iken sürekli olarak cinsellik konusuna açarak, kızlarla nasıl yapılır size göstereceğim diyerek, mağdurlara önce birlikte iken mastürbasyon yaptırdığı, sonra çıplak iken birbirlerine dokunmalarını sağladığı, mağdurları farklı zamanlarda önce yalnız iken karşılıklı ve organ ithali olacak şekilde nitelikli olarak istismar ettiği, başka zamanlarda da mağdur çocukları birbiri ile ilişkiye girmesi konusunda ikna ederek çocukların birbiri ile ilişkiye girmesini sağladığı, olurken de mağdurları yönlendirdiği, sonrasında mağdurlar ile kendisi ilişkiye girdiği, bu eylemleri aynı zamanda videoya çektiği, gerek nitelikli olarak cinsel istismar olayının ve gerekse video çekip kaydetme eyleminin

birden farklı zamanlarda ve birden çok kere olduğu, sanığın mağdurların ayrıca birlikte ve çıplak iken resimlerini de çektiği, böylece değişik zamanlarda birden fazla olmak üzere, mağdur …’in cinsel organını ve poposunu ellemek, cinsel organını mağdur …’in ağzına ve anüsüne sokmak, mağdur …’un cinsel organını ağzına almak, cinsel organını mağdur …’un anüsüne sokmak, mağdur …’in cinsel organını mağdur …’un anüsüne sokmasını ve mağdur …’un da cinsel organını mağdur …’in anüsüne sokmasını sağlamak, mağdur …’ın cinsel organını ağzına almak ve başka zamanda ise cinsel organını …’ ın ağzına sokma ve sonrasında …’ı anal yoldan organ ithali olacak şekilde istismar etmek mağdurlar …, … ve …’un cinsel içerikli görüntülerini fotoğraflamak ve video kaydına almak suretiyle zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve zincirleme müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma suçlarını işlediği kanaatine varılmakla karar verilmiş” şeklindeki gerekçe ile hüküm kurulmuştur.” T.C. Yargıtay 9.CEZA DAİRESİ Esas:2023-1422 Karar:2023-4754 Karar Tarihi:04.09.2023blank

18 Yaşından Küçük Birinin Müstehcen Fotoğraflarını Çekmek 5 yıldan 10 yıla Kadar Hapis Cezası Gerektirir

Mağdurenin aşamalardaki samimi ifadeleri ile iddiaları destekleyen bilirkişi raporları, savunma, mağdureye ait müstehcen nitelikteki resim ve görüntülere ilişkin CD içerikleri ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın suç tarihinden önce tanışıp arkadaş olduğu on beş yaşından küçük mağdurenin çıplak resimlerini çekerek ayrıca görüntülerini kayda aldığı ve daha …/…sonra mağdure görüşmek istemediğinde resimler ile görüntüleri kullanarak şantajda bulunduğu anlaşıldığından, müsnet suçlardan eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK’nın 107/1-2, 226/3-c.1, 43/1. maddeleri gereğince mahkumiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,” T.C. Yargıtay 14.CEZA DAİRESİ Esas:2020-9224 Karar:2021-3674 Karar Tarihi:25.05.2021


Müstehcen Yayın Gösterilen Kişi veya Çocukların Yaşlarının Tespit Edilip Araştırılması Gerekir


Dosya kapsamına göre, sanığın, 13 yaşındaki mağdur çocuğun belden üstü çıplak fotoğrafını, facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden mağdurun 9 arkadaşına mesaj olarak gönderdiği iddiasına konu olayda;

Sanığın gönderdiği mesajla mağdur çocuğun belden üstü çıplak fotoğrafını gören 9 kişinin kimlikleri ve 18 yaşından küçük olup olmadıkları araştırılarak, 18 yaşından küçük olduklarının tespiti halinde, 13 yaşındaki mağdur çocuğun cinsel arzuları tahrik ve istismar eden, toplumun sahip olduğu ortak ar ve haya duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka aykırı nitelikteki müstehcen görüntüsünü diğer çocuğun ve/veya çocukların görmesini sağlayan sanık hakkında TCK’nın 44. maddesi de dikkate alınarak aynı Kanunun 226/5. madde ve fıkrasındaki müstehcenlik suçundan, 18 yaşından büyük olduklarının tespiti halinde ise 13 yaşındaki mağdur çocuğun cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin özel fotoğrafını ifşa eden sanık hakkında TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak ve hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,T.C. Yargıtay 12.CEZA DAİRESİ Esas:2019-9024 Karar:2021-3087 Karar Tarihi:24.03.2021

Çocukların Müstehcen Görüntülerini Kaydedip İnternette Yaymak 6 Yıldan 10 Yıla Kadar Hapis Gerektirir

Müstehcen çocuk görüntüsünün kaydedilmesinin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiğini belirtmiştik. TCK 226/5 bunların yayınlanması halinde cezanın 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olması gerektğini düzenler.


Oluşa ve dosya kapsamına göre; 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk … ile aynı mahalleden arkadaşı olan ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Hatay Şube Müdürlüğünün 30.07.2015 tarihli raporuna göre hafif derecede zeka geriliği saptanan 14 yaşındaki mağdur …’ün, soruşturma evresinde ifadesi alınan 16 yaşındaki arkadaşları …’ın ikametine gittikleri ve suça sürüklenen çocukla mağdurun aynı odada yalnız kaldıkları 2015 yılının Haziran ayında, suça sürüklenen çocuğun, mağdurdan soyunmasını isteyip, kendisine ait cep telefonu ile mağdurun tamamen çıplak ve cinsel organı da görüntülenen fotoğraflarını kaydetmesi biçiminde sübutu kabul edilen eylemde, cinsel arzuları tahrik ve istismar eden, toplumun sahip olduğu ortak ar ve haya duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka aykırı niteliktekteki müstehcen görüntüyü içeren ürünün üretiminde 14 yaşındaki mağdur çocuğun yer almasından dolayı suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın ilgili madde, fıkra ve cümlesinde tanımlanan müstehcenlik suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, suça sürüklenen çocuk tarafından, mağdurun çıplak fotoğraflarının, suça sürüklenen çocuğun arkadaşı olan …’ın facebook hesabı üzerinden paylaşılması ve 16 yaşındaki …’ın da fotoğrafları görmesi biçiminde sübutu kabul edilen eylemden dolayı da suça sürüklenen çocuk hakkında ayrıca TCK’nın ilgili madde ve fıkrasında tanımlanan müstehcenlik suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, mağdurun yaşı ve kaydedilen görüntülerin özellikleri dikkate alınmaksızın, sübutu kabul edilen eylemler sadece görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun TCK’nın ilgili madde ve fıkrası gereğince mahkumiyetine hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.“T.C. Yargıtay 12.CEZA DAİRESİ Esas:2021-1557 Karar:2021-5658 Karar Tarihi:07.07.2021

Reşit Olmayan Kızın Müstehcen Fotoğraf Göndermesi

Reşit olmayan kız telefondan başka birine müstehcen görüntüler göndermiş olabilir. 18 yaşından küçük biri bu görüntüleri gönderdiği zaman bu görüntüleri telefonunda tutan kişi DEPOLAMA maddesinden ceza alabilir.

Görüntüleri sanık kendi talep etmişse ÜRETİM ancak görüntüler telefonda bulunuyorsa DEPOLAMA olarak yorumlanabilir.

Erkek taraf ‘bana duştan fotoğraf at’ dediyse, ve 18 yaşından küçük kişi fotoğraf attıysa, talimat üzerine müstehcen çocuk fotoğrafı üretilmiş olacaktır.

Müstehcenlikte Erkek Kadın Ayrımı Yoktur

Kanunda erkek kadın ayrımı yapılmadığından yetişkin bir kadının 18 yaşından küçük bir erkekten müstehcen görüntüler alması veya talep etmesi durumunda da suç oluşacaktır.

blank


“06.12.2018 tarihinde 16.01.2001 doğumlu olan ve 18 yaşından küçük olan mağdur … E.’nin ikametlerinde babasına ait tabanca ile intihar etmesi üzerine başlatılan soruşturma üzerine, mağdur ile sanığın duygusal arkadaşlık yaptıkları, bu çerçevede sanığın mağdurdan çıplak resimler göndermesini istediği, mağdurunda bu istekleri kabul ederek değişik zamanlarda bütün vücudu çıplak halde resimler çekerek sanığa gönderdiğinin yapılan dijital materyal incelemesinde tespit edilmesi üzerine sanık hakkında müstehcen görüntünün üretiminde çocukların kullanılması suçundan kamu davası açılmıştır.

 1. Mahkemece yapılan yargılama üzerine sanığın mağdurdan değişik zamanlarda müstehcen görüntülerini çekip göndermesini isteyerek mağdura ait müstehcen görüntülerin gönderilmesi sağladığı kabul edilerek zincirleme şekilde müstehcen görüntünün üretiminde çocuklarının kullanılması suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir.
 2. Sanık müdafii huzurunda 09.04.2019 tarihinde kollukta alınan ifadesinde özetle; \”… Sıla’dan açık saçık fotoğraflarını telefonuna çekip bana atmasının istedim…. Sıla bana yatakta tamamen açık anadan doğma fotoğraflarını çekip benim telefonuma attı telefonumda bu şekilde farklı zamanlarda atılmış yaklaşık 10 adet fotoğraf vardır….\” şeklinde beyanda bulunmuştur.
 3. Sanık müdafii huzurunda 30.03.2021 tarihinde savcılıkta alınan ifadesinde özetle; \”… İlişkimiz sürecinde bazen benim istemem üzerine Sıla bana çıplak fotoğraflarını cep telefonundan whatsapp üzerinden ya da instagram yoluyla gönderiyordu…\” şeklinde beyanda bulunmuştur.
 4. Sanık müdafii huzurunda 30.03.2021 tarihinde sorgu sırasında kolluk ve savcılık beyanlarının doğru olduğunu ve tekrar ettiğini beyan etmiştir.
 5. Sanık 18.05.2021 tarihli duruşmada özetle; \”… ilişkimiz süresince bana yine rızası ile müstehcen fotoğraflarını göndermişti. Bu fotoğraflar cep telefonumda ve laptop bilgisayarımda kayıtlıydı…. Çelişki nedeniyle sorulması üzerine, müstehcen fotoğraflarını telefonuma göndermesini istediğimi beyan etmiştim. Sıla’dan bu şekilde bir talepte bulunup bulunmadığımı hatırlamamakla birlikte, ondan bu şekilde fotoğraf istemiş olabilirim…\” şeklinde beyanda bulunmuştur.
 6. 04.12.2019 ve 25.02.2021 tarihli … Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliğinin Dijital Materyal İnceleme Raporlarında sanığa dijital materyallerde mağdur …’ya ait müstehcen görüntülere rastlanıldığı tespit edilmiştir.

B. Bölge Adliye Mahkemesinin Kabulü

İlk Derece Mahkemesince kabul edilen olay ve olgularda, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV. GEREKÇE

A. Sanık Müdafiinin Sübuta Ve Görüntülerin Mağdurun Rızası İle Gönderildiğine İlişkin Temyiz İstemi Yönünden

Dosya kapsamına ve aşamalarda verilen sanık savunmalarına göre, sanığın aralarında duygusal birliktelik bulunduğu 18 yaşından küçük mağdura değişik zamanlarda çıplak görüntülerini çekip kendisine atmasını istediği, mağdurunda isteği kabul ederek yapılan incelemelerde tespit edilen mağdurun tamamen çıplak olduğu, göğüslerinin ve cinsel organının gözüktüğü resimleri sanığa gönderdiği olayda, sanığın talimatı ile 18 yaşından küçük mağdurun söz konusu görüntüleri çekip gönderdiği anlaşılmakla sanık sübut bulan eyleminin zincirleme şekilde müstehcen görüntünün üretiminde çocuklarının kullanılması suçunu oluşturduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.” T.C. Yargıtay 12.CEZA DAİRESİ Esas:2023-1217 Karar:2023-958 Karar Tarihi:27.03.2023


Çocuğa Ait Müstehcen Görüntüleri Video Kaydına Alıp Çeken Üretim Suçunu İşlemiş Olur


Kanaatimizce de üretiminde çocuğun kullanıldığı bir ürünün TCK’nun 226 maddesinin 3. fıkrasındaki suçu oluşturabilmesi için çocuğa yönelik cinsel davranışlar içermesi ve cinsel arzuları tahrik etme amacına yönelik olması gerekir. Bu nedenle çocuğun müstehcen görüntüsünün çekilmesi kullanma olarak nitelendirilemez. Çocuğun rızasının bulunması da suçun oluşumuna etkili değildir. Her ne kadar cinsel istismar suçu bakımından 5237 sayılı TCK’nu 0-15 yaş grubundaki çocukların rızalarına itibar etmemiş, 16-18 yaş grubundaki çocuklara ise suçun oluşumu için cebir, tehdit veya hilenin varlığını aramakta ise de müstehcenlik suçu yönünden bunun bir önemi yoktur. Zira bu suç için korunan yarar toplum menfaatidir. Bu nedenle çocuğun kendi rızasıyla müstehcen görüntüsünü çekip kullanması suçun oluşumuna engel değildir.

Özel 15 yaşından küçük mağdure ile girdiği cinsel ilişkiyi kayda alan, mağdurenin çıplak fotoğraflarını çeken ve bu kayıtları cep telefonunun hafıza kartında saklayan sanığın eyleminin en ağır cezayı gerektiren TCK’nun 226. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.”T.C. Yargıtay CG.CEZA GENEL KURULU Esas:2014-14-603 Karar:2015-66 Karar Tarihi:24.03.2015


5651 Sayılı İnternet Kanunu Kapsamında Müstehcen Yayınların Düzenlenmesi

5651 sayılı İnternet Kanunu’na göre, internet ortamında yer alan müstehcen içeriklerin yayılmasının önüne geçilmesi esastır. Kanunun 8. maddesinin 1-a fıkrası, eğer bir içeriğin müstehcenlik suçunu oluşturduğuna dair yeterli şüphe varsa, bu içeriğe erişimin engellenmesi kararı alınabileceğini öngörür. Yani, internet üzerinde müstehcen olarak değerlendirilebilecek bir içerik tespit edildiğinde, yetkililer bu içeriğe erişimi engelleme kararı verebilirler.

Daha ileri bir adım olarak, 10. madde ise, verilen erişim engelleme kararlarını yerine getirmeyen internet yer sağlayıcılarına ve erişim sağlayıcılarına cezai yaptırımlar getirir.


2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda Ahlaka Aykırı Davranışların Düzenlenmesi

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK), genel ahlak ve edep kurallarına aykırı davranışları ele alır. Kanunun 11. maddesi, genel ahlak anlayışını bozan ve toplum düzenini zedeleyebilecek şekilde, utanç verici davranışlarda bulunanları ve bu tür davranışlara teşvik eden söz, müzik, şarkı gibi gösteri sanatlarını ve eserlerini kapsar. Aynı zamanda, genç erkek ve kadınlara yönelik müstehcen içerikler sunan, kötü alışkanlıklara teşvik eden ve ahlaksızlığa yol açabilecek her türden sesli ve görüntülü eserlerin üretimi ve dağıtımı bu madde ile düzenlenmiştir.

Bu hüküm, polisin, bu tür eserlerin alım, satım ve teşhirine karşı harekete geçme yetkisini verir ve hatta şikayet ya da rıza aranmaksızın, müstehcenlik suçunu oluşturan eylemleri engelleyebilir. Eğer söz konusu suçlarla ilgili bir şikayet veya başvuru olursa, ilgili evrakın derhal adli makamlara iletilmesi sağlanır.

Muzır ve Neşriyat Kavramları Nelerdir?

“Muzır” kelimesi, Türkçe’de genellikle toplumsal ahlak ve düzeni bozan, yozlaştırıcı ve zarar verici ögeleri tanımlamak için kullanılır. Bu terim, özellikle müstehcenlik, şiddet, uyuşturucu ve alkol kullanımını teşvik eden veya toplumsal huzuru bozabilecek içerikleri içeren yayınlar için geçerlidir.

Öte yandan, “neşriyat” kelimesi, bilgi ve fikirlerin yayılmasını ifade eder. Bu, kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler, filmler, videolar ve ses kayıtları gibi çeşitli yazılı ve görsel medya araçlarıyla gerçekleştirilen bir yayım faaliyetidir.

1927 yılında yürürlüğe giren 1117 sayılı Muzır Neşriyat Kanunu, Türkiye’de küçükleri zararlı ve müstehcen yayınlardan koruma amacı güden bir yasal düzenlemedir. Bu kanun, kitap, dergi, broşür, afiş, resim, film, video ve ses kaydı gibi çeşitli medya eserlerinin iki nüshasının ilgili eğitim kurumlarına gönderilmesini zorunlu kılar. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde, eser sahibi veya sorumlu yöneticisine 25 liraya kadar para cezası uygulanabilir.

Kanunun 4. maddesi uyarınca, “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu” adı verilen bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul, eserlerin küçükler için zararlı olup olmadığını inceleyip, gerekli önlemleri alma görevini üstlenmiştir. Kurul, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na bağlıdır ve üyeleri bakanlık tarafından atanmaktadır. Kurulun aldığı kararlara karşı yargı yolu açıktır, yani kararlar yargısal denetime tabidir.

Kanunun 5. maddesi gereğince, küçükler için zararlı olduğu belirlenen eserlerin zarf ya da poşet içinde satılması veya dağıtılması gerekmektedir.

Son olarak, kanunun 6. maddesine göre, küçükler için zararlı nitelikte olduğu tespit edilen eserleri basan, yayınlayan, ithal eden, satan ya da dağıtan kişilere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar arasında para cezasından hapis cezasına, eserlerin toplatılmasına kadar çeşitlilik gösteren cezalar yer alır. Bu kanun, küçüklerin ahlaki ve zihinsel gelişimlerini koruma amacı taşıyarak, onların zararlı içeriklerle karşılaşmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Ancak günümüzde yayınların sosyal medya, applikasyonlar ve internet üzerinden yapılması nedeniyle bu kanunun uygulama alanı karşımıza nadiren çıkar.

2 Responses
 1. blank
  Selim

  Merhaba sitenizde çıplaklık nedir diye bilmeyenler olabilir diye tonla çıplak fotoğraf koyma amacınızı anlayamadım?
  bu suç diye yazdığınız metinleri çıplaklıklardan kaydıra kaydıra bir hal oldum tedavi olmak ister misiniz?

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Çıplak nitelenebilecek 2 görsel de kamuya açık stok görseldir. Her sitenin kullandığı görsellerdir. Yayın öncesinde gerekli filtreden geçip uzman ekip tarafından değerlendirilmiştir. İyi günler dileriz.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor