Sürücü Değişikliği Var Diyerek Zararı Ödemiyorlar

KASKO Neden Ödeme Yapmıyor?

Sigorta şirketleri, kapsamlarında kalan zararı ödemek istemeyebilirler. Özellikle kamera kaydının olmadığı durumlarda, şarampole yuvarlanma, duvara çarpma veya direğe çarpma gibi tek taraflı kazalarda, sürücünün kim olduğuna inanmayabilirler. Ayrıca, sürücünün alkollü olup olmadığı veya ehliyetli olup olmadığı konusunda tereddüt yaşayabilirler. Bu nedenle, araştırmacı görevlendirerek durumu incelerler ve bazen bu incelemeler sonucunda zararı ödemek istemeyebilirler.

Sigorta şirketinin teminat kapsamına aldığı kasko poliçesi, araç sahibinin kendi kusurundan kaynaklanan kazaları da kapsar ve ödemesi gerekir. Eğer KASKO ödeme yapmıyorsa, zararın teminat dışında kaldığını ispat etmek zorundadır.

Örneğin, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanımı teminat dışındadır. Sigorta şirketi, alkollü veya ehliyetsiz sürücülerin yaptığı kazaları ödemez ve bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu ispat, kaza sonrasında olay yerine gelen jandarma veya polis ekiplerinin tutmuş olduğu kaza tespit tutanağı ile yapılır.

Sigortanın kapsamı
MADDE 1409- (1) Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden
doğan zarardan veya bedelden sorumludur.
(2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta
teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.

  Kaza Tespit Tutanağının İspat Gücü Nedir?

  Kaza tespit tutanaklarının ispat gücü hakkında şunları söyleyebiliriz:

  1. Eğer kaza tespit tutanağını resmi bir memur, yani polis memuru veya jandarma personeli tutmuşsa, bu tutanak kesin delil hükmündedir ve geçerli sayılır.
  2. Ancak, maddi hasarlı trafik kazalarında iki tarafın bir araya gelerek tuttukları tutanaklar resmi evrak hükmünde değildir. Bu tutanaklar sadece tarafların beyanlarını o an için kayıt altına alan bir evraktan ibarettir. Sigorta şirketleri bu evrak üzerinden kendilerince kusur değerlendirmesi yaparak ödeme yaparlar ve kusur durumunu belirlerler.

  Hangi Durumlarda Tutanağa İtiraz Edilebilir?

  Polis memurunun veya jandarma personelinin tutmuş olduğu tutanağın gerçeğe uygun olmadığını düşünüyorsanız, buna itiraz etme şansınız vardır. Ancak, şahsın beyanına karşı devletin tarafsız memurunun tuttuğu tutanak her zaman üstün gelecektir.

  Bunun sebebi, devletin memurunun beyanının hukuken geçerli kabul edilmesidir. Ancak, devletin memurunun tuttuğu tutanak %100 kesin ve değişmez kanun hükmünde bir evrak parçası değildir; itiraza tabidir. Bu itirazın, yine aynı derecede kesin ve güçlü delillerle yapılması gerekmektedir ki polis memurunun tutanağı geçersiz kılınabilsin.

  Bu evraklara örnek verecek olursak; cep telefonu kamerasıyla çekilmiş kaza görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleri olabilir. Kaza eğer gözle görülmedi ve polis ekipleri daha sonradan geldiyse, savcılık dosyasında yeni deliller çıkmış olabilir ve savcılık dosyasında yer alacak, olayı gören tanıkların beyanları olayı daha sonradan aydınlatmaya elverişli olabilir.

  Başka bir ihtimal ise, mahkemede kusur durumlarının tartışıldığı alacak ve tazminat davaları açıldığında mahkemenin bir bilirkişi görevlendirmesidir. Bu bilirkişi, kazanın oluşumunu tekrardan inceleyerek taraflara kusur oranını raporlar. Bu raporda da kusur durumlarının değişme ihtimali mevcuttur.

  Sürücünün Kim Olduğuna Dair İhtilaf Varsa Mahkemece Araştırma Yapılmalıdır


  “Somut olayda; davaya konu trafik kazasının 28/10/2018 tarihinde sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu sırada meydana geldiği, kaza ile ilgili resmi görevli polis memuru tarafından kaza tespit tutanağı tanzim edildiği, tutanağa göre araç sürücüsünün dava dışı …. ….. olarak tespit edildiği, davacı ….. ….. ve dava dışı ….. …..’ın yolcu olarak bulunduğu halde tek taraflı trafik kazasının meydana geldiği, yolcuların ambulansla hastaneye sevk edildiği, araç sürücüsü …. …..’nın alkollü olmadığının tespit edildiği görülmüştür. Aksi ispat edilinceye kadar geçerli resmi belge olan kaza tespit tutanağı, soruşturma dosyası ve anılan ilkeler gözetilerek, araç sürücüsünün kim olduğu hususunda gerekli araştırma yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken Uyuşmazlık Hakem Heyetince davacı tarafın başvurusunun reddine ilişkin İtiraz Hakem Heyeti kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.T.C. Yargıtay 4.HUKUK DAİRESİ Esas:2021-15054 Karar:2022-7269 Karar Tarihi:18.04.2022


  blank

  KASKO Tek Taraflı Kazada Zararı Öder

  Aşağıdaki karar özeti genel kuralı ifade etmekte ve göstermektedir.

  T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – Karar Özeti

  Esas: 2022-2921
  Karar: 2023-8456
  Karar Tarihi: 03.07.2023
  Mahkeme: Ticaret Mahkemesi
  Sayısı: 2022/76 Değişik İş – 2022/76 Karar
  Hüküm/Karar: Başvurunun kabulüne – Davalının itirazının reddine
  Sayısı: K-2021/151715

  Dava: Davacı vekili, davacıya ait aracın tek taraflı trafik kazası sonucu hasar gördüğünü ve kasko sigorta şirketine başvurduğunu ancak talebinin reddedildiğini iddia ederek hasar bedelinin ödenmesini talep etmiştir. Başlangıçta 5.100,00 TL olarak talep edilen hasar bedeli, daha sonra 85.715,77 TL’ye ıslah edilmiştir.

  Cevap: Davalı vekili, sigorta başvurusunun usulüne uygun yapılmadığını, hasar ihbarının geçersiz olduğunu ve davacının eksper raporunun kabul edilemez olduğunu savunarak, talebin reddini istemiştir.

  Karar: Uyuşmazlık Hakem Heyeti, davanın kabulüne ve 85.715,77 TL hasar bedelinin yasal faiziyle birlikte tahsiline karar vermiştir. Davalı vekili bu karara itiraz etmiş, ancak İtiraz Hakem Heyeti itirazları reddetmiştir.

  Temyiz: Davalı vekili, İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ve vekalet ücreti ile ilgili itirazlarda bulunmuştur. Yargıtay, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarını reddetmiş, ancak vekalet ücreti konusundaki itirazını kabul ederek, kararı düzelterek onamıştır.

  Karar Sonucu:

  1. Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine.
  2. Vekalet ücreti ile ilgili itirazın kabulü ve karardaki “11.943,05 TL” ibaresinin “4.080,00 TL” olarak düzeltilerek onanmasına.
  3. Peşin alınan temyiz harcının davalıya iadesine.
  4. Dosyanın mahkemeye gönderilmesine.

  blank

  Olay Yeri Terk Edilmiş Dahi Olsa Zarar İle Kaza Tutarlı İse Sigorta Ödeme Yapmalıdır

  T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – Karar Özeti

  Esas: 2023-4243
  Karar: 2023-8755
  Karar Tarihi: 10.07.2023
  Mahkeme: Ticaret Mahkemesi
  Sayısı: 2018/5441 Değişik İş – 2018/5441 Karar
  Hüküm/Kararı: Kısmen Kabul/İtirazın Reddi
  Sayısı: K-2018/29929

  Dava: Davacı vekili, davacıya ait aracın 02.02.2017 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazası sonucunda hasara uğradığını ve kasko sigorta şirketine başvuru yapılmasına rağmen ödeme yapılmadığını belirterek, 53.182,60 TL hasar bedelinin avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

  Cevap: Davalı vekili, kazanın beyan ile örtüşmediği ve kaza ile hasarın uyumsuz olduğunu belirterek, davacının doğru ihbarda bulunma mükellefiyetini yerine getirmediğini ve kazanın beyan edildiği şekilde meydana geldiğini ispat etme yükümlülüğünün davacıya ait olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

  Karar: Uyuşmazlık Hakem Heyeti, bilirkişi raporunda hasarın beyan edilen şekilde meydana gelmediğinin tespit edildiğini, ancak sigorta şirketinin somut delil sunamadığını belirterek başvurunun kısmen kabulüne ve 44.000,00 TL tazminatın avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar vermiştir.

  İtiraz: Davalı vekili, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmediğini ve müvekkilinin sunduğu bilimsel teknik değerlendirme raporunun dikkate alınmadığını belirterek itiraz başvurusunda bulunmuştur. İtiraz Hakem Heyeti, sigorta şirketinin iddialarını somut delillerle ispat edememesi ve bilirkişi raporunun hükme esas alınmasında isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.

  Temyiz: Davalı vekili, itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenlerle kararı temyiz etmiştir. Yargıtay, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarını reddetmiş, ancak vekalet ücreti konusundaki itirazını kabul ederek, kararı düzelterek onamıştır.

  Karar Sonucu:

  1. Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine.
  2. Vekalet ücreti ile ilgili itirazın kabulü ve karardaki “5.190,00 TL” ibaresinin “2.180,00 TL” olarak düzeltilerek onanmasına.
  3. Peşin alınan temyiz harcının davalıya iadesine.
  4. Dosyanın mahkemeye gönderilmesine.

  blank

  Olayı Aydınlatacak Whatsapp Mesajları Varsa Bunlar Da Dahil Edilerek HASAR KAZA Arasındaki Orantısızlıkların Detaylıca Araştırılması Gerekir

  T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – Karar Özeti

  Esas: 2022-2926
  Karar: 2023-8764
  Karar Tarihi: 10.07.2023
  Mahkeme: Ticaret Mahkemesi
  Sayısı: 2022/139 D.İş
  Hüküm/Kararı: Başvurunun kabulü – İtirazın kısmen kabulü, başvurunun kısmen kabulü
  Sayısı: K-2021/117623

  Dava: Davacı vekili, davacıya ait aracın 21.09.2020 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazası sonucunda hasarlandığını, onarım bedelinin bağımsız sigorta eksperince 51.767,96 TL olarak belirlendiğini ve davalı sigorta şirketine yapılan ödeme talebinin reddedildiğini belirterek 15.000,00 TL hasar bedelinin avans faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, sonrasında talebini 51.787,96 TL’ye yükseltmiştir.

  Cevap: Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, başvurunun usulden reddi gerektiğini, hasarın teminat dışı olduğunu ve doğru ihbarda bulunulmadığını savunarak başvurunun reddini istemiştir.

  Karar: Uyuşmazlık Hakem Heyeti, bilirkişi raporunun denetime elverişli olduğu ve sigortacının somut delillerle ispat edemediği gerekçesiyle başvurunun kabulüne karar vermiştir. İtiraz Hakem Heyeti, sigortacının %20 indirim uygulamasını dikkate alarak tazminat miktarını 41.430,36 TL olarak belirlemiş ve itirazı kısmen kabul etmiştir.

  İtiraz: Davalı vekili, eksik evrakla başvuruda bulunulması ve kısmi dava açılmasının hukuki yararının bulunmadığını ileri sürerek itiraz etmiş, davacı vekili ise servis muafiyeti uygulamasının hatalı olduğunu savunarak karara itiraz etmiştir.

  Temyiz: Taraf vekilleri, İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur.

  Karar: Yargıtay, davalı vekilinin temyiz itirazlarını kabul etmiş, kaza sonrası doğru ihbar yükümlülüğüne aykırı davranışların yeterince incelenmediği ve eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle İtiraz Hakem Heyeti kararını bozmuştur. Diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

  Sonuç:

  1. Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının bozulmasına.
  2. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına.
  3. Temyiz giderlerinin temyiz eden davacıya yükletilmesine.
  4. Peşin alınan temyiz harcının davalıya iadesine.
  5. Dosyanın mahkemeye gönderilmesine.
  6. Başkanın karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verilmiştir.

  Karşı Oy: Dava dışı kişiye ait olduğu bildirilen whatsapp mesaj kayıtlarının araştırılmasının uygun olmadığı ve hasarın teminat dışı olduğunun davalı tarafından ispat edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluğun bozma gerekçesine katılınmamıştır.

  Related Posts

  blank

  Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi

  Gürültücü Komşuyu Hapse Attırabilir Miyiz? Modern toplumda, apartman ve site yaşamı, pek çok insan için ortak bir yaşam alanını paylaşmak anlamına gelir. Bu tür yaşam alanlarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Gürültü sorunu, bu dezavantajların başında gelir. Gürültücü bir...
  blank

  Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?

  Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu? Ağızlık Takılmadan Köpek Gezdirilmesi Türkiye’de hayvan hakları ve hayvan sahiplerinin yükümlülükleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, hayvanların refahını sağlamak ve tehlike arz eden hayvanların kontrolsüz şekilde gezdirilmesini önlemek...
  blank

  Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

  Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
  blank

  Trafik Kazasında Yüksek Araç Değer Kaybı Almanın Yolu

  Trafik Kazası Sonrası Değer Kaybını Yüksekten Almak Trafik kazaları sonucu araçların değer kaybı yaşaması, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Değer kaybını amatörce alan servisler vatandaşı mağdur eder. Adeta değer kaybı haklarını ziyan ederler. “Biz değer kaybını alıp size veririz” diyenlere...
  blank

  Bedensel ve Cismani Zararlarda Tazminat Talepleri ve TBK 54

  Haksız Fiil Kavramı ve Türk Borçlar Kanunu 54. Madde Haksız fiil kavramı, hukukun önemli bir parçasıdır ve bireylerin birbirlerine karşı davranışlarını düzenler. Haksız fiil, bir kişinin başkasına hukuka aykırı bir eylemle zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu eylemler genellikle kasıtlı...
  blank

  Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

  Yabancı sağlık sigortası nedir? Yabancı sağlık sigortasının avantajları nelerdir? Yabancı sağlık sigortası nasıl alınır? Yabancı sağlık sigortasıyla neleri karşılayabilirsiniz? Yabancı sağlık sigortasıyla ilgili yaygın sorular ve cevaplar. Yabancı Sağlık Sigortası Nedir? Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sağlık...
  blank

  2023 Yılı ZMSS Sigorta Ödeme Asgari Limitleri Teminatlar

  ZMSS Teminatı Nedir? Neden Teminat ile Sınır Koyulur ? Sigorta, belirli bir riskin finansal sonuçlarını paylaşmayı amaçlayan bir mekanizmadır. Bu yüzden, sigorta poliçeleri genellikle belirli bir teminat limiti ile gelir. Bu limit, sigorta şirketinin kabul ettiği maksimum mali sorumluluğu temsil...
  blank

  Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

  … AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
  blank

  Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

  … AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
  blank

  Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

  I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
  blank

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
  blank

  Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

  Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
  blank

  Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazasında Ceza Hesaplama 1 ölü 1 yaralı

  Trafik kazalarının ceza yargılaması boyutu Trafik kazaları hakkında oldukça sık soru sorulmaktadır. Ülkemizde her yıl binlerce kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Bu nedenle trafik kazalarına karışan bir kişinin hangi suçtan yargılanacağı ve ne kadar süre ceza alacağı...
  kira avukat kiracı

  Kira uyarlama davası nedir?

  Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi

  Yorum Bırakın

  Recent Articles

  blank
  Temmuz 5, 2024
  Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
  blank
  Temmuz 5, 2024
  Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
  blank
  Temmuz 2, 2024
  Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
  blank
  Temmuz 2, 2024
  Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
  blank
  Haziran 28, 2024
  Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
  blank
  Haziran 14, 2024
  Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
  blank
  Haziran 10, 2024
  Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
  blank
  Haziran 10, 2024
  Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
  blank
  Haziran 7, 2024
  Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
  blank
  Haziran 6, 2024
  Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
  blank
  Haziran 5, 2024
  Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
  blank
  Haziran 5, 2024
  Müzekkere Nedir?
  blank
  Mayıs 28, 2024
  Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
  blank
  Mayıs 25, 2024
  Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
  blank
  Mayıs 20, 2024
  Trafik Kazası İkame Araç Bedeli Mahrumiyet Tazminatı Davası
  × Avukata Sor