Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması

Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır.

Noterler Birliği ise yasal mevzuatı, açık genelge maddelerini uygulamayarak, kimlik süresi dolan yabancının vekaletname vermesini engellemektedir. Noterler Birliği telefonla aranarak hukuk birimine görüş sorulduğundan vekaletname çıkarma talepleri reddedilmesi gerektiği görüşü verilmektedir.

Noterler Birliği kendisine sorulan görüşlere ise kaçamak cevaplar vererek yanıtsız bırakmaktadır.

blank

Yabancı Zaten Kimlik Süresi Dolduğu ve Uzatılmadığı İçin Dava Açmak Üzere Avukata Vekalete Vermek İster

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusu gibi bir durum yaşanmaktadır. Yabancı kimlik ve ikamet hakları için vekaletname vermek isterken, geçerli bir kimliği olmadığı için vekaletname veremeyeceği cevabı almaktadır.

blank

Vekaletname Sunma Zorunluluğu

Davanın takibi için vekaletname sunmak zorunluluktur. Ancak, geri gönderme merkezine alınan ya da kimlik süresi dolan yabancı müvekkillerin kimlik tespiti ve noter onayı gibi prosedürel engellerle karşılaşmaları, hem avukatların mesleki faaliyetlerini hem de yabancıların adil yargılanma haklarını olumsuz etkilemektedir.

HMK

Vekâletnamenin ibrazı
MADDE 76- (1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından
onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına
uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır.

Yabancıların Vekaletname Sorunları

Noter Onayı ve Kimlik Tespiti Engelleri

Yabancı müvekkiller, Türkiye’de sıklıkla noter hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşamaktadır. Özellikle göçmen, mülteci veya uluslararası koruma arayan kişiler, gerekli kimlik belgelerine sahip olmadıklarında noter evrakları işleme almamaktadır.

Pasaport, kimlik kartı veya ikamet izni gibi evrakların eksikliği, yabancıların vekaletname çıkarmasını imkansız hale getirmekte, bu durum avukatlarının onları yasal olarak temsil etmesini engellemektedir.

Avukatlık Hizmetlerinin Erişilebilirliği Üzerindeki Etkileri

Vekaletname alınamaması sorunu, avukatların yargı sürecindeki temsil yetkilerini doğrudan etkilemektedir.

Mahkemeler vekaletname ibrazı için 1 aylık kesin süre vermekte, vekaletname ibraz edilemediğinde ise davanın açılmamış sayılmasına karar vermektedir.

Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması MADDE 77-

(1) Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.

(2) Vekâletnamesiz işlem yapmasına izin verilen ancak haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen avukat, celse harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir. Bunu kötüniyetle yapan avukat aleyhine, ceza ve disiplin soruşturması açılmasını sağlamak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına durum yazıyla bildirilir.

blank

Bu durum, yabancılar hukuku alanında çalışan avukatların görevlerini yerine getirme kabiliyetlerini ciddi şekilde sınırlamakta, bu da yabancı müvekkillerin adalet arayışında önemli bir engel teşkil etmektedir.

Özellikle, sığınma başvuruları, çalışma ve ikamet izni başvuruları gibi idari işlemlerde avukatların bu engellerle karşılaşması, yabancı müvekkillerin hukuki süreçlere eşit erişimini kökünden kesmektedir.

Yaşanan vekaletname sorununun çözümü için, hukuki temsil erişimini kolaylaştıracak şekilde yabancılar kanununda düzenleme yapılması ve vekaletname alınması hakkında istisnalar getirilmelidir.

Avukatların Haklarının İhlali

Mesleki Özerklik ve Bağımsızlık Sorunları

Vekaletname alınamaması, avukatların mesleki özerkliği ve bağımsızlığı üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Vekaletname alamayan ve davayı takip edemeyen avukatın cadde üzerindeki bakkaldan bir farkı kalmaz. Dava takip yetkisi elinden alınan bir avukatın diploması yırtılmış, ofisi kapatılmış, ağzı bantlanmış sayılır.

Avukatlara karşı yapılan bu tutum, hem avukatın iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu (TCK 117) oluşturur, hem de ifade özgürlüğüne yapılmış bir darbedir. Adil bir hukuk düzenin bu uygumaya imza atan herkesin soruşturulması, görevden alınması ve cezalandırılması gerekir.

Avukatlık, temelde insanların haklarını savunmak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak üzerine kurulmuş bir meslektir. Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukatın toplumsal meseleleri aydınlatma, haksızlıklara karşı durma görev ve ödevi vardır.

Ancak, özellikle yabancı müvekkillerle çalışan avukatlar için, vekaletname alamama sorunu, bu temel görevlerin yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır.

Sorunun geçici çözümü için elden adi yazılı yetki belgesi alınarak sunulmakta ancak mahkemeler tarafından yeterli görülmemektedir. Bu kararlara karşı yargı yolları tüketilmeli ve avukatlar birlik halinde hareket etmelidir.

Hukukun Üstünlüğüne Etkileri

Vekaletname alamama problemi, hukukun üstünlüğü ilkesine de zarar vermektedir. Hukukun üstünlüğü, herkesin hukuk karşısında eşit olması ve hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesi prensiplerine dayanır. Ancak, avukatların vekaletname alamaması, davayı takip edememesi, yabancının derdini ifade edemeden sınır dışı işlemlerine tabi tutulması, bu prensiplerin uygulanmasını zorlaştırır.

blank

Avukatların temsil yetkilerinin kısıtlanması, olayların yargıya intikal etmesinin önüne geçerek sorunu kökten çözmekten ibarettir. Talimatı veren makamların niyeti, avukatların vekaletname almasını engelleyerek yargıya sirayet edecek olayları sürüncemeye sokmak bu esnada hak ihlallerinin tespit edilmesini önlemek, mümkün olduğunca hızlı şekilde göçmenleri deport yani sınır dışı etmektir.


Yabancıların Haklarının Engellemesi

Adil Yargılanma Hakkının İhlali

Vekaletname alınamamasının yabancı müvekkiller üzerindeki etkileri, adil yargılanma hakkının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilebilir. Özellikle, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, yabancıların ve uluslararası koruma talebinde bulunan kişilerin yargı mercileri önünde etkin bir şekilde temsil edilebilmesi için vekaletnamelerin önemi büyüktür.

Ancak, bu kişilerin çoğunlukla pasaportsuz veya vatansız olmaları ve bu nedenle noter tarafından onaylanmış veya düzenlenmiş vekaletname çıkarmalarının mümkün olmaması, yargı önünde temsil haklarını ciddi şekilde sınırlamakta hatta yok etmektedir.

Bu durum, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkına aykırıdır ve yabancıların hukuki süreçlere erişimini engeller.

blank

İnsan Hakları Perspektifinden Değerlendirme

Yabancıların vekaletname alamaması sorunu, uluslararası hukuk normları ve insan hakları standartları açısından da değerlendirilmelidir. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belgelerde yer alan adil yargılanma hakkı ve eşitlik ilkesi, herkes için geçerlidir.

Ancak, yabancıların yargı süreçlerinde temsil edilme haklarının engellenmesi, bu uluslararası standartlara aykırı bir durum yaratmaktadır. Özellikle, Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşmeler kapsamında, yabancıların hukuki temsil erişimi konusunda yaşadıkları zorluklar, uluslararası toplumda endişe yaratmaktadır. Bu durum, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik uluslararası taahhütlerin ihlali anlamına gelmektedir.

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, yabancıların vekaletname alabilmeleri için gerekli prosedürlerin kolaylaştırılması ve alternatif çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası hukuk taahhütlerine uygun şekilde, yabancıların hukuki temsil erişimini sağlamak üzere yasal düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır.

Vekaletname alınamasa da avukatın yargılamaya devam etmesi, vekaletnamede zorluk çıkartan noterleri şikayet etmesi ve bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıması gerekir.

Gerek kolluk görevlileri ile avukatın ve müvekkili yabancının imzalarının bulunduğu “müdafi –
şüpheli görüşme tutanağı” ile avukat ile müvekkili yabancının imzalarının bulunduğu “yetki
belgesi”nin dosyada bulunması, gerek avukatın müvekkili yabancıyı yetkili ve görevli sulh ceza
hakimliklerinde açtığı davalarda da temsil ettiğinin görülmesi karşısında, davacı vekili tarafından
vekaletnamenin aslı veya onanmış örneğinin dava dosyasına sunulmadığı gerekçesiyle davanın
açılmamış sayılması yolunda verilen kararda isabet yoktur.
” BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İstanbul 10. İdari Dava Dairesi Esas No: 2018/1387 Karar No: 2018/1273 Karar Tarihi: 15.05.2018

Emsal Mahkeme Kararı Tam Metni

Related Posts

blank

Türkiye’ye Nasıl İltica Edilir? Şartları Nelerdir? Nasıl Kabul Alınır?

İltica Sürecine Başlarken: Türkiye’ye Nasıl İltica Edebilirim? Türkiye’ye Nasıl Sığınmacı Olabilirim? Türkiye Sığınmacıları Kabul Ediyor Mu? Türkiye’ye iltica etmeyi planlayan veya bu süreci yaşayan bireylerin, ne tür yollardan Türkiye’ye ulaşabilecekleri ve resmi işlemlerini nasıl yürütecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir....
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

Geri Gönderme Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sır Gibi Saklanan Geri Gönderme Merkezleri Hizmet Özel İç Yönerge Göç idaresi müdürlükleri çalışma usulü ve esasları hakkında bir yönergeye dayanarak haftasonu avukat görüşüne izin vermemekte, hukuka aykırı ve keyfi kısıtlamalar yapmaktadır. Dayanak olarak ise kendi iç yönergeleri olduğunu söylemekte,...
blank

İstanbul’da İkamet İzni Almanın Zorlukları ve Profesyonel Destek Almanın Önemi

İstanbul’da İkamet İzni Başvurularındaki Değişiklikler Son iki yıl içerisinde İstanbul İl Göç İdaresi ve bağlı olduğu düzey kurumlar, ikamet izni başvurularında belirgin değişikliklere gitmiştir. Evvelce %90-95 oranlarında onay verilen İstanbul ikamet izni başvuruları, çeşitli sebeplerle zorlaşmıştır. Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
blank

Uluslararası koruma başvurusunu reddi üzerine yapılacaklar nelerdir ? UK ret kararı kesin midir? Dava açma hakkı mevcut mudur ?

UK Ret Nedir? Ret Üzerine Dava Süreci Nasıl İşler? Uluslararası koruma kararının reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün genel usullerde ise 30 gün  içerisinde dava açılabilir. Ancak dava açılması göç idaresinin ret kararının bozulacağı anlamına gelmez. Bazı dosyalarda göç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor