Month

Eylül 2021
Çocukların trafik kazası nedeniyle genç yaşta engelli kalması durumunda bilirkişilerin, çocuğun geliri olmadığından 18 yaşına kadar tazminat hesaplamadığı, tazminat hesabına ise çocuk 18 yaşına geldikten sonra muhtemel asgari ücretle çalışacağı varsayımından yola çıkarak hesaplamaya başladığı görülmektedir. Yapılan hesaplamanın hakkaniyetli olmadığı kanaatindeyiz. Çocuk kaza geçirdiğinde her ne kadar bir geliri olmasa ve gelirden mahrum kalmasa dahi,...
Read More
Tahkim dosyalarında karar itiraz edilirken de aynı dava açılışında olduğu gibi nisbi harç yatırılmaktadır. Yatırılan harç ise uyuşmazlık tutarı üzerinden değil, toplam dava tutarından üzerinden hesaplanmaktadır. Eksik harç konusunda sigorta tahkim komisyonu internet sitesinde yapılan açıklama şu şekildedir ;
Read More
6458 sayılı Kanun’un “Mülteci” kenar başlıklı 61. maddesi şöyledir: “(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar...
Read More
Bono zamanaşımına uğradıysa icra takibine konulurken, takip tarihinden itibaren faiz işletmek, takip önce faiz işletmemek gerekir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında tartışıldığı üzere takip öncesi faiz işletilmesi borca itiraz sebebi olacaktır. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU 25.12.2019 T. E: 1, K: 8 ‘Hâl böyle olunca, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına...
Read More
Süresinde bankaya ibraz edilmeyen çek adi havale hükmündedir. Kambiyo takibi yapılamaz. Sadece sebepsiz zenginleşme hükümleri (2 ve 10 yıllık zamanaşımı unutulmamalı) Aradaki temel ilişkiye dayanarak istenmesi mümkündür. Genel hükümlere göre yapılacak incelemede (itirazın iptali davası) taraflar arasında ticaret varsa ticari defterler getirilerek bilirkişi incelemesine tabi tutulmalıdır. İSPAT YÜKÜ: İspat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini ortaya koyma görevi...
Read More
Sözleşmeyle düzenlenen vekalet ücreti geçerlidir. Avukat işe başlamakla ücrete hak kazanır. Avukat haksız yere azil edilirse sözleşmede belirlenen ücrete hak kazanacaktır. kaynak : Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 380 AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE ÜCRET dergisi Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 14.11.2017 gün ve E. 2015/32045, K. 2017/11096 sayılı kararı; “…Somut olaya bakıldığında, taraflar arasında imzalanan ücret sözleşmesinin...
Read More
12. Hukuk Dairesi 2019/14054 E. , 2020/6438 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten...
Read More
× Avukata Sor