Month

Ağustos 2020
Anayasal hak olarak her birey devlet, kamu kurumu, üniveriste, hastane, resmi veya özel olsun olmasın her kurumdan kendisi hakkında tutulan, işlenen verileri talep etme hakkı vardır. Kurumların bilgilerin verilmemesi durumunda hizmetin kusurlu işlediği kabul edilir. Kusurlu işleyen hizmetten, kamu kurumu doğacak zararları tazminle sorumlu olacağı gibi kasten ve hukuka aykırı olarak bilgi/belge temin etmeyen görevliler...
Read More
blank
Aydınlatılmış onam nedir? Şartları nelerdir? Yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması, kişinin rıza vermesine bağlıdır.  Verilen rızanın ise aydınlatılmış olması gerekir. Hastanın bedeninde yapılacak müdahale detaylarıyla işlemi yapacak hekimin bizzat kendisi tarafından anlatılmalıdır. Hekim müdahaleyi anlatırken, tıbbi işlem sonucu hastanın bedeninde oluşabilecek beklenmeyen durumlar hakkında da tek tek bilgilendirme yapmalı ve onayını almalıdır. Aydınlatmanın işlemden...
Read More
blank
Mirasta denkleştirme ve Tenkisten farkları Mirasta denkleştirmenin amacı, kanuni mirasçılığı korumak ve altsoy arasında eşitliği sağlamaktır. Tereke kavramı sadece mirasbırakan öldüğünde o an geriye kalan mal varlığı ile sınırlı değildir. Mirasbırakanın yıllar önce oğullarından birine aldığı ev de miras kavramına alınır ve tereke içinde değerlendirilebilir. Yıllar önce iş kurması nedeniyle muris tarafından hediye edilen işyeri...
Read More
blank
Şirket adresine çıkarılan tebligat iade dönerse ne yapmak gerekir? İcra takibi borçlusu şirket tüzel kişiliği olduğunda, şirketin ticaret sicile bildirmiş olduğu adresine ödeme emrinin tebliğ edilmesi gerekir. Bazı durumlarda şirketler, adres değişikliği yaptığından ödeme emri iade gelmektedir. Tüzel kişilere çıkarılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu 12-   13 maddeleri ile Tebligat Tüzüğü 17 ve 18.maddelerinde düzenlenmiştir. Tebligat Kanunu...
Read More
blank
9. Hukuk Dairesi 2016/20521 E. , 2020/6790 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARIA) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde 03/01/2006 ila 31/03/2014...
Read More
× Avukata Sor