Month

Mart 2021
Bankadaki Para Taşınır Hükmündedir. Haciz düşme süreleri taşınırlarda 6 ay taşınmazlarda 1 yıldır. Bankada haczedilen borçluya ait paralar taşınır hükmündedir. T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/2981 Karar No:2015/13263 K. Tarihi:11.5.2015 ÖZET : İİK’nun 106. maddesine göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü...
Read More
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Covid 19 pandemi nedeniyle alınan tüm tedbirlerin amacı genel sağlığın ve kamu düzenin korunmasıdır. Devlet anayasal pozitif yükümlülük olan genel sağlığın korunması için her tür tedbiri almakla mükelleftir. Nitekim, yayınlanan genelgeler ile toplantılar ertelenmiş, pandeminin azalması/geçmesi beklenmiştir. Geldiğimiz noktada toplantı yapılıp yapılamayacağına ilişkin farklı görüşler tartışılmış kimi kısım toplantıların mutlak surette...
Read More
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya gelenlerle yönetici seçilebilmesi için sayı ve arsa payı çoğunluğunun her halükarda sağlanması gerekir. T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 2057 Karar: 2020 / 2667 Karar Tarihi: 07.09.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı …...
Read More
Eski malik döneminde doğmuş ve ödenmemiş demirbaş ve ortak giderler yeni malike karşı yansıtılamaz. Yeni malik kendi döneminde doğmuş borçlardan sorumlu olacaktır. T.CYARGITAY18 HUKUK DAİRESİESAS NO.2005/1259KARAR NO.2005/3657KARAR TARİHİ.14.04.2005“Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:KARAR...
Read More
× Avukata Sor