Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu

Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare tarafından inşaat faaliyetlerinin durdurulması amacıyla düzenlenen resmi bir belgedir. Bu belge, yapı sahibine veya müteahhide, inşaatın durdurulduğunu ve mevcut sorunların çözülmesi gerektiğini bildirir. Yapı tatil zaptı, genellikle, yapı denetim ekipleri, belediye yetkilileri veya diğer ilgili denetim organları tarafından inşaat alanında yapılan denetimler sonucunda düzenlenir.

YAPI TATİL ZAPTI NASIL İPTAL EDİLİR TIKLA

Kanunun Koşulu: 30 Günlük Düzeltme Süresi

3194 sayılı İmar Kanunu, yapı sahiplerine yönelik yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak idari yaptırımlar konusunda açık hükümler içerir. Bu kanunun 42. maddesi, idarenin, aykırılığın tespit edildiği andan itibaren, yapı sahibine durumu düzeltebilmesi için bir aylık (30 gün) süre tanıması gerektiğini vurgular. Bu süre, hem yapı sahibinin mevcut durumu kanuna uygun hale getirme şansı vermek ve ikinici bir şans tanımak içindir.

30 Günlük Sürenin Mahiyeti ve Amacı

Bu sürenin esas amacı, idari yaptırımların keyfi olarak uygulanmasını önlemek ve yapı sahibine, mevcut aykırılıkları giderme imkanı sağlamaktır. Aynı zamanda, kanun, yapı sahibine pişmanlık hakkı tanıyarak, olası bir haksızlığın önüne geçmeyi amaçlar. Eğer yapı sahibi bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparsa veya yapıyı yasalara uygun hale getirirse, idari yaptırımlar uygulanmayabilir.

İdarenin 30 Günlük Süreyi İhmalinin Sonuçları

İdare tarafından bu sürenin ihmal edilmesi, alınacak yıkım ve para cezası kararlarının hukuka aykırı olmasına sebep olur. Bu durumda, yapı sahibinin dava açması, hukuka aykırılığın giderilmesi ve alınan kararların iptali için zorunlu bir yol haline gelir.

İdarenin, kanunun açık hükümlerine rağmen, bu süreyi göz ardı etmesi, yargı kararlarıyla düzeltilmesi gereken ciddi bir usulsüzlüktür.


Somut Örnek: Ali Amcanın Durumu

Ali Amca, köyün kenarında küçük bir ahşap ev yapmıştır. Ancak bir gün, valilikten gelen yetkililer, Ali Amca’nın yaptığı evin İmar Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, evi mühürlemişlerdir. Yapı tatil zaptı hazırlanmış ancak yetkililer, büyük bir hata yapmıştır: Kanunda belirtilen bir aylık düzeltme süresini beklemeksizin, bir hafta içinde hem yıkım kararı almışlar hem de para cezası kesmişlerdir. Oysaki, kanun, Ali Amca’ya, yapıyı hukuka uygun hale getirme ya da eski durumuna döndürme şansı tanımak için bu süreyi öngörmüştür. Eğer Ali Amca, verilen süre içinde gerekli işlemleri yaparsa, yıkım ve para cezasından muaf tutulabilir.

Yapı Sahiplerinin Hakları ve İdarenin Yükümlülükleri

Bu örnek, kanunun, yapı sahiplerine tanıdığı düzeltme hakkının önemini ve idarenin, bu süreci doğru bir şekilde yönetme yükümlülüğünü göstermektedir. İdarenin, kanunun emrettiği sürelere uymaması, yargısal denetimle iptal edilebilir ve hukuka uygunluğun sağlanması için gereken adımlar atılabilir.

blank

30 GÜNLÜK SÜRE SONUNDA TEKRAR İNCELEME GEREKİR


Olayda; ilk yapı tatil tutanağı ile tespit edilen imara aykırı hususların giderilmesi için verilen sürenin sonunda idarece yeniden yerinde bir tespit yapılmadan doğrudan aykırılıkların giderilmediği kabulünden hareketle ikinci bir cezalandırma yapıldığı görülmekte olup, dava konusu işlemin bu kısmında bu yönden hukuka uygunluk, Mahkemenin istinaf istemine konu kararının iptale yönelik kısmında ise sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ERZURUM.3. İDARİ DAVA DAİRESİ Esas:2018-569 Karar:2020-329 Karar Tarihi:17.06.2020


30 GÜNLÜK SÜRE BEKLENMELİDİR


25/06/2012 günlü yapı tatil tutanağında, ruhsatsız yapı hakkında İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca işlem yapılacağının açıkça belirtildiği, buna göre yapının ruhsata uygun hale getirilmesi veya ruhsat alınması için 25/06/2012 tarihinden itibaren bir aylık süre verildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, 25/06/2012 günlü yapı tatil zaptının düzenlenmesinden itibaren bir aylık süre beklenmeden, söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına yönelik tesis edilen 19/07/2012 günlü, 426 sayılı Şişli Belediye Encümeni kararında hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” T.C. Danıştay 14.DAİRE Esas:2015-2921 Karar:2018-4723 Karar Tarihi:19.06.2018Uyuşmazlık konusu olayda, 3194 sayılı İmar Kanunu 42. maddesinin 3. fıkrasının, bu Kanunun 32. maddesindeki mükellefiyetlerin yerine getirilmemesini, yani bir ay içinde ruhsat alınmaması ya da yapının ruhsata uygun hale getirilmemesi fiilinin cezalandırıldığı göz önüne alındığında, dava konusu ruhsata aykırılıkların idare tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen aynı tarihli yapı tatil tutanağı tespit edildiği, bu tarihten 6(altı) gün sonra Encümen kararı ile dava konusu işlemin tesis edildiği, yani davacının bu fıkra uyarınca cezalandırılması ön koşulu olan bir aylık süre tanınması şartının yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla; istinafa konu mahkeme kararının, dava konusu encümen kararının 15.243,26 TL’lik cezanın iptaline ilişkin kısmının da sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir. Dava dosyasının incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu İstanbul 2.İdare Mahkemesinin kararında Kanunun 45/4. maddesinde sayılan kaldırma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden aynı Kanunun 45/3. maddesi uyarınca davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.“İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTANBUL.5. İDARİ DAVA DAİRESİ Esas:2017-2097 Karar:2017-2172 Karar Tarihi:27.12.2017


Yapı tatil tutanağı ile aykırılığın tespiti üzerine .. sayılı Kanunun …maddesinde yer alan mükellefiyetin verilen süreye rağmen yerine getirilmediği yönünde bir tespit olmaksızın ve ihtilaf konusu encümen kararında .. sayılı Kanun’un ..maddesinin uygulandığı belirtilmeksizin bu fıkraya dayalı olarak para cezası verilmesi mümkün olmayıp usulüne uygun düzenlenmeyen para cezası hesap cetveli dayanak alınarak davacılara 3194 sayılı Kanun’un 42.maddesi uyarınca … imar para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, davanın ..-TL’lik kısmını reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTANBUL.5. İDARİ DAVA DAİRESİ Esas:2017-1213 Karar:2019-1153 Karar Tarihi:28.03.2019


30 GÜNLÜK SÜRENİN DİKKATE ALINMADIĞI BİR KARAR


Uyuşmazlık konusu olayda, her ne kadar yapı tatil zaptının düzenlendiği tarihle yıkıma ilişkin encümen kararının alındığı tarih arasında otuz günden az bir süre bulunmakta ise de encümen kararının, alındığı tarihten iki buçuk ay sonra ilgilisine tebliğ edildiği ve durdurmadan sonra ilgilisince ruhsatsız katın ruhsata bağlanması için herhangi bir müracaatın bulunmadığı göz önüne alındığında tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” T.C. Danıştay 6.DAİRE Esas:1990-1534 Karar:1991-1104 Karar Tarihi:13.05.1991

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Hukuk Bürolarının Tehditkar Tahsilat Yöntemleri: Haklarınız Neler?

Hukukun Gözünden Tehdit ve Borç Tahsilatı: Avukatlar Ne Yapabilir, Ne Yapamaz? Bir Avukatın Yetkileri ve Sınırları Avukatlık mesleği, adaletin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve onları en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler. Ancak bu süreç, hukukun...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara...
blank

Takım Elbise İndirimi Nedir? Takım Elbise Giysem Cezada İndirim Alır Mıyım?

Takım Elbisenin Cezaya Etkisi ve İyi Hal İndirimi Müvekkillerimizden gelen ve ofis hattımıza sıklıkla sorulan sorulardan bazıları; takım elbise indirimi ne kadar alırım, iyi giyinsem cezada indirim alır mıyım, mahkemede başım eğik dursa daha az ceza verirler mi, takım elbise...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Yunanistan GOLD Vize Nasıl Alınır? Gayrimenkul Alarak Yunanistan Vatandaşlığı REHBERİ

Yatırımcı Vizesi İle Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Yolları Türkiye’deki Konut Fiyatları ve Yunanistan’a Yatırım Cazibesi Son yıllarda Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, yatırımcıların elde ettikleri sermayeyi farklı pazarlarda değerlendirmeye yönlendirmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, bir evin fiyatı 5...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor