Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu sicil memuru huzurunda gerçekleşen sahte bir satış işlemi yapmaktadır. Bu işlemin asıl amacı, malın devri değil, bir bağış sözleşmesinin gizlenmesidir.

1974 tarihli Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararına göre, muris tarafından böyle bir işlem gerçekleştirilmişse, mirasçılar, söz konusu işlemin aslında bir bağış olduğunu ve bu sebeple geçersiz olduğunu iddia ederek dava açma hakkına sahiptirler. Bu durum, miras hukukunda saklı pay hakkına sahip mirasçılar için de geçerlidir.


Muris Muvazaası Davasının Kazanılması İçin Bilinmesi Gerekenler

II. MURİS MUVAAZAASININ UNSURLARI
A. Görünürdeki İşlem
B. Muvazaa Anlaşması
C. Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı
D. Gizli İşlem

Muris muvazaası iddiasıyla açılan bir davanın başarılı olabilmesi için, öncelikle muris muvazaasının var olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu süreçte, mahkeme tarafların gerçek niyetlerinin ne olduğunu, yani tarafların hukuki işlemin gerçekte ne amaçla yapıldığını ortaya çıkarmak zorundadır.

Mahkeme Tarafların Niyetini Araştırır

Bu kanıtlama sürecinde, tarafların işlemin gerçek mahiyetini gizlemek amacıyla yaptığı eylemler ve bu eylemlerin arkasındaki gerçek niyetler incelenir. Bu tür bir durumun tespiti, genellikle somut deliller ve şahit ifadeleri gibi kanıtlarla desteklenmelidir. Muris muvazaası tespit edildiğinde, gerçekleştirilen hukuki işlem geçersiz sayılır.

Örnek Durum

Diyelim ki bir baba, oğlunu mirasından men etmek için, kendi evini komşusuna ‘satıyor’ gibi gösterip aslında bir bağış anlaşması yapıyor. Baba vefat ettikten sonra oğul, bu ‘satışın’ aslında sahte olduğunu ve gerçekte bir bağış olduğunu öğrenirse, muris muvazaası iddiasıyla dava açabilir.

Muris muvazaasında, hukuki bir oyun oynandığı ve asıl amaçların gizlendiği durumlar söz konusudur. Miras bırakan kişinin gerçek niyeti, malvarlığını, mirasçılardan birini veya birkaçını miras hakkından yoksun bırakmak olabilir. Fakat bunu açıkça yapmak yerine, mülkü sanki bir başkasına satıyormuş gibi gösterir. Ancak bu ‘satış’, hukuken geçerli bir satış değil, bir tür kılıf olarak kullanılan bir hiledir.

Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davası

Muvazaalı İşlemin İptali için Neyi İspat Etmemiz Gerekir?

Mirasçılar, muris muvazaası şüphesi taşıyan işlemlerin iptali için dava açabilirler. Bu dava, tapuda gözüken sahte satış işleminin aslında geçersiz olduğunu ve gerçek niyetin bir bağış olduğunu ispatlama amacını taşır.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerçek Niyetin Araştırılması

Muris muvazaası iddiasında, mahkeme, tarafların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için detaylı bir inceleme yapar. Burada, miras bırakanın aslında malvarlığını hediye etmek isteyip istemediği, ancak bunu satış gibi göstererek yaptığı araştırılır.

blank

Muris Muvazaasının Dört Temel Unsuru

Muris muvazaası, miras hukukunda karmaşık ve hassas bir konudur. Bu durumu anlamak için dört temel unsurun detaylı incelenmesi gerekmektedir:

1. Gizli Sözleşme ve Görünüşteki İşlem

Muris muvazaasında ilk unsur, miras bırakanın gerçek niyetini yansıtmayan görünüşteki bir sözleşmedir. Bu genellikle bir satış veya bakma akdi gibi resmi bir işlem olarak kaydedilir, ancak aslında taraflar arasında gizli bir bağış sözleşmesi vardır. Bu gizli anlaşma, tapu kayıtlarında yer alan işlemin aksine, miras bırakanın gerçek iradesini yansıtır.

2. Aldatma Kastı

İkinci unsur, miras bırakanın mirasçılarını aldatma amacıdır. Burada amaç, mirasçıları miras haklarından yoksun bırakmaktır. Muris, malvarlığını, mirasçılardan gizleyerek, onların miras haklarını dolaylı yollardan ihlal etmeye çalışır.

3. Muvazaa Anlaşması

Üçüncü unsur, taraflar arasındaki muvazaa anlaşmasıdır. Bu anlaşma, görünüşteki işlemin altında yatan gerçek niyeti ve iradeyi açığa çıkarır. Muvazaa anlaşması, şekil şartlarına bağlı olmadan, tarafların beyanları ve gerçek iradeleri arasındaki çelişkiyi gösterir.

4. Gizli Sözleşmenin Şekil Şartları

Dördüncü unsur, gizli sözleşmenin niteliğidir

Bu sözleşme, miras bırakan ile karşı tarafın gerçek iradelerini yansıtır ve genellikle bir bağış sözleşmesi şeklindedir. Taşınır mallar ve tapusuz taşınmazlar için gizli sözleşme şekle tabi değilken, tapulu taşınmazlar için gizli sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şekil şartının yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme geçersiz sayılabilir.

Bu dört unsur, muris muvazaası durumlarında dikkatle incelenmelidir. Bu unsurların varlığı, mirasçıların haklarını korumak ve miras bırakanın gerçek niyetini ortaya çıkarmak adına kritik öneme sahiptir. Muris muvazaası iddiaları, her bir unsurun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir, böylece mirasçılar hak ettikleri miras payına ulaşabilirler.

blank

Kız Çocuklarından Kaçırılan Malların Erkek Çocuklarının Üzerine Yapılması

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerine ilişkin önemli bir karar almıştır. 16 Mart 1990 tarihli ve 1989/1 E. 1990/2 K. sayılı kararda, miras bırakanın kız çocuklarını mirastan mahrum bırakma amacıyla erkek çocuğu ile anlaşarak gerçekte bir bağış olduğu malvarlığını satış gibi göstererek devretmesi ve benzeri durumlar ele alınmıştır.

Ayrıca, bir erkeğin önceki eşinden olan çocuklarını, sonraki eşin etkisiyle mirastan mahrum bırakmak amacıyla, sonraki çocuklara malvarlığını satış gibi göstererek devretmesi gibi durumlar da kararda incelenmiş ve tüm bu niyetlerin arkasında mal kaçırma olduğuna kanaat getirilmiştir.

blank

Yaşı İleri Kişinin Mallarını Genç Eşine Devretmesi Çocuklardan Mal Kaçırması

Genç hanım alan yaşıların çocuklardan malları kaçırmak için yeni eşi üzerine satış gösterip devrettiği durumları görmekteyiz.

Muris muvazaası, özellikle ikinci veya sonraki evliliklerde sıkça rastlanan bir durumdur. Yargıtay’ın kararlarında, murisin ileri yaşta olduğu ve fiil ehliyetinin tartışmaya açık olduğu durumlar özellikle incelenmektedir.

Bu tür durumlarda, murisin, kendisine uzun süre bakım sağlayan ve sonrasında evlilik bağı ile birleştiği kişiye, gerçekte bir bağış olmasına rağmen tapuda satış olarak gösterdiği taşınmazlarla ilgili davalara yer verilmiştir. Bu tür davalarda, yolsuz tescilin iptali veya tenkis davası yoluyla taşınmazın terekeye iadesi talep edilebilmektedir.

Yargıtay içtihatlarında bu tür durumlar sıklıkla ele alınmıştır. Özellikle murisin yaşının ileri olması durumunda, ayırt etme gücünün var olup olmadığı konusunda titiz bir inceleme yapılması gerekmektedir. Ayırt etme gücünün bulunması halinde, muris muvazaası veya tenkisin koşullarının olup olmadığının araştırılması Yargıtay kararlarının temel odak noktasını oluşturmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanılarak Malların Kaçırılması Durumu

Yargıtay kararlarında incelenen örneklerden birinde, murisin mal kaçırma amacıyla tüm taşınmazlarını bir davalıya devrettiği ve bu devrin sebebinin murisin annesine ölünceye kadar bakma taahhüdü olduğu belirtilmiştir. Yargıtay, bu durumda, murise evlat tarafından bakmanın ahlaki bir görev olduğuna ve bu görevin, davalı dahil muris tarafından tüm çocuklar tarafından yerine getirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu tespitler ışığında, muris muvazaası olduğu sonucuna varılmıştır.

blank

Yargıtay’ın uygulamalarında, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ardında gizlenen muvazaalar, satışın ardına gizlenen bağışlamalar kadar sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle, murisin çocuklarından sadece birine veya birkaçına mal bırakması gibi durumlarda bu tür muvazaalar tercih edilmektedir.

Yargıtay, murisin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığını, davalının murise gerçekten bakıp bakmadığını, murisin bakım ihtiyacının olup olmadığını ve muvazaalı olarak devredilen malvarlığının murisin toplam malvarlığına oranını inceleyerek muvazaanın varlığını tespit etmektedir.

ÖlçütlerYargıtay Muvazaa Kriterleri
Murisin YaşıBakma sözleşmesi yapılırken murisin yaşı
Fiziki ve Genel Sağlık DurumuMurisin fiziki ve genel sağlık durumu
Aile Koşulları ve İlişkileriMurisin aile koşulları ve ilişkileri
Malvarlığının MiktarıElde bulunan malvarlığının miktarı
Temlik Edilen Malın OranıTemlik edilen malın, tüm mal varlığına oranı
Makul SınırTemlik edilen malın, makul sınırlarda kalıp kalmadığı
Gerçek İrade TespitiMurisin gerçek iradesinin ortaya konulması
blank

Muris Muvazaası Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Muris Muvazaası Davasının Sınırları

Muris muvazaası davaları, sadece tapulu taşınmazların devir ve temlik işlemlerinde geçerlidir. Trafik siciline tescilli araçlar ve diğer taşınır mallar, bu tür davaların kapsamı dışındadır. Gizli bağış sözleşmeleri şekle tabi değildir ve zilyetliğin devri ile mülkiyet karşı tarafa geçebilir.

Menkul Mallar ve Davanın Sınırları

Menkul mallarda, zilyetliğin devri ile bağışlama gerçekleşmişse, muvazaa iddiasına dayalı iptal davası açma olanağı ortadan kalkar. Muris muvazaasına dayalı iddialar, yalnızca tapuya kayıtlı taşınmazlar için geçerlidir.

Mirasçıların Rolü ve Davaya Katılım

Mirasçılar, üçüncü kişi konumundadırlar ve miras bırakanın ardılı gibi davranmayıp, kendi miras haklarını korumaya çalışırlar. Davacı mirasçılar, payları oranında iptal ve tescil talep edebilirler, ancak tüm mirasçıların davaya katılmasına veya terekeye temsilci atanmasına gerek yoktur.

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara...
blank

İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekiyor? Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava açan hissedarın karşılaması gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu süreçte, öncelikle arabulucuya başvurulması ve tüm hissedarların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı ve veri toplama gerektiren süreçlerde, avukatlık...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Yunanistan GOLD Vize Nasıl Alınır? Gayrimenkul Alarak Yunanistan Vatandaşlığı REHBERİ

Yatırımcı Vizesi İle Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Yolları Türkiye’deki Konut Fiyatları ve Yunanistan’a Yatırım Cazibesi Son yıllarda Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, yatırımcıların elde ettikleri sermayeyi farklı pazarlarda değerlendirmeye yönlendirmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, bir evin fiyatı 5...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Miras Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili...
blank

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar Arasında Pay Dağılımı ve Mirasçıların Kendi Aralarında Mirası Bölüşmesi Miras Paylaşımında Önemli Kavramlar ve İlkeler Miras hukuku, ölen kişinin ardından kalan malvarlığının devredilmesi ile ilgilenir. Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması, bu süreçte önemli bir aşamadır. Miras paylaşımında...
blank

Terekenin Tespiti Davası Nedir ?

Terekenin Tespiti Davası Nedir? Terekenin tespiti davası, miras bırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan ve usulü olarak tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür. Terekenin tespiti davası iki sebepten dolayı açılır: Terekenin Tespiti Davası...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Veraset İlamı Nedir ? Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar ? Veraset ilamı nasıl alınır ?

Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrasında mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Miras bırakanın vefatı üzerine, mirasçılar bu belgeyi alarak mirasa ilişkin haklarını kullanabilirler. Veraset ilamının nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgiler: Başvuru: Veraset ilamı başvurusu,...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
miras sözleşmesi nedir

Miras sözleşmesi nedir? Sözleşme ile miras malları başkasına devredilebilir mi?

Miras sözleşmesi ölüme bağlı yani ölümle sonuç doğuran bir işlemdir. Miras sözleşmeleri genelde, murisin birine mal bırakması veya bir kişiyi mirasçı olarak ataması ile ortaya çıkar. Hatta vatandaşlar mirasçı atamanın ne olduğunu algılayamamakta, aile dışından birinin miras alacağını duyunca evlat...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor