Category

Vergi Hukuku
Vergi Usulsüzlüğü Nedir? Vergi usulsüzlüğünün hem idari yaptırımı hem cezai yaptırımı vardır. Vergi usulsüzlük unsurları kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu eylemlerin gerçekleşmesi halinde kişi hakkında hem ceza mahkemesince cezalandırılma talepli dava açılacak hem de kişiye vergi cezası kesilecektir. Bu yazının konusu ceza hukuku boyutu değil, vergi cezasına karşı vergi mahkemesinde açılan iptal davasını ele almaktadır....
Read More
blank
Vergi Hukukunun Temel Kavramları Tarh ve tahakkuk kavramları, Türk vergi terminolojisinin temel taşlarından olup, kökenleri Arapça’ya dayanmaktadır. “Tarh” kelimesi Arapça “tahrīr” kelimesinden türetilmiştir ve “belirlemek, tespit etmek, yazmak” anlamlarına gelir. Vergi bağlamında tarh, vergi miktarının ve ödeme süresinin belirlenmesi ve tespit edilmesi sürecini ifade eder. Bu kavram, Osmanlı döneminde “vergi koymak” olarak kullanılmıştır ve vergilendirme...
Read More
blank
Veraset ve intikal vergisi, vefat eden bir kişinin miras bıraktığı malların devralınması için devlete ödenmesi gereken bir vergidir. Veraset ve intikal vergisi ödemek için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) almak ve veraset vergisi beyannamesi vermek gerekir. Veraset vergisi beyannamesi verildikten sonra, veraset vergi ilişiği kesme yazısı alınarak mirasın intikal işlemleri tamamlanır. Veraset vergi ilişiği kesme yazısı...
Read More
Tevkifat KDV’nin bir miktarının kaynağında kesilerek faturanın muhatabı tarafından yatırılmasıdır. Tevkifat oranı %50 olarak uygulanmaktadır. Çıkan KDV’nin yarısı mükellef tarafından ödenir. Tebliğin “I/C-2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” başlıklı bölümüne de 35 nolu değişiklik tebliği ile şu eklenmiştir.“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli...
Read More
× Avukata Sor